Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 18

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.18

2019.gada 9.aprīlī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks
Ekonomikas ministrs

-

R.Nemiro

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes personālsastāvu"

TA-613 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs (otrais paraksts).
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-637 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 11.oktobra noteikumos Nr.668 "Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi""

TA-501 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Ukrainas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"

TA-569 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-499 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Tabakas izstrādājumu izsekojamības sistēmas noteikumi"

TA-565 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumos Nr.106 "Noteikumi par speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrību un pašvaldību pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību""

TA-538 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.februāra rīkojumā Nr.52 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

TA-545 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs (otrais paraksts).
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ogrē, Ogres novadā, nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā"

TA-539 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs (otrais paraksts).
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-469 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-506 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2019.gadā"

TA-597 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas pievienošanos Eiropas Padomes Paplašinātajam daļējam nolīgumam par Eiropas Kultūras ceļiem"

TA-441 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Kultūras ministrijai Latvijas Republikas dalības iemaksu Eiropas Padomes Eiropas Kultūras ceļu programmā nodrošināt Kultūras ministrijas budžeta programmas 21.00.00 "Kultūras mantojums" esošo līdzekļu ietvaros.
3. Kultūras ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā attiecīgu pieprasījumu valsts budžeta līdzekļu pārdalei starp budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem šī protokollēmuma 2.punktā minētās iemaksas nodrošināšanai.
4. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šī protokollēmuma 3.punktā minēto apropriācijas pārdali un pēc Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas atļaujas saņemšanas veikt apropriācijas pārdali.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomi"

TA-559 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskās darba konferences 108.sesijā Ženēvā"

TA-590 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 10.oktobra rīkojumā Nr.499 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2019.gada budžeta apstiprināšanu""

TA-528 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra rīkojumā Nr.563 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

TA-616 ____________________________________

(I.Gailīte, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projektu, no komisijas sastāva svītrojot Satiksmes ministrijas pārstāvi K.Ozoliņu, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P53 Duči–Limbaži pārbūves projekta īstenošanai"

TA-521 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Noriņas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6664 005 0146) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 6664 005 0146) daļu 0,01 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) Limbažu pagastā, Limbažu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 77,00 EUR (0,77 EUR par vienu kvadrātmetru).
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P10 Inčukalns−Ropaži−Ikšķile pārbūves projekta īstenošanai"

TA-526 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Autoceļa starpgabals pie īpašuma Lazdukalns" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7494 008 0438) – zemes vienību 0,1535 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7494 008 0433) – Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 3 133,00 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 3 085,00 EUR un kompensējamie zaudējumi 48,00 EUR.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P95 Jelgava−Tērvete−Lietuvas robeža (Žagare) pārbūves projekta īstenošanai"

TA-527 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt šādus nekustamos īpašumus:
2.1. nekustamo īpašumu "Krastiņi P" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4688 005 0394) – zemes vienību 0,01 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4688 005 0388) – Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 81,00 EUR;
2.2. nekustamo īpašumu "Priednieki P" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4688 003 0287) – zemes vienību 0,0012 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4688 003 0281) – Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 10,00 EUR.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.271 "Noteikumi par izvērtēšanas ziņojumā iekļaujamās informācijas apjomu un tā sastādīšanas un sniegšanas kārtību""

TA-494 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.119 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda − piespiedu darbs − izpildi""

TA-496 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.711 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa − sabiedriskais darbs − izpildi""

TA-495 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem pārstāvjiem Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Samierināšanas un arbitrāžas tiesā"

TA-567 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.730 "Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība""

TA-551 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.664 "Kārtība, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, izveidojot kredītu fondu""

TA-549 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.292 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības"""

TA-552 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.323 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumam "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai"""

TA-554 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-630 ____________________________________

(I.Gailīte, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai svītrot no komisijas sastāva Satiksmes ministrijas pārstāvi K.Ozoliņu un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"

TA-650 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 12.maija rīkojumā Nr.254 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

TA-651 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas–Krievijas starpvaldību komisiju"

TA-599 ____________________________________

(I.Gailīte, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai svītrot no komisijas sastāva Satiksmes ministrijas pārstāvi K.Ozoliņu un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Piemērojamais elektroniskā rēķina standarts un tā pamatelementu izmantošanas specifikācija un aprites kārtība"

TA-658 ____________________________________

(E.Matulis, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija, ievērojot Standartizācijas likuma 13.panta otro daļu un 14.panta otro un trešo daļu, līdz 2019.gada 30.jūnijam nodrošinās Latvijas Nacionālās standartizācijas institūcijas "Latvijas standarts" Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētā elektronisko rēķinu standarta LVS EN 16931-1:2017 "Elektroniskie rēķini. 1.daļa. Elektronisko rēķinu pamatelementu semantisko datu modelis" un tehniskās specifikācijas LVS CEN/TS 16931-2:2017 "Elektroniskie rēķini. 2.daļa: Standartam EN 16931-1 atbilstošo sintakšu saraksts" tulkošanu valsts valodā par tās budžeta līdzekļiem.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Valsts reģionālās attīstības aģentūrai), īstenojot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) līdzfinansēto projektu "Eiropas elektroniskais rēķins" (e-Invoices CEF Project), sadarbībā ar Finanšu ministriju sagatavot un atbilstoši kompetencei noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos, nosakot, ka tiešās pārvaldes iestādes elektronisko rēķinu saņemšanai izmanto tikai projekta ietvaros radītos elektronisko rēķinu piegādes risinājumus.
4. Jautājumu par papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanu Valsts reģionālās attīstības aģentūrai indikatīvi 60 000 EUR katru gadu (kā maksu PEPPOL (Pan European Public Procurement On-Line) par sniegto pakalpojumu) izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2020. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem prioritārajiem pasākumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.
5. Lai nodrošinātu finansējumu Valsts reģionālās attīstības aģentūrai 2020.gadā indikatīvi 73 129 EUR (divām amata vietām par sistēmas ieviešanu) un uzturēšanai posmā no 2021.gada 1.janvāra indikatīvi 67 575 EUR (divām amata vietām par sistēmas uzturēšanu), kas ir nepieciešams papildu Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) līdzfinansētā projekta "Eiropas elektroniskais rēķins" (e-Invoices CEF Project) īstenošanai paredzētajam finansējumam, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē priekšlikumus finansējuma un amata vietu pārdalei.
6. Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) izvērtēt un līdz 2019.gada 1.oktobrim informēt Ministru kabinetu par informācijas sistēmu pielāgošanu elektronisko rēķinu saņemšanai un apstrādei nodokļu administrēšanas vajadzībām.
7. Finanšu ministrijai izstrādāt un līdz 2019.gada 1.oktobrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu tiesību akta projektu, lai noteiktu, ka turpmāk Latvijā pastāvīgi dzīvojošas fiziskas personas un Latvijā reģistrētas juridiskas personas elektroniskos rēķinus sagatavo atbilstoši tehniskajā specifikācijā LVS CEN/TS 16931-2:2017 "Elektroniskie rēķini. 2.daļa: Standartam EN 16931-1 atbilstošo sintakšu saraksts" noteiktajai ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) sintaksei.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība""

TA-659 ____________________________________

(I.Viņķele, A.Pabriks, D.Mūrmane-Umbraško, I.Pētersone, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Atbildes projekts Tiesībsargam (par nodokļu reformas pētījumu)

TA-403 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Tiesībsargam.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Tiesībsargam.
 
36.§
(2018.) Atbildes projekts Tiesībsargam (par 2019.gada valsts budžeta prioritātēm cilvēktiesību jomā)

TA-2145 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Tiesībsargam.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Tiesībsargam.
 
37.§
Atbildes projekts Tiesībsargam (par atzinumu pārbaudes lietā "Par Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu")

TA-11 ____________________________________

(S.Ģirģens, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Tiesībsargam.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Tiesībsargam un Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Rēzeknes militārās bāzes paplašināšanai"

TA-574 ____________________________________

(A.Pabriks, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Aizsardzības ministrijai uzsākt šādu nekustamo īpašumu atsavināšanu un pārņemšanu Aizsardzības ministrijas valdījumā:
2.1. nekustamo īpašumu Viļānu ielā 15 A, Rēzeknē (kadastra numurs 2100 011 0134);
2.2. būvi (kadastra numurs 2100 511 0107), kas atrodas uz nekustamā īpašuma Viļānu ielā 15 A, Rēzeknē;
2.3. nekustamo īpašumu Viļānu ielā 15 B, Rēzeknē (kadastra numurs 2100 011 0136).
3. Aizsardzības ministrijai uzsākt nekustamo īpašumu atsavināšanas procedūru Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Aktuālā informācija par sadarbību ar Stokholmu–Ori (Zviedrija) kandidēšanas procesā uz 2026.gada Ziemas Olimpisko spēļu rīkošanu un nepieciešamajām valdības garantijām"

TA-595 ____________________________________

(I.Šuplinska, L.Lejiņa, S.Ģirģens, I.Gailīte, E.Severs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt iesniegto precizēto vēstules projektu Starptautiskajai Olimpiskajai komitejai par Latvijas Republikas valdības garantiju sniegšanu saistībā ar kandidēšanas procesu par tiesībām rīkot 2026.gada Ziemas Olimpiskās spēles, kas paredzētu Ziemas Olimpisko spēļu bobsleja, skeletona un kamaniņu sporta sacensību sarīkošanu Siguldā (Bobsleja un kamaniņu trasē "Sigulda").
3. Pilnvarot Ministru prezidentu Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt vēstuli.
4. Valsts kancelejai noformēt vēstuli parakstam un pēc parakstīšanas nodot to biedrībai "Latvijas Olimpiskā komiteja" pievienošanai Latvijas puses sagatavojamo dokumentu paketei, kas līdz 2019.gada 12.aprīlim iesniedzama Zviedrijas pusei tālākai iesniegšanai Starptautiskajā Olimpiskajā komitejā. Nosūtot dokumentus Zviedrijas pusei, pavadvēstulē iekļaut Latvijas puses aicinājumu nodrošināt taisnīgu un abpusēji labvēlīgu no Starptautiskās Olimpiskās komitejas un citā veidā piesaistīto finanšu līdzekļu (2026. gada Ziemas Olimpisko spēļu budžeta) sadalījumu starp Zviedriju un Latviju sekmīgai 2026.gada Ziemas Olimpisko spēļu norises nodrošināšanai.
5. Ja Stokholma – Ore (Zviedrija) iegūst tiesības rīkot 2026.gada Ziemas Olimpiskās spēles, kas paredz Ziemas Olimpisko spēļu bobsleja, skeletona un kamaniņu sporta sacensību sarīkošanu Siguldā, Izglītības un zinātnes ministrijai četru mēnešu laikā pēc attiecīga Starptautiskās Olimpiskās komitejas lēmuma pieņemšanas:
5.1. sadarbībā ar biedrību "Latvijas Olimpiskā komiteja", Siguldas novada pašvaldību, SIA "Bobsleja un kamaniņu trase "Sigulda"" un, iesaistot citas ministrijas un valsts iestādes, sagatavot un izglītības un zinātnes ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā sākotnējo pasākumu plānu (norādot arī tā provizoriskās izmaksas (tai skaitā izmaksu aprēķinu) un to sadalījumu pa gadiem), kas būtu īstenojams laika posmā līdz 2026.gadam, lai nodrošinātu 2026.gada Ziemas Olimpisko spēļu bobsleja, skeletona un kamaniņu sporta sacensību sarīkošanu Siguldā;
5.2. pēc šī protokollēmuma 5.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes sadarbībā ar SIA "Bobsleja un kamaniņu trase "Sigulda"" sagatavot un izglītības un zinātnes ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumu par jaunu valsts budžeta ilgtermiņa saistību uzņemšanos, lai nodrošinātu Bobsleja un kamaniņu trases "Sigulda" rekonstrukciju.
6. Jautājums par valsts finansiālo atbalstu 2026.gada Ziemas Olimpisko spēļu bobsleja, skeletona un kamaniņu sporta sacensību sarīkošanai Siguldā (tai skaitā Bobsleja un kamaniņu trases "Sigulda" rekonstrukcijai) un citu ar 2026.gada Ziemas Olimpisko spēļu bobsleja, skeletona un kamaniņu sporta sacensību norisi Siguldā nepieciešamo pasākumu īstenošanai (tai skaitā arī papildus nepieciešamo finansējumu citām iesaistītajām ministrijām un valsts iestādēm), ja Stokholma – Ore (Zviedrija) iegūst tiesības rīkot 2026.gada Ziemas Olimpiskās spēles, kas paredz Ziemas Olimpisko spēļu bobsleja, skeletona un kamaniņu sporta sacensību sarīkošanu Siguldā, skatāms horizontāli likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam un likumprojekta par vidējā termiņa budžeta ietvaru sagatavošanas procesā, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.
7. Atzīt Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.28 27.§) 3.2. un 3.3. apakšpunktā, kā arī 6. un 8.punktā dotos uzdevumus par aktualitāti zaudējušiem.

 
40.§
(2018.) Informatīvais ziņojums "Par Satiksmes ministrijas nodarbināto komandējumu izmaksu segšanu no valsts kapitālsabiedrību līdzekļiem"

TA-1071 ____________________________________

(T.Linkaits, Dž.Innusa, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2017.gada 28.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 1.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2018., 2019. un 2020.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" izstrādes procesā"" 21.punktā doto uzdevumu.

 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par Valsts pārvaldes reformu plāna 2020 sadaļas "Pasākumi mērķu sasniegšanai" 4.4.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi"

TA-154 ____________________________________

(J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru izstrādāt informatīvo ziņojumu par cilvēkresursu nodrošināšanu valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformu uzturēšanai, lai izvērtētu resursu pārdali no ministrijām ar mērķi paredzēt vienotu valsts pārvaldes funkciju izpildi centralizētu platformu ietvaros.
3. Ievērojot, ka atbilstoši Valsts pārvaldes reformu plāna 2020 sadaļas "Pasākumi mērķu sasniegšanai" 4.1.apakšpunktā un Valsts sekretāru 2018.gada 13.decembra sanāksmes protokollēmumā (prot. Nr.49 36.§) "Valsts pārvaldes cilvēkresursu politikas aktualitātes un atbalsta funkciju centralizācija" noteiktajiem uzdevumiem paredzēts realizēt vairākus centralizētu iepirkumu izmēģinājuma projektus tiešās pārvaldes iestāžu vajadzībām, Iepirkumu uzraudzības birojam sadarbībā ar ministrijām un Valsts reģionālās attīstības aģentūru pēc minēto izmēģinājuma projektu pabeigšanas veikt rezultātu apkopojumu un iesniegt diskusijai Valsts sekretāru sanāksmē.
 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas nostāju Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālās politikas ministru 2019.gada 10.-11.aprīļa neformālajā sanāksmē izskatāmajos jautājumos"

TA-669 ____________________________________

(I.Viņķele, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministrei R.Petravičai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālās politikas ministru 2019.gada 10.-11.aprīļa neformālajā sanāksmē.
 
43.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības veselības ministru 2019.gada 14.-15.aprīļa neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-685 ____________________________________

(I.Viņķele, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrei I.Viņķelei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības veselības ministru neformālajā sanāksmē 2019.gada 14.-15.aprīlī.

 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par ES Kohēzijas politikas atbildīgo ministru neformālo sanāksmi 2019.gada 11.-12.aprīlī"

TA-678-IP ____________________________________

(B.Kņigins, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministra padomniekam I.Dālderim, Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniekam Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos A.Eberhardam, Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā konsultantei I.Valtmanei pārstāvēt Latvijas Republiku Kohēzijas politikas atbildīgo ministru neformālajā sanāksmē 2019.gada 11.-12.aprīlī.
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par 2019.gada 10.aprīļa ārkārtas 50.panta formāta Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-683-IP ____________________________________

(A.Pabriks, S.Silkalna, J.Pūce, K.Gerhards, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
46.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ENISA (Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūru) un par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kiberdrošības sertifikāciju un Regulas (ES) 526/2013 atcelšanu (Kiberdrošības akts)"

TA-684-IP ____________________________________

(A.Pabriks, A.K.Kariņš)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ENISA (Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūru) un par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kiberdrošības sertifikāciju un Regulas (ES) 526/2013 atcelšanu (Kiberdrošības akts).
 
47.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2019.gada 15.aprīļa sanāksmei

TA-690-IP ____________________________________

(K.Gerhards, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Tirgus situācija".
3. Zemkopības ministram K.Gerhardam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2019.gada 15.aprīļa sanāksmē.
 
48.§
(2017.) Kasācijas sūdzības projekts Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentam lietā Nr.A420180517

TA-624 ____________________________________

(K.Gerhards, D.Vilsone, A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Kultūras ministrijas iesniegto kasācijas sūdzības projektu par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu lietā Nr.A420180517.
2. Kultūras ministrijai samaksāt drošības naudu par kasācijas sūdzību un steidzami iesniegt Valsts kancelejā drošības naudas samaksu apstiprinoša dokumenta kopiju.
3. Valsts kancelejai noformēt kasācijas sūdzību un kopā ar šī protokollēmuma 2.punktā minētā dokumenta kopiju nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai.
4. Kultūras ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr.A420180517.
 
49.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts augstāko amatpersonu apziņošanu valsts apdraudējuma gadījumā un par ārkārtas notikumiem valstī"

TA-673 ____________________________________

(S.Ģirģens, I.Mežulis, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes darījumu par nekustamo īpašumu iegādi bijušā AS "KVV Liepājas metalurgs" teritorijā"

TA-662-IP ____________________________________

(R.Nemiro, J.Vilnītis, S.Ģirģens, J.Pūce, U.Hmieļevskis, T.Linkaits, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
 

Sēdi slēdz plkst. 13.40


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis