Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 41

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.41

2018.gada 4.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

 I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""

TA-522 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
3. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam likumprojekta virzības laikā Saeimā turpināt dialogu ar Latvijas Pašvaldību savienību par ziedojuma tiesiskā regulējuma pilnveidošanas iespējām.
 
2.§
Noteikumu projekts "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nolikums"

TA-1715 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Likumprojekts "Par Pamatnolīgumu par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Malaizijas valdību, no otras puses"

TA-1701 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt Pamatnolīguma par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Malaizijas valdību, no otras puses (turpmāk – Nolīgums) projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci, pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā S.Pavļutu-Deslandes parakstīt Nolīgumu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Ārlietu ministrijai pēc Nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
4.§
Noteikumu projekts "Konsulārās palīdzības sniegšanas kārtība ārpus Eiropas Savienības"

TA-1640 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 4.oktobra rīkojumā Nr.576 "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Rucavas novada Rucavas pagastā""

TA-1671 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-1716 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.


 
7.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu formas tērpiem, dienesta pakāpju atšķirības zīmēm un žetoniem"

TA-1358 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai sagatavot grozījumus likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu", paredzot precizēt pilnvarojumu Ministru kabinetam noteikt arī formas tērpu aprakstu, un iesniegt grozījumus izskatīšanai Ministru kabinetā vienlaikus ar citiem būtiskiem grozījumiem likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu".
 
8.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases otrās kārtas noteikumi"

TA-1680 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli""

TA-1633 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ojāra Vācieša ielā 2A, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1658 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 14.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.12 41.§) 3.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-1696 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2017.gada 14.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.12 41.§) "Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.26 39.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2017., 2018. un 2019.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" izstrādes procesā"" 6.20.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi" un rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2014.gada 26.februāra rīkojuma Nr.88 "Par finansējuma piešķiršanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nekustamā īpašuma Kronvalda bulvārī 6, Rīgā, nomas maksas, aprīkojuma un mēbeļu iegādes, pārcelšanās un citu saistīto izdevumu segšanai" atzīšanu par spēku zaudējušu"" 3.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-1636 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma "P36" Stradu pagastā, Gulbenes novadā nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"

TA-1646 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas pirkšanu valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers-Saulkalne) un V31 Pievedceļš Muceniekiem krustojuma pārbūves projekta īstenošanai"

TA-1608 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Viesuļi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8084 006 0031) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8084 006 0031) daļu 0,1591 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) Ropažu novadā atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 5 236,09 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 3 452,00 EUR (2,17 EUR par vienu kvadrātmetru) un kompensējamie zaudējumi 1 784,09 EUR.
 
15.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 38.§) "Likumprojekts "Par Nolīgumu par gaisa transportu starp Brazīlijas Federatīvo Republiku un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm"" atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-1645 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.36 38.§) "Likumprojekts "Par Nolīgumu par gaisa transportu starp Brazīlijas Federatīvo Republiku un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm"" par spēku zaudējušu.
 
16.§
Noteikumu projekts "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība"

TA-1651 ____________________________________

(L.Medina, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija līdz 2019.gada 1.septembrim sagatavos dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijas.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2019.gadam"

TA-1649 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā"

TA-1653 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumos Nr.475 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā""

TA-1674 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Ozolnieku novada pašvaldības īpašumā"

TA-1618 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība"

TA-1625 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un izglītības un zinātnes ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā steidzamības kārtībā kā Ministru kabineta lietu rīkojumu projektus par valsts pētījumu programmas "Latviešu valoda" un valsts pētījumu programmas "LATVE: Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" apstiprināšanu.
3. Ekonomikas ministrijai sagatavot un Ministru prezidenta biedram, ekonomikas ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā steidzamības kārtībā kā Ministru kabineta lietu rīkojuma projektu par valsts pētījumu programmas enerģētikā apstiprināšanu.
4. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.63 65.§) "Informatīvais ziņojums "Latvijas Bioekonomikas stratēģija 2030"" 5.punktu, ar kuru Izglītības un zinātnes ministrijai ir noteikts uzdevums līdz 2018.gada 1.februārim izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā konceptuālo ziņojumu par valsts pētījumu programmu finansēšanas kārtību no valsts budžeta līdzekļiem, ņemot vērā noteikumus, kā arī:
4.1. likuma "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā" (pieņemts Saeimā 2018.gada 21.jūnijā, spēkā stājies 2018.gada 12.jūlijā) 3.pantā noteikto, ka Izglītības un zinātnes ministrijas vai citas nozaru ministrijas valsts pētījumu programmu projektu konkursa kārtībā var piešķirt valsts pētījumu programmu projektiem finansējumu no zinātnes finansēšanai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem;
4.2. Ministru kabineta 2018.gada 22.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.25 24.§) 7.punkta izpildi, Izglītības un zinātnes ministrijai iesniedzot prioritāro pasākumu pieprasījumu par nepieciešamo papildu finansējumu valsts pētījumu programmu īstenošanai.

 
22.§
Likumprojekts "Grozījums Valsts kultūrkapitāla fonda likumā"

TA-1779 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
 
23.§
Noteikumu projekts "Audžuģimeņu informācijas sistēmas noteikumi"

TA-1785 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt, ka Labklājības ministrija, izstrādājot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" otrās kārtas plānoto projektu "Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (2.kārta)", kura ietvaros paredzēts izstrādāt pasākumus Integrētās Iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmas "Audžuģimeņu informācijas sistēma" (turpmāk – informācijas sistēma) pilnveidei, kas saistīta ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centra plānoto visu Integrētās Iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmu pāreju uz jaunu tehnoloģisku risinājumu - web bāzētu platformu, minēto informācijas sistēmas pilnveides pasākumu klāstā ietvers arī nepieciešamo IKT risinājumu izstrādi, lai pašvaldību sociālie dienesti pēc informācijas sistēmas pārejas uz jauno tehnoloģisko risinājumu, kas plānota 2020.gadā, informācijai, kas pieejama informācijas sistēmā, varētu piekļūt, izmantojot pašvaldību pārziņā esošo vienoto informācijas sistēmas lietotājprogrammu "Sociālās palīdzības administrēšanas informatīvā sistēma" (SOPA).


 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-1773 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"""

TA-1734 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1740 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1784 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Likumprojekts "Ieroču aprites likums"

TA-1624 ____________________________________

(R.Kozlovskis, D.Trofimovs, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4. Pēc likuma pieņemšanas Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus ieņēmumu no valsts nodevas par licences derīguma termiņa pagarināšanu, valsts nodevas par salūtieroča (akustiska ieroča) apliecinājuma izsniegšanu, valsts nodevas par licences A, B, C un D kategorijas ieroču dezaktivēšanai un A, B un C kategorijas ieroču pārveidošanai par salūtieročiem (akustiskajiem ieročiem) izsniegšanu 9 565 EUR apmērā ik gadu iekļaušanai gadskārtējā valsts budžeta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojektā.
5. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Zemkopības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Tieslietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju un Aizsardzības ministriju:
5.1. izvērtēt iespēju atļaut fiziskai personai, kas sasniegusi 14 gadu vecumu, ar vecāku vai likumisko pārstāvju atļauju medībās ieroča īpašnieka vadībā izmantot medību šaujamieročus vai medību lielas enerģijas pneimatiskos ieročus;
5.2. izvērtēt tiesisko regulējumu attiecībā uz medību šaujamieroču iegādāšanas un glabāšanas ierobežojumiem, kas saistīti ar kriminālatbildību.
Iekšlietu ministrijai līdz 2019.gada 31.decembrim izstrādāt un iekšlietu ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos.
6. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Zemkopības ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju izvērtēt tiesisko regulējumu un sniegt priekšlikumus administratīvā sloga mazināšanai attiecībā uz:
6.1. ieroču atļaujām, to izsniegšanas kārtību;
6.2. ieroču eksāmena norises kārtību.
Iekšlietu ministrijai līdz 2019.gada 31.decembrim izstrādāt un iekšlietu ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos.
7. Ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2017/853 (2017.gada 17.maijs), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli noteiktās prasības, Iekšlietu ministrijai pēc likuma pieņemšanas sagatavot finansējuma pieprasījumu pasākumu īstenošanai, kas nodrošinātu personai piešķirto tiesību ieroču aprites jomā apliecināšanu, neizsniedzot tai dokumentus papīra formā, vienlaikus nodrošinot iespēju veikt efektīvu ieroču aprites uzraudzību. Jautājums par nepieciešamo finansējumu skatāms Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritārajiem pasākumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā atbilstoši valsts budžeta iespējām.
8. Iekšlietu ministrijai, izstrādājot Ministru kabineta noteikumu projektus, kuros ietverts tiesiskais regulējums par ieroču atļauju pagarināšanu, noteikt tādu kārtību, kas nerada papildu administratīvo slogu ieroču īpašniekiem.
 
29.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē atbilstoši minimāli pieļaujamajam izglītojamo skaitam, un kritērijiem maksimāli pieļaujamajam izglītojamo skaitam"

TA-1787 ____________________________________

(K.Šadurskis, I.Vanaga, I.Dundure, J.Reirs, D.Reizniece-Ozola, M.Jansone, V.Valainis, U.Vītoliņš, A.Stankevičs, A.Ašeradens, L.Lejiņa, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai izteiktos viedokļus par noteikumu projektu.
2. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra sēdē.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai organizēt tikšanos ar Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības un Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāvjiem, lai atkārtoti izvērtētu noteikumu projekta diskutablos jautājumus. Izglītības un zinātnes ministram iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""

TA-1786 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra sēdē, ņemot vērā šī protokola 29.paragrāfā minēto.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas turpmākās dalības nodrošināšanu Eiropas Biznesa atbalsta tīklā"

TA-1659 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Latvijas turpmāko dalību Eiropas Biznesa atbalsta tīklā 2019. un turpmākajos gados Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammas 67.06.00 "Eiropas Kopienas iniciatīvas projekti" ilgtermiņa saistību ietvaros.
3. Pēc projektu pieteikumu apstiprināšanas un līgumu ar Eiropas Komisiju noslēgšanas Ekonomikas ministrijai precizēt ilgtermiņa saistības 2019., 2020. un 2021.gadam atbilstoši noslēgtajiem granta līgumiem.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par iespēju palīdzēt pensijas vecuma iedzīvotājiem zobu protezēšanas jautājumos"

TA-1702 ____________________________________

(J.Reirs, I.Alliks, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt, ka Labklājības ministrija sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūtu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim īsteno izmēģinājumprojektu "Par atbalstu zobu protezēšanas jautājumos" (turpmāk – izmēģinājumprojekts) atbilstoši informatīvajā ziņojumā norādītajam.
3. Izmēģinājumprojektu 2019.gadā īstenot Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 05.01.00 "Sociālās rehabilitācijas valsts programmas" 2015.-2017.gada budžeta jaunās politikas iniciatīvas "Sociālās rehabilitācijas nodrošināšana no vardarbības cietušām pilngadīgām personām un vardarbību veikušām personām" pakalpojumam "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no vardarbības cietušām pilngadīgām personām" piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
4. Labklājības ministrijai līdz 2019.gada 1.jūnijam sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūtu un senioru organizācijām izvērtēt izmēģinājumprojekta starprezultātus un atbilstoši tiem izstrādāt priekšlikumus pastāvīgai pakalpojuma nodrošināšanai no 2020.gada 1.janvāra.
5. Jautājums par Labklājības ministrijai nepieciešamo finansējumu 2020.gadam un turpmākajiem gadiem ik gadu 2 037 300 EUR apmērā pakalpojuma turpmākai nodrošināšanai skatāms Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritārajiem pasākumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā atbilstoši valsts budžeta iespējām.

 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par komersantu juridisko adrešu regulējumu"

TA-1070 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministrijai izstrādāt grozījumus Civillikumā, paredzot, ka juridiskās personas tiesībspēja un rīcībspēja ir nosakāma pēc tās reģistrācijas vietas likuma, un tieslietu ministram iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā vienlaikus ar citiem būtiskiem grozījumiem Civillikumā.
3. Tieslietu ministrijai izstrādāt grozījumus Komerclikumā, paredzot, ka juridiskā adrese ir komercreģistrā ierakstītā adrese, un tieslietu ministram iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā līdz 2019.gada 1.aprīlim.
4. Tieslietu ministrijai izstrādāt grozījumus Komerclikumā un Šķīrējtiesu likumā, aizstājot nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanu juridiskās adreses reģistrācijai ar pieteikuma iesniedzēja apliecinājumu, un tieslietu ministram iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā līdz 2019.gada 1.aprīlim.
5. Tieslietu ministrijai izstrādāt grozījumus Komerclikumā, paredzot komercsabiedrību galveno dokumentu glabāšanas un pieejamības kārtību, un tieslietu ministram iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā līdz 2019.gada 1.aprīlim.
6. Ņemot vērā šī protokollēmuma 3. un 4.punktā paredzētās komersantu juridiskās adreses regulējuma izmaiņas, Tieslietu ministrijai līdz 2023.gada beigām izvērtēt grozījumu ietekmi uz komercdarbības vidi un nepieciešamības gadījumā sagatavot priekšlikumus normatīvo aktu vai to piemērošanas prakses uzlabošanai, un tieslietu ministram iesniegt priekšlikumus izskatīšanai Ministru kabinetā līdz 2024.gada 1.martam.
7. Ņemot vērā veicamās komersantu juridiskās adreses regulējuma izmaiņas, Finanšu ministrijai kopīgi ar Valsts ieņēmumu dienestu izvērtēt, kā praksē tiek piemērota izpratne par sasniedzamību no nodokļu administrēšanas mērķu sasniegšanas aspekta, un finanšu ministram nepieciešamības gadījumā līdz 2019.gada 1.aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem.
 
34.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības veselības ministru 2018.gada 10.-11.septembra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1808 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta direktorei L.Šernai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības veselības ministru neformālajā sanāksmē 2018.gada 10.-11.septembrī.
 
35.§
Viedokļa projekts Saeimas budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (par iespējamiem grozījumiem likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli")

TA-1035 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto viedokļa projektu Saeimas budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt viedokli Saeimas budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
36.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2018.gada 19.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/4024

TA-1778-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2018.gada 19.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/4024.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
37.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0203

TA-1799-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Aizsardzības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0203.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par 2018.gada 7.septembra Euro grupas un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2018.gada 7.-8.septembra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-1800-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrei D.Reizniecei-Ozolai pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas 2018.gada 7.septembra sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2018.gada 7.septembra neformālajā sanāksmē. Finanšu ministrijas valsts sekretārei B.Bānei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2018.gada 7.-8.septembra neformālajā sanāksmē.
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par attiecināmajiem izdevumiem Eiropas Savienības struktūrfondu projektos pēc 2016.gada 31.marta"

TA-1669-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2. Ņemot vērā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pieņemtos lēmumus par pārskata periodā apstiprināmo attiecināmo izmaksu apjomu, Ekonomikas ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pārdales pieprasījumu no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" uz Ekonomikas ministrijas 62.06.00 apakšprogrammu "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007-2013)" Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu attiecināmo izmaksu segšanai 48 836 EUR apmērā.
 
40.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-1728-IP ____________________________________

.
 
41.§
Dienesta vajadzībām

TA-1776-DV ____________________________________

.
 
42.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-1805-IP ____________________________________

.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.50


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis