Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 57

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.57

2018.gada 3.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs, izglītības un zinātnes ministra pienākumu izpildītājs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

 I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

Sēdi sāk plkst.11.05

-

L.Milenberga

1.§
Informatīvais ziņojums "Par starpvaldību konferenci Globālās deklarācijas (kompakta) par drošu, sakārtotu un regulētu migrāciju pieņemšanai 2018.gada 10.-11.decembrī Marakešā, Marokā"

TA-2529-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, Dz.Rasnačs, A.Ašeradens, R.Kozlovskis, M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
2.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par 2018.gada 3.decembra Euro grupas un 2018.gada 4.decembra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem

TA-2527-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavotās Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas:
1.1. "Grozīts priekšlikums:
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar kuru groza Regulu (ES) Nr.1093/2010, (ES) Nr.1094/2010 un (ES) Nr.1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi, Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi, Eiropas vērtspapīru un tirgu iestādi); Regulu (ES) Nr.345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem; Regulu (ES) Nr.346/2013 par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem; Regulu (ES) Nr.600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem; Regulu (ES) Nr.2015/760 par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem; Regulu (ES) Nr.2016/1011 par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai; Regulu (ES) Nr.2017/1129 par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū un Direktīvu (ES) 2015/849/EK par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai.
Komisijas Paziņojums Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, Padomei, Eiropas Centrālajai bankai, Ekonomikas un Sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai, stiprinot Savienības regulējumu attiecībā uz prudenciālu uzraudzību un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas uzraudzību finanšu iestādēm, COM(2018) 645 final.
Kopīgās darba grupas 31.08.2018. darba dokuments par ceļa kartes elementiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un prudenciālo uzraugu sadarbībai.
Padomes secinājumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas rīcības plānu.
Priekšlikums: Direktīva, ar ko paredz noteikumus, lai atvieglotu finanšu un citas informācijas izmantošanu noteiktu noziedzīgu darījumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai kriminālvajāšanai un ar ko atceļ Padomes lēmumu 2000/642/TI" (pozīcija Nr.1);
1.2. "Par Ekonomikas un monetārās savienības padziļināšanas aspektiem – diskusijas Euro grupā un Euro samitā" (pozīcija Nr.4).
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
3. Finanšu ministrei D.Reizniecei-Ozolai pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas (t.sk. paplašinātā formāta) 2018.gada 3.decembra sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2018.gada 4.decembra sanāksmē.
 
3.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Savienības 2019.gada budžeta projektu"

TA-2536-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.3 "Par Eiropas Savienības 2019.gada budžeta projektu".
 

Sēdi slēdz plkst. 11.55


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis