Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 61

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.61

2010.gada 12.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Tiesībsargs

-

R.Apsītis

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.10.00

-

L.Peinberga

1.§
Informatīvais ziņojums "Vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvars 2011. – 2013.gadam"

TA-3011-IP ____________________________________

(M.Bičevskis, R.Vējonis, I.Šņucins, P.Strautiņš, M.Kazāks, A.Vilks, A.Štokenbergs, A.Kampars, S.Ēlerte, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sagatavoto informāciju par Vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru 2011. – 2013.gadam, kā arī akciju sabiedrības "DnB NORD Banka" pārstāvja P.Strautiņa un akciju sabiedrības "Swedbank" pārstāvja M.Kazāka sniegtās prognozes.
2. Finanšu ministrijai turpināt darbu Vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvara 2011. – 2013.gadam precizēšanā, ņemot vērā arī akciju sabiedrības "DnB NORD Banka" un akciju sabiedrības "Swedbank" pārstāvju sagatavotās prognozes.
3. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija turpina sarunas ar starptautiskajiem aizdevējiem, lai vienotos par nepieciešamo konsolidācijas apjomu 2011.gadam.
4. Noteikt, ka pieļaujamais budžeta deficīts 2011.gadam ir 6% (atbilstoši EKS 95 metodoloģijai) no iekšzemes kopprodukta.
 
2.§
Informatīvais ziņojums "Par bāzes izdevumu palielināšanu valsts pamatbudžeta programmai 26.00.00 "Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana" nodrošināšanai 2011.gadā un turpmākajos gados"

TA-2998 ____________________________________

(A.Ozols, J.Dūklavs, A.Jaunsleinis, B.Bāne, A.Štokenbergs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra sēdē doto uzdevumu (prot. Nr.60 1.§ 14.punkts), Zemkopības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju sagatavot priekšlikumus kārtībai, kādā valsts polderu ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas daļēji segs polderu platībās esošās zemes īpašnieki.
 
3.§
Informatīvais ziņojums "Informācija par valsts budžeta bāzes izdevumiem 2011. – 2012.gadam"

TA-2983-IP ____________________________________

(B.Bāne, U.Augulis, I.Stepanova, A.Matīss, S.Ēlerte, S.Zvidriņa, M.Bičevskis, A.Antonovs, M.Gruškevics, I.Juhansone, Z.Grauze, A.Jaunsleinis, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt ministriju un citu centrālo valsts iestāžu (turpmāk – ministrijas) valsts budžeta bāzes izdevumus 2011. – 2012.gadam saskaņā ar informatīvā ziņojuma „Informācija par valsts budžeta bāzes izdevumiem 2011. – 2012.gadam” (turpmāk – informatīvais ziņojums) pielikumu, pamatojoties uz kuriem tiks veikta tālāka valsts budžeta izdevumu samazināšana.
2. Lai nodrošinātu Deklarācijā par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību minēto, noteikt, ka Veselības ministrijas 2011.gada budžeta bāzes izdevumi ir 462 306 283 lati (tai skaitā Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošanai 30 310 711 latu, ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai 6 081 694 lati, izdevumiem, kas tiek segti no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, 11 209 896 lati).
3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra sēdē uzdoto Finanšu ministrija ir izvērtējusi Kultūras ministrijas, Ārlietu ministrijas un Satiksmes ministrijas iesniegto informāciju par papildus pieprasītajiem līdzekļiem valsts budžeta bāzes izdevumiem 2011. un 2012.gadam:
3.1. atbalstīt Ārlietu ministrijas priekšlikumu palielināt valsts nodevas par vīzu izsniegšanu apjomu 2011. un 2012.gadā par 700 000 latu. Ārlietu ministrijai izdevumus Latvijas konsulārā dienesta darbības nodrošināšanai palielināt papildus prognozētajam valsts nodevas apjomam;
3.2. noteikt, ka Eiropas elektronisko sakaru regulatoru grupas (BEREC) birojs (turpmāk - BEREC) finansējams no Satiksmes ministrijas pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma. Lai samazinātu BEREC biroja darbības izmaksas, noteikt, ka VAS „Valsts Nekustamie īpašumi” 2011.gadā neieskaita valsts budžetā iepriekšējos periodos (līdz 2010.gadam) no īpašumu atsavināšanā gūtajiem ieņēmumiem 265 957 latus, paredzot 2011.gada valsts budžeta likumā attiecīgu normu. Satiksmes ministrijai līdz 2010.gada 17.novembrim vienoties ar Finanšu ministriju par bāzes izdevumu palielināšanas apmēru;
3.3. noteikt, ka Satiksmes ministrijas Drošības incidentu novēršanas institūcijas darbības nodrošināšanai izmantojams Satiksmes ministrijas pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikums. Satiksmes ministrijai līdz 2010.gada 17.novembrim vienoties ar Finanšu ministriju par bāzes izdevumu palielināšanas apmēru;
3.4. neatbalstīt Kultūras ministrijas papildu pieprasījumu Laikmetīgās mākslas muzeja krājumu uzturēšanas izmaksām 33 080 latu apmērā;
3.5. noteikt, ka Kultūras ministrijas papildu pieprasījums ārzemju mākslas kolekcijas eksponēšanai Biržas ēkā Rīgā, Doma laukumā 6, ir atbalstāms 235 000 latu apmērā, paredzot, ka tiek izvērtētas iespējas pārējo izdevumu segšanai paredzēt ieņēmumus no maksas pakalpojumiem no muzeja darbības.
4. Neatbalstīt Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes papildu finansējuma pieprasījumu resora papildu funkciju veikšanai 2011.gadā 2 147 016 latu apmērā un 2012.gadā 2 159 439 latu apmērā.
5. Neatbalstīt kultūras ministres priekšlikumu par papildu finansējuma piešķiršanu Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu īstenošanai 200 000 latu apmērā.
6. Neatbalstīt Kultūras ministrijas papildu finansējuma pieprasījumu Microsoft Corporation programmatūras produktu nomas izdevumu segšanai 2011.gadā 370 000 latu apmērā un 2012.gadā 410 000 latu apmērā un noteikt, ka Kultūras ministrijai minētie izdevumi ir nodrošināmi tai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, veicot finansējuma pārdali no citām budžeta programmām/ apakšprogrammām.
7. Atbalstīt papildu finansējuma pieprasījumu nacionālās identitātes un integrācijas valsts programmas izstrādei un īstenošanai 2011.gadā un turpmākajos gados Kultūras ministrijai 49 471 lata apmērā un Izglītības un zinātnes ministrijai 371 256 latu apmērā.
8. Atbalstīt papildu finansējuma piešķiršanu Kultūras ministrijai 2012.gadam 65 470 latu apmērā, lai nodrošinātu Latvijas kultūras institūciju/organizāciju līdzdalību Eiropas Savienības Kultūras programmā (2007–2013) un EK programmā „Eiropa pilsoņiem” (2007–2013).
9. Noteikt, ka nav atbalstāms Kultūras ministrijas priekšlikums par papildu finansējuma piešķiršanu tādiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda projektiem, kuri nav saskaņoti ar Finanšu ministriju.
10. Noteikt, ka pārdale no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentiem un pārējai ārvalstu finanšu palīdzībai” plānotā finansējuma uz attiecīgās ministrijas budžetu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai pieļaujama tikai faktiski nepieciešamo izdevumu segšanai pēc saskaņošanas ar attiecīgā Eiropas Savienības politiku instrumenta vadošo iestādi.
11. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju izvērtēt iespēju izslēgt no valsts budžeta programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammu 09.23.00 „Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai”, izveidojot to kā atsevišķu ministrijas budžeta programmu.
 
4.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Parex banka" un akciju sabiedrības "Citadeles banka" akciju pārvaldības modeli"

TA-2937-DV ____________________________________

(J.Pūce, M.Bičevskis, E.Kušners, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" pamatkapitāla palielināšanu"

TA-2786 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta rīkojumā Nr.564 "Par valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" statūtu apstiprināšanu""

TA-2738 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.decembra rīkojumā Nr.807 "Par valsts pārstāvju iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļu amatos"" un rīkojuma projekts "Par J.Straumes atbrīvošanu no Rīgas ostas valdes locekļa amata"

TA-2960 ____________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegtos rīkojumu projektus.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojumu projektus parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 24.decembra rīkojumā Nr.808 "Par valsts pārstāvju iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļu amatos"" un rīkojuma projekts "Par E.Jakrina atbrīvošanu no Ventspils ostas valdes locekļa amata"

TA-2961 ____________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegtos rīkojumu projektus.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojumu projektus parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 12.30


Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību