Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 12

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.12

2011.gada 28.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

Ģ.V.Kristovskis

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Tieslietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.11.25

-

L.Peinberga

1.§
Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem fiskālās konsolidācijas nodrošināšanai un likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2011.gadam"" sagatavošanu

TA-460-IP, TA-459-IP ____________________________________

(B.Bāne, S.Ēlerte, J.Dūklavs, J.Šņore, A.Teikmanis, A.Pabriks, J.Pūce, A.Štokenbergs, A.Ļubļina- Goldmane, R.Vējonis, R.Broks, I.Štāla, A.Vilks, J.Stinka, V.Dombrovskis)

1. Fiskālās konsolidācijas nodrošināšanai pamatā atbalstīt budžetā īstenojamos fiskālās konsolidācijas pasākumus 2011.gadam saskaņā ar informatīvā ziņojuma pielikumu, veicot tajā sēdes laikā atbalstītos precizējumus:
1.1. atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai augstākās izglītības studiju vietu skaita samazinājumu 194 000 latu apmērā nodrošināt, vienlaicīgi veicot finansējuma pārdali no apakšprogrammas 70.07.00 "ES starptautiskās sadarbības programmu un inovāciju izglītības jomā īstenošanas nodrošināšana" uz apakšprogrammu 03.01.00 "Augstskolas", ja pasākums tiek saskaņots ar starptautiskajiem aizdevējiem. Noteikt, ka Izglītības un zinātnes ministrija apakšprogrammai 70.07.00 "ES starptautiskās sadarbības programmu un inovāciju izglītības jomā īstenošanas nodrošināšana" nevar pieprasīt papildu finansējumu;
1.2. atļaut Kultūras ministrijai augstākās izglītības studiju vietu skaita samazinājumu veikt 38 210 latu apmērā;
1.3. atļaut Zemkopības ministrijai nesamazināt izdevumus Zemkopības ministrijas īstenotajās nozaru politikās 187 929 latu apmērā, tā vietā palielinot a/s „Latvijas Valsts meži” maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu, ja tiek panākts saskaņojums ar starptautiskajiem aizdevējiem;
1.4. atļaut nozaru ministrijām, kurām aprēķināts nodarbināto skaita samazinājums valsts pārvaldē, tajā skaitā atalgojuma fonda samazinājums (kombinējot nodarbinātā skaita samazinājumu un atalgojuma līmeņa samazinājumu), veikt izdevumu samazinājumus no citiem izdevumiem nozaru ministriju budžeta programmās vai ieņēmumu palielinājumus, kurus iespējams saskaņot ar starptautiskajiem aizdevējiem kā ilgtspējīgus pasākumus, tajā skaitā atbalstīt kultūras ministres, zemkopības ministra, tieslietu ministra un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra izteiktos precizējumus;
1.5. jautājumu par papildu samazinājumu dotācijai zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem izskatīt Valdību veidojošo partiju Koalīcijas padomes 2011.gada 28.februāra sēdē;
1.6. ieņēmumu daļā ieviešanas termiņu pievienotās vērtības nodokļa samazinātās likmes atcelšanai dabasgāzei paredzēt no 2011.gada 1.jūlija;
1.7. ieņēmumu daļā pasākumam, kas paredzēja atcelt akcīzes nodokļa atvieglojumu dabasgāzei, kas tiek izmantota elektroenerģijas ražošanai, paredzēt alternatīvu risinājumu, palielinot elektroenerģijas nodokli ar līdzvērtīgu fiskālo ieguvumu.
2. Finanšu ministrijai precizēt papildus 2011.gada budžetā īstenojamos fiskālās konsolidācijas pasākumus un iesniegt apstiprināšanai Ministru kabineta 2011.gada 1.marta sēdē.
3. Lai 2011.gadā nodrošinātu papildu fiskālo konsolidāciju, atbilstoši Ministru kabinetā pieņemtajam lēmumam par konsolidācijas pasākumiem un apjomu, ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm (turpmāk – ministrijas) līdz 2011.gada 14.martam sagatavot priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam”” un paskaidrojumus, ievērojot šādus nosacījumus:
3.1. ievērot noteiktos konsolidācijas pasākumus un apjomus;
3.2. atļaut iekļaut grozījumus, kuri neietekmē valsts budžeta finansiālo bilanci:
3.2.1. grozījumus vienas ministrijas budžeta ietvaros (starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskajām kategorijām);
3.2.2. grozījumus starp ministrijām;
3.2.3. ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un tiem atbilstošu izdevumu izmaiņām saistītus grozījumus;
3.2.4. ar ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumu un tiem atbilstošu izdevumu izmaiņām saistītus grozījumus;
3.2.5. ar budžeta izpildes procesā veikto transfertu un tiem atbilstošu izdevumu izmaiņām saistītus grozījumus (pievienojot abu pušu saskaņojumus);
3.3. atļaut iekļaut atsevišķus grozījumus, kuri ietekmē valsts budžeta finansiālo bilanci:
3.3.1. ar dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem samazinājumu un tai atbilstošu izdevumu izmaiņām saistītus grozījumus;
3.3.2. pēc saskaņošanas ar Finanšu ministriju ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumu izmaiņām saistītus grozījumus, rūpīgi izvērtējot to izmantošanas nepieciešamību, likumprojekta paskaidrojumos sniedzot detalizētu pamatojuma skaidrojumu;
3.4. ministrijām ievērot Likuma par budžetu un finanšu vadību 21.panta sestā daļā noteikto, ka apropriācijas, kas paredzētas valsts budžeta finansējumam Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, grozījumos gadskārtējā valsts budžeta likumā drīkst pārdalīt citiem mērķiem tikai ar Ministru kabineta lēmumu, kas pieņemts pirms grozījumu projekta izskatīšanas;
3.5. priekšlikumus grozījumiem sagatavot saskaņā ar sākotnēji apstiprinātā likuma „Par valsts budžetu 2011.gadam” (izsludināts 2010.gada 30.decembrī) pielikumos apstiprināto struktūru programmu, apakšprogrammu un izdevumu kodu sadalījumā atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, norādot atsevišķās ailēs likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam” sākotnēji apstiprināto 2011.gada plānu, grozījumus un 2011.gada plānu kopā ar grozījumiem, sagatavojot priekšlikumus grozījumiem tajos likuma „Par valsts budžetu 2011.gadam” pielikumos, kurus izmaiņas skar;
3.6. ministrijas, kurām grozījumi skar ar Ministru kabineta 2011.gada 3.februāra rīkojumu Nr.43 „Par valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamo apjomu” apstiprināto valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamo apjomu 2011., 2012., 2013.gadā un tālākā laikposmā līdz projektu īstenošanai, norādīt atsevišķās ailēs sākotnēji apstiprināto 2011.gada plānu, grozījumus un 2011.gada plānu kopā ar grozījumiem, sākotnējo 2012.gada plānu, grozījumus un 2012.gada plānu kopā ar grozījumiem, sākotnējo 2013.gada plānu, grozījumus un 2013.gada plānu kopā ar grozījumiem, kā arī sākotnējo tālākā laika posma līdz projekta īstenošanai plānu, grozījumus un tālākā laika posma līdz projekta īstenošanai plānu kopā ar grozījumiem;
3.7. ministrijām priekšlikumus par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai nepieciešamā finansējuma pārdali no 74.resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” paredzētā finansējuma iesniegt tikai pēc iepriekšējas saskaņošanas ar Finanšu ministriju;
3.8. ministrijām nodrošināt nepieciešamo izmaiņu ievadi Vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmas (turpmāk – SAP sistēma) portālā veidlapās Nr.2(2)pb, Nr.2(3)pb, Nr.2(4)pb, Nr.2(2)sb, Nr.2(3)sb, Nr.2(4)sb, Nr.4(pb) un Nr.4(sb), nodrošinot ievadīto datu saglabāšanu un iesniegšanu Finanšu ministrijai SAP sistēmā;
3.9. vienlaikus ar priekšlikumiem grozījumiem likumā “Par valsts budžetu 2011.gadam” iesniegt detalizētu paskaidrojumu par katru priekšlikumu grozījumiem saskaņā ar Finanšu ministrijas 2011.gada 4.martā elektroniski nosūtīto paskaidrojuma veidlapas paraugu.
4. Lai nodrošinātu nepieciešamos konsolidācijas pasākumus, ministrijām līdz 2011.gada 18.martam izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam”” paketē iekļaujamos grozījumus normatīvajos aktos. Noteikt, ka atbildīgi par to turpmāko virzību ir normatīvo aktu sagatavotāji.
5. Ministru kabinets likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam”” paketē iekļaujamos grozījumus normatīvajos aktos izskata 2011.gada 22.marta un 29.marta sēdē.
6. Finanšu ministrijai sagatavot un 2011.gada 1.aprīlī iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam”” un tā paskaidrojumus.
7. Ministru kabinets 2011.gada 4.aprīļa ārkārtas sēdē apstiprina likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam”” un tā paskaidrojumus.
8. Ministru kabinets likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam”” un tā paskaidrojumus 2011.gada 5.aprīlī iesniedz Saeimai.
9. Likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam”” sagatavošanas laikā ministrijām nesniegt priekšlikumus apropriāciju pārdalei vai palielināšanai, lai sagatavotu Finanšu ministrijas rīkojumus likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam” un Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajos gadījumos.
10. Jaunus priekšlikumus apropriāciju pārdalei starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (pamatfunkciju īstenošanai) ministrijām iesniegt izskatīšanai un rīkojumu sagatavošanai ne ātrāk kā trīs mēnešu laikā pēc likuma „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam”” spēkā stāšanās.
11. Finanšu ministrijai likumprojektā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam”” paredzēt grozījumus likuma 30.pantā, samazinot maksimāli iespējamo apropriācijas palielinājuma procentu līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem līdz 0,2 procentiem no iekšzemes kopprodukta prognozes apjoma (šobrīd tas nedrīkst pārsniegt 0,4 procentus, palielinājumā neieskaitot sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumiem nepieciešamo finansējumu).
12. Ministrijām atbilstoši aprēķinātajai konsolidācijas pasākumu ietekmei uz 2012.gadu precizēt valsts budžeta bāzes izdevumu aprēķinus 2012. – 2014.gadam.
 

Sēdi slēdz plkst. 12.05


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību