Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 52

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.52

2012.gada 18.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane
Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Par ēnu ekonomikas apkarošanu

____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai Ministru prezidenta sniegto informāciju.
 
2.§
Informatīvais ziņojums "Par tiesību aizsardzības iestāžu veiktajiem uzdevumiem un darba rezultātiem nelegālās akcīzes preču aprites apkarošanā"

TA-231 ____________________________________

(A.Vilks, E.Ceipe, I.Pētersone-Godmane, R.Kozlovskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai, sagatavojot kārtējo ziņojumu par tiesību aizsardzības iestāžu veiktajiem uzdevumiem un darba rezultātiem nelegālās akcīzes preču aprites apkarošanā, papildināt to ar Iekšlietu ministrijas sagatavotu informāciju par paveikto, sekojot nelegālās akcīzes preču aprites piedāvājumam interneta vidē un veicot pasākumus šāda piedāvājuma ierobežošanai.
 
3.§
Informatīvais ziņojums "Par Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts darba inspekcijas paveikto ēnu ekonomikas un nelegālās nodarbinātības apkarošanā un priekšlikumi darbības efektivizēšanai"

TA-2159, TA-1865 ____________________________________

(J.Salmiņa, I.Pētersone, M.Brencis, I.Circene, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Labklājības ministriju un Ekonomikas ministriju sagatavot informatīvo ziņojumu par iespējamiem problēmas risinājumiem gadījumos, kad ilglaicīgi darbojošās kapitālsabiedrībās netiek deklarēta samaksa nevienam darba ņēmējam, un finanšu ministram līdz 2013.gada 1.martam to iesniegt Ministru kabinetā.
3. Finanšu ministrijai līdz 2012.gada 20.decembrim organizēt diskusiju ar Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību, lai rosinātu pašvaldībām piešķirt dažādas atlaides, bonusus tās teritorijā strādājošajiem komersantiem, kā vienu no kritērijiem nosakot darba samaksas lieluma attiecību pret vidējo darba samaksu nozarē konkrētā reģionā.
4. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz 2013.gada 1.martam sagatavot priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem par uzņēmuma pamatdarbības veida (nozares) pēc Eiropas Savienības ekonomisko aktivitāšu klasifikācijas (NACE) lietošanu un noteiktā kārtībā iesniegt tos Ministru kabinetā.
5. Iepirkumu uzraudzības birojam sadarbībā ar nozaru asociācijām līdz 2013.gada 30.decembrim izstrādāt vadlīnijas publisko iepirkumu saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem.
6. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju pārskatīt normatīvajos aktos noteiktās prasības par darba devēju un ģenerāluzņēmēju pienākumiem attiecībā uz iesniedzamajiem dokumentiem par nodarbinātajiem un darbuzņēmējiem un, ja nepieciešams, labklājības ministram līdz 2013.gada 1.aprīlim iesniegt noteiktā kārtībā normatīvo aktu projektus Ministru kabinetā.
7. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju izstrādāt un labklājības ministram līdz 2013.gada 1.aprīlim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.
8. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju izvērtēt jautājumu par nodokļu aprēķina un nomaksas uzskaiti un, ja nepieciešams, pilnveidot to.
 
4.§
Par ēnu ekonomikas ietekmi uz ekonomiku un sabiedrību (LTRK prezentācija)

 ____________________________________

(J.Endziņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.novembra noteikumos Nr.666 "Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes nolikums""

TA-2107 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par Koordinācijas darba grupu"

TA-1834 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi Gada pārskatu likumā"

TA-1855 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un profesionālajām asociācijām grāmatvedības un revīzijas jomā izvērtēt iespēju piemērot grāmatvedības vienkāršā ieraksta sistēmu visiem mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem neatkarīgi no juridiskās formas un sagatavot un finanšu ministram līdz 2013.gada 1.februārim iesniegt Ministru kabinetā attiecīgu informatīvo ziņojumu.


 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.519 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežām""

TA-1911 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 24.novembra noteikumos Nr.443 "Noteikumi par kredītiestāžu administratora civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu""

TA-1986 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Par valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldībām māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012.gadā"

TA-1925 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par 1999.gada 3.jūnija Protokolu par grozījumiem 1980.gada 9.maija Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF)""

TA-1123 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
3. Ārlietu ministrijai informēt Starptautisko Dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizāciju (OTIF) par atrunu atsaukšanu, kas veiktas saskaņā ar Konvencijas 42.pantu. Par atsaukuma spēkā stāšanos Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļu rekonstrukcijas projektu īstenošanai"

TA-1867 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Rogas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.5690 001 0039) sastāvā esošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5690 001 0199) 0,1596 ha platībā Sēlpils pagastā, Salas novadā par Ls 494,00.
3. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Pāpani 1" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.5084 008 0028) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5084 008 0294) 0,0800 ha platībā – Rankas pagastā, Gulbenes novadā par Ls 261,00.
4. Satiksmes ministrijai šī protokollēmuma 3.punktā minētā nekustamā īpašuma īpašniecei atlīdzināt kompensējamos zaudējumus Ls 48,00 apmērā. 
13.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)–Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-1896 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Andženieki A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7468 011 0008) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7468 011 0039) 0,20 ha platībā - Madlienas pagastā, Ogres novadā par Ls 1300,00.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa V135 Dūči–Limbaži rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-1869 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt šādus nekustamos īpašumus:
2.1. nekustamo īpašumu "Puszemnieki A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6664 005 0033) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6664 005 0201) 0,0169 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6664 005 0204) 0,4099 ha platībā – Limbažu pagastā, Limbažu novadā par Ls 1194,00;
2.2. nekustamo īpašumu "Dūnītes A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6676 002 0023) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6676 002 0106) 0,2888 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6676 002 0124) 0,0799 ha platībā – Skultes pagastā, Limbažu novadā par Ls 4181,00;
2.3. nekustamo īpašumu "Lejas Strūgas A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6676 001 0016) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6676 001 0081) 0,1086 ha platībā – Skultes pagastā, Limbažu novadā par Ls 663,00;
2.4. nekustamo īpašumu "Stūrīši - ST A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6676 001 0021) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6676 001 0077) 0,0233 ha platībā – Skultes pagastā, Limbažu novadā par Ls 200,00.
3. Satiksmes ministrijai šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minētā nekustamā īpašuma īpašniecei atlīdzināt kompensējamos zaudējumus Ls 220,00 apmērā.
4. Satiksmes ministrijai šī protokollēmuma 2.2.apakšpunktā minētā nekustamā īpašuma īpašniekam atlīdzināt kompensējamos zaudējumus Ls 828,00 apmērā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Valdemāra ielā 46, Ainažos, Salacgrīvas novadā, ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"" pamatkapitālā"

TA-1625 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Zemes dzīļu izmantošanas kārtība iekšzemes publiskajos ūdeņos un jūrā"

TA-923 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1139 "Starptautiskās tirdzniecības apdraudēto savvaļas sugu īpatņu uzglabāšanas, reģistrācijas, turēšanas nebrīvē, marķēšanas, tirdzniecības un sertifikātu izsniegšanas kārtība""

TA-1790 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.91 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai"""

TA-2123 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.402 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.4.aktivitāti "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība"""

TA-2087 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.836 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000"""

TA-2091 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.746 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība""

TA-1895 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Gāršas–Stuģi" Ogres novadā nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā"

TA-1859 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku norises laiku un vietām"

TA-1795 ____________________________________

(S.Pujāte, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra rīkojumā Nr.638 "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu""

 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
25.§
Likumprojekts "Mediācijas likums"

TA-1734 ____________________________________

(I.Ilgaža, S.Bērtaitis, L.Zelmene, J.Bordāns, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto likumprojektu, paredzot, ka mediatoru sertificēšanu veic Tieslietu ministrija (balsojumā par iesniegtā likumprojekta negrozītu redakciju: par - 2 (tieslietu ministrs J.Bordāns un kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende); balsojumā par iesniegtā likumprojekta precizēšanu, paredzot, ka mediatoru sertificēšanu veic Tieslietu ministrija: par - 8 (finanšu ministrs A.Vilks, iekšlietu ministrs R.Kozlovskis, izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis, satiksmes ministrs A.Ronis, veselības ministre I.Circene, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs, zemkopības ministre L.Straujuma, Ministru prezidents V.Dombrovskis).
2. Tieslietu ministrijai, ņemot vērā šī protokollēmuma 1.punktu, precizēt likumprojekta tekstu, anotāciju, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-1733 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt, ņemot vērā šī protokola 25.paragrāfā noteikto.
 
27.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 31.§) "Informatīvais ziņojums "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un Valsts ieņēmumu dienesta kompetences sadalījumu saistībā ar valsts amatpersonu deklarācijās sniegto ziņu patiesuma pārbaudi"" 2., 3. un 4.punktā doto uzdevumu izpildi

TA-2664 ____________________________________

(J.Streļčenoks, V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 31.§) "Informatīvais ziņojums "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un Valsts ieņēmumu dienesta kompetences sadalījumu saistībā ar valsts amatpersonu deklarācijās sniegto ziņu patiesuma pārbaudi"" 2., 3. un 4.punktā dotos uzdevumus par aktualitāti zaudējušiem.
2. Pieņemt zināšanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un Valsts ieņēmumu dienesta vienošanos par to, ka, pildot likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" katrai institūcijai noteiktās funkcijas valsts amatpersonu deklarāciju pārbaudē, lai nodrošinātu valsts amatpersonu saukšanu pie administratīvās atbildības:
2.1. gadījumos, ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, atbilstoši savai kompetencei veicot valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu un aizliegumu ievērošanas kontroli, konstatēs valsts amatpersonas deklarācijā nepatiesu ziņu norādīšanu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs sastādīs protokolu par administratīvo pārkāpumu un nosūtīs Valsts ieņēmumu dienestam lēmuma pieņemšanai administratīvā pārkāpuma lietā;
2.2. gadījumos, ja Valsts ieņēmumu dienests, veicot attiecībā uz valsts amatpersonām nodokļu administrēšanas pasākumus saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" un likumu "Par Valsts ieņēmumu dienestu", nodokļu administrēšanas pasākumu ietvaros iegūs ziņas par valsts amatpersonu mantisko stāvokli, kas atšķiras no valsts amatpersonas deklarācijā norādītā, saglabājama Valsts ieņēmumu dienesta kompetence konstatēt nepatiesu ziņu norādīšanu valsts amatpersonas deklarācijā un atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 215.prim pantā noteiktajai kompetencei izskatīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.divdesmit septiņi prim pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.
3. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam izstrādāt un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, 214.divi prim pantā paredzot, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kompetencē ir sastādīt protokolus par šā kodeksa 166.divdesmit septiņi prim pantā minētajiem pārkāpumiem.


 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanas lietderību un turpmāko pieeju valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanā"

TA-1715 ____________________________________

(D.Pelēkā, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Saglabāt līdzšinējo valsts amatpersonu deklarēšanas mehānismu.
3. Finanšu ministram līdz 2012.gada 19.oktobrim izveidot darba grupu, kurā iesaistīt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Aizsardzības ministrijas, Iekšlietu ministrijas un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, uzdodot darba grupai līdz 2013.gada 15.martam:
3.1. pārskatīt valsts amatpersonu deklarāciju iesniedzēju loku, izskatot iespēju samazināt valsts amatpersonu loku attiecībā uz Valsts policijas koledžas, Valsts robežsardzes koledžas, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas studentiem, Iekšlietu ministrijas sistēmas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām, kā arī citām valsts amatpersonām, kuras pilda amata pienākumus valsts vai pašvaldības institūcijās un kuru pienākumi nav saistāmi ar korupcijas risku;
3.2. izvērtēt valsts amatpersonu deklarācijā norādāmo ziņu apjomu atbilstoši informatīvajā ziņojumā norādītajam un sniegt priekšlikumus par valsts amatpersonas deklarācijā veicamajām izmaiņām;
3.3. precizēt valsts amatpersonas deklarācijā norādāmo ziņu apjomu, izslēdzot ziņas par valsts amatpersonu radinieku deklarētās dzīvesvietas adresi un personas kodu;
3.4. sagatavot attiecīgus priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem saskaņā ar šī protokollēmuma 3.1., 3.2. un 3.3.apakšpunktu.
4. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram:
4.1. līdz 2012.gada 1.novembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā", papildinot valsts amatpersonu deklarācijā norādāmās ziņas ar ziņām, kuras fiziskām personām ir jāiesniedz atbilstoši Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likumam;
4.2. līdz 2012.gada 1.oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", izslēdzot šā likuma 17.panta 7.prim daļu, kā arī minētā panta sesto daļu papildinot ar otro teikumu, paredzot, ka, ja ar darbinieku darba attiecības ir izbeigušās pirms taksācijas gada beigām, darba devējs pēc pieprasījuma izsniedz darbiniekam paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām darba attiecību izbeigšanās dienā. Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17.panta 7.divi prim daļā izslēgt atsauci uz šā panta 7.prim daļu;
4.3. līdz 2013.gada 30.jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā", kas sagatavots atbilstoši šī protokollēmuma 3.punktā dotajam uzdevumam.
5. Valsts ieņēmumu dienestam sadarbībā ar Finanšu ministriju izvērtēt iespēju ieviest autorizāciju VID publiskojamo datu bāzē attiecībā uz piekļuvi informācijai, kurā publicētas valsts amatpersonas deklarācijas. Finanšu ministram līdz 2013.gada 15.martam iesniegt Ministru kabinetā informāciju par izvērtēšanas rezultātiem.


 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru prezidenta 2012.gada 17.janvāra rezolūcijā Nr.111-1/7 dotā uzdevuma izpildi"

TA-319, SAN-197 ____________________________________

(L.Duntava, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai izstrādāt un ekonomikas ministram noteiktā kārtībā līdz 2012.gada 31.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par situāciju saistībā ar nelicencēto nebanku kreditoru darbību 2012.gadā, iekļaujot tajā informāciju par uzraudzības iestāžu darbības rezultātiem un pieņemtajiem lēmumiem, pārreģistrēto speciālo atļauju (licenču) skaitu, kā arī nepieciešamības gadījumā iekļaujot tajā priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-318 ____________________________________

(L.Duntava, V.Reitere, B.Bāne, I.Olafsone, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt likumprojekta anotāciju, paredzot, ka jautājums par finansējumu likuma īstenošanai 2014.gadam un turpmākajiem gadiem, ja nepieciešams, tiks izskatīts kārtējā gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā, un steidzami iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
5. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
6. Ekonomikas ministrijai, pieaicinot Latvijas lombardu asociāciju, organizēt pašvaldības policijas apmācības saistībā ar kompetences paplašināšanu patērētāja kreditēšanai pret kustamas lietas ķīlu piemērojamo prasību uzraudzībā.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par faktiski veikto valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu pensiju apdrošināšanai ietekmi uz personu sociālo nodrošinājumu"

TA-1993 ____________________________________

(J.Muižniece, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par ārvalstu praksi tiesnešu iecelšanā amatā, kvalifikācijas izvērtēšanā un atcelšanā no amata"

TA-1922 ____________________________________

(I.Ilgaža, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
33.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""

TA-1127 ____________________________________

(A.Kaļāne, L.Ūbele, D.Pelēkā, A.Antonovs, P.Leiškalns, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2013.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Finanšu ministrijai nodrošināt sabiedrības informēšanu par likumprojektā ietverto normu faktisko ietekmi uz nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu apmēru.
4. Finanšu ministrijai izvērtēt Latvijas Pašvaldību savienības ierosinātos grozījumus likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”, kas neattiecas uz likumprojektu (grozījumi 1.panta otrās daļas 3.prim, 3.trīs prim un 6.punktā, 2.panta piektajā daļā, 3.panta desmitajā daļā un 7.pantā) un nepieciešamības gadījumā sagatavot un finanšu ministram:
4.1. līdz 2012.gada 28.decembrim noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” attiecībā uz ar nodokli neapliekamo inženierbūvju loka sašaurināšanu (1.panta otrās daļas 3.prim un 3.trīs prim punkts), nodokļa maksātāja pienākuma izpildes termiņa noteikšanu pašvaldības informēšanai par nekustamā īpašuma nodokļa objekta funkcionālās izmantošanas izmaiņām (3.panta desmitā daļa);
4.2. līdz 2013.gada 2.maijam noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” attiecībā uz nodokļa atvieglojuma piemērošanu valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem atkarībā no to uzturēšanas prasību ievērošanas (1.panta otrās daļas 6.punkts), nodokļa maksātāja noteikšanu par valsts un pašvaldību nekustamo īpašumu, kā arī terminu lietotājs, valdītājs un nomnieks piemērošanu (2.panta piektā daļa) un nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās un izbeigšanās brīdi (7.pants).
5. Finanšu ministrijai pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķina veikšanai 2013.gadam ņemt vērā pašreiz spēkā esošās nekustamā īpašuma nodokļa likmes un Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta noteikumos Nr.802 „Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi” noteikto iekasējamības koeficientu.
6. Pieņemt zināšanai, ka ar Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija lēmumu (protokols Nr.39 51.§ 26.5.apakšpunkts) tika atbalstīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegtais priekšlikums likumprojektam "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2012.gadam"" par papildu finansējuma piešķiršanu 15 000 latu informācijas sistēmas „Par nekustamā īpašuma nodokli” izstrādei un uzturēšanai valsts informācijas sistēmas savietotāja Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem pilnveidošanai, lai nodrošinātu informācijas sniegšanu pašvaldībām likuma 5.panta 1.divi prim daļā noteiktā atvieglojuma daudzbērnu ģimenēm piemērošanai.
7. Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2012.gada 16.augusta sēdē tika atbalstīta valsts budžeta līdzekļu novirzīšana prioritārajam pasākumam „ Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”” – atvieglojumu daudzbērnu ģimenēm piemērošanai” 2013.–2015.gadam saskaņā ar Finanšu ministrijas iesniegtās informācijas „Par valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2013.-2015.gadam” I sadaļu „Indikatīvi atbalstāmie valsts budžeta prioritārie pasākumi 2013.-2015.gadam”, tai skaitā:
7.1. 2013.gadam:
7.1.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijai 79 000 latu apmērā (40 000 latu apmērā – Valsts reģionālās attīstības aģentūrai valsts informācijas sistēmas pilnveidošanai un uzturēšanai un 39 000 latu apmērā – pārskaitīšanai Rīgas domei izdevumu segšanai saistībā ar nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmā NĪNO nepieciešamajām izmaiņām);
7.1.2. Iekšlietu ministrijai (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei) 20 000 latu apmērā;
7.1.3. Tieslietu ministrijai (Tiesu administrācijai) 10 000 latu apmērā;
7.2. 2014. un 2015.gadam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijai (Valsts reģionālās attīstības aģentūrai) 5 000 latu apmērā ikgadēji valsts informācijas sistēmas uzturēšanai.
8. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
8.1. pēc likuma „Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”” spēkā stāšanās sagatavot un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram noteiktajā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā normatīvā akta projektu likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 3.divi prim daļā minētā deleģējuma izpildei;
8.2. nodrošināt likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 1.divi prim daļā noteiktā atvieglojuma daudzbērnu ģimenēm piemērošanai nepieciešamā savietotāja izveidi un informācijas sniegšanu pašvaldībām līdz 2013.gada 31.decembrim.
9. Iekšlietu ministrijai (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei), Tieslietu ministrijai (Valsts zemes dienestam un Tiesu administrācijai) nodrošināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nepieciešamās informācijas un datu sniegšanu šī protokollēmuma 8.punkta izpildei.
10. Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) ar 2012.gada 1.decembri nodrošināt pašvaldībām nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas funkcijas veikšanai datus pēc atsevišķa pašvaldības pieprasījuma par tās administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašnieku (pieprasījumā norādīto fizisko personu) ienākumiem – aprēķināto ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamo un neapliekamo ienākumu pieprasītajā periodā.
11. Ne vēlāk kā līdz 2014.gada 1.janvārim Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt pašvaldībām Valsts ieņēmumu dienesta datu par nekustamo īpašumu īpašnieku (fizisku personu) ienākumiem nodošanu ar valsts informācijas sistēmu savietotāja starpniecību.

 
34.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-2116 ____________________________________

(A.Kaļāne, M.Lazdovskis, J.Bordāns, P.Leiškalns, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai iekļaut likumprojekta tekstā Ministru kabineta 2012.gada 4.septembra sēdē (prot. Nr.50 27.§)
atbalstītā likumprojekta "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" (TA-1990) tekstu un kopā ar precizētu anotāciju steidzami iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2013.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.


 
35.§
Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību"

TA-2133 ____________________________________

(D.Gulbe, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt likumprojekta anotāciju, pamatojot likumprojekta iekļaušanu valsts budžeta 2013.gadam likumprojektu paketē, un steidzami iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2013.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.


 
36.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojumā Nr.361 "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, Būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai""

TA-2127 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Kadastrālās vērtēšanas sistēmas pilnveidošanas un kadastra datu aktualitātes nodrošināšanas koncepcijas projekts

TA-2111 ____________________________________

(E.Baklāne-Ansberga, B.Bāne, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās""

TA-2149 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2013.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 
39.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos""

TA-2150 ____________________________________

(A.Vilks, B.Bāne, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai precizēt likumprojekta anotāciju, papildinot finansējuma aprēķinu ar Centrālās zemes komisijas sagatavotu informāciju, saskaņot ar Finanšu ministriju un līdz 2012.gada 24.septembrim iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra sēdē.

 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par sabiedriskā transporta pakalpojumu plānošanā iesaistīto institūciju kompetences izmaiņām"

TA-2147 ____________________________________

(A.Lubāns, A.Šults, A.Matīss, K.Godiņš, A.Salmiņš, B.Bāne, A.Židkovs, I.Ošenieks, A.Antonovs, E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra sēdē.
2. Satiksmes ministrijai kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un plānošanas reģioniem turpināt saskaņot viedokļus par sabiedriskā transporta pakalpojumu plānošanā iesaistīto institūciju kompetences izmaiņām, ņemot vērā, ka Autotransporta direkcija veic sabiedriskā transporta pakalpojumu pārzināšanas un organizēšanas funkciju reģionālos starppilsētu un vietējās nozīmes maršrutos budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros, kā arī pakalpojumu plānošana un īstenošana notiek budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros.
3. Satiksmes ministrijai precizētu informatīvo ziņojumu līdz 2012.gada 24.septembrim iesniegt Valsts kancelejā.

 
41.§
Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā"

TA-2148 ____________________________________

(A.Lubāns, A.Šults, A.Matīss, K.Godiņš, A.Salmiņš, B.Bāne, A.Židkovs, I.Ošenieks, A.Antonovs, E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra sēdē, ņemot vērā šī protokola 40.paragrāfā minēto.
 
42.§
Likumprojekts "Grozījums Dzelzceļa likumā"

TA-2109 ____________________________________

(A.Lubāns, I.Šņucins, B.Bāne, A.Matīss, A.Ronis, V.Dombrovskis)

1. Iesniegto likumprojektu neatbalstīt un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
2. Satiksmes ministrijai sagatavot un iesniegt likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā priekšlikumus palielināt valsts budžeta ieņēmumus no VAS „Latvijas dzelzceļš” dividendēm atbilstoši aktualizētai 2012.gada peļņas prognozei un palielināt izdevumus, nepārsniedzot prognozēto papildu ieņēmumu apmēru, lai segtu maksas par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu izdevumus par pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem, kas tiek sniegti uz valsts pasūtījuma līguma pamata.
3. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju sagatavot priekšlikumus par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras finansēšanas mehānismu 2014. un 2015.gadam un satiksmes ministram līdz 2013.gada 31.maijam iesniegt jautājumu izskatīšanai Ministru kabinetā.

 
43.§
Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"

TA-243 ____________________________________

(M.Brencis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2013.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
44.§
Likumprojekts "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā"

TA-232 ____________________________________

(M.Brencis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt finanšu ministra iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2013.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
45.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-247 ____________________________________

(M.Brencis, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2013.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Finanšu ministrijai līdz 2013.gada 1.septembrim iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par likuma "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" īstenošanas rezultātiem un finanšu resursu pietiekamību Iepirkumu uzraudzības birojam paredzētās funkcijas (sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus un piemērot sodus par administratīvajiem pārkāpumiem publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā) veikšanai, ņemot vērā saņemto iesniegumu par administratīvās atbildības piemērošanu skaitu.
 
46.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"

TA-2165 ____________________________________

(B.Bāne, A.Antonovs, E.Dreimane, E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai iekļaut likumprojekta tekstā Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta sēdē (prot. Nr.49 46.§) atbalstītā likumprojekta "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" (TA-1938) tekstu un kopā ar precizētu anotāciju steidzami iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2013.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegto priekšlikumu par amatu saimei (apakšsaimei) nosakāmajām maksimālajām mēnešalgu grupām izskatīt Valsts sekretāru sanāksmē. Ņemot vērā Valsts sekretāru sanāksmē lemto, ja nepieciešams, Finanšu ministrijai sagatavot attiecīgus priekšlikumus likumprojekta "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
 
47.§
Likumprojekts "Grozījums Izglītības likumā"

TA-2161 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2013.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
48.§
Likumprojekts "Grozījums Augstskolu likumā"

TA-2162 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2013.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.


 
49.§
Likumprojekts "Grozījums Vispārējās izglītības likumā"

TA-2163 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2013.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
50.§
Likumprojekts "Grozījums Profesionālās izglītības likumā"

TA-2164 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2013.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.


 
51.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""

TA-2168 ____________________________________

(B.Bāne, A.Ronis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2013.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
52.§
Informatīvais ziņojums "Par iespējām noteikt elastīgāku uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa piemērošanas kārtību"

TA-2112 ____________________________________

(S.Āmare- Pilka, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
53.§
Likumprojekts "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā"

TA-2108 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2013.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

 
54.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumos Nr.127 "Epizootiju uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-2137 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
55.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.272 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" devīto projektu iesniegumu atlases kārtu""

TA-2144 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
56.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumos Nr.26 "Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru""

TA-2155 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
57.§
Informatīvais ziņojums par 2012.gada 20.–21.septembrī neformālajā Eiropas Savienības Sporta ministru padomē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2173 ____________________________________

(R.Ķīlis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniecei U.Auniņai pārstāvēt Latvijas Republiku Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos neformālajā Eiropas Savienības Sporta ministru padomē 2012.gada 20.- 21.septembrī.


 
58.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2012.gada 24.septembra sanāksmei

TA-2160 ____________________________________

(K.Našeniece, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijas valsts sekretāram A.Teikmanim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2012.gada 24.septembra sanāksmē.

 
59.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par militāro interešu nodrošināšanu Eiropas atvērto debesu līguma gaisa satiksmes vadības izpētes projektā"

TA-2158, SAN-1539 ____________________________________

(A.Pabriks, V.Dombrovskis)

Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par militāro interešu nodrošināšanu Eiropas atvērto debesu līguma gaisa satiksmes vadības izpētes projektā.

 
60.§
Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Ekonomisko un Monetāro Savienību"

TA-2170 ____________________________________

(K.Našeniece, A.Pabriks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropas Ekonomisko un monetāro savienību".

 
61.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2012.gada 24.-25.septembra sanāksmei

TA-2175 ____________________________________

(L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2012.gada 24.-25.septembra sanāksmei:
2.1. pozīcija Nr.3 „Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)”;
2.2. pozīcija Nr.3 „Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido tirgu kopīgo organizāciju lauksamniecības produktiem (Vienotā TKO regula) un par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes regulu Nr.1234/2007 attiecībā uz vienotā maksājuma shēmu un atbalstu vīnogulāju audzētājiem”. Zemkopības ministrijai tehniski precizēt pozīciju un iesniegt to Valsts kancelejā;
2.3. pozīcija Nr.3 „Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido noteikumus tiešo maksājumu shēmām lauksaimniekiem saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku”;
3. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.3 „Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību (horizontālā regula)”.
4. Zemkopības ministrei L.Straujumai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2012.gada 24.-25.septembra sanāksmē.
 
62.§
Rīkojuma projekts "Par E.Kukas izdošanu Amerikas Savienotajām Valstīm"

TA-1971 ____________________________________

(M.Lazdovskis, R.Ķīlis, A.Ronis, Ž.Jaunzeme-Grende, V.Rūsiņa, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
63.§
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "AKG Thermotechnik" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"

TA-2145 ____________________________________

(J.Pūce, A.Ronis, Ž.Jaunzeme- Grende, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
64.§
Konfidenciāli

298-k ____________________________________

()

 

Sēdi slēdz plkst. 17.40


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību