Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 40

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.40

2018.gada 28.augustā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

B.Medvecka

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.13.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Aizsardzības ministrija īsteno projektu konkursus militāru vai divējāda pielietojuma produktu attīstības atbalstam"

TA-1525 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Aizsardzības ministrijai līdz 2018.gada 31.decembrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Mobilizācijas likumā, tajā iekļaujot pilnvarojumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā Aizsardzības ministrija sagatavo un izsludina granta projektu konkursus militāra vai divējāda pielietojuma produktu attīstības atbalstam, izvērtē projektu iesniegumus, pieņem lēmumu par konkursu uzvarētājiem, piešķir atbalstu un nodrošina kontroli attiecībā uz sniegtā atbalsta izmantošanu atbilstoši tam paredzētajiem mērķiem.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.jūnija rīkojumā Nr.281 "Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju""

TA-1699 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"

TA-1661 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 18.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par Daugavpils cietokšņa turpmākās attīstības perspektīvām un to finansēšanas modeļiem"" 9.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1605 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2014.gada 18.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par Daugavpils cietokšņa turpmākās attīstības perspektīvām un to finansēšanas modeļiem"" 9.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana""

TA-1574 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumos Nr.692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2.pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi""

TA-1614 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-1616 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-1617 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 11.oktobra noteikumos Nr.664 "Noteikumi par valsts nodevu, kas maksājama par ierakstu izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu""

TA-1668 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Otrreizējo izejvielu uzskaites kārtība"

TA-1549 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumos Nr.279 "Ceļu satiksmes noteikumi""

TA-1563 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija noteikumos Nr.313 "Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi""

TA-1630 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas, kā arī traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība"

TA-1652 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1713 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1035 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas""

TA-1719 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumi tiks īstenoti gadskārtējā valsts budžeta likumā apstiprinātā finansējuma ietvaros.
 
16.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības nolīgumu par starptautisko dzelzceļa satiksmi"

TA-1720 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības nolīguma par starptautisko dzelzceļa satiksmi (turpmāk – Nolīgums) parakstīšanu.
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3. Pilnvarot satiksmes ministru parakstīt Nolīgumu.
4. Satiksmes ministrijai pēc Nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

TA-1712 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Kaldupe-1" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 007 0177) – zemes vienību 2,26 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 1351) – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 243 176,00 EUR.
 
18.§
Koncepcijas projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda līdzfinansētās programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" koncepcija"

TA-1733 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 4.janvāra noteikumos Nr.13 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-1577 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ministrijām nodrošināt, lai darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu īstenošana nerada negatīvu ietekmi uz vispārējās valdības budžetu.
 
20.§
Likumprojekts "Ieroču aprites likums"

TA-1624 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai"""

TA-1557 ____________________________________

(R.Kozlovskis, D.Trofimovs, R.Muciņš, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas bāzes izdevumu 2019., 2020. un 2021. gadam un valsts budžeta ilgtermiņa saistību laikposmā no 2019. līdz 2023. gadam palielināšanu budžeta apakšprogrammā 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" 2019.gadam 2 248 653 EUR apmērā, 2020.gadam 2 400 484 EUR apmērā, 2021.gadam 2 381 142 EUR apmērā, 2022.gadam 2 448 158 EUR apmērā, 2023. gadam 2 173 980 EUR apmērā, lai veiktu samaksu valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" par sertifikācijas pakalpojumiem.
3. Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2.punktā minēto bāzes izdevumu un valsts budžeta ilgtermiņa saistību palielināšanu:
3.1. samazināt resoru bāzes izdevumus 2019.gadā par 107 151 EUR, 2020.gadā, 2021.gadā par 123 373 EUR saskaņā ar rīkojuma projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 2.pielikumu, un attiecīgajiem resoriem iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu bāzes izdevumu samazinājumam sadalījumā pa budžeta programmām (apakšprogrammām);
3.2. Finanšu ministrijai:
3.2.1. veikt resoru bāzes izdevumu samazināšanu 2019., 2020. un 2021.gadam atbilstoši šī protokollēmuma 3.1.apakšpunktam;
3.2.2. samazināt budžeta programmai 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" plānoto finansējumu 2019. gadā par 2 141 502 EUR, 2020. gadā par 2 277 111 EUR, 2021. gadā par 747 521 EUR;
3.2.3. palielināt valsts pamatbudžeta nenodokļu prognozi un valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citus maksājumus no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem, paredzot ieņēmumus no valsts nodevas par personas apliecības izsniegšanu 2021. gadā – 5 263 453 EUR (palielinājums par 1 510 248 EUR), 2022. gadā – 5 995 910 EUR (palielinājums par 2 299 000 EUR), 2023. gadā – 3 665 735 EUR (palielinājums par 2 173 980 EUR).
4. Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus bāzes izdevumu precizēšanai un valsts budžeta ilgtermiņa saistību palielināšanai atbilstoši šī protokollēmuma 2. punktam.
5. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei normatīvajos aktos valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanas jomā noteiktajā kārtībā noslēgt vienošanos pie valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" par sertifikācijas pakalpojumiem laikposmam no 2019.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim.
6. Satiksmes ministrijai kā valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" kapitāla daļu turētājai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Iekšlietu ministriju veikt izvērtējumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta "E-Identitātes un e-paraksta risinājumu attīstība" ietvaros izveidotās infrastruktūras tālākas izmantošanas iespējām (darbības turpināšanu vai jaunas infrastruktūras izveidi un tās iespējamiem finansēšanas modeļiem) un satiksmes ministram līdz 2022.gada 1.martam iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu.
7. Iekšlietu ministrijai izstrādāt un iekšlietu ministram līdz 2022.gada 1.maijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā rīkojuma projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai"", paredzot valsts pamatbudžeta ieņēmumu prognozi no valsts nodevas par pasu izsniegšanu un valsts nodevas par personas apliecības izsniegšanu, kā arī ilgtermiņa saistības budžeta apakšprogrammā 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" no 2024. līdz 2027.gadam. Ilgtermiņa saistībās paredzēt finansējumu samaksas veikšanai valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" par sertifikācijas pakalpojumiem atbilstoši ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Satiksmes ministriju saskaņotajam izdevumu apmēram un ņemot vērā šī protokollēmuma 6.punktā minētajā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā"

TA-1286 ____________________________________

(K.Gerhards, E.Beļskis, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par vienreizēja atbalsta piešķiršanu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem"

TA-1642 ____________________________________

(I.Alliks, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma sadalījumu pašvaldībām – atlaišanas pabalstu nodrošināšanai pedagogiem internātskolu likvidācijas un reorganizācijas gadījumā"

TA-1638 ____________________________________

(K.Šadurskis, I.Dundure, D.Reizniece-Ozola, L.Lejiņa, I.Vanaga, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu, paredzot, ka pašvaldībām tiek piešķirts finansējums atlaišanas pabalstu kompensēšanai 100 procentu apmērā.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai steidzami precizēt rīkojuma projektu un anotāciju un iesniegt tos Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi""

TA-1790 ____________________________________

(S.Šķiltere, L.Medina, Dz.Rasnačs, R.Muciņš, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijai izstrādāt un tieslietu ministram līdz 2019. gada 31. decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi", paredzot mērniekiem tiesības kamerāli sagatavot zemes robežu plānu tādos pašos gadījumos, kā tas noteikts noteikumu projekta 45. un 47.punktā.
3. Ekonomikas ministrijai izstrādāt un ekonomikas ministram līdz 2018. gada 31. decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi" par būvniecības informācijas sistēmas datu nodošanu tiešsaistes datu pārraides režīmā Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmai par būves neesību, būvniecības lietas numuru, būves kadastra apzīmējumu, pazīmi par to, ka būve nojaukta vai nav saglabājusies, vienlaicīgi nodrošinot būves neesības fakta konstatējuma tiesiskuma pārbaudi būvvaldēs.
4. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju izstrādāt un ekonomikas ministram līdz 2018. gada 31. decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos būvniecības jomā, lai noteiktu, kādos gadījumos būvniecības procesa ietvaros iesniegtais iesniegums vienlaikus ir uzskatāms arī par iesniegumu ierosināt kadastra objekta noteikšanu, nekustamā īpašuma veidošanu vai tā sastāva grozīšanu atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24.panta piektajai daļai (būves vai telpu grupas pieņemšanu ekspluatācijā vai būvniecības procesa pabeigšanas apstiprināšanu, telpu grupas lietošanas veida vai būves galvenā lietošanas veida maiņu bez pārbūves).
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izstrādāt un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2019.gada 1.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā normatīvo aktu projektu par kārtību, kādā nosaka un aktualizē jūras piekrastes joslu un jūras augstākās bangas vietu, kā arī datu nodošanu reģistrēšanai valsts informācijas sistēmām un to aktualizācijas biežumu.
6. Tieslietu ministrijai izvērtēt nepieciešamību noteikt kārtību, kādā atbilstoši jūras krasta līnijas un jūras augstākās bangas vietas izmaiņām nosaka un aktualizē jūras piekrastes ūdeņus un jūras piekrastes sauszemes daļu un no tās izrietošās īpašuma tiesību izmaiņas, un nepieciešamības gadījumā tieslietu ministram līdz 2020.gada 1.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos.
7. Tieslietu ministrijai izstrādāt un tieslietu ministram līdz 2018. gada 31.augustam iesniegt priekšlikumus likumprojekta "Grozījumi Zemes pārvaldības likumā" izskatīšanai Saeimā par Zemes pārvaldības likuma 13.panta pirmās daļas 11.punkta, kas paredz deleģējumu Ministru kabinetam izdod noteikumus par kārtību, kādā Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā dzēš zemes reformas laikā ar kompetentās institūcijas lēmumu noteiktu ceļa servitūtu un koplietošanas ceļu, un gadījumiem, kad tie dzēšami, izslēgšanu, kā arī par Zemes pārvaldības likuma 13.panta pirmās daļas 5.punktā Ministru kabinetam dotā deleģējuma noteikt kārtību, kādā Kadastra informācijas sistēmā reģistrē un aktualizē informāciju par jūras piekrastes joslu, izpildes termiņa pagarināšanu līdz 2021.gada 31.decembrim.
 
26.§
Noteikumu projekts "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"

TA-1736 ____________________________________

(A.Čakša, D.Mūrmane-Umbraško, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai pasākumus, kas noteikti noteikumu 185.10.apakšpunktā, 6.pielikuma 1.1.1., 1.4.5., 1.5., 1.7.5., 1.7.6., 1.7.7., 2.7.1., 2.25.11.1.apakšpunktā un to realizēšanai nepieciešamo finansējumu 2 515 554 EUR apmērā no 2019.gada 1.aprīļa un 3 373 449 EUR apmērā 2020.gadam un 3 392 830 EUR apmērā 2021.gadam, saskaņojot ar Finanšu ministriju, līdz 2018.gada 17.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā, iekļaujot tos informatīvajā ziņojumā par priekšlikumiem 2019.gadā veselības reformas, kas tiek īstenota Eiropas Komisijas pieļautās budžeta atkāpes ietvaros, īstenošanai.
3. Gadījumā, ja šī protokollēmuma 2.punktā minētie pasākumi netiek atbalstīti finansēšanai veselības reformas ietvaros, Veselības ministrijai sagatavot un veselības ministram noteiktā kārtībā līdz 2019.gada 5.martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē grozījumus Ministru kabineta noteikumos "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība", paredzot attiecīgo normu svītrošanu.
4. Veselības ministrijai sadarbībā ar ārstniecības iestādēm līdz 2018.gada 1.decembrim izvērtēt noteikumu 6.pielikuma 1.punktā noteiktos slimnīcu līmeņus un stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu profilus un nepieciešamības gadījumā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta noteikumos "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība", precizējot 6.pielikuma 1.punktu.
5. Veselības ministrijai sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju līdz 2019.gada 1.aprīlim izvērtēt Latvijas Darba devēju konfederācijas priekšlikumu par iespēju ārstniecības iestādei veselības aprūpes pakalpojumus, kuri tiek sniegti saskaņā ar līgumu ar Nacionālo veselības dienestu, deleģēt sniegt citai ārstniecības iestādei.
6. Veselības ministrijai nodrošināt precīzas informācijas sniegšanu sabiedrībai par noteikumos ietvertajām normām.
 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par Nacionālā kino centra projekta "Baltijas jūras dokumentālo filmu forums" īstenošanu"

TA-1611 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Kultūras ministrijai uzņemties budžeta saistības 2018. gadā 118 500 EUR apmērā un īstenot Nacionālā kino centra projektu "Baltijas jūras dokumentālo filmu forums" Eiropas Savienības kultūras atbalsta programmas "Radošā Eiropa" audiovizuālās jomas apakšprogrammas "Media" ietvaros.
3. Kultūras ministrijai šī protokollēmuma 2.punktā minētā projekta īstenošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumiem Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" sagatavot un iesniegt pieprasījumu Finanšu ministrijā par nepieciešamo priekšfinansējumu 17 700 EUR apmērā.
4. Kultūras ministrijai pēc projekta īstenošanas un pēc Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras atmaksātā valsts nodrošinātā priekšfinansējuma saņemšanas iemaksāt to valsts budžetā.

 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par zudumu apmēru noteikšanas kārtību muitas uzraudzībā esošajām nefasētajām precēm"

TA-1676 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju un piedāvāto risinājumu, Finanšu ministrijai līdz 2019.gada 1.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.861 "Zudumu apmēru noteikšanas kārtība muitas uzraudzībā esošajām nefasētajām precēm"".
 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Parlamenta un Padomes 2017.gada 17.maija lēmuma (ES) 2017/899 par 470–790 MHz radiofrekvenču joslas izmantošanu Savienībā ieviešanu"

TA-1693 ____________________________________

(M.Kučinskis )

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt darba grupas secinājumus par zemes ciparu televīzijas apraides nodrošināšanu Latvijā un priekšlikumus par 700 MHz joslas turpmāko izmantošanu.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atbilstoši informatīvajā ziņojumā minētajam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus šādos normatīvajos aktos:
3.1. Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)":
3.1.1. paredzot, ka 700 MHz josla tiek atbrīvota lietošanai bezvadu platjoslas elektronisko sakaru sistēmām no 2022.gada 1.janvāra. Noteikumu pārejas nosacījumos iekļaut nosacījumu, ka zemes ciparu televīzijas raidošo tīklu pārkārtošanai tiek noteikts pārejas periods līdz 700 MHz radiofrekvenču spektra joslas pilnīgai atbrīvošanai 2022.gada 30.jūnijā un pārejas perioda laikā radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas bezvadu platjoslas elektronisko sakaru sistēmu lietošanai ir izsniedzamas tajās ģeogrāfiskās vietās, kurās ir pabeigta apraides raidošo tīklu pārkārtošana. Šajā periodā līdz 2022.gada 30.jūnijam zemes televīzijas apraidei tiek noteikta prioritāte pār citiem lietojuma veidiem;
3.1.2. iekļaujot nosacījumu, ka 703-733 MHz un 758-788 MHz radiofrekvenču spektra joslas ir izmantojamas publisko mobilo elektronisko sakaru tīklu pakalpojumu nodrošināšanai un šīs radiofrekvenču spektra joslas var izmantot PPDR sistēmas darbības nodrošināšanai saskaņā ar PPDR sistēmas īpašnieka vai tiesiskā valdītāja un elektronisko sakaru komersantu noslēgtu vienošanos;
3.1.3. paredzot 738-758 MHz radiofrekvenču spektra joslu iedalīt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru sistēmu vajadzībām;
3.2. Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumos Nr.143 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē", iekļaujot 703-733 MHz un 758-788 MHz, kā arī 738-758 MHz radiofrekvenču spektra joslas.
4. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar elektronisko sakaru nozari izvērtēt esošā regulējuma pietiekamību un vajadzības gadījumā pilnveidot to, lai noteiktu, uz kādiem nosacījumiem PPDR sistēmas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa gadījumā, reaģējot uz ārkārtas dienestu pieprasījumu, var operatīvi izvērst savu bāzes staciju darbību 703-733 MHz un 758-788 MHz radiofrekvenču spektra joslās.
5. Nepieciešamības gadījumā jautājums par finansējuma piešķiršanu informatīvajā ziņojumā paredzēto pasākumu īstenošanai ir izskatāms Ministru kabinetā likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam un likumprojekta par vidēja termiņa budžeta ietvaru sagatavošanas un izskatīšanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.


 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai hronisko slimību pacientiem stacionārā ārstniecības iestādē finansējuma izpildi un plānotajiem pasākumiem veselības nozares reformu turpināšanai"

TA-1714 ____________________________________

(A.Čakša, I.Pētersone, J.Birks, V.Lietuvietis, J.Kalējs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 08.00.00 programmā "Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums" rezervētā finansējuma izmantot 113 400 000 EUR, lai nodrošinātu nepieciešamās reformas veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai, tai skaitā:
2.1. veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai – 38 373 824 EUR, pārdalot finansējumu uz šādām Veselības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammām:
2.1.1. 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana" – 1 286 119 EUR, tai skaitā:
2.1.1.1. 77 371 EUR, lai nodrošinātu imūnsupresīvās terapijas medikamentu pieejamību pēc aknu transplantācijas;
2.1.1.2. 1 208 748 EUR, lai nodrošinātu Krona slimības, čūlainā kolīta un psoriāzes ārstēšanai paredzēto bioloģiskās terapijas medikamentu iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā un to kompensācijas apmēra palielināšanu no 75 % uz 100 %;
2.1.2. 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" – 28 915 557 EUR, tai skaitā:
2.1.2.1. 12 698 580 EUR, lai nodrošinātu ambulatoro izmeklējumu un terapijas pieejamību;
2.1.2.2. 5 425 824 EUR, lai nodrošinātu ambulatoro speciālistu pakalpojumu pieejamību (tai skaitā invaliditātes novēršanas pasākumi);
2.1.2.3. 9 613 310 EUR, lai nodrošinātu dienas stacionārā sniegto pakalpojumu pieejamību (tai skaitā kataraktas operācijas);
2.1.2.4. 889 879 EUR, lai nodrošinātu ambulatorās rehabilitācijas pieejamību;
2.1.2.5. 148 052 EUR, lai nodrošinātu ambulatorās konsultācijas un izmeklējumus pirms un pēc aknu transplantācijas;
2.1.2.6. 139 912 EUR, lai izveidotu papildu diabēta apmācības kabinetus;
2.1.3. 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" – 8 172 148 EUR, tai skaitā:
2.1.3.1. 2 614 685 EUR, lai nodrošinātu endoprotezēšanas pakalpojumus stacionārā;
2.1.3.2. 2 563 917 EUR, lai saīsinātu darbnespējas laiku un veiktu pasākumus prognozējamās invaliditātes novēršanai, tādējādi saīsinot darbspējīgā vecumā esošu personu ilgstošu slimošanu;
2.1.3.3. 274 578 EUR, lai veiktu aknu transplantācijas operācijas;
2.1.3.4. 2 718 968 EUR, lai nodrošinātu hronisko pacientu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību;
2.2. onkoloģisko saslimšanu diagnostikai un ārstēšanas pieejamības uzlabošanai – 37 163 269 EUR, pārdalot finansējumu uz šādām Veselības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammām:
2.2.1. 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana" – 12 709 164 EUR, lai nodrošinātu medikamentu pieejamību onkoloģiskajiem pacientiem;
2.2.2. 33.14.00 "Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana" – 390 000 EUR, lai nodrošinātu vēža skrīninga programmas reformu;
2.2.3. 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" – 5 895 748 EUR, tai skaitā:
2.2.3.1. 1 499 520 EUR, lai nodrošinātu onkoloģisko slimību primārās diagnostikas algoritmu ieviešanu izmeklējumiem;
2.2.3.2. 650 320 EUR, lai nodrošinātu speciālistu konsultāciju izmaksu pieaugumu, kas saistīts ar onkoloģisko pacientu plūsmu virzīšanu uz konkrētām ārstniecības iestādēm atbilstoši noteiktajiem algoritmiem;
2.2.3.3. 2 332 540 EUR, lai specializētajās ārstniecības iestādēs nodrošinātu onkoloģisko slimību diagnostikas izmeklējumus atbilstoši noteiktajiem algoritmiem;
2.2.3.4. 1 177 895 EUR, lai nodrošinātu onkoloģisko pacientu skaita un prognozēto ambulatorās ārstēšanas izmaksu pieaugumu;
2.2.3.5. 235 473 EUR, lai nodrošinātu pozitronu emisijas tomogrāfiju/datortomogrāfiju (PET/DT) onkoloģiskajiem pacientiem;
2.2.4. 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" – 18 168 357 EUR, tai skaitā:
2.2.4.1. 2 462 176 EUR, lai nodrošinātu onkoloģisko pacientu skaita un prognozēto ārstēšanas izmaksu pieaugumu stacionārā;
2.2.4.2. 8 974 871 EUR, lai iegādātos lineāros paātrinātājus un ķīmijterapijas zāļu jaucēju, kā arī nodrošinātu infrastruktūras izveidi ķīmijterapijas zāļu jaucēja lietošanai sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca";
2.2.4.3. 965 660 EUR, lai nodrošinātu patoloģijas centra izveidi;
2.2.4.4. 3 224 650 EUR, lai iegādātos jaunas medicīniskās iekārtas priekšdziedzera un urīnpūšļa vēža ārstēšanai un diagnostikai;
2.2.4.5. 2 541 000 EUR, lai iegādātos jaunas medicīniskās iekārtas vēža ārstēšanas un diagnostikas rezultātu izvērtēšanai ar datortomogrāfiju;
2.3. infekcijas slimību izplatības mazināšanai – 16 740 741 EUR, pārdalot finansējumu uz šādām Veselības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammām:
2.3.1. 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana" – 15 377 882 EUR, tai skaitā:
2.3.1.1. 11 174 882 EUR, lai nodrošinātu C vīrushepatīta terapiju pacientiem;
2.3.1.2. 4 203 000 EUR, lai nodrošinātu medikamentu pieejamību HIV/AIDS pacientiem;
2.3.2. 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" – 783 203 EUR, lai nodrošinātu references laboratorijas izmeklējumus C hepatīta pacientu terapijas uzsākšanai un terapijas monitoringam saistībā ar pacientu skaita pieaugumu;
2.3.3. 39.03.00 "Asins un asins komponentu nodrošināšana" – 579 656 EUR, lai nodrošinātu vīrusu molekulārās izmeklēšanas analītiskās jutības rādītāju uzlabošanu;
2.4. primārās veselības aprūpes sistēmas kvalitātes un pieejamības uzlabošanai – 9 664 036 EUR, pārdalot finansējumu uz šādām Veselības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammām:
2.4.1. 33.14.00 "Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana" – 9 664 036 EUR, tai skaitā:
2.4.1.1. 2 797 022 EUR, lai nodrošinātu ģimenes ārstu kvalitātes maksājumu sistēmas reformu;
2.4.1.2. 3 131 715 EUR, lai nodrošinātu kvalitātes maksājuma 205,10 EUR apmērā iekļaušanu ģimenes ārstu kapitācijas naudā;
2.4.1.3. 2 968 525 EUR, lai palielinātu zobārstniecības tarifu bērniem;
2.4.1.4. 766 774 EUR, lai nodrošinātu zobārstniecības kompozītu bērniem līdz 14 gadu vecumam (ieskaitot) ar Latvijas zobārstniecības asociācijas (LZA) medikamentiem;
2.5. kardiovaskulārās saslimstības mazināšanai un slimību ārstēšanas efektivitātes uzlabošanai – 11 458 130 EUR, pārdalot finansējumu uz šādām Veselības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammām:
2.5.1. 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana" – 3 376 873 EUR, lai nodrošinātu zāļu kompensāciju pacientiem diagnožu grupā "Asinsrites sistēmas slimības";
2.5.2. 33.14.00 "Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana" – 531 500 EUR, lai nodrošinātu ģimenes ārstu veikto sirds un asinsvadu slimību primāro profilaksi;
2.5.3. 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" – 799 095 EUR, lai nodrošinātu sirds un asinsvadu slimību sekundārās diagnostikas un izmeklēšanas algoritmu uzlabošanu;
2.5.4. 33.17.00 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs" – 4 500 000 EUR, lai iegādātos angiogrāfu iekārtas;
2.5.5. 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" – 1 875 000 EUR, lai ieviestu jaunu pakalpojuma programmu "Aortālā vārtstuļa transkatetrāla implantācija (TAVI)";
2.5.6. 33.15.00 "Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē" – 375 662 EUR, lai nodrošinātu laboratorijas izveidi pirmā posma primārās veselības aprūpes praksē un nodrošinātu otrā posma turpmākos izmeklējumus.
3. Ņemot vērā šī protokollēmuma 2. punktu, atbalstīt nepieciešamo vienreizējo apropriācijas pārdali 2018. gadā Veselības ministrijas budžeta programmas 33.00.00 "Veselības aprūpes nodrošināšana" ietvaros starp šādām apakšprogrammām:
3.1. apakšprogrammā 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām hronisko pacientu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai 2 511 312 EUR apmērā, tai skaitā:
3.1.1. 1 827 404 EUR apmērā attiecīgi apakšprogrammā 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana" palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām, tai skaitā:
3.1.1.1. 1 501 025 EUR, lai Eiropas Komisijas pieļautās budžeta deficīta veselības aprūpes reformas ietvaros nodrošinātu medikamentu pieejamību onkoloģiskajiem pacientiem;
3.1.1.2. 326 379 EUR, lai Eiropas Komisijas pieļautās budžeta deficīta veselības aprūpes reformas ietvaros nodrošinātu zāļu kompensāciju pacientiem diagnožu grupā "Asinsrites sistēmas slimības";
3.1.2. 106 331 EUR apmērā attiecīgi apakšprogrammā 33.15.00 "Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē" palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām, tai skaitā:
3.1.2.1. 34 940 EUR, lai Eiropas Komisijas pieļautās budžeta deficīta veselības aprūpes reformas ietvaros nodrošinātu otrā posma turpmākos izmeklējumus;
3.1.2.2. 71 391 EUR, lai Eiropas Komisijas pieļautās budžeta deficīta veselības aprūpes reformas ietvaros nodrošinātu laboratorijas izveidi pirmā posma primārās veselības aprūpes praksē;
3.1.3. 577 577 EUR apmērā attiecīgi apakšprogrammā 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām, lai Eiropas Komisijas pieļautās budžeta deficīta veselības aprūpes reformas ietvaros nodrošinātu dienas stacionārā sniegto pakalpojumu pieejamību (tai skaitā kataraktas operācijas);
3.2. apakšprogrammā 33.15.00 "Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē" palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 269 331 EUR apmērā, lai Eiropas Komisijas pieļautās budžeta deficīta veselības aprūpes reformas ietvaros nodrošinātu otrā posma turpmākos izmeklējumus, tai skaitā:
3.2.1. 181 251 EUR apmērā attiecīgi apakšprogrammā 33.14.00 "Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana" samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām ģimenes ārstu veiktai sirds un asinsvadu slimību primārai profilaksei;
3.2.2. 88 080 EUR apmērā attiecīgi apakšprogrammā 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām sirds un asinsvadu slimību sekundārās diagnostikas un izmeklēšanas algoritmu uzlabošanai.
4. Veselības ministram iesniegt izskatīšanai Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā priekšlikumu par šī protokollēmuma 2. un 3. punktā minēto apropriācijas pārdali.
5. Ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija pēc attiecīgās informācijas saņemšanas ir izskatījusi to un nav iebildusi pret apropriācijas pārdali atbilstoši šī protokollēmuma 2. un 3.punktam, Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriācijas pārdalei, un finanšu ministram veikt apropriācijas pārdali atbilstoši šī protokollēmuma 3.punktam.
6. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.63 66.§) 2.punktu.

 
31.§
Informatīvais ziņojums par 2018.gada 3.septembrī neformālajā Eiropas Savienības Jaunatnes ministru padomē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1730 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārei L.Lejiņai pārstāvēt Latvijas Republiku Jaunatnes ministru padomes 2018.gada 3.septembra neformālajā sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos.

 
32.§
Viedokļa projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (par iespējamiem grozījumiem likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli")

TA-1035 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, Dz.Rasnačs, L.Medina, A.Kaļāne, E.Pastars, J.Jansons, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai izteiktos atšķirīgos viedokļus par iespējamiem grozījumiem likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli".
2. Finanšu ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju, pieaicinot tiesībsargu un ekspertus, turpināt izvērtēt jautājumu par iespējamiem grozījumiem likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", lai Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai sniegtu vienotu Ministru kabineta viedokli. Finanšu ministrijai precizēto viedokļa projektu iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 2018.gada 4. septembra sēdē.
 
33.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2018.gada 19.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0201

TA-1697-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Iekšlietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2018.gada 19.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0201.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
34.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Pasaules Pasta savienības ārkārtas kongresā izskatāmajiem jautājumiem

TA-1675-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju par Pasaules Pasta savienības ārkārtas kongresā izskatāmajiem jautājumiem.
 
35.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2018.gada 20.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0204

TA-1718-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2018. gada 20. jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2018/0204.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
36.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālo sanāksmi 2018.gada 30.-31.augustā

TA-1743-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E. Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālajā sanāksmē 2018.gada 30.-31.augustā.
 
37.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2018.gada 19.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0202

TA-1763-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Tieslietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2018/0202.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības neformālo aizsardzības ministru sanāksmi 2018.gada 29. un 30.augustā"

TA-1767-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Aizsardzības ministram R.Bergmanim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālajā sanāksmē 2018.gada 29. un 30.augustā.
 
39.§
Par blakus lēmumu administratīvajā lietā SKA-306/2018

TA-1301 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentam lietā Nr.A420181715.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentam.

 
40.§
Paskaidrojuma projekts Augstākajai tiesai par kasācijas sūdzību lietā Nr.A420302716

TA-2233 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt paskaidrojuma projektu Augstākajai tiesai par kasācijas sūdzību lietā Nr.A420302716.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Augstākajai tiesai.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par likvidējamo sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Hiponia""

TA-1689-IP ____________________________________

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
42.§
Dienesta vajadzībām

TA-1627-DV ____________________________________

 

 

Sēdi slēdz plkst. 14.45


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis