Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 50

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.50

2010.gada 30.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.16.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā uzskaita valsts enerģijas galapatēriņa ietaupījumu un nodrošina energoefektivitātes monitoringa sistēmas darbību"

TA-2284 ____________________________________

(I.Lemšs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kompensācijas darījumu piemērošanu iepirkumos valsts aizsardzības vajadzībām"

TA-2458 ____________________________________

(A.Liepiņš, I.V.Lieģis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par būvinspektoriem"

TA-1777 ____________________________________

(G.Ābele, R.Vējonis, R.Gultnieks, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

Ekonomikas ministrijai precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: paredzēt projektā būvniecības, arī vides pieejamības, kontroles tiesību piešķiršanas komisijas darbību; detalizēt jautājumus par būvniecības kontroles tiesību anulēšanas kārtību, saskaņot projektu ar Latvijas Būvinspektoru un būvuzraugu asociāciju un divu nedēļu laikā iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.decembra rīkojumā Nr.847 "Par privatizācijas ieņēmumu novirzīšanu privatizācijas un īpašuma kompensācijas sertifikātu dzēšanai""

TA-2515 ____________________________________

(A.Liepiņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Dzērbenes ielā 14, Rīgā, nodošanu Elektronikas un datorzinātņu institūta valdījumā"

TA-2359 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"

TA-2414 ____________________________________

(U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Labklājības ministrijai noformēt likumprojektu ministra priekšlikumu veidā un labklājības ministram iesniegt priekšlikumus Saeimā likumprojekta "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā" izskatīšanai trešajā lasījumā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu atzinuma saturs un tajā ietvertās minimālās prasības"

TA-2248 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Kvalitātes un klasifikācijas prasības kvasam un kvasa (iesala) dzērienam"

TA-2371 ____________________________________

(J.Dūklavs, N.Krūzītis, G.Zatlers, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka zemkopības ministrs J.Dūklavs atturas no lēmuma pieņemšanas izskatītajā jautājumā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 23.marta rīkojuma Nr.191 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumu Nr.177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā" izpildi" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-2434 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Informatīvais ziņojums "Par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības apguvi"

TA-2630, TA-2633 ____________________________________

(A.Antonovs, R.Vējonis, A.Liepiņš, L.Straujuma, I.Aleksandroviča, J.Blažēvičs, I.Dālderis, J.Spiridonovs, U.Augulis, J.Dūklavs, T.Koķe, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegtos informatīvos ziņojumus.
2. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārstrukturēt Finanšu ministrijas precizētos ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 2010.gadam piešķirto valsts budžeta līdzekļu izveidojušos atlikumus 49 684 886 latu apmērā šādu atbildīgo iestāžu pārziņā esošajām aktivitātēm:
2.1. Satiksmes ministrijas pārziņā esošajām aktivitātēm līdz 33 929 926 latiem, tai skaitā avansu maksājumiem 2010.gada 4.ceturksnī;
2.2. Vides ministrijas pārziņā esošajām aktivitātēm līdz 15 754 960 latiem, tai skaitā avansu maksājumiem 2010.gada 4.ceturksnī, palielinot finansējuma saņēmējiem avansu apmēru.
3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai nodrošināt tās pārziņā esošajām aktivitātēm 2010.gadam piešķirto valsts budžeta līdzekļu apguvi pilnā apmērā, tai skaitā palielinot avansu apmēru 3.6.1. pasākuma "Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai" projektiem, kā arī paātrinot projektu īstenošanas gaitu ministrijas pārziņā esošajās aktivitātēs.
4. Turpmāk 2010.gadā ministrijām pieejamo, tai skaitā ar Ministru kabineta sēdes protokollēmumiem rezervēto, valsts budžeta finansējumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārstrukturēt bez atsevišķa Ministru kabineta lēmuma, tai skaitā starp dažādu ministriju pārziņā esošajām aktivitātēm un projektiem.
5. Jautājumu par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 2010.gadam pieejamo valsts budžeta līdzekļu pārstrukturēšanas nepieciešamību izskatīt vienlaikus ar Finanšu ministrijas informatīvā ziņojuma „Par ārvalstu finanšu resursu (Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas–Šveices sadarbības programmas) apguvi līdz 2010.gada 30.septembrim” izskatīšanu.
6. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Vides ministrijas, Kultūras ministrijas, Veselības ministrijas, Labklājības ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvju sniegto informāciju par līdzekļu apguvi.
7. Finanšu ministrijai nosūtīt ministrijām zināšanai precizētos priekšlikumus Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 2010.gadam piešķirto valsts budžeta līdzekļu pārstrukturēšanai.
 
11.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par galvenajiem elementiem Latvijas nacionālās reformu programmas "ES 2020" stratēģijas kontekstā"

TA-2634 ____________________________________

(O.Barānovs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par galvenajiem elementiem Latvijas nacionālās reformu programmas „ES 2020” stratēģijas kontekstā 2010.gada 5.oktobra divpusējām sarunām ar Eiropas Komisiju.
3. Ekonomikas ministrijai līdz 2010.gada 12.oktobrim atjaunot un detalizēt Nacionālās reformu programmas sagatavošanas grafiku un nosūtīt to ministrijām, lai izstrādātu Nacionālās reformu programmas projektā iekļaujamos konkrētos pasākumus Latvijas kvantitatīvo mērķu sasniegšanai ES 2020 stratēģijas kontekstā.
4. Noteikt Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieku A.Liepiņu par Latvijas delegācijas vadītāju divpusējās sarunās ar Eiropas Komisiju 2010.gada 5.oktobrī Briselē.
5. Latvijas Republikas pārstāvniecības Eiropas Savienībā vadītāja vietniecei L.Līcei-Līcītei, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāram M.Gruškevicam, Labklājības ministrijas nozares padomniecei Latvijas Republikas pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā R.Orlovai, Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniekam finanšu politikas jautājumos A.Ūbelim un Ekonomikas ministrijas specializētajam atašejam – nozares padomniekam Latvijas Republikas pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā Dz.Kauliņam pārstāvēt Latvijas Republiku divpusējās sarunās ar Eiropas Komisiju 2010.gada 5.oktobrī Briselē.
 

Sēdi slēdz plkst. 17.55


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību