Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 51

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

Sēde attālinātā veidā 

Rīgā

Nr.51

2020.gada 2.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Tiesībsargs

-

J.Jansons

Ģenerālprokurors

-

J.Stukāns

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

 


Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes personālsastāvu"

TA-1562 ____________________________________

(I.Gailīte, J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta ekonomikas ministrs (otrais paraksts).
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā"

TA-1474 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.327 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"""

TA-1495 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Par Ministru kabineta 2019.gada 10.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 26.§) "Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas progresu"" 2.punktā Ekonomikas ministrijai dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-1473 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Atzīt Ministru kabineta 2019.gada 10.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 26.§) "Noteikumu projekts "Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas progresu"" 2.punktā Ekonomikas ministrijai doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumos Nr.500 "Muitas noliktavu, pagaidu uzglabāšanas un brīvo zonu noteikumi""

TA-1432 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) sadarbībā ar tranzīta un loģistikas nozares komersantiem līdz 2020.gada 30.septembrim izstrādāt risinājumu kārtībai, kā komersanti vienkāršotā veidā var izvest preces svēršanai ārpus brīvās zonas teritorijas, un nepieciešamības gadījumā izstrādāt un finanšu ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.februāra rīkojumā Nr.52 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

TA-1563 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Rankas arodvidusskola" Skolas ielā 5, Rankā, Rankas pagastā, Gulbenes novadā, nodošanu bez atlīdzības Gulbenes novada pašvaldības īpašumā"

TA-1507 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" un Valsts sociālās aprūpes centra "Zemgale" reorganizāciju un Valsts sociālās aprūpes centra "Zemgale" izveidošanu"

TA-1217 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.358 "Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām""

TA-1265 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība""

TA-1307 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.339 "Noteikumi par ostu formalitātēm""

TA-1411 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Valsts valodas centra nolikums"

TA-1441 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.850 "Nacionālā veselības dienesta nolikums""

TA-1487 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Sabiedriskā vides inspektora statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība, tiem izvirzāmās prasības un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības kārtība"

TA-1129 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.84 "Noteikumi par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās""

TA-1560 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.519 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" projektu iesniegumu otrās un trešās atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-1570 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumos Nr.588 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2.pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi""

TA-1571 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma novirzīšanu 10 611 EUR apmērā no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1.pasākuma "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās" (turpmāk – 5.4.1.1.pasākums) uz Kohēzijas fonda finansētā 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2.pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" trešās atlases kārtas (bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrāde) otro uzsaukumu anaerobās pārstrādes projektu īstenošanai. Finansējuma pārdale tiek veikta, ievērojot to, ka visu 5.4.1.1.pasākuma ietvaros apstiprināto projektu īstenošana ir pabeigta un finansējums faktiski atbrīvots.
 
18.§
Noteikumu projekts "Lauksaimniecības un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu un garantētu tradicionālo īpatnību reģistrācijas, aizsardzības, uzraudzības un kontroles kārtība"

TA-1460 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.605 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana"""

TA-1513 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība""

TA-1583 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1599 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā"

TA-1623 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp ministrijām"

TA-1618 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1637 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" peļņas daļu par 2019.gadu"

TA-1552 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka rīkojumā minētie ieguldījumi 2020., 2021. un 2022.gadā tiks veikti, valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" nodrošinot neitrālu ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci iepriekš plānotās peļņas vai zaudējumu un aktīvu izmaiņu ietvaros, kas 2019.gada 19.jūlijā iesniegti Finanšu ministrijā fiskālo prognožu izstrādei, lai nodrošinātu neitrālu ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci 2020., 2021. un 2022.gadā.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"

TA-1408 ____________________________________

(K.Gerhards, S.Ģirģens, J.Reirs, A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2021.gadam"

TA-1449 ____________________________________

(J.Bordāns, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai"

TA-1579 ____________________________________

(J.Vitenbergs, J.Irbe, E.Šaicāns, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību"

TA-1632 ____________________________________

(J.Vitenbergs, R.Irklis, K.Gerhards, A.Kārkliņš, J.Pūce, J.Irbe, S.Mjakuškina, S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai mēneša laikā no noteikumu spēkā stāšanās dienas nosūtīt noteikumu 10.5.apakšpunkta tekstu saskaņošanai ar Eiropas Komisiju.
3. Ekonomikas ministrijai pēc tam, kad Eiropas Komisija ir sniegusi pozitīvu atzinumu par šo noteikumu 10.5.apakšpunkta saderību ar Eiropas Savienības iekšējā tirgus regulējumu, trīs darbdienu laikā nosūtīt attiecīgu paziņojumu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
4. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Zemkopības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju līdz 2021.gada 1.martam izvērtēt iespēju izstrādāt pasākumus biogāzes elektrostaciju darbam ārpus obligātā iepirkuma sistēmas, tostarp tādus, kas veicinātu komersantiem sev piederošas vai saistītas saimniecības apgādi ar no atjaunojamiem energoresursiem saražotu elektroenerģiju.


 
30.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā"

TA-1633 ____________________________________

(J.Vitenbergs, R.Irklis, K.Gerhards, A.Kārkliņš, J.Pūce, J.Irbe, S.Mjakuškina, S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1602 ____________________________________

(I.Viņķele, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai papildināt noteikumu projektu, ņemot vērā šī protokola 32., 33. un 34.paragrāfā minēto, paredzēt, ka noteikumi stājas spēkā ar 2020.gada 3.septembri, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1604 ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 31.paragrāfā minētajā noteikumu projektā.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1650 ____________________________________

(I.Šuplinska, I.Dundure, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 31.paragrāfā minētajā noteikumu projektā.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1652 ____________________________________

(T.Linkaits, I.Viņķele, E.Rinkēvičs, J.Feldmane, J.Pūce, K.Gerhards, A.Pabriks, J.Citskovskis, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai: precizēt noteikumu projektu un papildināt to ar 35.8.apakšpunktu, nosakot pie izņēmumiem starptautiskos pasažieru pārvadājumus no/uz Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, Šveici un Apvienoto karalisti, ja šīs valstis ir publicētas Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē kā valstis, kurās ir reģistrēta tāda Covid-19 infekcijas izplatība, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu, bet tajās saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra publicēto informāciju 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotājiem divkārtīgi nepārsniedz vidējo rādītāju Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un Apvienotajā karalistē. Pārvadājumu aizliegums spēkā stājas ar trešo dienu pēc noteikumu 3.prim punktā minētā valstu saraksta publicēšanas centra tīmekļvietnē; iekļaut precizēto noteikumu projekta tekstu šī protokola 31.paragrāfā minētajā noteikumu projektā.
 
35.§
Plāna projekts "Rīcības plāns pārejai uz aprites ekonomiku 2020.-2027.gadam"

TA-1108 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai aktualizēt Rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku 2020.-2027.gadam atbilstoši pieejamam finansējumam un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2021.gada 30.septembrim noteiktā kārtībā iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par institucionālo risinājumu Latvijas iesaistei Eiropas Savienības attīstības sadarbības finanšu instrumentu īstenošanā"

TA-1550 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt priekšlikumu Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uzņemties informatīvajā ziņojumā minētās funkcijas.
3. Ārlietu ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru līdz 2020.gada 31.decembrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Starptautiskās palīdzības likumā, nosakot galvenos principus valsts pārvaldes iestāžu dalībai Eiropas Savienības ārējās darbības un starptautisko institūciju finansēto attīstības sadarbības programmu īstenošanā, kā arī Centrālās finanšu un līgumu aģentūras lomu saskaņā ar informatīvajā ziņojumā minēto.
4. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 90 687 EUR apmērā 2021.gadā un 71 469 EUR apmērā 2022.gadā un turpmāk ik gadu Finanšu ministrijai (Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai) šī protokollēmuma 2.punktā minēto funkciju izpildei skatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā 2021.–2030.gadam iekļautā uzdevuma īstenošanu un saprašanās memorandu par kopīgu Igaunijas-Latvijas atkrastes vēja parka projekta īstenošanu"

TA-1472 ____________________________________

(J.Vitenbergs, J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt, ka ekonomikas ministrs ar Igaunijas ekonomikas un infrastruktūras ministru paraksta Saprašanās memorandu par Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojektu enerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par Rīgas pašvaldības kontrolētās kapitālsabiedrības "Rīgas satiksme" radītās negatīvās fiskālās ietekmes uz vispārējās valdības budžeta bilanci kompensāciju 2021. un 2022.gadā"

TA-1531 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai, izstrādājot likumprojektu "Par valsts budžetu 2021.gadam" un likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam", neparedzēt kompensācijas noteikšanu Rīgas pašvaldībai saistībā ar tās kontrolētās kapitālsabiedrības "Rīgas satiksme" radīto fiskālo ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci.
3. Pieņemt zināšanai, ka 2022.gadā un turpmākajos gados attiecībā uz kapitālsabiedrības "Rīgas satiksme" pieļaujamo ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci Rīgas pašvaldībai ir jāievēro tiesību aktos noteiktā vispārējā kārtība.
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par medību šaujamieroču iegādāšanās un glabāšanas ierobežojumiem, kas saistīti ar kriminālatbildību"

TA-1196 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par Kriminālprocesa likuma normu (stājās spēkā 2018.gada 1.septembrī), kas paredz vienkāršot kriminālprocesu, efektivitāti"

TA-1538 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iekšlietu ministrijai (Valsts policijai, Valsts drošības dienestam, Valsts robežsardzei, Iekšējās drošības birojam), Aizsardzības ministrijai (Militārajai policijai), Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam), Tieslietu ministrijai (Ieslodzījuma vietu pārvaldei) un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, ievērojot informatīvajā ziņojumā ietvertos secinājumus, pārskatīt praksi un, ja nepieciešams, nodrošināt apmācības, kas sekmētu Kriminālprocesa likuma normu ieviešanu un veicinātu kriminālprocesu efektīvu izmeklēšanu un virzību, un līdz 2021.gada 1.oktobrim informēt Tieslietu ministriju par veiktajām aktivitātēm problēmjautājumu risināšanai un to rezultātiem.
3. Aicināt Ģenerālprokuratūru, ievērojot informatīvajā ziņojumā ietvertos secinājumus, pārskatīt praksi un, ja nepieciešams, nodrošināt apmācības, kas sekmētu Kriminālprocesa likuma normu ieviešanu un veicinātu kriminālprocesu efektīvu izmeklēšanu un virzību, un līdz 2021.gada 1.oktobrim informēt Tieslietu ministriju par veiktajām aktivitātēm problēmjautājumu risināšanai un to rezultātiem.
4. Tieslietu ministrijai (Tieslietu ministrijas pastāvīgajai Kriminālprocesa likuma grozījumu izstrādes darba grupai) izvērtēt informatīvā ziņojuma 2.punktā ietvertos secinājumus un šī protokollēmuma 2. un 3.punkta ietvaros saņemto informāciju un, ja nepieciešams, izstrādāt un tieslietu ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā atbilstošus grozījumus Kriminālprocesa likumā, lai veicinātu personu tiesību un interešu visaptverošu un stabilu aizsardzību tiesu sistēmā, novēršot lietas dalībnieku procesuālo tiesību negodprātīgu izmantošanu kriminālprocesā, samazinot lietu izskatīšanas ilgumu tiesās un uzkrāto neizskatīto lietu skaitu.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par zāļu aktīvās vielas jeb starptautiski nepatentētā nosaukuma lietojumu zāļu racionālas lietošanas veicināšanā"

TA-1541 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
42.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā"

TA-1641 ____________________________________

(J.Reirs, A.K.Kariņš)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā".
 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par kritisko situāciju aviācijas un tūrisma nozarē saistībā ar starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem"

TA-1648 ____________________________________

(J.Vitenbergs, I.Viņķele, E.Rinkēvičs, J.Feldmane, J.Pūce, K.Gerhards, T.Linkaits, S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu, kā arī satiksmes ministra un iekšlietu ministra sniegto informāciju par to, kā tiek ievērotas Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" prasības attiecībā uz rakstisku apliecinājumu iegūšanu no personām, kuras ieceļo Latvijas Republikā, izmantojot aviosatiksmi.
 
44.§
Atbildes projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"")

TA-2356 ____________________________________

(J.Reirs, J.Krastiņa, J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par nodokļu politikas attīstības virzieniem, valsts sociālās ilgtspējas un ekonomikas konkurētspējas veicināšanai"

TA-1643 ____________________________________

(J.Reirs, I.Šņucins, N.Puntulis, G.Kaminskis, J.Bordāns, J.Pūce, K.Gerhards, I.Viņķele, H.Danusēvičs, E.Rītiņa, T.Linkaits, R.Petraviča, L.Meņģelsone, S.Ģirģens, B.Bāne, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai nekavējoties risinātu informatīvajā ziņojumā identificētās problēmas, kas saistītas ar sociālo un veselības nodrošinājuma nepietiekamību nodarbinātām personām, atbildīgajām ministrijām izstrādāt un atbildīgajam ministram kā Ministru kabineta lietu iesniegt Ministru kabinetā šādus normatīvo aktu grozījumus izskatīšanai kopā ar likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" un likumprojektu "Par valsts budžetu 2021.gadam":
2.1. Labklājības ministrijai:
2.1.1. likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", lai no 2021.gada ieviestu minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu vispārējā nodokļu režīmā un alternatīvajos nodokļu režīmos nodarbinātajiem, kuru ienākumi mēnesī nesasniedz minimālās algas apmēru;
2.1.2. likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", lai no 2022.gada veiktu izmaiņas attiecībā uz saimnieciskās darbības veicējiem (pašnodarbinātām personām) vispārējā režīmā, paredzot, ka par saimnieciskās darbības ienākumiem ienākumu daļai virs 20 004 EUR gadā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas veic no visa saimnieciskās darbības ienākuma;
2.1.3. likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", lai no 2023.gada veiktu izmaiņas attiecībā uz saimnieciskās darbības veicējiem (pašnodarbinātām personām), paredzot, ka valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas veic pilnā apmērā no faktiskajiem ienākumiem, bet ne mazāk kā minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu;
2.2. Finanšu ministrijai:
2.2.1. likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", paredzot no 2021.gada samazināt progresīvo iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi līdz 31,0 procentam ienākumiem, kas lielāki par 62 800 EUR gadā, ņemot vērā, ka no 2021.gada tiek samazināta valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme un attiecīgi mainīta solidaritātes nodokļa likme;
2.2.2. Solidaritātes nodokļa likumā, no 2021.gada nosakot solidaritātes nodokļa likmi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmēm un mainot solidaritātes nodokļa ieņēmumu sadalījumu, lai nodrošinātu, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā Valsts kasē ieskaita solidaritātes nodokļa ieņēmumus 10 procentpunktu apmērā, kā arī nosakot, ka solidaritātes nodokļa daļa, kas līdz šim tika reģistrēta nodokļa maksātāja personīgajā kontā saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām", no 2021.gada tiek novirzīta valsts pensiju speciālajā budžetā nepersonalizēti;
2.2.3. Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumos Nr.676 "Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai", lai no 2021.gada samazinātu darba spēka nodokļu slogu personām ar zemiem un vidējiem ieņēmumiem, palielinot gada apliekamā ienākuma apmēru līdz 21 600 EUR (1800 EUR mēnesī), līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu, un gada apliekamā ienākuma apmēru, virs kura nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu un saglabājot līdzšinējo maksimālo gada neapliekamo minimuma apmēru;
2.2.4. Mikrouzņēmumu nodokļa likumā, lai no 2021.gada pakāpeniski ierobežotu mikrouzņēmumu nodokļa režīmu, paredzot noteikt, ka no 2021.gada mikrouzņēmumu nodokli var attiecināt tikai uz vienu personu – mikrouzņēmumu īpašnieku un mikrouzņēmumu nodokļa likme apgrozījumam līdz 20 000 EUR gadā ir 25 procenti, bet par apgrozījuma pārsniegumu virs 20 000 EUR gadā – 40 procenti;
2.2.5. likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", lai no 2021.gada sašaurinātu speciālo režīmu patentmaksātājiem, paredzot, ka no 2021.gada tiek saglabātas tikai samazinātās patentmaksas, kuru maksātāji var būt personas, kurām piešķirta vecuma pensija, un personas ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, atļaujot šo režīmu piemērot tikai samazinātās patentmaksas maksātājiem – pensionāriem un personām ar invaliditāti;
2.2.6. likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", nodrošinot grozījumu izstrādi, lai īstenotu informatīvā ziņojuma 7.1., 7.2. un 7.3.nodaļā minētos pasākumus;
2.2.7. likumā "Par akcīzes nodokli", lai no 2021.gada pakāpeniski paaugstinātu akcīzes nodokļa likmes cigaretēm, tabakas izstrādājumiem un karsējamai tabakai, kā arī vienkāršotu un paaugstinātu akcīzes nodokļa likmes elektroniskajās cigaretēs izmantojamiem šķidrumiem un ieviestu akcīzes nodokli elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļām, kā arī jaunieviestiem tabakas produktiem;
2.2.8. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā, lai no 2021.gada indeksētu uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likmes, ņemot vērā inflācijas pieauguma tempu no 2017.gada;
2.2.9. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā, lai no 2021.gada noteiktu papildus uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likmi transportlīdzekļiem, kuru motora tilpums pārsniedz 3000 kubikcentimetrus;
2.2.10. Pievienotās vērtības nodokļa likumā, lai no 2021.gada arī turpmāk saglabātu Covid-19 izraisītās krīzes laikā noteikto 30 dienu termiņu pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas izvērtēšanai un atmaksai, tādējādi veicinot savlaicīgu naudas līdzekļu atgriešanu pievienotās vērtības nodokļa maksātājiem;
2.2.11. likumā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam" un likumā "Par valsts budžetu 2021.gadam", nosakot šādu iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījumu starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem: pašvaldību budžetiem 75 procentu apmērā un valsts budžetam 25 procentu apmērā;
2.3. Satiksmes ministrijai:
2.3.1. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā, lai no 2021.gada piemērotu jaunu transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmju aprēķinu tiem transportlīdzekļiem, kuriem CO2 izmeši ir noteikti atbilstoši jaunajai CO2 izmešu metodei;
2.3.2. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā, lai no 2021.gada kravas transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 3,5 t (kategorija N1) noteiktu vieglo transportlīdzekļu TEN piemērošanas principu, kravas transportlīdzekļiem ar pilnu masu no 3,5 t līdz 12 t piemērot TEN likmes, ņemot vērā EUR izmešu standartu, kravas transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 12 t piemērot TEN likmes, ņemot vērā EUR izmešu standartu un asu skaitu;
2.3.3. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā (kā atsevišķu šī likuma nodaļu), lai no 2021.gada atjaunotu vieglo automobiļu reģistrācijas nodokli, ar mērķi novērst vecu un ekoloģiski kaitīgu vieglo automobiļu ieplūšanu no Rietumeiropas un reģistrēšanu Latvijā (kopīgi ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju).
3. Ekonomikas ministrijai, definējot mērķus un sasniedzamos rezultātus, mēneša laikā izstrādāt normatīvo aktu grozījumu projektu, kas paredz piemērot samazinātu akcīzes nodokļa likmi dabasgāzei, ko izmanto transportā, un kas ietver komercdarbības atbalsta piešķiršanas prasības atbilstoši piemērojamajam komercdarbības atbalsta regulējumam. Ekonomikas ministrijai saskaņot komercdarbības atbalsta pasākumu ar Eiropas Komisiju. Sagatavotos normatīvo aktu grozījumus virzīt kā Ministru kabineta lietu un iesniegt Ministru kabinetā pēc Eiropas Komisijas saskaņojuma saņemšanas par plānotā komercdarbības atbalsta pasākuma saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.
4. Labklājības ministrijai mēneša laikā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā aprēķinu par budžeta izdevumu pieaugumu, kas veikto normatīvo aktu grozījumu rezultātā radīsies no bezdarbnieku pabalstiem, slimības lapām u.tml. izdevumiem.
5. Kultūras ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju un Labklājības ministriju izstrādāt priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos, lai nodrošinātu samērīgu un vienkāršotu nodokļu maksāšanas režīmu autoratlīdzības saņēmējiem, un sagatavotos normatīvo aktu projektus kā Ministru kabineta lietu iesniegt Ministru kabinetā izskatīšanai kopā ar likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021. gadam"."
6. Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izraisīto seku nenoteiktību valsts ekonomiskajā izaugsmē, atcelt vidēja termiņa valsts nodokļu politikas pamatnostādņu izpildes termiņu. (Saskaņā ar Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai (apstiprināts ar Ministru kabineta 2019.gada 7.maija rīkojumu Nr.210 "Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai") 5.1.uzdevumu Finanšu ministrijai kopīgi ar valdības sociālajiem un sadarbības partneriem līdz 2020.gada 31.maijam bija jāizstrādā un jāiesniedz Ministru kabinetā vidēja termiņa valsts nodokļu politikas pamatnostādnes.)
7. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka tieslietu ministram, Ministru prezidenta biedram J.Bordānam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Uzskatu par nepieciešamu uzdot Finanšu ministrijai līdz 2021.gada 1.martam sagatavot priekšlikumus diferencētā neapliekamā minimuma pakāpeniskai celšanai līdz 400 EUR 2022.gadā un 500 EUR 2023.gadā. Uzdot Finanšu ministrijai līdz 2021.gada 1.martam sagatavot priekšlikumus pensiju neapliekamā minimuma pakāpeniskai celšanai līdz 400 EUR 2022.gadā un 500 EUR 2023.gadā.
Norādu uz faktu, ka Tieslietu ministrija nav atbalstījusi informatīvā ziņojuma virzību, izsakot iebildumu par to, ka ne informatīvais ziņojums, ne protokollēmuma projekts neparedz nekustamā īpašuma nodokļa reformas piedāvājumus. Tādējādi Finanšu ministrijai jāparedz konkrēti uzdevumi attiecīgo piedāvājumu izstrādei, kā arī piedāvājamās reformas laika grafiks nekustamā īpašuma nodokļa reformas veikšanai, kas būtu samērīgs ar periodu, kad jaunās kadastrālās vērtības stājas spēkā.".
8. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka zemkopības ministram K.Gerhardam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Vēršu uzmanību, ka informatīvajā ziņojumā nav ietverti un izpildīti visi tie uzstādījumi un uzdevumi, kas tika apstiprināti Ministru kabineta 2020.gada 25.februāra sēdē pieņemtajā informatīvajā ziņojumā "Par virzieniem Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2021.-2025.gadam izstrādei".
Informatīvajā ziņojumā iekļautais sociālās apdrošināšanas iemaksu iespējamais samazinājums ir jāpamato ar aprēķiniem ne vien saistībā ar konkurētspējas palielināšanas aspektiem, bet galvenokārt vērtējot ilgtermiņā sociālā budžeta ilgtspēju un sociālā nodrošinājuma apjomu nākotnē.
Tikai pēc šāda izvērtējuma var lemt par konkrētu likmes samazinājuma apjomu, kas var būt arī 0,59% (0,5% darba ņēmēju pusē un 0,09% darba devēju pusē) – tādējādi tāpat nodrošinot labvēlīgu darba nodokļa sloga līkni konkurētspējas palielināšanai iepretim pārējām Baltijas valstīm.
Jāņem arī vērā, ka līdz šim nav veiktas izmaiņas sociālā taisnīguma nodrošināšanai saistībā ar apdrošināšanas iemaksām pensiju kapitālā sievietēm (vecākiem), kuras ir apmaksātā bērna kopšanas atvaļinājumā. Valsts joprojām neveic iemaksas no pilna vecāku un bērna kopšanas pabalstu apmēra, bet gan tikai no 171 EUR.
Ievērojot, ka informatīvajā ziņojumā piedāvātais VSAOI likmes samazinājums palielina sociālo nevienlīdzību starp mājsaimniecībām ar un bez apgādājamajiem, jo personas bez apgādājamiem, rēķinot uz personu mājsaimniecībā, iegūst lielāku ienākumu palielinājumu nekā persona ar apgādājamiem, tad vienlaicīgi nepieciešams nodrošināt kompensējošo pasākumu, lai nevis palielinātu nevienlīdzību, bet to mazinātu.
Piemērs: strādājošais bez apgādībā esošiem bērniem ar 1 200 EUR algu iegūst papildus 32 EUR uz vienu personu, bet strādājošais ar 2 apgādībā esošiem bērniem un to pašu algu 1 200 EUR iegūst vien nepilnus 11 EUR uz vienu personu mājsaimniecībā – tādējādi sociālā nevienlīdzība, salīdzinot ar esošo situāciju, starp mājsaimniecībām ar un bez apgādībā esošām personām pieaugs.
Šo nepilnību ir iespējams novērst, ja vienlaikus ar Finanšu ministrijas piedāvātajiem grozījumiem nodokļu sistēmā tiek realizēta universālā – ģimenes valsts – pabalsta reforma, kas izstrādāta Ekspertu sadarbības platformā "Demogrāfisko lietu centrs", nosakot atbalsta apmēru pēc apgādībā esošu bērnu (līdz 20 gadu vecumam) skaita ģimenē un palielinot pabalsta lielumu. (Par 1 bērnu līdz 20 gadu vecumam 25 EUR mēnesī, par 2 bērniem līdz 20 gadu vecumam – 100 EUR mēnesī (jeb 50 EUR par katru bērnu), par 3 bērniem – 225 EUR mēnesī (jeb 75 EUR par katru bērnu), par 4 un vairāk bērniem vecumā līdz 20 gadiem – 100 EUR mēnesī par katru bērnu (par 4 – 400, 5 – 500 EUR utt)). Vienlaicīgi nepieciešams ieviest arī sociālās budžeta vietas augstskolās jauniešiem no daudzbērnu ģimenēm.
Šo komplekso modeli ir izstrādājuši jomas eksperti, sadarbojoties ar Labklājības ministriju, VSAA, Latvijas studentu apvienību un nevalstiskajām organizācijām. To par labāko iespējamo risinājumu nevienlīdzības un nabadzības riska mazināšanai mājsaimniecībām ar bērniem ir novērtējuši arī Latvijas Bankas eksperti, 2020.gada 24.janvāra Nodokļu politikas plānošanas attīstības komitejas sēdē savā prezentācijā salīdzinot dažādas izvirzītās versijas ģimenes valsts pabalsta un IIN atvieglojuma par apgādībā esošu bērnu modeļiem.
Ienākumu nevienlīdzībā Džini koeficienta rādītājs uzlabotos no 0,354 uz 0,351, bet rādītājs S80/S20 uzlabotos par 0,1 punktu no 6.8 uz 6.7.
Savukārt nabadzības riskam pakļauto rādītāji tieši bērniem uzlabotos, īpaši nozīmīgi samazinoties no pašreizējiem 18% uz 16,5%, kas ir samazinājums par gandrīz 10%.
Šādas izmaiņas nodrošinās būtisku konkurētspējas pieaugumu arī ģimeņu atbalsta apjoma saistībā starp Baltijas valstīm – visās mājsaimniecībās pēc bērnu skaita pilnībā apsteidzot Lietuvu, bet Igauniju – starp mājsaimniecībām ar vienu vai diviem bērniem.
Svarīgi atzīmēt, ka pēc Latvijas Bankas ekspertu vērtējuma no 84 miljonu EUR izdevumu pozīcijas budžetā šīs reformas realizācijai būtu ap 59 milj. EUR ieņēmumi budžetā no atgriezeniskā efekta un provizorisks ap 0,3% IKP pieaugums.
Lai fiskāli nodrošinātu šīs reformas ieviešanu, ir iespējams veikt dažādas pārdales, tai skaitā attiecībā uz visiem strādājošajiem, kuri izmanto atvieglojumus par attaisnotiem izdevumiem, mērķtiecīgi pārdalot tos caur universālo pabalstu mājsaimniecībām ar bērniem.". 
46.§
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2020.gada 14.maija oficiālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/2145

TA-1566-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2020.gada 14.maija oficiālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/2145.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
47.§
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2020.gada 14.maija oficiālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/2155

TA-1567-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2020.gada 14.maija oficiālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2020/2155.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
48.§
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2020.gada 14.maija oficiālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/2165

TA-1568-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2020.gada 14.maija oficiālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2020/2165.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
49.§
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2020.gada 14.maija oficiālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/2176

TA-1569-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2020.gada 14.maija oficiālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/2176.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par tiesisko seku noteikšanu nacionālai drošībai nozīmīgām komercsabiedrībām par informācijas sniegšanas pienākuma neizpildi"

TA-1471-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2. Ekonomikas ministrijai līdz 2020.gada 31.decembrim atbilstoši informatīvā ziņojuma III nodaļas 2.punktā norādītajam risinājumam izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Nacionālās drošības likumā.
 
51.§
Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2020-34-03

TA-1268 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2020-34-03.
Valsts kancelejai noformēt atbildes rakstu un nosūtīt to Satversmes tiesai.
2. Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību Satversmes tiesā lietā Nr.2020-34-03.
 
52.§
Rīkojuma projekts "Par šķīrējtiesnešu saraksta, kas var tikt aicināti veidot Līgumā par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas paredzēto šķīrējtiesu, kandidātu nominēšanu"

TA-1577-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
53.§
Par vēstuli Starptautiskajai Ledus hokeja federācijai

TA-1542-IP ____________________________________

(I.Šuplinska, E.Rinkēvičs, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto vēstules projektu Starptautiskajai Ledus hokeja federācijai.
2. Pilnvarot Ministru prezidentu parakstīt vēstuli.
3. Valsts kancelejai tehniski precizēt, noformēt un nosūtīt vēstuli Starptautiskajai Ledus Hokeja federācijai.
 
54.§
Informatīvais ziņojums "Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem 2021., 2022. un 2023.gadam"

TA-1634-IP ____________________________________

(J.Reirs, J.Plūme, J.Jansons, I.Āboliņš, J.Stukāns, K.Bērziņa, J.Pūce, I.Vanaga, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un Finanšu ministrijas pārstāvju sniegto informāciju.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts prezidenta kancelejas papildu pieprasījums pasākumam "Telpu nomas maksas pieaugums" 30 076 EUR apmērā ik gadu, Tieslietu ministrijas (Zemesgrāmatu nodaļas, rajonu (pilsētu) tiesas un apgabaltiesas) pieprasījums pasākumam "Tiesu telpu nomas maksas segšana" 142 962 EUR apmērā ik gadu, Prokuratūras papildu pieprasījums pasākumam "Prokuratūras apsaimniekošanā un lietošanā nodoto nekustamo īpašumu nomas maksa" 41 063 EUR apmērā ik gadu un Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) papildu pieprasījums pasākumam "Ēku, telpu īre un noma (NEPLP)" 8 135 EUR apmērā ik gadu ir atbalstīts Ministru kabineta 2020.gada 18.augusta sēdē izskatītā informatīvā ziņojuma ""Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" izstrādes procesā" ietvaros.
3. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Augstāko tiesu un Prokuratūru pārskatīt tiesu un prokuratūras darbinieku atalgojuma paaugstināšanai pieprasīto finansējumu (saskaņā ar informatīvā ziņojuma 3.pielikumu), nodrošinot, ka atalgojuma paaugstināšanai visiem tiesu un prokuratūras darbiniekiem tiek ievēroti vienlīdzīgi principi, un līdz 2020.gada 4.septembrim iesniegt attiecīgu informāciju Finanšu ministrijā.
4. Pieņemt zināšanai tiesībsarga viedokli par iesniegtajiem prioritārajiem pasākumiem un atbalstīt papildu finansējumu prioritārajiem pasākumiem budžeta programmā 01.00.00 "Tiesībsarga birojs" - "Atlaišanas pabalsts tiesībsargam" 2021.gadā 5 152 EUR apmērā, lai nodrošinātu finansējumu atlaišanas pabalsta izmaksai, un "Tiesībsarga biroja kapacitātes stiprināšana" 2021.gadā 204 505 EUR apmērā, 2022. un 2023.gadā 370 858 EUR apmērā ik gadu, lai pilnveidotu Tiesībsarga biroja spējas efektīvāk un kvalitatīvāk veikt privātpersonu cilvēktiesību aizsardzību.
5. Pieņemt zināšanai ģenerālprokurora viedokli par iesniegtajiem prioritārajiem pasākumiem un atbalstīt Prokuratūrai papildu finansējumu prioritārajiem pasākumiem budžeta programmā 01.00.00 "Prokuratūras iestāžu uzturēšana" - "Eiropas deleģēto prokuroru biroja izveide un darbība" 2021.gadā 1 115 939 EUR apmērā, 2022. un 2023.gadā 886 290 EUR apmērā ik gadu, lai nodrošinātu Eiropas deleģēto prokuroru biroja izveidi, un "Prokuratūras informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšana un nepieciešamā drošības līmeņa nodrošināšana" 2021.gadā 70 540 EUR apmērā, 2022. un 2023.gadā 11 156 EUR apmērā ik gadu, lai nodrošinātu IT nepieciešamā drošības līmeņa uzturēšanu un saglabāšanu. Konceptuāli atbalstīt papildu finansējumu Prokuratūras darbinieku atalgojuma palielināšanai, vienlaikus nodrošinot, ka atalgojuma paaugstināšanai visiem tiesu un prokuratūras darbiniekiem tiek ievēroti vienlīdzīgi principi atbilstoši šī protokollēmuma 3.punktam.
6. Pieņemt zināšanai NEPLP priekšsēdētāja viedokli par iesniegtajiem prioritārajiem pasākumiem un atbalstīt NEPLP papildu finansējumu prioritārajiem pasākumiem budžeta programmā 02.00.00 "Radioprogrammu veidošana un izplatīšana" - "VSIA “Latvijas Radio" attīstība pēc iziešanas no reklāmas tirgus" 2021., 2022., 2023.gadā un turpmāk ik gadu 2 204 175 EUR apmērā, lai nodrošinātu VSIA "Latvijas Radio" iziešanu no reklāmas tirgus, budžeta programmā 03.01.00 "Latvijas Televīzijas programmu veidošana un izplatīšana" - "VSIA “Latvijas Televīzija" attīstība pēc iziešanas no reklāmas tirgus" 2021., 2022., 2023.gadā un turpmāk ik gadu 6 140 236 EUR apmērā, lai nodrošinātu VSIA "Latvijas Televīzija" iziešanu no reklāmas tirgus, budžeta programmā 01.00.00 "Nozares vadība" 2021., 2022.un 2023.gadā un turpmāk ik gadu 70 000 EUR apmērā, tai skaitā prioritārajam pasākumam "Aktuālie informatīvās telpas drošības pasākumi (Mākoņtehnoloģiju pakalpojums)" 30 000 EUR apmērā ik gadu, lai nodrošinātu elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares uzraudzību un turpinātu tehniskā risinājuma uz mākoņtehnoloģiju bāzes ieviešanu, un NEPLP monitoringa apjoma palielināšanai 40 000 EUR apmērā ik gadu.
7. Pamatā atbalstīt neatkarīgo institūciju pieprasījumus par iesniegtajiem prioritārajiem pasākumiem, tai skaitā NEPLP pieprasījumu atbilstoši šī protokollēmuma 6.punktā minētajam, un vienlaikus turpināt diskusiju par NEPLP pasākumu "Sabiedriskā pasūtījuma satura veidošana komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, stiprinot Latvijas informatīvo telpu", lai nodrošinātu sabiedriskā pasūtījuma īstenošanu komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos.

 
55.§
Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2020. un 2021.gadam"

TA-1642-IP ____________________________________

(J.Reirs, J.Plūme, J.Pūce, E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā noteikto, atbalstīt informatīvā ziņojuma pielikumā iekļautos Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai no valsts budžeta līdzekļiem atbalstītos pasākumus 2021.gadam sadalījumā pa ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm (turpmāk – ministrijas) un budžeta programmām/ apakšprogrammām.
3. Ministrijām, kurām atbalstīts finansējums 2021.gadam, atbilstoši sēdē atbalstītajiem pasākumiem iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus maksimāli pieļaujamo izdevumu apjoma 2021.gadam precizēšanai, un Finanšu ministrijai sadarbībā ar atbildīgajām ministrijām precizēt maksimāli pieļaujamo izdevumu apjomu 2021.gadam.
4. Noteikt, ka atbalstītais papildu finansējums vienreizējam, terminētam pasākumam "Demogrāfija" tiek ieplānots budžeta resora 74."Gadskārtējā valsts budžeta izstrādes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 11.00.00 "Demogrāfijas pasākumi". Finanšu ministrijai likumprojektā "Par valsts budžetu 2021.gadam" iekļaut pantu, ka finansējums tiek pārdalīts attiecīgajai ministrijai atbilstoši Ministru kabineta lēmumam un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas saskaņojumam.
5. Ministrijām, kurām finansējums konkrētam pasākumam 2020.gadam vēl nav piešķirts ar Ministru kabineta lēmumu, sagatavot un iesniegt atsevišķus normatīvo aktu projektus izskatīšanai Ministru kabinetā, nepārsniedzot informatīvā ziņojuma pielikumā noteikto finansējumu 2020.gadam.
6. Ja līdz 2020.gada 4.septembrim Finanšu ministrijā tiek saņemti fiskāli neitrāli ministriju priekšlikumi budžeta prioritāšu nodrošināšanai, Finanšu ministrijai sagatavot informāciju izskatīšanai Ministru kabineta 8.septembra sēdē.
7. Veselības ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai un Kultūras ministrijai līdz 2021.gada 1.augustam sagatavot, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par papildu piešķirtā finansējuma pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai izlietojumu atbilstoši paredzētajam mērķim 2020.gadā un īstenošanas progresu 2021.gadā.
 
56.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-1553-IP____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 

Sēdi slēdz plkst. 18.10


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis