Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 60

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.60

2010.gada 10.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ārlietu ministrs

-

Ģ.V.Kristovskis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokuratūras pārstāvis

-

J.Pēda

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.9.30

-

L.Peinberga

1.§
Informatīvais ziņojums "Informācija par valsts budžeta bāzes izdevumiem 2011. – 2012.gadam"

TA-2983-IP ____________________________________

(A.Vilks, B.Bāne, J.Bārzdiņš, S.Ēlerte, M.Bičevskis, R.Broks, I.Štāle, A.Jaunsleinis, U.Augulis, A.Matīss, L.Straujuma, J.Šnore, Ģ.V.Kristovskis, N.Jezdakova, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Pamatā apstiprināt ministriju un citu centrālo valsts iestāžu (turpmāk – ministrijas) valsts budžeta bāzes izdevumus 2011. – 2012.gadam saskaņā ar informatīvā ziņojuma „Informācija par valsts budžeta bāzes izdevumiem 2011. – 2012.gadam” (turpmāk – informatīvais ziņojums) 1.pielikumu, pamatojoties uz kuriem tiks veikta tālāka valsts budžeta izdevumu samazināšana.
2. Noteikt, ka Veselības ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumu apjoms ir nosakāms tādā apjomā, lai nodrošinātu Deklarācijā par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību minēto, un Veselības ministrijai ar Finanšu ministriju saskaņot 2011.gada bāzes izdevumu apjomu. Noteikt, ka jautājums par 2012.gada valsts budžetā plānojamo finansējumu veselības aprūpes jomas pamatfunkciju finansēšanai (tai skaitā jautājums par Sociālās drošības tīkla stratēģijā paredzēto finansējumu pamatfunkciju nodrošināšanai) izskatāms Ministru kabinetā 2012.gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
3. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju par ministriju iesniegtajiem papildu pieprasījumiem saistībā ar 2011. un 2012.gada valsts budžeta bāzes izdevumiem saskaņā ar informatīvā ziņojuma 2.pielikumu.
4. Ministrijām, kurām saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos un atbilstoši makroekonomisko rādītāju prognozēm nepieciešams precizēt valsts pamatbudžetā iemaksājamo valsts nodevu apmēru un no tās veicamos izdevumus, saņemot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem, līdz 2010.gada 11.novembrim (plkst.11.00) iesniegt Finanšu ministrijā detalizēti pamatotus pieprasījumus. Finanšu ministrijai pēc pieprasījuma izvērtēšanas, atzīstot to par pamatotu, atļaut precizēt valsts pamatbudžeta ieņēmumus un attiecīgās ministrijas valsts budžeta bāzes izdevumus.
5. Finanšu ministrijai sadarbībā ar pieprasījumu iesniegušo ministriju līdz 2010.gada 20.novembrim atļaut precizēt valsts budžeta bāzes izdevumus Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai, veicot līdzekļu pārdali no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentiem un pārējai ārvalstu finanšu palīdzībai” plānotā finansējuma uz attiecīgās ministrijas budžetu.
6. Ministrijām atļaut precizēt ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļus un ieņēmumus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citus pašu ieņēmumus, budžeta izpildes procesā veicamos transfertus un tiem atbilstošos izdevumus, nepalielinot valsts budžeta deficītu, un 2010.gada 20.novembrī vienlaicīgi ar maksimāli pieļaujamā izdevumu kopapjoma aprēķiniem iesniegt informāciju Finanšu ministrijā.
7. Šī protokollēmuma 4., 5. un 6.punktā neminētajos gadījumos atļaut precizēt valsts budžeta bāzes izdevumus, tikai pamatojoties uz Ministru kabineta pieņemtu lēmumu.
8. Pieņemt zināšanai kultūras ministres sniegto informāciju par papildus nepieciešamo finansējumu 333 618 latu apmērā, lai nodrošinātu valsts aģentūras „Latvijas Nacionālais mākslas muzejs” ārzemju mākslas kolekcijas eksponēšanu un darbības nodrošināšanu atjaunotajā Biržas ēkā Rīgā, Doma laukumā 6, un Laikmetīgās mākslas muzeja krājuma uzturēšanas izmaksas. Kultūras ministrijai līdz 2010.gada 11.novembrim (plkst. 15.00) iesniegt Finanšu ministrijā izvērtēšanai aprēķinus par nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem. Jautājumu izskatīt Ministru kabineta sēdē 2010.gada 12. novembrī.
9. Atbalstīt Izglītības un zinātnes priekšlikumu likumprojektā „Par valsts budžetu 2011.gadam” apvienot likuma pielikumus „Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, „Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” un „Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” un noteikt, ka Ministru kabinetam ir tiesības veikt finansējuma pārdali starp pārējiem pielikumiem. Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt analītisko uzskaiti pa mērķdotācijas veidiem.
10. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju, un Finanšu ministrijai palielināt Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta bāzes izdevumus 2011.gadam par 2 987 155 latiem, t.sk. no prognozētajiem maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma līdzekļiem uz 2011.gada 1.janvāri 130 000 latu apmērā un ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumiem uz 2011.gada 1.janvāri 2 857 155 latu apmērā, lai nodrošinātu iestāžu komunālo pakalpojumu apmaksu, profesionālās izglītības iestāžu programmu īstenošanu un Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu nepārtrauktu īstenošanu, un 2012.gadam par 1 033 500 latiem, t.sk. 1 000 000 latu finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un 33 500 latu - no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, lai nodrošinātu valsts atbalstu Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanai 2010. un 2011.gada līmenī.
11. Noteikt, ka visi finansējuma pieteikumi pasākumiem, kas attiecas uz Sociālās drošības tīkla stratēģijas īstenošanu, izskatāmi kompleksi. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Finanšu ministriju un citām institūcijām sagatavot jautājumu izskatīšanai Ministru kabineta 2010.gada 12.novembra sēdē.
12. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas sniegto informāciju par nepieciešamajiem valsts budžeta līdzekļiem 2011.gadā un turpmākajos gados, lai nodrošinātu Informācijas tehnoloģiju drošības likumā noteikto uzdevumu, kas saistīti ar informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanu, izpildi. Satiksmes ministrijai līdz 2010.gada 11.novembrim (plkst. 15.00) iesniegt Finanšu ministrijā izvērtēšanai aprēķinus par nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem pilnam gadam, ieskaitot bāzes izdevumos šim mērķim jau iekļauto finansējumu 51 644 latu apmērā, Satiksmes ministrijas kā vadošās iestādes funkciju veikšanai un Latvijas universitātes Matemātikas un informātikas institūtam deleģēto funkciju veikšanai. Jautājumu izskatīt Ministru kabineta sēdē 2010.gada 12. novembrī.
13. Konceptuāli atbalstīt Satiksmes ministrijas bāzes izdevumu palielināšanu 2011. un 2012.gadā par nepieciešamajiem valsts budžeta līdzekļiem Eiropas elektronisko sakaru regulatoru grupas (BEREC) biroja izvietošanai Latvijā. Satiksmes ministrijai līdz 2010.gada 11.novembrim (plkst. 15.00) iesniegt Finanšu ministrijā izvērtēšanai aprēķinus par nepieciešamajiem valsts budžeta līdzekļiem. Jautājumu izskatīt Ministru kabineta sēdē 2010.gada 12.novembrī.
14. Daļēji atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu un Finanšu ministrijai palielināt Zemkopības ministrijas valsts budžeta bāzes izdevumus 2011.gadam par 256 768 latiem meliorācijas pasākumu nodrošināšanai. Zemkopības ministrijai sagatavot grozījumus Meliorācijas likumā, nosakot, ka valsts polderu ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas daļēji sedz polderu platībās esošās zemes īpašnieki, un iesniegt likumprojektu izskatīšanai valsts 2011.gada budžeta likumprojektu paketē.
15. Ārlietu ministrijai sagatavot un līdz 2010.gada 11.novembrim (plkst. 15.00) iesniegt Finanšu ministrijā izvērtēšanai aprēķinus un pamatojumu valsts budžeta bāzes izdevumu palielināšanai 2011.gadā un 2012.gadā saistībā ar 2010.gadā no programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirtā finansējuma izveidotajām amata vietām, lai nodrošinātu Latvijas konsulārā dienesta darbību, izvērtējumu par šī gada pagājušā laika periodā minēto amatu darbības rezultātā prognozējamo ietekmi uz valsts budžeta ieņēmumu palielināšanos no nodevas par vīzu izsniegšanu 2010.gadā un 2011. un 2012. gadā.
16. Neatbalstīt ārlietu ministra izteikto priekšlikumu par Ārlietu ministrijas bāzes izdevumu palielināšanu Latvijas institūta darbības nodrošināšanai.
17. Neatbalstīt ārlietu ministra izteikto priekšlikumu par Ārlietu ministrijas bāzes izdevumu palielināšanu 2011. un 2012.gadā 500 000 latu apmērā katru gadu attīstības sadarbības projektu īstenošanai.
18. Atbalstīt Finanšu ministrijas bāzes izdevumu palielināšanu Valsts ieņēmumu dienesta darbinieku atlīdzībai 2011.gadā par 3 638 359 latiem, tajā skaitā atalgojumam 2 932 032 latu apmērā, un 2012.gadā par 6 751 578 latiem, tajā skaitā atalgojumam par 5 440 872 latiem, lai nodrošinātu Valsts ieņēmumu dienesta nepārtrauktu darbību, tādējādi veicinot nodokļu un citu dienesta administrēto budžeta ieņēmumu iekasēšanas uzlabošanu.
19. Palielināt Tieslietu ministrijas valsts pamatbudžeta bāzes izdevumus programmai 24.00.00 „Ieslodzījuma vietas” 2011.gadam par 1 252 075 latiem un 2012.gadam par 1 295 025 latiem.
20. Jautājumu par valsts budžeta bāzes izdevumiem 2011. – 2012.gadam turpināt izskatīt Ministru kabineta 2010.gada 12.novembra sēdē.

 
2.§
Informatīvais ziņojums "Par vienotu pieeju nomas maksas segšanā"

TA-2984 ____________________________________

(A.Vilks, J.Upeniece, V.Dombrovskis)

1.Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.Nozaru ministrijām, veicot budžeta konsolidācijas pasākumus 2011.gadā, paredzēt finanšu līdzekļus nomas līgumos paredzētajā apjomā norēķinu veikšanai ar valsts akciju sabiedrību „Valsts nekustamie īpašumi” par tiešās pārvaldes iestāžu iznomātajām telpām.
3.Ārlietu ministrijai, Iekšlietu ministrijai un Kultūras ministrijai divu nedēļu laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2010.gada 23.novembrim, vienoties ar valsts akciju sabiedrību „Valsts nekustamie īpašumi” par likumprojektā „Par valsts budžetu 2011.gadam” paredzamiem finanšu resursiem 2011.gadam nomas maksas segšanai par tiešās pārvaldes iestāžu nomātajām telpām objektos, kuros valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi” Ministru kabineta uzdevumā ir veikusi kapitālieguldījumus (Informatīvā ziņojuma pielikums), ne mazākā apmērā kā sākotnējos nomas līgumos ar valsts akciju sabiedrību „Valsts nekustamie īpašumi” noteiktajam ar samazinājumu līdz 15%. Samazinājumu nepiemēro objektiem, kuros nomas maksa ir aprēķināta atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” noteiktai nomas maksas aprēķināšanas metodikai.
4.Ārlietu ministrijai, Iekšlietu ministrijai un Kultūras ministrijai pēc šī protokollēmuma 3.punktā dotā uzdevuma izpildes trīs darbdienu laikā iesniegt Finanšu ministrijai priekšlikumus par ministrijas budžeta bāzes izdevumu precizēšanu 2011.gadam.
5.Tiešās pārvaldes iestāžu vadītājiem nodrošināt, ka šī protokollēmuma 3.punktā minētais finansējums tiek izmantots tikai paredzētajam mērķim - telpu nomas maksas segšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.30


Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību