Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 10

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.10

2020.gada 10.martā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ekonomikas ministrs

-

R.Nemiro

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Ārlietu ministrijas budžeta programmām"

TA-248 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra noteikumos Nr.617 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1.pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-239 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr.365 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3.pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" īstenošanas noteikumi""

TA-240 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta programmas "Ekonomikas attīstības programma" finanšu līdzekļu izmantošanu"

TA-293 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt, ka no Ekonomikas ministrijas budžeta programmas 33.00.00 "Ekonomikas attīstības programma" līdzekļiem 2022. un 2023.gadam tiek segtas sistēmas administrēšanas izmaksas Iekšlietu ministrijas valsts pamatbudžeta programmā 09.00.00 "Valsts drošības dienesta darbība" 2022. un 2023.gadā 210 000 EUR apmērā ik gadu.
3. Ekonomikas ministrijai un Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus bāzes izdevumu 2021.-2023.gadam precizēšanai atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pilnvarnieku pavasara sanāksmē 2020.gada 17.-19.aprīlī"

TA-277 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas iesniegto priekšlikumu, rīkojuma projektu neskatīt un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr.345 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.1.pasākuma "Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai" īstenošanas noteikumi""

TA-228 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, izpildot Ministru kabineta 2019.gada 11.oktobra sēdē (prot. Nr.47 3.§, 9.2.apakšpunkts) pieņemto lēmumu, nodrošināt, ka 8.3.2.1.pasākuma "Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai" finansējuma saņēmējs (Valsts izglītības satura centrs) veic projekta Nr.8.3.2.1./16/I/002 "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" vienošanās grozījumus pēc tam, kad ir stājušies spēkā 8.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" projekta Nr.8.5.1.0/16/I/001 "Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītajās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos" vienošanās grozījumi, kas paredz kopējā finansējuma samazināšanu.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumos Nr.385 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" īstenošanas noteikumi""

TA-275 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, izpildot Ministru kabineta 2019.gada 11.oktobra sēdē (prot. Nr.47 3.§, 9.2.apakšpunkts) pieņemto lēmumu, nodrošināt, ka 8.3.3.pasākuma "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" finansējuma saņēmējs (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra) veic projekta Nr.8.3.3.0./15/I/001 "PROTI un DARI!" vienošanās grozījumus pēc tam, kad ir stājušies spēkā 8.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" projekta Nr.8.5.1.0/16/I/001 "Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos" un 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" projekta Nr.8.3.4.0./16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" vienošanās grozījumi, kas paredz kopējā finansējuma samazināšanu.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumos Nr.543 "Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā""

TA-264 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Smiltenes tehnikuma nolikums"

TA-252 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas "Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā" īstenošanas noteikumi"

TA-301 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 01.00.00 "Apropriācijas rezerve" uz Kultūras ministrijas apakšprogrammu 19.03.00 "Filmu nozare""

TA-245 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra noteikumos Nr.1393 "Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu""

TA-206 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumos Nr.62 "Zivsaimniecības konsultatīvās padomes nolikums""

TA-226 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta rīkojumā Nr.432 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā. Mērķarhitektūra v2.0""

TA-333 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-348 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai pie Jansu novērošanas torņa"

TA-326 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība""

TA-360 ____________________________________

(I.Viņķele, R.Nemiro, R.Petraviča, J.Reirs, I.Alliks, N.Puntulis, T.Linkaits, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Labklājības ministrijai kopīgi ar Veselības ministriju, Ekonomikas ministriju un Finanšu ministriju izvērtēt, kādos gadījumos saistībā ar koronavīrusa Covid-19 izraisītās slimības izplatības ierobežošanas pasākumiem valstij jāsniedz atbalsts uzņēmējiem, un labklājības ministrei attiecīgus priekšlikumus iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
18.§
Informatīvais ziņojums "Par Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 3., 28., 29., 30. un 31.punktā paredzēto noteikumu īstenošanas gaitu un rezultātiem"

TA-2398 ____________________________________

(R.Petraviča, M.Roze, B.Bāne, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 3., 28., 29., 30. un 31.punktā paredzēto noteikumu īstenošanas gaitu un rezultātiem.
Valsts kancelejai saskaņā ar Imigrācijas likuma 38.panta otro daļu sagatavot informatīvo ziņojumu iesniegšanai Saeimai.
2. Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju līdz 2020.gada 1.jūnijam izstrādāt un iekšlietu ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus grozījumiem Imigrācijas likumā:
2.1. paredzot iespēju izbeigt kārtību, kādā ārzemniekam ir tiesības saņemt uzturēšanās atļaujas saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta 28.punkta a) un c) daļu, 30. un 31.punktu. Attiecībā uz 23.panta 29.punktu izvērtēt iespēju saglabāt tiesības iegādāties nekustamo īpašumu, kura tirgus vērtība nav mazāka par 500 000 EUR, iegūstot uzturēšanās atļauju;
2.2. paredzot pārejas noteikumus attiecībā uz tiem ārzemniekiem, kuriem izbeigsies uzturēšanās atļaujas, pamatojoties uz grozījumiem Imigrācijas likuma 23.panta 28.punkta a) un c) daļu 30., 31.punktā un attiecīgām izmaiņām 29.punktā.
3. Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju līdz 2020.gada 3.aprīlim sagatavot informāciju par šī protokollēmuma 2.punktā minēto grozījumu ietekmi uz mājokļu programmu un valsts budžetu, kā arī aprēķinus par ietekmi uz valsts budžetu, lai mājokļu programma varētu tikt turpināta, un iesniegt tos Iekšlietu ministrijai. 
19.§
Informatīvais ziņojums "Viedās specializācijas stratēģijas monitorings. Otrais ziņojums"

TA-251 ____________________________________

(I.Šuplinska, J.Paiders, A.Pabriks, L.Lejiņa, J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka lielākā daļa no Viedās specializācijas stratēģijas mērķa sasniegšanas rādītājiem saistībā ar tautsaimniecības transformāciju uz augstāku pievienoto vērtību 2020.gadā netiks sasniegti nepietiekamā pētniecības un attīstības finansējuma dēļ.
3. Noteikt, ka 2021.-2027.gada plānošanas periodā Viedās specializācijas stratēģijas dokuments ir Nacionālās industriālās attīstības pamatnostādnes, kuras izstrādā Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt Viedās specializācijas stratēģijas sasaisti ar 2021.-2027.gada Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovāciju pamatnostādņu mērķiem un uzdevumiem.
5. Atbalstīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Zemkopības ministrijas pilnvērtīgu iesaisti 2021.–2027.gada plānošanas perioda Viedās specializācijas stratēģijas izstrādes, ieviešanas un monitoringa procesā.
6. Izstrādājot Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda pētniecības un inovāciju instrumentus atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai 2021.-2027.gadam, Izglītības un zinātnes ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Zemkopības ministrijai ņemt vērā katras Viedās specializācijas stratēģijas specializācijas jomas attīstības vajadzības.
7. Izglītības un zinātnes ministrijai un Ekonomikas ministrijai, izstrādājot Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovāciju pamatnostādnes un Nacionālās industriālās attīstības pamatnostādnes, nodrošināt abos dokumentos ietverto rīcības virzienu loģisko sasaisti un savstarpēju nedublēšanos.
 
20.§
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai (Tiesu administrācijai un Valsts tiesu ekspertīžu birojam) uzņemties papildu saistības un īstenot projektus, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumentiem"

TA-314 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Tieslietu ministrijai (Tiesu administrācijai) uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības projekta "Dalībvalstu zemesgrāmatu starpsavienojuma platformas savienojums 2 – centrālās zemesgrāmatu savienojuma (LRI) platformas izstrāde papildu dalībvalstīm" īstenošanai Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāta finanšu programmas "Tiesiskums 2014-2020" ietvaros.
3. Atļaut Tieslietu ministrijai (Valsts tiesu ekspertīžu birojam) uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības projekta "Nozieguma vietā atstāto pēdu kvalificēšana tiešsaistē" īstenošanai Eiropas Komisijas pamatprogrammas pētniecībai un inovācijai "Apvārsnis 2020" ietvaros.
4. Šī protokollēmuma 2. un 3.punktā minēto projektu ieviešanai nepieciešamo finansējumu (priekšfinansējumu, nacionālo līdzfinansējumu un finansējumu neattiecināmo izmaksu – pievienotās vērtības nodokļa – segšanai) pārdalīt no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
5. Tieslietu ministrijai, lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2. un 3.punktā minēto projektu īstenošanu, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par apropriācijas izmaiņām.
6. Tieslietu ministrijai pēc īstenoto projektu noslēguma maksājumu saņemšanas nodrošināt līdzekļu ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.
 
21.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2020.gada 13.marta sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-354 ____________________________________

(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iekšlietu ministrijas valsts sekretāram D.Trofimovam vai nepieciešamības gadījumā Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvei Eiropas Savienībā, ārkārtējai un pilnvarotai vēstniecei S.Pavļutai-Deslandes pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2020.gada 13.marta sanāksmē.
 
22.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2020.gada 13.marta sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-364 ____________________________________

(J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru prezidenta biedram, tieslietu ministram J.Bordānam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2020.gada 13.marta sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
23.§
Atbildes projekts Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai (par veselības aprūpes nozari un neiespējamību izpildīt NAP2027 izvirzītos mērķus)

TA-196 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai.
 
24.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 17.aprīļa instrukcijā Nr.3 "Kārtība, kādā Latvijas Bankas Aizsardzības pārvalde noskaidro ar bezpilota gaisa kuģa piespiedu nosēdināšanu vai iznīcināšanu saistīta incidenta apstākļus""

TA-195-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par ģeotelpisko informāciju, kuras publicēšana var radīt apdraudējumu valsts drošībai"

TA-257 ____________________________________

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
26.§
Atbildes projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2019-25-03

TA-2219 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2019-25-03.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Satversmes tiesai.
 
27.§
Apelācijas sūdzības projekts administratīvajā lietā Nr.A420250719

TA-1643 ____________________________________

(I.Šuplinska, J.Bordāns, R.Nemiro, R.Petraviča, J.Pūce, I.Viņķele, A.Pabriks, T.Linkaits, K.Gerhards, N.Puntulis, J.Reirs, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai izglītības un zinātnes ministres I.Šuplinskas sniegto informāciju par apelācijas sūdzības projektu administratīvajā lietā Nr.A420250719.
2. Neatbalstīt tiesvedības turpināšanu administratīvajā lietā Nr.A420250719 (tiesvedības turpināšanu atbalsta pieci Ministru kabineta locekļi - izglītības un zinātnes ministre I.Šuplinska, Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs J.Bordāns, satiksmes ministrs T.Linkaits, zemkopības ministrs K.Gerhards, kultūras ministrs N.Puntulis; tiesvedības turpināšanu neatbalsta septiņi Ministru kabineta locekļi - ekonomikas ministrs R.Nemiro, labklājības ministre R.Petraviča, Ministru prezidents A.K.Kariņš, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs J.Pūce, veselības ministre I.Viņķele, aizsardzības ministrs A.Pabriks, finanšu ministrs J.Reirs).
 
28.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Taisnīgas pārkārtošanās fondu"

TA-368-IP ____________________________________

(J.Pūce, T.Linkaits, A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Taisnīgas pārkārtošanās fondu".
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2020.gada 31.augustam sadarbībā ar nozaru ministrijām izstrādāt un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Taisnīgas pārejas plāna projektu.
 
29.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-349-IP

 

.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas vēršanos Eiropas Cilvēktiesību tiesā pret Dānijas Karalisti"

TA-357-DV

 

Dienesta vajadzībām
 

Sēdi slēdz plkst. 13.45


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis