Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 66

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

sēde attālinātā veidā 

Rīgā

Nr.66

2020.gada 3.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.10.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pilnvaroto pārstāvi Eiropas Padomes Attīstības bankas valdē"

TA-2015 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.499 "Noteikumi par būvinspektoriem""

TA-1368 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai līdz 2021.gada 1.jūlijam sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumos Nr.169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi", paredzot tiesības piemērot profesionālo atbildību būvspeciālistam par pieļautajiem būtiskiem normatīvo aktu vai ētikas pārkāpumiem, pildot būvinspektora amata pienākumus.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma "Upeslejas", Platones pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā"

TA-1992 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-1998-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 44 personas.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta noteikumos Nr.562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4.pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi""

TA-1994 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju rast risinājumu, lai laikposmā no 2022.gada 1.janvāra līdz 2039.gada 31.decembrim nodrošinātu Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai nepieciešamo plānoto papildu finansējumu provizoriski 213 975 EUR apmērā 1.1.1.4.pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" projektu komercdarbības atbalsta nosacījumu izpildes uzraudzībai pētniecības infrastruktūras amortizācijas periodā, piesaistot to no Eiropas Savienības Struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzekļiem, ja iespējams, vai pieprasot no valsts budžeta līdzekļiem, izskatot jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu Ministru kabinetā gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritārajiem pasākumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris" peļņas daļu"

TA-1921 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"

TA-1302 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija noteikumos Nr.354 "Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtība""

TA-1914 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.novembra noteikumos Nr.744 "Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti""

TA-1887 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2022 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"

TA-2026-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.331 "Par projektu ideju finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" ietvaros""

TA-2059 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumos Nr.50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi""

TA-2063 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumos Nr.455 "Covid-19 skarto tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicēju atbalsta piešķiršanas kārtība""

TA-2073 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 16.jūnija noteikumos Nr.400 "Noteikumi par īpašā atbalsta mehānismu repatriācijas izmaksu segšanai tūrisma operatoriem""

TA-2074 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2095 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Celmu ielā 3-60, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1176 ____________________________________

(J.Pūce, R.Kronbergs, B.Bāne, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projektu, aizstājot 4.1.apakšpunktā vārdus "Finanšu ministrijas" ar vārdiem "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas", un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus normatīvajā regulējumā, paredzot vienkāršot kārtību valstij piekrītošo bezmantinieka nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) nodošanai pašvaldību īpašumā.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 29.aprīļa rīkojumā Nr.198 "Par robežšķērsošanas vietu "Silene" un "Pāternieki" attīstību""

TA-2042 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" 2020.gadā ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija robežšķērsošanas vietu "Silene" un "Pāternieki" rekonstrukcijai" netiks izlietots finansējums 600 000 EUR apmērā un Finanšu ministrija sagatavos priekšlikumu neizlietoto finansējumu pārdalīt uz budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmu 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
3. Pieņemt zināšanai, ka finansējums 2021.gadam 600 000 EUR apmērā ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija robežšķērsošanas vietu "Silene" un "Pāternieki" rekonstrukcijai" tiks nodrošināts Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" piešķirto līdzekļu ietvaros.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par ilgtermiņa saistībām Kultūras ministrijai nekustamā īpašuma Doma laukumā 6, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai"

TA-2032 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt izdevumu samazināšanu budžeta apakšprogrammā 22.07.00 "Nomas maksas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" programmas "Mantojums-2018" ietvaros" 2021.-2030.gadā par 361 502 EUR ik gadu un 2031.gadā (līdz 2031.gada 23.maijam) 393 724 EUR ilgtermiņa saistību pasākumam "Ārzemju mākslas muzeja nomas maksa VAS "Valsts nekustamie īpašumi"".
3. Noteikt, ka šī protokollēmuma 2.punktā paredzētais finansējuma ietaupījums no 2021.gada 361 502 EUR apmērā un turpmāk ik gadu tiks novirzīts Kultūras ministrijas padotībā esošu iestāžu lietoto valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īpašumā esošo nekustamo īpašumu nomas maksas un papildu maksājumu segšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu"

TA-2087 ____________________________________

(N.Puntulis, I.Viņķele, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-2088 ____________________________________

(N.Puntulis, I.Šuplinska, J.Pūce, E.Rinkēvičs, S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par autoceļiem""

TA-2036 ____________________________________

(T.Linkaits, I.Bērziņa, J.Reirs, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
23.§
Informatīvais ziņojums "Par informācijas nodrošināšanu starptautiskajām finanšu institūcijām attiecībā uz pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai un tās radīto seku pārvarēšanai"

TA-1997 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrijai, Labklājības ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Aizsardzības ministrijai, Kultūras ministrijai, Iekšlietu ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Tieslietu ministrijai un Satiksmes ministrijai pēc Valsts kases pieprasījuma nodrošināt informāciju tālākai iesniegšanai starptautiskajām finanšu institūcijām un Eiropas Komisijai par pārskata periodā īstenoto ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu un tās radīto seku pārvarēšanu saistīto pasākumu īstenošanas gaitu, finansējuma izlietojumu un sasniegtajiem rezultātiem.
3. Veselības ministrijai, Labklājības ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Aizsardzības ministrijai, Kultūras ministrijai, Iekšlietu ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Tieslietu ministrijai un Satiksmes ministrijai pēc Valsts kases pieprasījuma sniegt atbalstu papildu informācijas nodrošināšanā un nepieciešamības gadījumā arī piedalīties starptautisko finanšu institūciju un Eiropas Komisijas vizītēs, kā arī šo institūciju ierosinātajās audita pārbaudēs par pārskatos iekļautajiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas un tās radīto seku pārvarēšanas pasākumiem.
 
24.§
Informatīvais ziņojums "Par strukturālajām reformām iekšlietu nozarē"

TA-2024 ____________________________________

(S.Ģirģens, J.Bordāns, E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Konceptuāli atbalstīt informatīvajā ziņojumā iekļautos pasākumus strukturālo reformu un zaļās pārejas reformas īstenošanai iekšlietu nozarē.
3. Noteikt, ka strukturālo reformu īstenošanu iekšlietu nozarē finansē, piesaistot vienu vai vairākus no šādiem iespējamiem finansēšanas avotiem:
3.1. Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums;
3.2. Eiropas Savienības fondu un programmu 2021.-2027.plānošanas perioda līdzekļi;
3.3. iekšlietu nozares iestāžu pamatfunkciju izpildes nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, nepieciešamības gadījumā virzot priekšlikumus par papildu finansējuma piešķiršanu gadskārtējā likumprojekta par valsts budžetu un likumprojekta par vidēja termiņa budžeta ietvaru sagatavošanas procesā;
3.4. privātais finansējums publiskās un privātās partnerības ietvaros, ja finanšu un ekonomisko aprēķinu sagatavošanas rezultātā tiek konstatēts, ka publiskās un privātās partnerības projekta īstenošana ir ekonomiski izdevīgākā alternatīva nozares pamatfunkciju izpildei nepieciešamo objektu būvniecībai.
4. Atbilstoši finansējuma pieejamībai attiecīgajā resursu avotā un pieņemtajiem lēmumiem Iekšlietu ministrijai sagatavot un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību aktu projektus attiecīgo būvniecības projektu finansēšanai.
 
25.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos 2020.gada 9.novembra sanāksmē (videokonferencē) izskatāmajiem jautājumiem

TA-2065 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z.Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos 2020.gada 9.novembra sanāksmē (videokonferencē).
 
26.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija 2020.gada 3.novembra Euro grupas un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2020.gada 4.novembra neformālajai sanāksmei

TA-2081-IP ____________________________________

(J.Reirs, N.Sakss, A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas (Centrālās statistikas pārvaldes) sagatavoto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Padomes secinājumu projektu par ES statistiku".
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
3. Finanšu ministram J.Reiram pārstāvēt Latvijas Republiku 2020.gada 3.novembra Euro grupas sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2020.gada 4.novembra neformālajā sanāksmē (videokonferencēs) un pastāvīgajai pārstāvei, ārkārtējai un pilnvarotajai vēstniecei Eiropas Savienībā S.Pavļutai-Deslandes nepieciešamības gadījumā pārstāvēt Latvijas Republiku Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2020.gada 4.novembra neformālajā sanāksmē (videokonferencē).

 
27.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2020.gada 10.novembra sanāksmei

TA-2094-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt šādas Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas:
2.1. pozīcija Nr.13 "Par ES paplašināšanos un stabilizācijas un asociācijas procesu";
2.2. pozīcija Nr.1 "Vispārējā ES nostāja pievienošanās sarunās ar Ziemeļmaķedonijas Republiku";
2.3. pozīcija Nr.1 "Vispārējā ES nostāja pievienošanās sarunās ar Albānijas Republiku".
3. Ārlietu ministram E. Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2020.gada 10.novembra sanāksmē (videokonferencē).
 

Sēdi slēdz plkst. 11.10


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

Ārkārtas sēde attālinātā veidā

 

 

Rīgā

Nr.67

2020.gada 27.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.13.00

 

-

L.Peinberga

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

 

1

Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanas kapacitāti, kā arī par situāciju ģimenes ārstu praksēs

 

 TA-2099-IP 

______________________________________________________

 

(I.Viņķele, A.Pabriks, J.Perevoščikovs, D.Heiberga, L.Cipule, I.Skuja, S.Ņikišins, J.Bordāns, E.Rinkēvičs, J.Pūce, A.K.Kariņš)

 1. Pieņemt zināšanai Slimību profilakses un kontroles centra un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvju sniegto informāciju par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi.

 2. Pieņemt zināšanai biedrības "Latvijas Ģimenes ārstu asociācija" pārstāves sniegto informāciju par aktuālo situāciju ģimenes ārstu praksēs.

 3. Pieņemt zināšanai Latvijas Covid-19 Laboratoriju tīkla koordinatora sniegto informāciju par testēšanas kapacitāti. 

 

2

Informatīvais ziņojums "Par nodrošinājumu ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem"

 TA-2100-IP 

______________________________________________________

 

(A.Pabriks, J.Garisons, I.Šuplinska, D.Stepanovs, J.Pūce, J.Vitenbergs, J.Reirs, J.Bordāns, B.Vītoliņa, U.Dumpis, M.Baltmanis, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).

 2. Izdarīt grozījumu Ministru kabineta 2020.gada 27.oktobra sēdes protokollēmumā (prot. Nr. 64 4.§) "Informatīvais ziņojums "Par higiēnisko sejas masku un vienreizlietojamo cimdu iegādi"" un izteikt 2. un 5.punktu šādā redakcijā:

 "2. Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3.panta astotajā daļā noteikto veikt 250 000 daudzreiz lietojamo higiēnisko sejas masku, kas atbilst AFNOR standartam, iegādi 108 254 maznodrošinātām personām no SIA "Solutions" (reģ. Nr. 40003325687), atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības centra veiktajam tirgus izvērtējumam par 375 000 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (iegādes summa var tikt koriģēta sarunu laikā ar uzņēmēju).

 5. Patērētāju tiesību aizsardzības centram un Veselības inspekcijai atbilstoši kompetencei izvērtēt komersantu piedāvāto preču kvalitāti apliecinošo dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām un piegādāto higiēnisko sejas masku un vienreizlietojamo cimdu atbilstību līguma prasībām.".

 3. Valsts aizsardzības un militāro objektu un iepirkumu centram vērsties pret SIA "TITLED" ar prasījumiem par tiesību aizsardzību un īstenošanu, kuras izriet no noslēgtajiem līgumiem un normatīvajiem aktiem.

 4. Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkuma centrs:

 4.1. līdz šim iegādātos individuālos aizsardzības līdzekļus izsniedz iesaistītajām institūcijām lietošanā tikai tad, ka ir saņemts akreditētas testēšanas laboratorijas atzinums, kas apliecina piegādātās preces atbilstību kvalitātes prasībām;

 4.2. turpmāk iegādājas tikai Eiropas Savienības standartiem atbilstošus un sertificētus individuālos aizsardzības līdzekļus un medicīniskās ierīces, neveicot papildu testus akreditētā laboratorijā;

 4.3. izņēmuma gadījumos, kad nepieciešams steidzams iesaistīto institūciju nodrošinājums ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, bet konstatēts noteiktās preces deficīts tirgū, drīkst, pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības centra lēmumu, piemērot kārtību, kas noteikta Ministru kabineta 2020.gada 12.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 39.§) 2.punktā - komersantu piegādātie individuālie aizsardzības līdzekļi tiek pieņemti pēc vienkāršotas preču kvalitātes pārbaudes un tiek nodrošināta to izdale institūcijām atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta iesniegtajam institūciju prioritāro vajadzību sarakstam, vienlaicīgi nosūtot šo individuālo aizsardzības līdzekļu paraugus kvalitātes testu veikšanai akreditētā laboratorijā.

 5. Konceptuāli atbalstīt individuālo aizsardzības līdzekļu testēšanas laboratorijas izveidi uz Rīgas Tehniskās universitātes bāzes. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju divu nedēļu laikā sagatavot un izglītības un zinātnes ministrei iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par individuālo aizsardzības līdzekļu laboratorijas izveidi.

 6. Ņemot vērā Aizsardzības ministrijas pārstāvja izteikto priekšlikumu, noteikt, ka šim protokollēmumam ir vispārpieejamas informācijas statuss. 

 

3

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

 TA-2102-IP 

______________________________________________________

 

(I.Viņķele, D.Mūrmane-Umbraško, K.Gerhards, A.Pabriks, I.Šuplinska, J.Bordāns, J.Vitenbergs, J.Perevoščikovs, J.Pūce, T.Linkaits, R.Petraviča, N.Puntulis, E.Rinkēvičs, J.Reirs, S.Ģirģens, I.Gailīte, J.Citskovskis, A.K.Kariņš)

 1. Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības pieaugumu, atzīt par nepieciešamu tuvākajā laikā lemt par ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī.

 2. Starpinstitūciju koordinācijas darba grupai sagatavot pamatojumu ārkārtējās situācijas izsludināšanai un Ministru kabineta rīkojuma projektu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī, kurā paredzēt nepieciešamos ierobežojumus attiecībā uz pulcēšanos, uz kultūras, izklaides un citiem pasākumiem, uz sabiedriskās ēdināšanas un tirdzniecības vietu darbību, lai panāktu Covid-19 infekcijas izplatības samazinājumu. Veselības ministrijai ārkārtējās situācijas izsludināšanas pamatojumu un sagatavoto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta ārkārtas sēdē 2020.gada 6.novembrī.

 3. Vadības grupai Covid-19 radīto ekonomisko seku operatīvai novēršanai uzņēmējdarbībā un nodarbināto atbalstam sagatavot priekšlikumus par iespējamiem atbalsta mehānismiem un to sniegšanas kritērijiem, paredzot tos precizēt atbilstoši lēmumiem, kurus Ministru kabinets pieņems attiecībā par ierobežojumu apmēru un termiņu, un paredzot pēc tam atbalsta mehānismus operatīvi piemērot. Finanšu ministrijai sagatavotos priekšlikumus iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta ārkārtas sēdē 2020.gada 6.novembrī.

 4. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai precizēt noteikumu projektu, svītrojot 1.2. un 1.3.apakšpunktu un tehniski precizējot 2.punktu, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 

 

4

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.380 "Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem""

 TA-2103-IP 

______________________________________________________

 

(A.Pabriks, A.K.Kariņš)

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 

 

Ministru kabineta lieta

 

5

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

 TA-2034 

______________________________________________________

 

(A.K.Kariņš)

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

6

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

 TA-2055 

______________________________________________________

 

(A.K.Kariņš)

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 Sēdi slēdz plkst.18.35

Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis