Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 15

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

Ārkārtas sēde

Rīgā

Nr. 15

2007.gada 26.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris
Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš
Veselības ministrs

-

V.Veldre

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Ģenerālprokurors

-

J.Maizītis

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.10.00

-

L.Peinberga

 

Ministru kabineta lieta

1.§

Par situāciju saistībā ar Alsungā notikušo
traģēdiju 2007.gada 23.februārī

TA-517 ____________________________________

(D.Staķe, H.Demakova, O.Kastēns, N.Broks, I.Godmanis, V.Veldre, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai labklājības ministres iesniegto informatīvo ziņojumu "Par ugunsgrēku valsts sociālās aprūpes centrā "Reģi".
2. Labklājības ministrijai izvērtēt darba organizāciju sociālās aprūpes iestādēs un nodrošināt tās uzlabošanu saistībā ar drošības jautājumiem šajās iestādēs.
3. Piešķirt Labklājības ministrijai līdzekļus no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem":
3.1. saskaņā ar informatīvajā ziņojumā norādītajiem izdevumiem neatliekamo pasākumu izdevumu segšanai 44720 latu apmērā;
3.2. projekta izstrādāšanai, lai pielāgotu Kuldīgas rajona Gudenieku pagasta bijušā bērnudārza telpas valsts sociālās aprūpes centra "Reģi" klientu pagaidu izmitināšanai (konkrēto summu Labklājības ministrijai atsevišķi saskaņot ar Finanšu ministriju).
4. Labklājības ministrijai pēc tam, kad būs sagatavota tāme šī protokollēmuma 3.2.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai, saskaņot tāmi ar Finanšu ministriju un iesniegt jautājumu izskatīšanai kā Ministru kabineta lietu.
5. Labklājības ministrijai izveidot darba grupu, kurā iesaistīt arī Veselības ministrijas un Finanšu ministrijas pārstāvjus, lai sagatavotu priekšlikumus par jauna valsts sociālās aprūpes centra izveidi. Labklājības ministrei priekšlikumus mēneša laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
6. Pieņemt zināšanai iekšlietu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu "Par ugunsgrēku Kuldīgas rajona Alsungas pagasta specializētajā valsts sociālās aprūpes centrā "Reģi" 2007.gada 23.februārī".
7. Labklājības ministrijai kopīgi ar Iekšlietu ministriju izstrādāt un labklājības ministrei līdz 2007.gada 1.aprīlim iesniegt Ministru kabinetā plānu ugunsdrošības stāvokļa uzlabošanai valsts sociālās aprūpes iestādēs.
8. Labklājības ministrijai organizēt valsts sociālās aprūpes iestāžu rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā aktualizāciju un līdz 2007.gada 1.augustam organizēt valsts sociālās aprūpes iestāžu un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta kopīgas praktiskās mācības.
9. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai organizēt pašvaldību sociālās aprūpes iestāžu rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā aktualizāciju un līdz 2007.gada 1.oktobrim organizēt pašvaldību sociālās aprūpes iestāžu un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta kopīgas praktiskās mācības.
10. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Iekšlietu ministriju izstrādāt un ar 2008./2009.mācību gadu valsts vispārējās vidējās izglītības un valsts profesionālās vidējās izglītības programmās ieviest obligāto mācību priekšmetu "Civilā aizsardzība un ugunsdrošība".
11. Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju nodrošināt ugunsdrošības situācijas pārbaudi mācību iestāžu kopmītnēs.
12. Pieminot ugunsgrēkā Kuldīgas rajona Alsungas pagasta specializētajā valsts sociālās aprūpes centrā "Reģi" 2007.gada 23.februārī bojāgājušos, valstī noteikt 2007.gada 27.februāri par sēru dienu un izkārt karogu sēru noformējumā. Valsts kancelejai noformēt attiecīgu Ministru kabineta rīkojuma projektu un sagatavot to parakstīšanai.
 
2.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības
Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes
2007.gada 27.februāra sanāksmei

TA-515
SAN-656
____________________________________

(O.Spurdziņš, J.Strods, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju projektus Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2007.gada 27.februāra sanāksmē izskatāmajos Finanšu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. "Par Stabilitātes un izaugsmes paktu - Padomes viedoklis par 2006.gada atjaunotajām stabilitātes programmām" (pozīcija Nr.1);
2.2. "Par Stabilitātes un izaugsmes paktu - Padomes viedoklis par 2006.gada atjaunotajām konverģences programmām" (pozīcija Nr.1);
2.3. "Par Stabilitātes un izaugsmes paktu - pārmērīga budžeta deficīta procedūra Polijā - Padomes ieteikumi" (pozīcija Nr.1);
2.4. "Par Galveno jautājumu dokumentu - ECOFIN ieguldījums š.g. pavasara Eiropadomes darbā" (pozīcija Nr.2);
2.5. "Par Padomes rekomendācijas projektu Parlamentam par Komisijas atslogošanu saistībā ar 2005.saimnieciskā gada budžeta izpildi" (pozīcija Nr.1);
2.6. "Par klīringu un norēķiniem" (pozīcija Nr.1).
3. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju projektus Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2007.gada 27.februāra sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
3.1. "Vispārējo ekonomikas politikas vadlīniju 2005.-2008.gadam atjaunošana" (pozīcija Nr.1);
3.2. "Labāks regulējums un administratīvā sloga samazināšana Eiropas Savienībā. Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) ieguldījums Eiropadomes pavasara sanāksmei" (pozīcija Nr.9).
4. Finanšu ministram O.Spurdziņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2007.gada 27.februāra sanāksmē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.55

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību