Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 8

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.8

2020.gada 25.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ekonomikas ministrs

-

R.Nemiro

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 -

I.Gailīte

 

 


Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Likumprojekts "Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā"

TA-156 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
 
2.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 13.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.45 29.§) "Par Aizsardzības ministrijas informatīvo ziņojumu "Par aizsardzības nozares sadarbības stiprināšanu ar Latvijas aizsardzības un drošības industriju"" 6.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-173 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Atzīt Ministru kabineta 2016.gada 13.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.45 29.§) "Par Aizsardzības ministrijas informatīvo ziņojumu "Par aizsardzības nozares sadarbības stiprināšanu ar Latvijas aizsardzības un drošības industriju"" 6.punktā Aizsardzības ministrijai doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Standartizācijas likumā"

TA-2471 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.819 "Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas sniegtā maksas pakalpojuma cenrādis""

TA-191 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"

TA-137 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-190 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Licenču un sertifikātu reģistra noteikumi"

TA-202 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.670 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1.pasākuma "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana" īstenošanas noteikumi""

TA-186 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, izpildot Ministru kabineta 2019.gada 11.oktobra sēdē (prot. Nr.47 3.§ 9.2.apakšpunkts) pieņemto lēmumu, nodrošināt, ka 8.3.1.1.pasākuma "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana" finansējuma saņēmējs (Valsts izglītības satura centrs) veic projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 "Kompetenču pieeja mācību saturā" vienošanās grozījumus pēc tam, kad ir stājušies spēkā 8.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" projekta Nr.8.5.1.0/16/I/001 "Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos" vienošanās grozījumi, kas paredz kopējā finansējuma samazināšanu.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.262 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai" īstenošanas noteikumi""

TA-185 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām""

TA-187 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Sociālās korekcijas izglītības iestādes "Naukšēni" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-188 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība""

TA-136 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 23.septembra noteikumos Nr.336 "Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikums""

TA-94 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Rucavas autobusu pieturvieta", Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodošanu Rucavas novada pašvaldības īpašumā"

TA-150 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Melnkalnes valdības līgumu par klasificētas informācijas aizsardzību"

TA-87 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot aizsardzības ministru parakstīt Latvijas Republikas valdības un Melnkalnes valdības līgumu par klasificētas informācijas aizsardzību.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi Vides aizsardzības likumā"

TA-134 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija noteikumos Nr.308 "Latvijas Dabas muzeja maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-182 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 13.februāra rīkojumā Nr.53 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

TA-176 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-201 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""

TA-181 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumos Nr.247 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai""

TA-180 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.858 "Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas kārtība""

TA-2477 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Mežupes", Iecavā, Iecavas novadā, nodošanu Iecavas novada pašvaldības īpašumā"

TA-161 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ostas pārvaldes funkciju veikšanu Ventspils ostā"

TA-242 ____________________________________

(A.Salmiņš, T.Linkaits, I.Sermulis, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (IKT mērķarhitektūras 49.0 versija)"

TA-166 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Noteikt, ka projekta "Kadastra informācijas sistēmas modernizācija un datu pakalpojumu attīstība" īstenošanā, veidojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā uzturamo datu kopas, tiks respektēti datu sākotnējās izcelsmes nosacījumi, proti, netiks pieļauta ar citās informācijas sistēmās esošiem datiem vienādas precizitātes un nozīmes datu paralēlā iegūšana un uzturēšana.
3. Valsts zemes dienestam projekta īstenošanas laikā jautājumos, kas saistīti ar informāciju sistēmu datu apmaiņu, sadarboties ar pašvaldībām un Būvniecības valsts kontroles biroju.
4. Valsts zemes dienestam, izstrādājot tehniskos uzdevumus informācijas sistēmas programmēšanas darbiem, paredzēt iespēju saņemt būvju datus no citām valsts informācijas sistēmām un tiešsaistē no citiem kvalificētiem datu avotiem.
5. Valsts zemes dienestam nodrošināt datu nodošanu pašvaldībām līdzšinējā kārtībā divus gadus pēc projekta noslēgšanas.
6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt Eiropas reģionālā attīstības fonda projektu uzraudzību un koordinēt projektu aktivitātes, lai neradītu finansiālu vai kāda cita veida negatīvu ietekmi uz pašvaldībām.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-227 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par Jekaterinu Macuku"

TA-217 ____________________________________

(J.Bordāns, J.Macuka, S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā"

TA-2579 ____________________________________

(R.Nemiro, I.Viņķele, A.Pabriks, J.Reirs, P.Liniņš, D.Vītols, N.Krūzītis, S.Ģirģens, K.Gerhards, N.Puntulis, L.Medina, K.Soms, A.K.Kariņš)

1. Likumprojekta izskatīšanu atlikt.
2. Ekonomikas ministrijai papildināt likumprojektu ar administratīvo atbildību par tajā noteikto normu neievērošanu, saskaņot to ar Tieslietu ministriju un saskaņoto likumprojektu, un attiecīgi precizēto anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par valsts pētījumu programmu "Ēnu ekonomikas mazināšana valsts ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai""

TA-189 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" sagatavošanas grafiku"

TA-216 ____________________________________

(J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Likumprojekts "Prostitūcijas ierobežošanas likums"

TA-148 ____________________________________

(S.Ģirģens, A.Pabriks, J.Reirs, V.Vītoliņš, I.Lāce, J.Pūce, J.Bordāns, I.Alliks, N.Puntulis, A.K.Kariņš)

Likumprojekta izskatīšanu atlikt un izskatīt to Sadarbības sanāksmē.

 
32.§
Konceptuāls ziņojums "Par eID karti kā derīgu personu apliecinošu dokumentu Saeimas vēlēšanās"

TA-151 ____________________________________

(J.Pūce, S.Ģirģens, K.Bērziņa, J.Reirs, A.Cimdars, J.Bordāns, R.Nemiro, U.Apsītis, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka Ministru prezidentam A.K.Kariņam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā un tas ir šāds:
"Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis" 193.punktam, ja Ministru kabineta loceklim ir iebildumi vai papildu apsvērumi par atsevišķu Ministru kabineta sēdē apspriestu jautājumu, sniedzu savas atsevišķās domas par Ministru kabineta 2020.gada 25.februāra sēdes darba kārtības jautājumu Nr. 3.1. "Konceptuāls ziņojums "Par eID karti kā derīgu personu apliecinošu dokumentu Saeimas vēlēšanās"".
Neatbalstu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvāto 1.risinājumu, tai skaitā tehniskā nodrošinājuma 1.2.risinājumu, kas paredz, ka personas apliecību izmantošana Saeimas vēlēšanās tiek īstenota, ieviešot elektronisku tiešsaistes Vēlētāju reģistru, kā persona var piedalīties Saeimas vēlēšanās, izmantojot eID karti vēlēšanu tiesību īstenošanai.
Atbalstu piedāvāto 2.risinājumu, kas paredz, lai persona varētu pilnvērtīgi izmantot eID karti kā vienīgo personu apliecinošo dokumentu, vēlētāju uzskaitei vēlēšanās tiek lietoti iepriekš izveidoti vēlētāju saraksti līdzīgi kā Eiropas Parlamenta vēlēšanās un pašvaldību vēlēšanās, pilnībā atsakoties no atzīmes izdarīšanas personas pasē. Katrs vēlētājs ir reģistrēts noteiktā vēlēšanu iecirknī, kurā jābalso vēlēšanu dienā. Vēlētājs balso, uzrādot Latvijas Republikā derīgu personu apliecinošu dokumentu – pasi vai eID karti. Savu atbalstu 2.risinājumam pamatoju ar potenciālajiem riskiem, kas saistīti ar tiešsaistes sistēmas iespējamiem pārtraukumiem, kā ietvaros nebūs iespējams nodrošināt personu reģistrāciju Vēlētāju reģistrā. Vienlaikus vēršu uzmanību, ka šāda vēlētāju piesaiste konkrētam iecirknim pastiprina vēlētāja atbildību piedalīties vēlēšanās.
Respektējot vairākuma ministru viedokli, neiebilstu attiecīgā jautājuma tālākai virzībai, tomēr vienlaikus aicinu atbildīgās iestādes veikt visas nepieciešamās darbības, lai samazinātu iespējamo risku apjomu."
 
33.§
Plāna projekts "Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027.gadam"

TA-261 ____________________________________

(P.Vilks, J.Bordāns, T.Linkaits, S.Ģirģens, I.Šuplinska, I.Viņķele, J.Reirs, K.Gerhards, J.Pūce, R.Nemiro, G.Lukstiņa, I.Peipiņa, A.Kiopa, N.Puntulis, E.Baldzēns, I.Vanaga, D.Dubrovskis, A.Grasmane, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai Pārresoru koordinācijas centra sniegto informāciju par Nacionālā attīstības plāna 2021.- 2027.gadam projekta izstrādes procesu un saturu.
2. Atbalstīt iesniegto Nacionālā attīstības plāna 2021.- 2027.gadam projektu.
3. Pārresoru koordinācijas centram:
3.1. tehniski precizēt Nacionālā attīstības plāna 2021.- 2027.gadam projektu atbilstoši Finanšu ministrijas atzinumā norādītajam;
3.2. precizēt Nacionālā attīstības plāna 2021.- 2027.gadam projektu atbilstoši Tieslietu ministrijas atzinuma 8.punktam;
3.3. precizēt Nacionālā attīstības plāna 2021.- 2027.gadam projektā rīcības virziena mērķa indikatoru "Transporta infrastruktūras indekss [302]" rādītāju 2024. un 2027.gadam, atbilstoši satiksmes ministra sēdē izteiktajam priekšlikumam;
3.4. papildināt Nacionālā attīstības plāna 2021.- 2027.gadam projekta indikatīvo finansējuma sadaļu "NAP2027 investīciju projektu pieteikumi, kuri var tikt finansēti papildus valsts budžeta vai ES fondu finanšu resursu pieejamības gadījumā"; ņemot vērā izglītības un zinātnes ministres sēdē izteiktajam priekšlikumam;
3.5. precizēto Nacionālā attīstības plāna 2021.- 2027.gadam projektu un precizēto Nacionālā attīstības plāna 2021.- 2027.gadam projekta indikatīvo finansējumu iesniegt Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot Nacionālā attīstības plāna 2021.- 2027.gadam projektu iesniegšanai Saeimā.
5. Noteikt, ka Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam projektā norādītais pieejamais indikatīvais finansējuma apjoms rīcības virzieniem un finansējuma avoti uzdevumu īstenošanai (Nacionālā attīstības plāna 2021.- 2027.gadam projekta indikatīvais finansējums) ir pamats Eiropas Savienības politiku instrumentu un ārvalstu finanšu palīdzību regulējošos attīstības plānošanas dokumentos, nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentos un likumā par valsts budžetu kārtējam gadam iekļaujamā satura veidošanai.
6. Noteikt, ka atbildīgais par Nacionālā attīstības plāna 2021.- 2027.gadam projekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
7. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka iekšlietu ministram S.Ģirģenam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu norādu, ka NAP satur būtiskus trūkumus, neveicina Latvijas attīstību drošību.
Prioritāšu griezumā drošībai Iekšlietu ministrijai atbalstīti tikai 3 % no pieejamā finansējuma, kas rada drošības riskus. Būtiski pasākumi kā radiosakaru izveide, iekšlietu dienestu nodrošināšana ar ekipējumu atbalstīti tikai daļējā apmērā, nesniedzot atbildes un argumentus, kāpēc iniciatīvas daļā noraidītas.
NAP Stratēģiskajos mērķos drošība un tiesiskums nav noteiktas kā prioritātes. NAP paredz cīņai ar noziedzīgi iegūtiem finanšu līdzekļiem tikai 10 milj. EUR, kas nozīmē bezatbildīgu politiku cīņai ar finanšu noziegumiem. Līdzekļu trūkums iekšlietu sistēmā turpinās, valsts vispār neveicina atbalstu nozarei, fondu finansējums samazinās.
NAP pie sadaļas "Vienlīdzīgas tiesības" norādīts attīstīt ātru un taisnīgu tiesu, bet nav iekļauts pirmstiesas process, tātad netiks attīstīts pilns tiesiskuma cikls."
8. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka zemkopības ministram K.Gerhardam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Neatbalstu Nacionālās attīstības plāna 2021.-2027.gadam esošajā redakcijā.
NAP 2021.-2027. plānā paredzētais nevar nodrošināt ES Zaļā kursa politikas mērķu sasniegšanu, kā arī nebūs iespējams sasniegt kopējos lauksaimniecības politikas mērķus. Ar plānā paredzētajiem pasākumiem nebūs iespējams sasniegt izvirzītos indikatīvos rādītājus. NAP 2021.-2027. izstrādes gaitā Zemkopības ministrija vairākkārtīgi iesniedza savus priekšlikumus un risinājumus, kuri netika ņemti vērā."
9. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka Ministru prezidenta biedram, tieslietu ministram J.Bordānam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Ievērojot faktu, ka NAP 2021-2027.gadam vīzijas par Latvijas nākotni 2027.gadā kā pirmā no prioritātēm norādīta "Tiesiskums un pārvaldība" un apstākļi, ka ekonomikas ministra rīcība, atstādinot no amata Ekonomikas ministrijas valsts sekretāru Ē.Eglīti par viņa drosmīgiem un godprātīgiem centieniem nepieļaut "Latvenergo" padomes sastāvu ar P.Rebenoku kā tās locekli (iespējams – vadītāju), ir pretēja šādam principam, turklāt P.Rebenoks tiek apstiprināts par Rīgas ostas vadītāja vietnieku, lūdzu Ministru prezidentu un ekonomikas ministru atcelt P.Rebenoku no Rīgas brīvostas valdes."
10. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka ekonomikas ministram R.Nemiro ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Uzskatu, ka šobrīd nevajadzētu mainīt NAP2027 rezultatīvos rādītājus, jo piedāvātais finansējuma apjoms nesasniegs NAP2027 stratēģiskos mērķus. Lai nodrošinātu NAP2027 iekļauto Ekonomikas ministrijas atbildībā esošo pasākumu jēgpilnu realizāciju, esam aktualizējuši informāciju par nepieciešamā finansējuma apmēru mājokļa politikas īstenošanu un uz eksportu orientētu tautsaimniecību."
11. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka ekonomikas ministrs, labklājības ministra pienākumu izpildītājs R.Nemiro iesniedz labklājības ministres R.Petravičas atsevišķo viedokli izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Ņemot vērā būtisko finansējuma samazinājumu priekšlikumiem par notariālā atbalsta palielināšanu nabadzības un sociālās atstumtības riskam visvairāk pakļautajām iedzīvotāju grupām, rīcības virziena "Stipras ģimenes paaudzēs" un rīcības virziena "Sociālā iekļaušana" ietvaros plānotie nabadzības riska un ienākumu nevienlīdzības mazināšanas mērķi nav samērojami ar indikatīvi plānoto finansējumu."
12. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka veselības ministrei I.Viņķelei ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā un tas ir šāds:
"Mērenās mērķa vērtību prognozes rīcības virzienā "Vienlīdzīgi pieejami, kvalitatīvi veselības pakalpojumi" netiks sasniegtas, ja budžeta finansējums veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai un mediķu algām netiks būtiski palielināts, tuvinot VM sagatavotā pieprasījuma apmēram."
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par 2021.-2027.gada plānošanas perioda nozaru politiku pamatnostādnēm"

TA-260 ____________________________________

(R.Osvalde, J.Bordāns, P.Vilks, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt piedāvāto 2021.-2027.gada plānošanas periodam izstrādājamo pamatnostādņu sarakstu. Valsts kancelejai sadarbībā ar Pārresoru koordinācijas centru informatīvā ziņojuma 1.pielikumu noformēt kā Ministru kabineta rīkojuma projektu, ņemot vērā arī Pārresoru koordinācijas centra sniegto informāciju par Izglītības un zinātnes ministrijas un Finanšu ministrijas redakcionālajiem priekšlikumiem 1.pielikuma 8., 13. un 21.punktā, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
2. Visām atbildīgajām institūcijām nodrošināt attiecīgo pamatnostādņu iesniegšanu un apstiprināšanu Ministru kabineta sēdē, ņemot vērā indikatīvo laika grafiku Nacionālo attīstības plāna 2021.-2027.gadam izstrādei un Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu plānošanai 2021.–2027.gada plānošanas periodam atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.35 19.§) 4.punktā noteiktajam.
3. Kultūras ministrijai sadarbībā ar Valsts kanceleju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi un valsts drošības iestādēm un iesaistot Valsts prezidenta kanceleju, līdz 2020.gada 15.aprīlim izvērtēt nepieciešamību izstrādāt vienotu vidēja termiņa politikas plānošanas dokumentu nākamajam plānošanas periodam, kas ietvertu informācijas telpas drošības un mediju atbalsta politiku, identificējot risināmās problēmas, politikas plānošanas dokumenta tvērumu, iesaistītās ministrijas un citas institūcijas, kā arī termiņus, un pamatnostādņu izstrādes gadījumā Kultūras ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu rīkojuma projektu par grozījumiem šī protokollēmuma 1.punktā pieņemtajā rīkojumā.
 
35.§
Informatīvais ziņojums par projektu "Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija"

TA-183 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts pārvaldes pakalpojumu sistēmas pilnveidošanas nolūkos, visiem valsts pārvaldes pakalpojumu turētājiem, kuri plāno veikt vai ir uzsākuši valsts pārvaldes pakalpojumu pārveides procesu, veikt to saskaņā ar informatīvā ziņojuma pielikumā pievienoto metodiku vai līdzvērtīgu metodiku atbilstoši informatīvā ziņojumā un tā pielikumā noteiktajiem pārveides principiem.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2020.gada 30.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus valsts pārvaldes pakalpojumu pārresoru koordinācijas mehānisma izveidei.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par Modernizācijas fonda ieviešanu"

TA-1762 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta darbības stratēģiju"

TA-102 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par virzieniem Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2021.-2025.gadam izstrādei"

TA-276 ____________________________________

(J.Reirs, T.Linkaits, K.Gerhards, R.Nemiro, J.Pūce, I.Olafsone, S.Ģirģens, I.Kodoliņa-Miglāne, L.Ūbele, R.Kronbergs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai ņemt vērā informatīvajā ziņojumā noteiktos virzienus, izstrādājot vidēja termiņa valsts nodokļu politikas pamatnostādnes, kas saskaņā ar Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību un tam pievienotā Valdības rīcības plāna 5.1.uzdevumu jāiesniedz Ministru kabinetā līdz 2020.gada 31.maijam.
3. Lai Finanšu ministrija, ņemot vērā informatīvajā ziņojumā noteiktos virzienus, varētu sagatavot vidēja termiņa valsts nodokļu politikas pamatnostādnes, iesaistītajās ministrijas līdz 2020.gada 17.martam iesniedz Finanšu ministrijā izvērstu analīzi un fiskālās ietekmes aprēķinus:
3.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija - par priekšlikumiem dabas resursu nodokļa likmju paaugstināšanai un dabas resursu nodokļa atbrīvojumu sašaurināšanai;
3.2. Satiksmes ministrija - par priekšlikumiem transportlīdzekļiem piemērojamo nodokļu un nodevu pārskatīšanai, kā arī par priekšlikumu no 2021.gada piemērot nodokli (TEN par ievešanu) tiem vieglajiem transportlīdzekļiem, kas tiek otrreiz reģistrēti (ievedot) Latvijā, un ir vecāki par 5 gadiem;
3.3. Kultūras ministrija - par:
3.3.1. iespēju sašaurināt Autortiesību likumā noteikto regulējumu attiecībā uz darbiem, kurus var dēvēt par autortiesību objektiem, līdz ar to novēršot iespēju, ka nepamatoti tiek piemērots atvieglots nodokļu režīms;
3.3.2. iespēju noteikt kultūras pakalpojumu sniedzējus, kuru sniegtajiem pakalpojumiem saglabājams atbrīvojums no pievienotās vērtības nodokļa, lai pārējiem kultūras pakalpojumu sniedzēju sniegtajiem kultūras pakalpojumiem, kas minēti Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta 17.punktā, tiktu piemērots pievienotās vērtības nodoklis;
3.4. Labklājības ministrija - par:
3.4.1. minimālās mēneša darba algas turpmāku regulāru pārskatīšanu;
3.4.2. iespēju ieviest valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas minimālā apmērā;
3.4.3. nepieciešamību veikt izmaiņas kārtībā, kādā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas veic pašnodarbinātas personas;
3.4.4. nepieciešamību veikt grozījumus Solidaritātes nodokļa likumā attiecībā uz 14 procentpunktiem no veiktajām iemaksām, kas pašlaik tiek personificētas.
4. Tieslietu ministrijai līdz 2020.gada 1.maijam informēt Finanšu ministriju par Tieslietu ministrijas provizoriskajiem aprēķiniem attiecībā uz informatīvā ziņojuma 5.nodaļā aprakstītā Tieslietu ministrijas piedāvājuma nekustamā īpašuma nodokļu reformai ietekmi uz pašvaldību kopējiem ieņēmumiem no nekustamā īpašuma nodokļa 2022.gadā.
5. Ekonomikas ministrijai izstrādāt nodokļu izmaiņu priekšlikumus, lai veicinātu ieguldījumus mājokļu pieejamībā un tehniskā stāvokļa uzlabošanā, īpaši energoefektivitātē, kā arī citām tautsaimniecības nozarēm pārejai uz augstu energoefektivitāti.
6. Finanšu ministrijai atbilstoši satiksmes ministra priekšlikumam papildināt informatīvā ziņojuma 9.1.nodaļu "Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis" ar 5.priekšlikumu - ieviest TEN likmes T5 riteņtraktoru un pašgājējmašīnu kategorijai, kuras konstruktīvi paredzētas braukšanai ar ātrumu, kas pārsniedz 40 km/h, un atbilstoši Ministru prezidenta biedra, tieslietu ministra un zemkopības ministra priekšlikumam redakcionāli precizēt informatīvā 5.nodaļu “Nekustamā īpašuma nodoklis”, un precizēto informatīvo ziņojumu iesniegt Valsts kancelejā.
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa ikgadējais ziņojums Saeimai par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību"

TA-280 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru prezidenta ikgadējo ziņojumu Saeimai par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību (turpmāk – ziņojums).
2. Visiem ministriem rast iespēju piedalīties Saeimas plenārsēdē, kad plānots izskatīt ziņojumu (indikatīvi 12.martā).
3. Valsts kancelejai sagatavot ziņojumu nosūtīšanai Saeimai.
 
40.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2020.gada 27.februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-282 ____________________________________

(J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram J.Miezainim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības konkurētspējas ministru padomes 2020.gada 27.februāra sanāksmē.
 
41.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Latvijas atbalstu kandidātam uz Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas ģenerāldirektora amatu"

TA-273-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 par Latvijas atbalstu kandidātam uz Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas ģenerāldirektora amatu.
 
42.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2020.gada 28.februāra sanāksmei

TA-279-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu un Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta stratēģisko inovāciju programmu 2021.–2027.gadam un Pielikums stratēģiskajai inovāciju programmai Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtam".
3. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārei L.Lejiņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2020.gada 28.februāra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos.
 
43.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-267-IP____________________________________

 
44.§
Slepeni

TA-1s____________________________________

 

Sēdi slēdz plkst. 18.30


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis