Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 44

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

Sēde attālinātā veidā 

Rīgā

Nr.44

2020.gada 14.jūlijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks

-

V.Sidorenkovs

 

 


Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.13.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālās koordinācijas mehānismu Latvijas kā vadošās dalībvalsts uzdevumu veikšanai Eiropas Savienības dalībvalstu konsorcijā Eiropas Savienības robežu pārvaldības programmas Centrālāzijai 10.fāzē"

TA-1184 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašumā"

TA-1197 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 20.marta rīkojumā Nr.118 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1160 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 30.oktobra noteikumos Nr.662 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību""

TA-1111 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 9.janvāra noteikumos Nr.26 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.3.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" īstenošanas noteikumi""

TA-1178 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 9.janvāra noteikumos Nr.27 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

TA-1179 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 9.janvāra noteikumos Nr.25 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-1244 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra noteikumos Nr.747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem""

TA-1219 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.484 "Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības""

TA-1182 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KREMERATA BALTICA" peļņas daļu"

TA-1174 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 6.oktobra noteikumos Nr.575 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.3.pasākuma "Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē" īstenošanas noteikumi""

TA-942 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) nodrošināt, ka Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija kā finansējuma saņēmējs uzņemas papildu līgumsaistības darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.3.pasākuma "Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē" projektā Nr.9.2.1.3/16/I/001 "Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē", palielinot pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu, pēc tam, kad veikti grozījumi CFLA un Labklājības ministrijas 2016.gada 4.janvāra vienošanās par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3.pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" projekta Nr.9.1.1.3/15/I/001 "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanu, kas paredz kopējā attiecināmā finansējuma samazinājumu.
3. Labklājības ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" iznākuma rādītāju grozījumiem.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Lidosta "Rīga"", Mārupes novadā, pirkšanu "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūvei Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" būvniecības projekta īstenošanai"

TA-1170 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Lidosta "Rīga"" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8076 502 0002) – administratīvo ēku (būves kadastra apzīmējums 8076 002 0050 008) un garāžu (būves kadastra apzīmējums 8076 002 0050 009) – Lidosta "Rīga"", Mārupes novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 1 694 300 EUR.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Gramzdas ielā, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"

TA-1200 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma Gramzdas ielā, Rīgā, (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 099 0039) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 099 0039) daļu 0,0052 ha platībā (pēc kadastrālās uzmērīšanas platība var tikt precizēta) atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 672,88 EUR jeb 12,94 EUR par vienu kvadrātmetru.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

TA-1119 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes mehānisma tehniskie standarti"

TA-1148 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas komisijas pakalpojumu cenrādis"

TA-1233 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.376 "Zāļu reģistrēšanas kārtība""

TA-1204 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža"" peļņas daļu"

TA-1149 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1232 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 16.augusta noteikumos Nr.480 "Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem""

TA-1192 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā"

TA-1091 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2020.gada 31.decembrim:
2.1. izstrādāt vadlīnijas par kārtību, kā aizsargājami iestāžu domēnu vārdi, kurus iestāde pārtrauc lietot, kā aizsargājami iestāžu nosaukumi, nacionālas nozīmes ģeogrāfiskie un administratīvie nosaukumi un apzīmējumi un citi nosaukumi, veidojot domēnu vārdus brīvajā domēnu vārdu tirgū, aizsargājot tos pret neatbilstošu izmantošanu, un citiem ar domēnu vārdu aizsardzību saistītiem aspektiem;
2.2. izstrādāt vadlīnijas vienotai pieejai e-pastu veidošanā valsts iestādēs, tai skaitā e-pastu veidošana personām, kurām ir vairāki vārdi vai uzvārdi.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ar 2021.gadu vienu reizi gadā līdz 30.aprīlim izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvu ziņojumu par noteikumu normu izpildi attiecībā uz piekļūstamības prasību ievērošanu iepriekšējā gadā. 2026.gada kārtējā informatīvajā ziņojumā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai papildus izvērtēt ikgadējā informatīvā ziņojuma iesniegšanas nepieciešamību.
4. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas programmai 30.00.00 "Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti" tīmekļvietņu un mobilo lietotņu padziļināto pārbaužu par atbilstību piekļūstamības prasībām veikšanai uzraudzības ietvaros pirmajā un otrajā uzraudzības periodā 2021. un 2022.gadā 81 740 EUR un turpmāk katru gadu 83 660 EUR apmērā (var tikt pārskatīts atbilstoši izlases izmaiņām) izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritāro pasākumu pieteikumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.
5. Pieņemt zināšanai, ka jautājums par valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas uzturēšanas izmaksām 2021.gadā un turpmākajos gados ir risināms saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 31.augusta rīkojuma Nr.470 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 31.0. versija)" 6.punktā noteikto. Valsts kancelejai sagatavot priekšlikumus par iespējām uzturēšanas izdevumus segt no ietaupītā finansējuma valsts budžeta iestādēs, kas pievienojušās valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotajai platformai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumos Nr.143 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē"

TA-1176 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151"Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)"

TA-1175 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu biškopībai, tā administrēšanas un uzraudzības kārtību"

TA-1167 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1280 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-1282 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.210 "Noteikumi par automātisko informācijas apmaiņu par ziņojamām pārrobežu shēmām""

TA-1254 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.20 "Kārtība, kādā finanšu iestāde izpilda finanšu kontu pienācīgas pārbaudes procedūras un sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par finanšu kontiem""

TA-1255 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.530 "Dzelzceļa būvnoteikumi""

TA-1239 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2020.gada 25.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.8 15.§) "Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Melnkalnes valdības līgumu par klasificētas informācijas aizsardzību"" 2. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu un Latvijas pastāvīgā pārstāvja Ziemeļatlantijas līguma organizācijā (NATO) pilnvarošanu parakstīt Latvijas Republikas valdības un Melnkalnes valdības līgumu par klasificētas informācijas aizsardzību"

TA-1273 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2020.gada 25.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.8 15.§) "Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Melnkalnes valdības līgumu par klasificētas informācijas aizsardzību"" 2.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
2. Pilnvarot Latvijas pastāvīgo pārstāvi Ziemeļatlantijas līguma organizācijā (NATO) parakstīt Latvijas Republikas valdības un Melnkalnes valdības līgumu par klasificētas informācijas aizsardzību.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 31.marta noteikumos Nr.178 "Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus valsts budžeta aizņēmumu saņemšanai jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai""

TA-1278 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību"

TA-1319 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par garantijām lielajiem un vidējiem komersantiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"

TA-1145 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Palielināt akciju sabiedrībai "Attīstības finanšu institūcija Altum" rezerves kapitālu krīzes garantiju programmas finansēšanai.
3. Finanšu ministram saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 25. un 31.pantā paredzēto palielināt apropriāciju, kas nepārsniedz 40 000 000 EUR, Ekonomikas ministrijai resursiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem ieskaitīšanai akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" rezerves kapitālā krīzes garantiju programmas finansēšanai.
4. Ekonomikas ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šī protokollēmuma 3.punktā minēto apropriācijas palielināšanu divās daļās, katru ne vairāk kā 20 000 000 EUR apmērā.
5. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas izmaiņām atbilstoši šī protokollēmuma 3. un 4.punktam un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas nav iebildusi pret apropriācijas izmaiņām, veikt apropriācijas izmaiņas.
6. Finanšu ministrijai, Ekonomikas ministrijai un Zemkopības ministrijai kā akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" kapitāla daļu turētājiem nodrošināt šī protokollēmuma 3.punktā minēto finanšu līdzekļu ieskaitīšanu akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" rezerves kapitālā.
7. Ekonomikas ministrijai, veicot ieguldījumu akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" rezerves kapitālā, ieskaitīt šī protokollēmuma 3.punktā minētos finanšu līdzekļus akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" kontā Valsts kasē.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektoru"

TA-1238 ____________________________________

(A.Pabriks, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam""

TA-1156 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību"

TA-1289 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par 1991.gada barikāžu 30 gadu atceres pasākumu plānu"

TA-1279 ____________________________________

(J.Bordāns, K.Gerhards, J.Reirs, R.Kronbergs, I.Braunfelde, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju precizēt rīkojuma projektu, paredzot jautājumu par nepieciešamo finansējumu 2021.gadam skatīt kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritāro pasākumu pieteikumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.pecifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2.pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 1.un 2.kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam"

TA-1209 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 30.augusta rīkojumā Nr.466 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 27.0. versija)""

TA-1114 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas iesniegto priekšlikumu, rīkojuma projektu neskatīt un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""

TA-1299 ____________________________________

(I.Viņķele, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt apropriācijas pārdali 2020.gadā Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammu ietvaros, tai skaitā:
2.1. no budžeta apakšprogrammas 33.04.00 "Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde", samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām, 15 618 EUR apmērā uz budžeta apakšprogrammu 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana", palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām, lai izveidotu enterālās un parenterālās barošanas kabinetu;
2.2. no budžeta apakšprogrammas 33.12.00 "Reto slimību ārstēšana", samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām, 11 977 EUR apmērā uz budžeta apakšprogrammu 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana", palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām, lai uzlabotu ārstēšanas procesu bērniem ar diagnozi epidermolysis bullosa.
3. Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.
4. Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijai priekšlikumus izmaiņām valsts pamatbudžeta bāzes izdevumos 2021.-2023.gadam:
4.1. no budžeta apakšprogrammas 33.04.00 "Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde", samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām, 33 871 EUR apmērā uz budžeta apakšprogrammu 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana", palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām noteiktam mērķim, lai izveidotu enterālās un parenterālās barošanas kabinetu;
4.2. no budžeta apakšprogrammas 33.12.00 "Reto slimību ārstēšana", samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām, 25 974 EUR apmērā uz budžeta apakšprogrammu 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana", palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām noteiktam mērķim, lai uzlabotu ārstēšanas procesu bērniem ar diagnozi epidermolysis bullosa.
5. Finanšu ministrijai precizēt Veselības ministrijas budžeta bāzes izdevumus 2021., 2022. un 2023.gadam atbilstoši šī protokollēmuma 3.punktam.
 
41.§
Noteikumu projekts "Covid-19 skarto tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicēju atbalsta piešķiršanas kārtība"

TA-1297 ____________________________________

(J.Vitenbergs, I.Kiukucāne, K.Rožkalns, J.Reirs, G.Silovs, J.Endziņš, R.Petraviča, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt noteikumu projekta 7.2.apakšpunktu, paredzot, ka atbalstam ir tiesīgi pieteikties saimnieciskās darbības veicēji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības Covid-19 krīzes ietekmē vienā mēnesī laikposmā no 2020.gada aprīļa līdz jūnijam, salīdzinot ar 2019.gada attiecīgo mēnesi, ir samazinājušies par 30%, attiecīgi precizēt noteikumu projekta anotāciju un iesniegt noteikumu projektu un anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību"

TA-1294 ____________________________________

(J.Pūce, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atbalstu eksportējošiem nodokļu maksātājiem Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai"

TA-1298 ____________________________________

(J.Vitenbergs, I.Kiukucāne, L.Medina, K.Soms, J.Reirs, J.Endziņš, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai precizēt noteikumu projekta 22.punkta redakciju atbilstoši Tieslietu ministrijas priekšlikumam un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kapitāla ieguldījumiem komersantos, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"

TA-1328 ____________________________________

(J.Vitenbergs, J.Reirs, J.Endziņš, I.Kiukucāne, K.Soms, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par rezerves kapitāla palielināšanu"

TA-1331 ____________________________________

(J.Vitenbergs, J.Reirs, J.Endziņš, I.Kiukucāne, K.Soms, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1338 ____________________________________

(I.Viņķele, E.Rinkēvičs, V.Sidorenkovs, D.Trofimovs, K.Gerhards, A.Pabriks, J.Bordāns, J.Pūce, J.Citskovskis, J.Vitenbergs, L.Medina, A.K.Kariņš)

Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta ārkārtas sēdē 2020.gada 15.jūlijā.
 
47.§
Likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā"

TA-1356 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta ārkārtas sēdē 2020.gada 15.jūlijā.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 5.jūnija rīkojumā Nr.303 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""

TA-1283 ____________________________________

(N.Puntulis, J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Plāna projekts "Par Nacionālo rīcības plānu Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūcijas Nr. 1325 "Par sievietēm, mieru un drošību" mērķu īstenošanai Latvijā 2020.–2025. gadam"

TA-1183 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Konceptuāls ziņojums "Par Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību"

TA-1011 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
51.§
Informatīvais ziņojums "Par neatbilstoši veikto izdevumu norakstīšanu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.4.4.1.aktivitāti "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi""

TA-1177 ____________________________________

(J.Vitenbergs, E.Šaicāns, L.Medina, E.Valantis, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbilstoši informatīvajā ziņojumā minētajam izvērtējumam atļaut Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai neturpināt piedziņu no daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem un saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumu Nr.740 "Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus" 24.punktu attiecināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.DMS/3.4.4.1.0/12/09/641 "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Teātra ielā 4, Balvi, energoefektivitātes paaugstināšana" izdevumus 26 892,28 EUR apmērā uz valsts budžeta izdevumiem.
 
52.§
Informatīvais ziņojums "Publiskā sektora iesniegtās pārsūdzības administratīvā pārkāpuma procesā"

TA-1136 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Visām iestādēm pirms apelācijas sūdzības iesniegšanas administratīvā pārkāpuma procesā ieteicams izvērtēt:
2.1. apelācijas sūdzības iesniegšanas lietderību konkrētajā gadījumā un līdzšinējo tiesu praksi (judikatūru) attiecīgajā jautājumā. Jautājumos, kas skar piemērotos sodus vai pierādījumu vērtēšanu, apelācijas sūdzība būtu iesniedzama tikai izņēmuma gadījumā (piemēram, ja tiesas nolēmums acīmredzami neatbilst judikatūrai un nolēmumā šis aspekts nav vērtēts);
2.2. vai lietas rezultāts kopumā būs atšķirīgs, ja apelācijas sūdzību tiesa atzīs par pamatotu;
2.3. vai jautājumam ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses veidošanā vai tiesību tālākveidošanā.
3. Ja ir vairāki administratīvā pārkāpuma procesi par identisku vai līdzīgu gadījumu un iestādes ir iesniegušas vairākas apelācijas sūdzības, tad pēc pirmā apelācijas instances tiesas nolēmuma iestādēm ieteicams izvērtēt nepieciešamību atsaukt pārējās apelācijas sūdzības.
 
53.§
Informatīvais ziņojums "Onkoloģijas nozares attīstība Latvijā"

TA-849 ____________________________________

(I.Viņķele, V.Bolevics, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Veselības ministrijai un Labklājības ministrijai informatīvajā ziņojumā paredzēto pasākumu īstenošanai 2021.-2023.gadā un turpmāk ik gadu Veselības ministrijai un Labklājības ministrijai virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
3. Veselības ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju sagatavot un veselības ministram līdz 2020.gada 1.septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā konceptuālo ziņojumu par situāciju paliatīvajā aprūpē Latvijā un nepieciešamajām izmaiņām paliatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā. Jautājumu par nepieciešamo papildu finansējumu 2021.-2023.gadā un turpmāk ik gadu Veselības ministrijai un Labklājības ministrijai virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
54.§
Informatīvais ziņojums "Par Pašvaldību likuma izstrādi"

TA-1225 ____________________________________

(J.Pūce, M.Pūķis, I.Šuplinska, A.Pabriks, E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai izstrādāt un līdz 2020.gada 31.oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā jauno Pašvaldību likuma projektu.
3. Nozaru ministrijām atbilstoši kompetencei pārskatīt un izvērtēt iespējas samazināt normatīvajos aktos noteikto pilnvarojumu pašvaldībām izdot saistošos noteikumus (informatīvā ziņojuma pielikums), līdz 2020.gada 30.jūlijam sagatavot priekšlikumus par normatīvajos aktos nepieciešamajiem grozījumiem un informēt par tiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
4. Tieslietu ministrijai sagatavot un līdz 2020.gada 30.jūlijam iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā detalizētus aprēķinus par papildu nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta, lai nodrošinātu visu pašvaldību saistošo noteikumu publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un sistematizēšanu portālā www.likumi.lv ar jaunā Pašvaldību likuma spēkā stāšanos.
 
55.§
Informatīvais ziņojums "Par situāciju Valsts meža dienestā meža ugunsdzēsības jomā"

TA-1168 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumu par Zemkopības ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu meža ugunsdzēsībai 2021.gadam un turpmākajiem gadiem skatīt kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritāro pasākumu pieteikumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
56.§
Informatīvais ziņojums "Par tiesu ekspertīžu institūta reformas ieviešanas iespēju izvērtējumu"

TA-1187 ____________________________________

(J.Bordāns, J.Stukāns, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Informatīvajā ziņojumā minētajām atbildīgajām institūcijām nodrošināt informatīvajā ziņojumā paredzēto pasākumu īstenošanu noteiktajos termiņos.
3. Tieslietu ministrijai izstrādāt un līdz 2021.gada 31.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā ziņojumu par to pasākumu rezultātiem, kas īstenojami līdz 2021.gada 1.jūlijam, un turpmāk veicamajiem pasākumiem, lai izveidotu vienotu tiesu ekspertīžu iestādi.
4. Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 24.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 21.§) "Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)" 7.punktam Tieslietu ministrijai, Iekšlietu ministrijai un Veselības ministrijai līdz 2020.gada 31.jūlijam sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā stratēģiski pamatotu priekšlikumu par Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta rezerves finansējuma izlietojumu tiesu ekspertīzes un kriminālistikas jomu kapacitātes stiprināšanai un attīstībai, ņemot vērā Saprašanās memorandā par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanu 2014.-2021.gadā un informatīvajā ziņojumā norādīto.
 
57.§
Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem, kas tiek finansēti no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda virssaistību ietvaros"

TA-1276 ____________________________________

(K.Gerhards, J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 2.jūnija sēdes protokolēmuma (prot. Nr.38 49.§) "Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai"" 5.punktu, atļaut Zemkopības ministrijai kā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai vadošai iestādei uzņemties virssaistības 2014.-2020.gada plānošanas periodā Lauku attīstības programmas 2014.-2020. (turpmāk – LAP 2014.-2020.) pasākumos ar finansējumu 58 000 000 EUR apmērā, tajā skaitā četru procentu apmērā M20.pasākumam "Tehniskā palīdzība" jeb 2 320 000 EUR, šādos pasākumos:
2.1. M4.pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" ar virssaistību finansējumu 47 570 018 EUR apmērā;
2.2. M8.pasākumā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" ar virssaistību finansējumu 8 109 982 EUR apmērā.
3. Atļaut Zemkopības ministrijai pēc nepieciešamības mainīt šī protokollēmuma 2.punktā minēto virssaistību finansējuma sadalījumu starp LAP 2014.-2020.pasākumiem.
4. Pēc Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda ieviešanas progresa un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam ieviešanas gaitas izvērtējuma nav nepieciešama virssaistību uzņemšanās Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētajos pasākumos.
 
58.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības vides ministru 2020.gada 13.-14.jūlija videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1249 ____________________________________

(J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram J.Pūcem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības vides ministru 2020.gada 13.-14.jūlija videokonferencē.
 
59.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības iekšlietu ministru 2020.gada 7.jūlija neformālo videokonferences sanāksmi

TA-1309 ____________________________________

(D.Trofimovs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Republiku Eiropas Savienības iekšlietu ministru 2020.gada 7.jūlija neformālajā sanāksmē (videokonferencē) pārstāvēja Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs D.Trofimovs.
 
60.§
Informatīvais ziņojumus par Eiropas Savienības veselības ministru 2020.gada 16.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1339 ____________________________________

(I.Viņķele, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrei I.Viņķelei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības veselības ministru 2020.gada 16.jūlija neformālajā sanāksmē (videokonferencē).
 
61.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2020.gada 13.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1259-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
62.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.2 "Eiropas Savienības Padomes secinājumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas un terorisma finansēšanas apkarošanas stratēģiskajām prioritātēm; Eiropas Komisijas rīcības plāns visaptverošai ES politikai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā un atjaunotā metodoloģija valstu iekļaušanai augsta riska trešo valstu sarakstā"

TA-1285-IP ____________________________________

(J.Reirs, A.K.Kariņš)

Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Eiropas Savienības Padomes secinājumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas un terorisma finansēšanas apkarošanas stratēģiskajām prioritātēm; Eiropas Komisijas rīcības plāns visaptverošai ES politikai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā un atjaunotā metodoloģija valstu iekļaušanai augsta riska trešo valstu sarakstā".
 
63.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-3/20 LR Ģenerālprokuratūra

TA-1296-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-3/20 LR Ģenerālprokuratūra.
2. Ārlietu ministrijai un Ģenerālprokuratūrai savas kompetences ietvaros sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai, nesniedzot atsevišķus rakstiskus apsvērumus Eiropas Savienības Tiesā.
3. Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K.Pommeri pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-3/20 LR Ģenerālprokuratūra.
 
64.§
Informatīvais ziņojums Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2020.gada 15.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1312-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z.Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2020.gada 15.jūlija sanāksmē.
 
65.§
Informatīvais ziņojums par 2020.gada 9.jūlija Euro grupas un 2020.gada 10.jūlija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem

TA-1318-IP ____________________________________

(J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka finanšu ministrs J.Reirs pārstāvēja Latvijas Republiku 2020.gada 9.jūlija Euro grupas un 2020.gada 10.jūlija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs (videokonferencēs).
3. Finanšu ministrijai līdz 2020.gada gada 10.augustam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par nepieciešamo nacionālo pasākumu īstenošanu, lai saņemtu finansējumu no Atjaunošanas un noturības mehānisma.
4. Atzīt Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.40 38.§) "Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par 2020.gada 9.jūnija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes un 2020.gada 11.jūnija Euro grupas sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem" 4.punktā uzdoto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 
66.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par 2020.gada vispārējā budžeta grozījuma Nr.6 projekts–Atspoguļojot Eiropas atveseļošanas plāna uzsākšanu 2020.gada budžetā"

TA-1321-IP ____________________________________

(J.Reirs, A.K.Kariņš)

Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "2020.gada vispārējā budžeta grozījuma Nr.6 projekts – Atspoguļojot Eiropas atveseļošanas plāna uzsākšanu 2020.gada budžetā".
 
67.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par 2020.gada 17.-18.jūlija Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-1335-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par 2020.gada 17.-18.jūlija Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem".
 
68.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2020.gada 20.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1355-IP ____________________________________

(K.Gerhards, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Latvijas Republikas pastāvīgā pārstāvja Eiropas Savienībā vietniecei, vēstniecei A.Balodei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2020.gada 20.jūlija sanāksmē.
 
69.§
Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2020-28-03

TA-941 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2020-28-03.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes rakstu Satversmes tiesai.
2. Valsts kancelejai un Labklājības ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus Satversmes tiesā lietā Nr.2020-28-03.
 
70.§
Viedokļa projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2020-16-01

TA-1127 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto viedokļa projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2020- 16-01.
Valsts kancelejai noformēt viedokļa projektu un nosūtīt to Satversmes tiesai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopīgi ar Valsts kanceleju nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību Satversmes tiesā lietā Nr.2020-16-01.
 
71.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu valsts akciju sabiedrībai "Latvijas dzelzceļš""

TA-1260-IP ____________________________________

(T.Linkaits, V.Vesperis, I.Braunfelde, J.Reirs, J.Pūce, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
72.§
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" pamatkapitāla palielināšanu"

TA-1270-IP ____________________________________

(T.Linkaits, V.Vesperis, I.Braunfelde, J.Reirs, J.Pūce, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
73.§
Konceptuāls ziņojums "Par Eiropas skolas izglītības programmas īstenošanu"

TA-1316-IP ____________________________________

(I.Šuplinska, G.Arāja, J.Reirs, J.Bordāns, J.Pūce, E.Rinkēvičs, V.Sidorenkovs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu, konceptuāli atbalstot priekšlikumu par Eiropas skolas izglītības programmas īstenošanu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju precizēt rīkojuma projekta 1.punkta redakciju, svītrot rīkojuma projekta 2.- 4.punktu, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot rīkojuma projektu par konkursa nolikuma projektu, kurā nepieciešamības gadījumā precizēt konceptuālajā ziņojumā minētos termiņus un kritērijus, un rīkojuma projektu par konkursa atlases komisijas izveidošanu un iesniegt tos Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 2020.gada 28.jūlija sēdē.
 
74.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 8.maija rīkojumā Nr.256 "Par akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" pamatkapitāla palielināšanu""

TA-1310 ____________________________________

(T.Linkaits, V.Vesperis, J.Pūce, R.Petraviča, J.Reirs, M.Gauss, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka labklājības ministrei R.Petravičai ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Nevaru atbalstīt, manuprāt, tas ir nesamērīgs atbalsts pret citu sabiedrības grupu interesēm un nepieciešamību. Aviācijas nozare ir sarežģītā un neprognozējamā situācijā. Vienlaikus biznesa plāna realizācija ir tieši atkarīga no ekonomiskās situācijas pasaulē, ko mēs šeit lokāli nevaram ietekmēt, nav pārliecības par Air Baltic izstrādāto biznesa plānu, kā arī nav izvērtētas citas atbalsta un palīdzības sniegšanas programmas. Uzņēmums ilgstoši ir strādājis ar zaudējumiem, pamatkapitāls no uzņēmuma līdzekļiem nav palielināts, tādējādi valsts līdz šim ir investējusi un turpina investēt milzu resursus uzņēmuma darbības nodrošināšanā.
Laikā, kad Satversmes tiesa lēmusi, ka garantētais minimālais ienākumu līmenis neatbilst Satversmei, kā arī procesā ir minimālās vecuma pensijas apmēra atbilstības jautājums, joprojām nevaru atbalstīt ieguldījumus aviokompānijā, apzinoties sekas, ko tas nes līdz.
Šobrīd, kad valstī minimālā pensija ir 80 EUR, ir bezatbildīgi turpināt lemt un atbalstīt ieguldījumus 250 milj. EUR apmērā aviokompānijas glābšanā.".
 
75.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2020.gada 31.marta rīkojuma Nr.139 "Par akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" pamatkapitāla palielināšanu" atcelšanu"

TA-1311 ____________________________________

(T.Linkaits, V.Sidorenkovs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai tehniski precizēt rīkojuma projektu un sagatavot to parakstīšanai.
 
76.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-739-IP ____________________________________

.
 
77.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-1336-IP ____________________________________

.
 

Sēdi slēdz plkst. 20.20


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis