Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 66

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.66

2010.gada 20.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.19.10

-

L.Peinberga

1.§
Par 2011.gada valsts budžetā īstenojamiem fiskālās konsolidācijas pasākumiem

TA-3048-IP____________________________________

(M.Bičevskis, M.Pūķis, B.Bāne, U.Augulis, G.Puķītis, I.Jurševska, M.Gruškevics, R.Broks, J.Bārzdiņš, A.Štokenbergs, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram noteiktā kārtībā iesniegt tiesību aktu projektu izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojekta „Par valsts budžetu 2011.gadam” pavadošo likumprojektu paketē, paredzot iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi 25% apmērā, kas jāmaksā no gada apliekamā ienākuma, neapliekamo ienākumu 45 latus mēnesī un nodokļa atvieglojumu par apgādībā esošu personu 70 latus mēnesī.
2. Labklājības ministrijai sagatavot un labklājības ministram noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”, nosakot sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi, ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, 35,09 procenti, no kuriem 24,09 procentus maksā darba devējs un 11 procentus — darba ņēmējs.
3. Finanšu ministrijai likumprojektā „Par valsts budžetu 2011.gadam” paredzēt tiesību normu, kurā noteikts, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem ir šāds: pašvaldību budžetiem — 82 procentu apmērā un valsts budžetam — 18 procentu apmērā.
4. Finanšu ministrijai palielināt 64.resora „Dotācijas pašvaldībām” līdzekļus par 5,6 miljoniem latu tām pašvaldībām, kurām ir zemākie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas.
5. Noteikt, ka pašvaldībām, kuras iedzīvotāju ienākuma nodokli saņem ar Valsts kases sadales konta starpniecību, tiek garantēti iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi ne mazāk kā 92% apmērā no plānotā.
6. Finanšu ministrijai sadarbībā ar ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm (turpmāk – ministrija) atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 19.novembra sēdē nolemtajam un saskaņā ar ministriju iesniegtajiem priekšlikumiem par līdzekļu pārdali no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentiem un pārējai ārvalstu finanšu palīdzībai”, kā arī par bāzes izdevumu precizēšanu ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem un ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, budžeta izpildes procesā veicamajiem transfertiem un tiem atbilstošiem izdevumiem, nepalielinot valsts budžeta deficītu, atbilstoši precizēt valsts budžeta bāzes izdevumus un elektroniski nosūtīt ministrijām.
7. Finanšu ministrijai atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 19. un 20.novembra sēdē atbalstītajiem konsolidācijas pasākumiem (Finanšu ministrijas iesniegtais materiāls - 1.pielikums) aprēķināt maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu apjomu 2011.-2012.gadam (ministrijas kopsavilkumu un apakšblokus I „Valsts pamatfunkciju īstenošana” un II „Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana”) un nosūtīt ministrijām informāciju līdz 2010.gada 23.novembrim plkst. 17:00.
8. Ja nepieciešams valsts pārvaldes pamatfunkciju īstenošanas nodrošināšanai, ministrijas maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu apjoma 2011. - 2012.gadam ietvaros var veikt izdevumu pārdali starp funkcijām un apakšfunkcijām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, izņemot samazinājumam nepakļautos Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētos izdevumus, klimata pārmaiņu finanšu instrumentā paredzētos izdevumus, izdevumus valsts parāda vadībai, iemaksas Eiropas Kopienas budžetā, iemaksas NATO, Labklājības ministrijas pamatbudžeta izdevumus valsts sociālajiem pabalstiem, valsts budžeta uzturēšanas izdevumus transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu un valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumus subsīdijām, dotācijām un sociālajiem pabalstiem, kā arī sociālās drošības tīklam paredzēto finansējumu.
9. Ņemot vērā ierobežoto laiku likumprojekta „Par valsts budžetu 2011.gadam” sagatavošanai, ministrijām Vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmas (turpmāk – SAP sistēma) portālā budžeta pieprasījumi jāievada veidlapās Nr.1(pb) un Nr.1(sb) (budžeta likuma sadalījumā).
10. Saskaņā ar grozījumiem likumā „Par zemes dzīlēm” un likumā „Atkritumu apsaimniekošanas likums” un plānotajām izmaiņām likumā „Ūdens apsaimniekošanas likums” un likumā „ Par piesārņojumu” atbalstīt Vides ministrijas priekšlikumu palielināt valsts budžeta ieņēmumu daļā valsts nodevas „Valsts nodeva par piesārņojošo darbību un dabas resursu izmantošanu” apjomu par 240 000 latu 2011.gadā, 2012.gadā un 2013.gadā, attiecīgi palielinot 2011., 2012. un 2013.gadā Vides ministrijas bāzes izdevumus 190 000 latu apjomā.
11. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra sēdē lemto (prot. nr.64, 51.§) novirzīt vienu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas štata vietu Labklājības ministrijai Sociālās drošības tīkla stratēģijas ieviešanas uzraudzības un kontroles pārvaldes uzdevuma veikšanai, attiecīgi pārdalot finansējumu 10 000 latu apmērā.
12. Pieņemt zināšanai, ka, solidarizējoties ar citām nozarēm un ņemot vērā to, ka Veselības ministrijas un tās iestāžu apstiprinātie bāzes izdevumi 2011. gadam ir palielināti par 26 miljoniem latu salīdzinājumā ar 2010. gadu, Veselības ministrija šobrīd pieļauj izdevumu korekciju 12,339 miljonu latu apmērā pret apstiprināto 2011. gada bāzi. Vienlaikus Veselības ministrija uzsver nepieciešamību visu ministriju aktīvai iesaistei sabiedrības veselības pasākumu īstenošanā, jau 2011. gadā Sabiedrības veselības pamatnostādņu ietvaros paredzot vairākus politikas un finanšu pasākumus valsts veselības aprūpes ilgtspējas nodrošināšanai, kuri pamatā vērsti uz iedzīvotāju veselības saglabāšanu un tai sekojošu valsts budžeta līdzekļu ekonomiju jau vidējā termiņā. Minēto pasākumu skaitā:
-papildu nodokļi neveselīgiem pārtikas produktiem un dzērieniem;
-vieglo un liela tilpuma fasējuma alkoholisko dzērienu izplatību ierobežojoši pasākumi;
-skaidrāks regulējums, kas pieprasa detalizētāk atšifrēt pārtikas produktu sastāvu;
-plānveidīga komunikācija ar sabiedrību par veselības saglabāšanas nozīmīgumu.
13. Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija apņemas: turpināt pasākumus zāļu cenu un zāļu neracionāla patēriņa mazināšanai; izmantojot ES struktūrfondu līdzekļus, veikt strukturālās izmaiņas veselības aprūpes infrastruktūras izmantošanā; pakāpeniski izlīdzināt samaksu ārstniecības iestādēs par vienādu veikto darbu; iesaistot privātos pakalpojumu sniedzējus, samazināt izmaksas, kur vien tas ir iespējams; ciešā sadarbībā ar pašvaldībām paplašināt ģimenes ārsta pieejamību, radot iespēju pacientiem daļu akūto veselības problēmu risināt ārpus slimnīcas. Veselības ministrija uzsver, ka, neīstenojot šos pasākumus, neizbēgami pasliktināsies sabiedrības veselība un strauji pieaugs vajadzība pēc papildu finanšu līdzekļiem iedzīvotāju veselības aprūpei jau tuvākajā laikā.
14. Finanšu ministrijai līdz 2010.gada 23.novembrim paziņot ministrijām valsts budžeta pieprasījumos iekļaujamo veidlapu iesniegšanas prioritāro secību.
15. Finanšu ministrijai tehniski precizēt šī protokollēmuma 7.punktā minēto atbalstīto konsolidācijas pasākumu tabulu un publiskot to ministrijas Mājas lapā un nosūtīt tabulu Valsts kancelejai publiskošanai arī Ministru kabineta Mājas lapā.
 

Sēdi slēdz plkst. 19.35


Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību