Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 62

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 sēde attālinātā veidā

Rīgā

Nr.62

2020.gada 20.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.16.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 10.jūlija noteikumos Nr.485 "Terorisma draudu līmeņa izsludināšanas kārtība""

TA-1831 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1912 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""

TA-1757 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.244 "Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskata saturu""

TA-1836 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra rīkojumā Nr.563 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

TA-1837 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Gaviezes ielā 8A, Rīgā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"

TA-1832 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 082 0417) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 082 0417) 0,1231 ha platībā, dzīvojamo māju (būves kadastra apzīmējums 0100 082 0417 001), saimniecības ēku (būves kadastra apzīmējums 0100 082 0417 002), kūti (būves kadastra apzīmējums 0100 082 0417 003), pagrabu (būves kadastra apzīmējums 0100 082 0417 005), siltumnīcu (būves kadastra apzīmējums 0100 082 0417 006), siltumnīcu (būves kadastra apzīmējums 0100 082 0417 009), siltumnīcu (būves kadastra apzīmējums 0100 082 0417 010) – Gaviezes ielā 8A, Rīgā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 149 683,78 EUR, tajā skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 147 100 EUR un atlīdzība par zaudējumiem 2583,78 EUR.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2021.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-1785 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2021.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-1795 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2021.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-1843 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā""

TA-1744 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija noteikumos Nr.328 "Prasības kautuvēm, kurās nokauto dzīvnieku gaļu mazā daudzumā realizē vietējā tirgū""

TA-1813 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra noteikumos Nr.590 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-1971 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 16.janvāra noteikumos Nr.38 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-1972 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
2. Ņemot vērā, ka noteikumi paredz pagarināt projektu īstenošanas termiņu, atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā" 51.četri prim 7.apakšpunktu 4.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" otrās atlases kārtas ietvaros pagarināt projektu īstenošanas termiņu par laiku, kas pārsniedz sešus mēnešus, ja, izvērtējot grozījumu lietderību, pamatotību un nepieciešamību projekta sākotnējā mērķa sasniegšanai, termiņa pagarinājums ir uzskatāms par pamatotu.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 5.novembra noteikumos Nr.506 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-1973 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumos Nr.74 "Jaunuzņēmumu atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtība""

TA-1980 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.330 "Vakcinācijas noteikumi""

TA-1951 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība""

TA-1976 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1961 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2007 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atļaut Nacionālajam veselības dienestam slēgt līgumu ar medikamentu ražotāju Gilead par COVID-19 medikamentozās ārstēšanas procesā nepieciešamā medikamenta Veclury piegādi saskaņā ar Eiropas Komisijas organizētā centralizēta iepirkuma (par remdesivīru saturoša medikamenta iegādi (SANTE/2020/C3/048)) rezultātā noslēgto vienošanos (Framework contract).
3. Medikamenta Veclury ar aktīvo vielu remdesivīrs iegādes izdevumus 348 147 EUR apmērā 2021.gadā segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
4. Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 3.punktam.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par Arti Lapiņu"

TA-1943 ____________________________________

(J.Reirs, A.Lapiņš, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Likumprojekts "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums"

TA-1975 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"

TA-1511 ____________________________________

(I.Šuplinska, J.Bernāts, I.Vanaga, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību""

TA-1830 ____________________________________

(J.Bordāns, N.Šlihte, L.Medina, P.Leiškalns, K.Kinča, I.Bērziņa, S.Ģirģens, J.Reirs, T.Linkaits, B.Bāne, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Pēc likumprojekta pieņemšanas Saeimā pirmajā lasījumā Tieslietu ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā saistīto normatīvo aktu grozījumu projektus.
4. Pēc likumprojekta pieņemšanas Saeimā otrajā lasījumā Finanšu ministrijai sešu mēnešu laikā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumos Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi".
5. Tieslietu ministrijai izstrādāt un tieslietu ministram līdz 2021.gada 1.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli", paredzot, ka visos piespiedu dalītā īpašuma gadījumos nekustamā īpašuma nodokli par zemi maksā zemes īpašnieks.
6. Finanšu ministrijai līdz 2021.gada 1.decembrim izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā, paredzot, ka ar pievienotās vērtības nodokli neapliek likumiskās zemes lietošanas maksu, kas Pievienotās vērtības nodokļa likuma izpratnē ir pakalpojuma sniegšana par atlīdzību, ievērojot Padomes 2006.gada 28.novembra direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 135.panta 1.punkta "l" apakšpunktā noteikto atbrīvojumu.
7. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību izstrādāt risinājumus, kā izbeigt dalīto īpašumu, ja likumiskās lietošanas maksas apmērs nesedz tās iekasēšanas izdevumus.
8. Atzīt Ministru kabineta komitejas 2018.gada 5.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 2.§) 2.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 
24.§
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu"

TA-1523 ____________________________________

(J.Bordāns, J.Citskovskis, E.Rinkēvičs, J.Vitenbergs, A.Pabriks, J.Pūce, A.K.Kariņš)

Ņemot vērā izteiktos atšķirīgos viedokļus, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumos Nr.737 "Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi""

TA-1521 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumos Nr.413 "Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem""

TA-1522 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā"

TA-2006 ____________________________________

(J.Bordāns, K.Gerhards, S.Ģirģens, L.Medina, N.Puntulis, J.Pūce, I.Viņķele, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un citām iesaistītajām institūcijām turpināt darbu, lai sagatavotu priekšlikumus risinājumiem, kā nodrošināt noteikto epidemioloģiskās drošības prasību pilnīgāku ievērošanu.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību"

TA-1984 ____________________________________

(J.Pūce, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto precizēto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-2010 ____________________________________

(I.Viņķele, A.Pabriks, I.Vanaga, N.Puntulis, I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt priekšlikumu, ka pašvaldībām tiek kompensēta 217 tūkst. higiēnisko vairākkārt lietojamo sejas masku iegāde maznodrošinātām personām, personām ar trūcīgas personas statusu, personām, kas saņem naktspatversmes un patversmes pakalpojumus, personām, kas saņem aprūpes mājās pakalpojumus un personām, kas saņem dienas aprūpes centru, dienas centru un krīzes centru pakalpojumus.
3. Labklājības ministrijai līdz 2020.gada 23.oktobrim iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai precizētu informāciju par šī protokollēmuma 2.punktā minētajās sociālajās grupās esošo iedzīvotāju skaitu.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktā minētajam sagatavot un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" higiēnisko vairākkārt lietojamo sejas masku iegādei, lai kompensētu pašvaldību faktiskos izdevumus.

 
30.§
Informatīvais ziņojums "Slimību profilakses un kontroles centra vispārējās kapacitātes attīstīšana un kontaktpersonu identificēšanas un informēšanas tehnoloģiskā risinājuma ieviešana"

TA-2011 ____________________________________

(I.Viņķele, S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrijai efektīva un noturīga epidemioloģiskā dienesta attīstīšanai nepieciešamo finansējumu 113 351 EUR apmērā, tai skaitā atlīdzībai 42 125 EUR apmērā, 2020.gadā nodrošināt piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.
3. Lai nodrošinātu efektīvu un noturīgu epidemioloģiskā dienesta attīstīšanu, Veselības ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā priekšlikumu par finansējuma palielināšanu Veselības ministrijai (Slimību profilakses un kontroles centram) 2021.gadam 483 364 EUR apmērā, tai skaitā atlīdzībai 251 762 EUR apmērā, 2022.gadam 413 708 EUR apmērā, tai skaitā atlīdzībai 251 762 EUR apmērā, 2023.gadam 413 680 EUR apmērā, tai skaitā atlīdzībai 251 762 EUR apmērā, vienlaikus samazinot finansējumu resora 74. "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
4. Veselības ministrijai resora kopējā amata vietu skaita ietvaros nodrošināt Slimību profilakses un kontroles centram papildu nepieciešamo 10 amata vietu izveidi ar 2020.gada 1.novembri.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību OECD laika periodā no 2019.gada jūlija līdz 2020.gada jūlijam"

TA-1803 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijai līdz 2021.gada 30.septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Latvijas dalību Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā laikā periodā no 2020.gada jūlija līdz 2021.gada jūlijam.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības nodrošināšanas priekšnosacījumiem"

TA-1317 ____________________________________

(I.Dundure, I.Šuplinska, I.Vanaga, J.Pūce, J.Bordāns, E.Rinkēvičs, I.Viņķele, T.Linkaits, A.Pabriks, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai veikt turpmākās darbības atbilstoši informatīvā ziņojuma 7.daļā minētajam.
3. Pieņemt zināšanai, ka jautājumā par terminēto darba līgumu ieviešanu vispārējās izglītības iestāžu vadītājiem Izglītības un zinātnes ministrija piemērotāko risinājumu izstrādei turpinās diskusijas ar sociālajiem partneriem.
4. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām turpinās darbu kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības nodrošināšanas priekšnosacījumu izstrādē, tai skaitā informatīvajā ziņojumā minētajās starpinstitucionālajās darba grupās.
 
33.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2020.gada 23.oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1996 ____________________________________

(J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram J.Pūcem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2020.gada 23.oktobra sanāksmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
34.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru 2020.gada 23.oktobra neformālajā sanāksmē (videokonferencē) izskatāmajiem jautājumiem

TA-2005 ____________________________________

(J.Vitenbergs, K.Gerhards, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram J.Miezainim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības konkurētspējas ministru 2020.gada 23.oktobra neformālajā sanāksmē (videokonferencē).
 
35.§
Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par Pārresoru koordinācijas centra darbību valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldībā)

TA-1893 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
2. Valsts kapitāla daļu turētājiem mēneša laikā sniegt informāciju Valsts kontrolei un Pārresoru koordinācijas centram par Valsts kontroles revīzijā "Vai valstij tieši un pastarpināti piederošo kapitālsabiedrību valdes locekļu atlīdzības regulējums ir pietiekams?" norādīto trūkumu novēršanu (Valsts kontroles 16.04.2020. vēstule Ministru prezidentam "Par revīzijas rezultātiem revīzijas lietā Nr. 2.4.1-34/2018") un par īstenotajiem pasākumiem, lai nodrošinātu, ka lēmumi par kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanu ir atbilstoši normatīvajiem aktiem.
3. Pārresoru koordinācijas centram pēc pētījuma par valdes locekļu un padomes locekļu atlīdzību privātajā sektorā nodevuma saņemšanas, pamatojoties uz šī pētījuma rezultātiem un Valsts kontroles revīzijas ziņojuma ieteikumiem, iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par priekšlikumiem turpmākai normatīvo aktu pilnveidošanai attiecībā uz publisko personu kapitālsabiedrību valdes locekļu un padomes locekļu atlīdzību.
 
36.§
Programmas rādītāju novērtējums portfeļgarantiju programmai, kas tiek īstenota saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.473 "Noteikumi par atbalsta programmu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai"

TA-1911-IP ____________________________________

(J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto Programmas rādītāju novērtējumu (ierobežotas pieejamības informācija).
 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību starptautiskajā šķīrējtiesas lietā "Staur Eiendom" AS, "EBO Invest" AS un "Rox Holding" AS pret Latvijas Republiku"

TA-1855-IP ____________________________________

Ierobežotas pieejamības informācija
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par informatīvā ziņojuma "Par ģeotelpisko informāciju, kuras publicēšana var radīt apdraudējumu valsts drošībai" izpildes gaitu"

TA-1711-IP ____________________________________

Ierobežotas pieejamības informācija
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas termiņa pagarinājumu"

TA-1982-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Ekonomikas ministrijai.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Eiropas Komisijas noslēgtajā Covid-19 vakcīnas iepirkuma līgumā"

TA-1968-IP ____________________________________

Ierobežotas pieejamības informācija
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas gatavību pārejas perioda beigām 2021.gada 1.janvārī Apvienotās Karalistes un Eiropas Savienības attiecībās"

TA-2002-IP ____________________________________

Ierobežotas pieejamības informācija

 
42.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības veselības ministru 2020.gada 30.oktobra neformālajai sanāksmei

TA-2008-IP ____________________________________

(I.Viņķele, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrei I.Viņķelei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības veselības ministru 2020.gada 30.oktobra neformālajā sanāksmē.
 
43.§
Informatīvais ziņojums "Aktuālā informācija par konsultācijām ar Starptautisko Ledus hokeja federāciju saistībā ar 2021.gada pasaules čempionāta hokejā vīriešiem organizēšanu Latvijā"

TA-2009-IP ____________________________________

(I.Šuplinska, E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2. Atbalstīt iesniegto vēstules projektu Starptautiskajai Ledus hokeja federācijai.
3. Pilnvarot Ministru prezidentu parakstīt vēstuli.
4. Valsts kancelejai noformēt vēstuli un nosūtīt to Starptautiskajai Ledus Hokeja federācijai.
 
44.§
Dienesta vajadzībām

TA-1561-DV ____________________________________

.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par kritiskās infrastruktūras kopumu"

TA-3k ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (konfidenciāli).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 20.05


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis