Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 23

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 Sēde attālinātā veidā

Rīgā

Nr.23

2020.gada 9.aprīlī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 -

I.Gailīte

 

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Likumprojekts "Grozījums Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā"

TA-613 ____________________________________

(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu. 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību""

TA-606 ____________________________________

(J.Reirs, J.Bordāns, B.Bāne, L.Medina, J.Pūce, I.Gailīte, L.Meņģelsone, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju precizēt likumprojektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus: precizēt 39.panta redakciju, paredzot, ka fonds uzsāk darbu pēc reģistrācijas un par to tiek paziņots oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 40.pantā precizēt termiņu, papildināt 53.pantu ar jaunu teikumu Ministru prezidenta biedra, tieslietu ministra ierosinātajā redakcijā, un Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.180 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību""

TA-607 ____________________________________

(J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-611 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"

TA-616 ____________________________________

(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4. Labklājības ministrijai iesniegt izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā priekšlikumu papildināt likumprojektu "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā" ar normu, kas paredz pienākumu pašvaldībām pirms likuma 35.panta otrajā daļā noteiktā pabalsta krīzes situācijā izmaksas pārliecināties, ka persona nav saņēmusi dīkstāves pabalstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem, un par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātām personām, kuras skārusi Covid-19 izraisītā krīze.

 
6.§
Likumprojekts "Grozījums Rīgas domes atlaišanas likumā"

TA-619 ____________________________________

(J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57.panta pirmo daļu un 58.panta otro daļu, pilnvarot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru J.Pūci izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu "Grozījums Rīgas domes atlaišanas likumā".
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai"

TA-617 ____________________________________

(I.Viņķele, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

TA-621 ____________________________________

(I.Šuplinska, S.Ģirģens, I.Reirs, I.Gailīte, I.Viņķele, D.Mūrmane-Umbraško, E.Rinkēvičs, J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus: aizstāt 4.12.trīs prim apakšpunktā vārdu "deklarētā" ar vārdu "faktiskā", precizēt 4.12.pieci prim apakšpunkta redakciju, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.
3. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57.panta pirmo daļu un 58.panta otro daļu, pilnvarot ekonomikas ministru J.Vitenbergu izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto Ministru kabineta 2020.gada 9.aprīļa rīkojumu "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"".
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 26.marta noteikumos Nr.165 "Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem""

TA-622 ____________________________________

(J.Vitenbergs, J.Pūce, L.Meņģelsone, J.Reirs, A.Pabriks, J.Bordāns, K.Gerhards, N.Puntulis, R.Petraviča, I.Jaunzeme, E.Valantis, B.Bāne, I.Alliks, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: 8.2.apakšpunktā un 8.divi prim punktā skaitli un vārdu "75% apmērā" aizstāt ar skaitli un vārdu "50% apmērā", precizēt 12.8.apakšpunkta redakciju, papildināt projektu ar šī protokola 10.paragrāfā ietvertā noteikumu projekta tekstu, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2020.gada 24.marta noteikumu Nr.152 "Noteikumi par dīkstāves pabalstu darbiniekiem, kurus skar Covid-19 izplatība" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-623 ____________________________________

(I.Gailīte, J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

Atzīmēt, ka noteikumu projekta teksts ir iekļauts šī protokola 9.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 3.maija noteikumos Nr.279 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6.pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" īstenošanas noteikumi""

TA-625 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai 2 nedēļu laikā pēc noteikumu spēkā stāšanās iesniegt Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai noslēgtās vienošanās grozījumus, samazinot finansējumu un paaugstinot sasniedzamo rādītāju vērtības.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2.pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi""

TA-624 ____________________________________

(J.Bordāns, I.Gailīte, E.Valantis, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai divu nedēļu laikā pēc noteikumu spēkā stāšanās iesniegt Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai noslēgtās vienošanās grozījumus, palielinot finansējumu.
 
13.§
Protokollēmuma projekts "Par finanšu līdzekļu pieprasīšanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-628 ____________________________________

(J.Citskovskis, S.Ģirģens, J.Pūce, A.Pabriks, J.Reirs, E.Rinkēvičs, I.Viņķele, G.Pujāts, A.Grišins, A.K.Kariņš)

1. Ministru kabinets lems, ka no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" tiek piešķirti papildu līdzekļi, lai laika periodā no 2020.gada 12.marta līdz 2020.gada 31.maijam nodrošinātu piemaksas par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos sabiedrības veselības apdraudējuma situācijā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu valsts pārvaldes iestādēs un valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās nodarbinātajām ārstniecības personām, amatpersonām ar speciālām dienesta pakāpēm un pārējiem nodarbinātajiem (turpmāk - nodarbinātie), ņemot vērā šādus kritērijus:
1.1. nodarbinātie ir tiešā un uzskaitāmi pierādāmā saskarē ar Covid-19 inficētām vai iespējami inficētām personām vai ir iesaistīti testēšanas procesā;
1.2. nodarbinātie ir tiešā un uzskaitāmi pierādāmā saskarē ar Covid-19 riska grupas pacientiem, kuriem nav apstiprināta slimība, bet ir jāievēro karantīna vai pašizolācija;
1.3. nodarbinātie veic darbu paaugstinātas intensitātes un apdraudējuma apstākļos, nodrošinot īpašu un nozīmīgu ieguldījumu Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" noteikto pasākumu veikšanā, kuri ir saistīti ar proaktīvu rīcību Covid-19 pandēmijas ierobežošanā un izraisīto seku mazināšanā.
2. Nosakot šī protokollēmuma 1.punktā minētās piemaksas nodarbinātajiem, jāievēro Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta 13.daļā noteiktais - piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt 60 procentus no mēnešalgas.
3. Veselības ministrijai nodrošināt, ka nodarbinātajiem, kuru papildu darba samaksai līdzekļi jau piešķirti ar Ministru kabineta 2020.gada 27.marta rīkojumu Nr.136 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"", netiek pieprasīts šī protokollēmuma 1.punktā paredzētais papildu finansējums.
4. Atbildīgajiem ministriem lemt par šī protokollēmuma 1.punktā paredzētā papildu finansējuma izlietojumu atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai.
5. Lēmumu par šī protokollēmuma 1.3.apakšpunktā minēto nodarbināto papildu atlīdzību un tās apmēru pieņem Ministru kabinets, pamatojoties uz atbildīgās ministrijas sniegto informāciju par konkrētā nodarbinātā ieguldījumu.
6. Atbildīgajām ministrijām iesniegt Ministru kabinetā pārskatu par šī protokollēmuma 1.punktā minētā finansējuma izlietojumu.
 
14.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības izglītības ministru 2020.gada 14.aprīļa neformālo videokonferenci par jaunā koronavīrusa (COVID-19) ietekmi uz izglītību"

TA-629 ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrei I.Šuplinskai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības izglītības ministru 2020.gada 14.aprīļa neformālajā videokonferencē par jaunā koronavīrusa (COVID-19) ietekmi uz izglītību Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.35


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis