Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 20

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

Sēde attālinātā veidā 

Rīgā

Nr.20

2021.gada 25.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

 -

 -

A.K.Kariņš

J.Bordāns

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministrs

-

D.Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

A.T.Plešs

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

 


Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"

TA-61 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā"

TA-286 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumos Nr.391 "Kārtība, kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem, un galvojumu sniegšanas un uzraudzības kārtība""

TA-201 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.marta noteikumos Nr.211 "Spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtība""

TA-259 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus"

TA-174 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu (domājamo daļu) nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

TA-257 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Aleksandra ielā 13, Daugavpilī, pārdošanu"

TA-248 ____________________________________

(A.K.Kariņš )

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-255 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par jaunas infrastruktūras izveidi kontroles dienestu funkciju īstenošanai Uriekstes ielā 42, Rīgā"

TA-307 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka jaunas infrastruktūras izveides Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts robežsardzes un Pārtikas un veterinārā dienesta struktūrvienību funkciju īstenošanai Uriekstes ielā 42, Rīgā, būvniecības ieceres – būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes izdevumus atbilstoši likumā "Par valsts budžetu 2021.gadam" 44.panta astotajā daļā noteiktajam ne vairāk kā 150 000 EUR apmērā sedz valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" no 2021. gadā tās atsavināto valsts nekustamo īpašumu atsavināšanā iegūtajiem līdzekļiem (pēc atsavināšanas izdevumu atskaitīšanas).
3. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") pēc tam, kad Saeimā otrajā lasījumā būs atbalstīts likumprojekts "Grozījumi Likumā par ostām", kas paredz, ka Ministru kabinets valsts zemi, kas atrodas ostas teritorijā, var atļaut nodot citas ministrijas valdījumā, ja tā nepieciešama valsts pārvaldes funkciju veikšanai, risināt jautājumu par jaunas infrastruktūras izveidei kontroles dienestu funkciju īstenošanai nepieciešamās zemes vienības daļas nodalīšanu no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 068 0097) Uriekstes ielā 42, Rīgā, un nodalītās zemes vienības daļas nodošanu Finanšu ministrijai valdījumā, un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu rīkojuma projektu.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Randēnu ielā 8, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, nodošanu Aizkraukles novada pašvaldības īpašumā"

TA-282 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-186 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 2.jūnija noteikumos Nr.332 "Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu""

TA-269 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Likumprojekts "Par Uzņemošās valsts līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerības sekretariātu"

TA-165 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt Uzņemošās valsts līguma starp Latvija Republikas valdību un Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerības sekretariātu (turpmāk – līgums) projekta parakstīšanu.
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3. Pilnvarot kultūras ministru parakstīt līgumu.
4. Kultūras ministrijai pēc līguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot līgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
7. Līguma ietvaros Latvijas puses noteiktās finanšu saistības tiks nodrošinātas Kultūras ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 13.novembra noteikumos Nr.690 "Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem dokumentiem, kuriem ir arhīviska vērtība, un to glabāšanas termiņiem""

TA-49 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Atzīt Ministru kabineta 2018.gada 13.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 20.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem arhīviski vērtīgiem dokumentiem un to glabāšanas termiņiem"" 2.punktā doto uzdevumu par izpildītu.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 30.aprīļa rīkojumā Nr.200 "Par Dziesmu un deju svētku padomes sastāvu""

TA-251 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par Ozolnieku novada pašvaldības nekustamo īpašumu Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-281 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par Saldus novada pašvaldības nekustamo īpašumu "Apvedceļš B" un "Apvedceļš C" Saldū, Saldus novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-217 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-271 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-254 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām"

TA-299 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Stacijas ielā 34-10, Olainē, Olaines novadā, nodošanu Olaines novada pašvaldības īpašumā"

TA-167 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Oksanas", Stradu pagastā, Gulbenes novadā nodošanu Gulbenes novada pašvaldības īpašumā"

TA-218 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.991 "Klasiskā cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-245 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumos Nr.247 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai""

TA-213 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-212 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Steķu sila ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-214 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par Ilūkstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Purva ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-215 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Baldones novada pašvaldības īpašumā"

TA-221 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 3.maija noteikumos Nr.279 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6.pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" īstenošanas noteikumi""

TA-395 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Profesora vai asociētā profesora amata pretendenta un amatā esoša profesora vai asociētā profesora zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas vai mākslinieciskās jaunrades darba rezultātu novērtēšanas kārtība"

TA-275 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 12.februāra noteikumos Nr.72 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem""

TA-453 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par SIA "Tet" 2019.gadā sniegtā universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensāciju"

TA-237 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 65.panta ceturtajā daļā un pārejas noteikumu 14.punktā noteikto, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2020.gada 28.septembra lēmumu Nr. 126 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tet" aprēķināto 2019.gada universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu apstiprināšanu", atbalstīt priekšlikumu kompensēt SIA "Tet" 2019.gada universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas 360 948 EUR apmērā.
2. Atbalstīt līguma noslēgšanu starp Latvijas Republikas valdību un SIA "Tet" par 2019.gada universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensāciju.
3. Pilnvarot ekonomikas ministru parakstīt šī protokollēmuma 2.punktā minēto līgumu.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par atbalstu Latvijas dalībai Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmuma (European High Performance Computing Joint Undertaking) projektos un atļauju Izglītības un zinātnes ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 70.00.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammas 70.06.00 "Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās" Eiropas Savienības politiku instrumentam "Atbalsts Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanai""

TA-278 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai uzņemties jaunas valsts budžeta ilgtermiņa saistības valsts budžeta programmas 70.00.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammas 70.06.00 "Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās" Eiropas Savienības politiku instrumentam "Atbalsts Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanai", lai nodrošinātu Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmuma (European High Performance Computing Joint Undertaking) (turpmāk – kopuzņēmums EuroHPC) projekta EUROCC - National Competence Centres in the framework of EuroHPC Latvijas partneru īstenošanas izmaksas 2021.gadam – 250 000 EUR, 2022. gadam – 250 000 EUR.
3. Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2.punktā minēto finansējumu, Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pārdales pieprasījumu no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" uz Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 70.00.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammu 70.06.00. "Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās".
4. Izglītības un zinātnes ministrijai izstrādāt un izglītības un zinātnes ministram līdz 2021.gada 1.aprīlim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2015.gada 26.maija noteikumos Nr.259 "Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā", iekļaujot tajos informāciju par visiem publiskās un privātās partnerības kopuzņēmumu projektiem, kuros Latvija piedalās, nodrošinot attiecīgu valsts līdzfinansējumu, tajā skaitā Latvijas dalību kopuzņēmumā EuroHPC.
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pievienošanos Eiropas Kodolpētījumu organizācijai asociētās dalībvalsts statusā"

TA-313 ____________________________________

(I.Šuplinska, E.Rinkēvičs, D.Pavļuts, J.Bordāns)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Latvijas pievienošanos Eiropas Kodolpētījumu organizācijai (turpmāk – CERN) asociētās dalībvalsts statusā no 2021.gada.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Ārlietu ministriju izstrādāt un izglītības un zinātnes ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā līguma projektu starp Latvijas Republiku un CERN par asociētās dalībvalsts statusa piešķiršanu un likumprojektu "Par līgumu starp Latvijas Republiku un Eiropas Kodolpētījumu organizāciju par asociētās dalībvalsts statusa piešķiršanu".
4. Pieņemt zināšanai, ka papildus nepieciešamais finansējuma apmērs Latvijas dalībai CERN asociētās dalībvalsts statusā ir:
4.1. Latvijas kā CERN asociētās dalībvalsts dalības maksas segšana 2021.gadā 471 500 EUR, 2022.gadā – 943 000 EUR, 2023.gadā - 962 000 EUR, 2024.gadā un turpmāk – 962 000 EUR, ņemot vērā Latvijas Bankas noteikto Šveices franka un EUR maiņas kursu;
4.2. informatīvā ziņojuma 6.tabulā noteikto pasākumu izdevumu segšana, ņemot vērā Latvijas Bankas noteikto Šveices franka un EUR maiņas kursu, 2021.gadā ir 633 272 EUR, 2022.gadā – 586 646 EUR, 2023.gadā 506 184 EUR, 2024.gadā un turpmāk – 506 184 EUR.
5. Atbalstīt priekšlikumu, ka finansējums 2021.gadā 471 500 EUR apmērā, ar kuru tiek segta Latvijas kā CERN asociētās dalībvalsts dalības maksa par 2021.gadu, tiks nodrošināts no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
6. Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt iespēju 2021.gadā finansēt informatīvā ziņojuma 6.tabulā iekļautos pasākumus Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5.pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" ietvaros.
7. Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un izglītības un zinātnes ministram līdz 2021.gada 1.jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 5.punktam.
8. Jautājums par papildus nepieciešamo finansējumu 2022.gadam un turpmākajiem gadiem, lai nodrošinātu Latvijas kā CERN asociētās dalībvalsts dalības maksas segšanu un informatīvā ziņojuma 6.tabulā noteikto pasākumu izdevumu segšanu, izskatāms likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām. Izglītības un zinātnes ministrijai, sagatavojot nozares prioritāro pasākumu pieteikumus 2022.-2024.gadam, nodrošināt, ka Latvijas dalība CERN tiek noteikta kā nozares augsta līmeņa prioritāte.

 
35.§
Likumprojekts "Par Līgumu starp Latvijas Republiku un Eiropas kodolpētījumu organizāciju (CERN) par asociētās dalībvalsts statusa piešķiršanu"

TA-412 ____________________________________

(I.Šuplinska, E.Rinkēvičs, D.Pavļuts, J.Bordāns)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas un Eiropas kodolpētījumu organizācijas (CERN) līguma par CERN asociētās dalībvalsts statusa piešķiršanu (turpmāk – līgums) projekta parakstīšanu.
2. Ārlietu ministrijai iesniegt līguma projekta tekstu Eiropas kodolpētījumu organizācijā (CERN) tā tālākai parakstīšanai.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai pēc līguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot līgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
7. Izglītības un zinātnes ministram noteiktā kārtībā līdz 2021.gada 29.aprīlim iesniegt Ministru kabinetā izskatīšanai likumprojektu "Par Latvijas pievienošanos 2004.gada 18.marta Protokolam par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kodolpētījumu organizācijā", lai nodrošinātu Līguma IV.2.panta izpildi.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Sociālās drošības informācijas elektronisku apmaiņu"

TA-127 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietverto 2.risinājumu - Centralizētais risinājums ("Centralised").
2. Noteikt Labklājības ministriju (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru) un Veselības ministriju (Nacionālais veselības dienestu) par atbildīgajām institūcijām informatīvā ziņojuma īstenošanā.
3. Noteikt, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir valsts informācijas sistēmas "VSAA RINA" pārzinis un Nacionālais veselības dienests ir valsts informācijas sistēmas "NVD RINA" pārzinis.
4. Labklājības ministrei līdz 2021.gada 31.martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"", tajā ietverot regulējumu, kas nosaka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru par valsts informācijas sistēmas "VSAA RINA" pārzini.
5. Veselības ministram līdz 2021.gada 31.martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu grozījumus Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.850 "Nacionālā veselības dienesta nolikums", tajā ietverot regulējumu, kas nosaka Nacionālo veselības dienestu par valsts informācijas sistēmas "NVD RINA" pārzini.
6. Pilnvarot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras direktoru parakstīt Latvijas Republikas vārdā:
6.1. ar Eiropas Komisiju nodomu protokolu (Letter of Intent), kas apliecina Latvijas Republikas dalību centralizētajā scenārijā;
6.2. dalībvalstu savstarpējo vienošanos par piedalīšanos dalībvalstu kopīgā iepirkumā (Joint Procurement Agreement).
7. Labklājības ministrijai un Veselības ministrijai šī protokollēmuma 1.punktā atbalstītā risinājuma varianta īstenošanu nodrošināt Labklājības ministrijai un Veselības ministrijai 2021.gadam piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, nepieciešamības gadījumā ministrijām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavojot un iesniedzot izskatīšanai Finanšu ministrijā priekšlikumus iekšējai līdzekļu pārdalei atbilstoši nepieciešamajam apmēram.
8. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Labklājības ministrijai (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) un Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam), lai nodrošinātu RINA programmatūras attīstību un tās turpmāko uzturēšanu, 2022.gadam un turpmākajiem gadiem izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" un likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par pavasara palu un plūdu risku novērtējumu 2021.gadā un iesaistīto institūciju gatavību"

TA-455 ____________________________________

(A.T.Plešs, A.Vīksna, J.Bordāns)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un sniegto informāciju.
 
38.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības pētniecības ministru 2021.gada 26.februāra neformālajā sanāksmē (videokonferencē) izskatāmajiem jautājumiem

TA-457 ____________________________________

(I.Šuplinska, J.Bordāns)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Ministru prezidenta A.K.Kariņa ikgadējais ziņojums Saeimai par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību"

TA-460 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru prezidenta ikgadējo ziņojumu Saeimai par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību (turpmāk - ziņojums).
2. Visiem ministriem rast iespēju dalībai Saeimas plenārsēdē ziņojuma izskatīšanas laikā.
3. Valsts kancelejai sagatavot ziņojumu nosūtīšanai Saeimai.
 
40.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības tūrisma ministru 2021.gada 1.marta augsta līmeņa neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-462 ____________________________________

(J.Vitenbergs, J.Bordāns)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram J.Miezainim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības tūrisma ministru 2021.gada 1.marta augsta līmeņa neformālajā sanāksmē (videokonferencē).
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.380 "Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem""

TA-423 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2021.gada 26.februāra ārkārtas sēdē.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

TA-409 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2021.gada 26.februāra ārkārtas sēdē.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-439 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2021.gada 26.februāra ārkārtas sēdē.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

TA-449 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2021.gada 26.februāra ārkārtas sēdē.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-442 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2021.gada 26.februāra ārkārtas sēdē.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

TA-459 ____________________________________

(J.Vitenbergs, D.Pavļuts, J.Perevoščikovs, A.Pabriks, T.Linkaits, S.Ģirģens, I.Šuplinska, E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Ņemot vērā sniegto informāciju par epidemioloģiskās situācijas attīstības prognozi, jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupai, iesaistot veselības un citu nozaru speciālistus:
2.1. atkārtoti izvērtēt kritērijus epidemioloģiskajai situācijai, kad to var atzīt par pietiekami drošu, lai būtu iespējams ļaut atsākt mazo tirdzniecības vietu darbību, ievērojot izstrādātos epidemioloģiskās drošības nosacījumus;
2.2. izvērtēt kumulatīvo saslimstības rādītāju diferencēšanas nepieciešamību atbilstoši iedzīvotāju blīvumam konkrētajās apdzīvotajās vietās.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-466 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

TA-467 ____________________________________

(D.Pavļuts, T.Linkaits, E.Rinkēvičs, D.Mūrmane-Umbraško, S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Veselības ministrijai precizēt rīkojuma projektu, saglabājot aizliegumu iebraukšanai valstī personām ar termiņuzturēšanās atļaujām, saskaņot ar Satiksmes ministriju un Ārlietu ministriju, un veselības ministram precizēto rīkojuma projektu steidzami iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Pieņemt zināšanai iekšlietu ministra S.Ģirģena viedokli, ka aizliegumam iebraukšanai valstī personām ar termiņuzturēšanās atļaujām trūkst juridiska pamatojuma.
5. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.

 
49.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos 2021.gada 2.marta neformālajai sanāksmei

TA-448-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, J.Bordāns)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Par Visaptverošo ieguldījumu nolīgumu starp ES un Ķīnas Tautas Republiku".
3. Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z.Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos 2021.gada 2.marta neformālajā sanāksmē.
 
50.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" finansējuma sadalījumu starp programmām 2021.-2027.gada plānošanas periodā"

TA-452-IP ____________________________________

(A.T.Plešs, J.Bordāns)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" finansējuma sadalījumu starp programmām 2021.-2027.gada plānošanas periodā"".
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un sniegt atbildi Eiropas Komisijai par Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" finansējuma sadalījumu starp programmām 2021.-2027.gada plānošanas periodā atbilstoši Eiropas Komisijas pieprasījumam.
 
51.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, iestājoties Eiropas Savienības Tiesas lietā C-348/20 P Nord Stream 2/Parlaments un Padome

TA-463-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, iestājoties Eiropas Savienības Tiesas lietā C-348/20 P Nord Stream 2/Parlaments un Padome.
2. Ārlietu ministrijai un Ekonomikas ministrijai savas kompetences ietvaros sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai, nesniedzot atsevišķus rakstiskus apsvērumus Eiropas Savienības Tiesā.
 
52.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"

TA-287-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
53.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-298-IP ____________________________________

 

.
 
54.§
Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2020-66-03

TA-2627 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2020-66-03.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes rakstu Satversmes tiesai.
3. Iekšlietu ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus Satversmes tiesas lietā Nr.2020-66-03.
 
55.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2021.gada 31.augustam un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2020.gada 31.oktobrim"

TA-193-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. (N) Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2. (N) Informatīvajā ziņojumā minētajām ministrijām veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu direktīvu prasību pārņemšanu noteiktajos termiņos.
3. (IP)
4. (IP)
5. (IP)
6. (IP)
7. (IP)
8. (IP)
9. (IP)
10. (IP)
11. (IP)
12. (IP)
13. (N) Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2016.gada 5.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 5.§) "Noteikumu projekts "Liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas un atbilstības novērtēšanas noteikumi"" 2.punktā doto uzdevumu.
14. (IP)
15. (IP)
16. (N) Valsts kancelejai informatīvo ziņojumu un šo protokollēmumu nosūtīt Saeimas Eiropas lietu komisijai.
 
56.§
Konfidenciāli

TA-2k ____________________________________

.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.55


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs
J.Bordāns

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis