Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 34

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.34

2015.gada 14.jūlijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.245 "Zemkopības ministrijas nolikums""

TA-1386 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" īstenošanas noteikumi"

TA-1367 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Valsts kancelejai sadarbībā ar Tieslietu ministriju nekavējoties informēt Ministru kabinetu, ja finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda netiek vai varētu netikt attiecinātas izmaksas, kas specifiskā atbalsta mērķa projektos veiktas, pirms Eiropas Komisija apstiprinājusi Partnerības līgumā Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam 11.tematiskajam mērķim "Uzlabot publisko iestāžu un ieinteresēto personu institucionālās spējas un efektīvu valsts pārvaldi" noteikto ex-ante nosacījumu izpildi, un sagatavot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā sniegts detalizēts apraksts par radušos situāciju, neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi un norādīts iespējamais risinājums, lai turpinātu projektu īstenošanu.
3. Noteikt, ka 2015.gadā specifiskā atbalsta mērķa īstenošanai nepieciešamo finansējumu 189 828 EUR apmērā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".

 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra noteikumos Nr.11 "Noteikumi par rūpniecības produkcijas klasifikāciju (PRODCOM)""

TA-1311 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-1236 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-1237 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-1238 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicami muitas kontroles pasākumi intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai"

TA-2662 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra"

TA-1279 ____________________________________

(R.Kozlovskis, J.Citskovskis, I.Stare, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu likumprojektā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" un likumprojektā "Par valsts budžetu 2016.gadam" paredzēt:
2.1. valsts pamatbudžeta ieņēmumu no valsts nodevas par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra palielinājumu 2016.gadā un turpmāk ik gadu par 147 312 EUR;
2.2. dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgu izdevumu palielināšanu Iekšlietu ministrijai (budžeta apakšprogramma 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde") 2016.gadā un turpmāk ik gadu par 113 596 EUR (atlīdzība, no tās: atalgojums 87 408 EUR), lai nodrošinātu ar valsts nodevas administrēšanu saistīto izdevumu segšanu (piecu amata vietu uzturēšanai).
3. Iekšlietu ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus 2016., 2017. un 2018.gada bāzes izdevumu precizēšanai atbilstoši šī protokollēmuma 2.2.apakšpunktam un, iesniedzot Finanšu ministrijā 2016.gada budžeta pieprasījumu, iesniegt priekšlikumus ieņēmumu no valsts nodevas par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra palielinājumam atbilstoši šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktam.

 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts robežas joslas zemes vienību saglabāšanu valsts īpašumā"

TA-1328, TA-1329 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteiktu institūciju reģistrācijas kārtība"

TA-1108 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Sakņu pagrabs", Višķu pagastā, Daugavpils novadā, nodošanu bez atlīdzības Daugavpils novada pašvaldības īpašumā"

TA-1256 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1208 "Noteikumi par psihologa pakalpojuma apjomu personai līdz 18 gadiem, kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim, un pakalpojuma saņemšanas kārtību""

TA-1245 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumos Nr.168 "Noteikumi par drošības sertifikāta A daļas un B daļas izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību un kritērijiem""

TA-1429 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 18.janvāra noteikumos Nr.57 "Noteikumi par drošības apliecības izsniegšanas, darbības apturēšanas un anulēšanas kritērijiem un kārtību""

TA-1431 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.999 "Dzelzceļa satiksmes negadījumu klasifikācijas, izmeklēšanas un uzskaites kārtība""

TA-1432 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījums Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā"

TA-269 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
17.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu""

TA-274, TA-892 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.jūlija rīkojumā Nr.320 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

TA-1276 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana""

TA-1382 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumos Nr.62 "Zivsaimniecības konsultatīvās padomes nolikums""

TA-1047 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā""

TA-1440 ____________________________________

(J.Dūklavs, P.Vilks, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumos Nr.450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību""

TA-1456 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par Viduslatgales Profesionālās vidusskolas likvidāciju"

TA-1326 ____________________________________

(M.Seile, S.Lūse, J.Dūklavs, E.Martinsons, E.Papule, I.Liepa, K.Gerhards, J.Jalinska, M.Tols, J.Plūme, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju precizēt rīkojuma projekta 9.punkta redakciju, un izglītības un zinātnes ministrei iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sociālo tehnoloģiju augstskola" rektora apstiprināšanu"

TA-1388 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par līzinga, kredīta un ar to saistīto procentu maksājumu deklarāciju"

TA-879 ____________________________________

(A.Rudzīte, I.Šampiņa, A.Babāne, L.Batalauska, I.Šņucins, D.Pelēkā, J.Dūklavs, E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt noteikumu projektu, paredzot, ka dati deklarācijai par 2015.gadu tiek vākti ar 2015.gada 1.septembri, un finanšu ministram iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.27 7.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par līzinga, kredīta un ar to saistīto procentu maksājumu deklarāciju".
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu""

TA-440 ____________________________________

(G.Belēvičs, J.Feldmane, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem""

TA-1257 ____________________________________

(G.Belēvičs, J.Feldmane, J.Dūklavs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Veselības ministrijai precizēt noteikumu projekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm""

TA-1253 ____________________________________

(G.Belēvičs, E.Upīte, M.Seile, J.Feldmane, J.Dūklavs, L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
29.§
Likumprojekts "Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums"

TA-875 ____________________________________

(R.Kozlovskis, D.Merirands, I.Nakurts, K.Ozoliņš, L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju precizēt likumprojektu, un iekšlietu ministram iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par Mārtiņa Lazdovska atbrīvošanu no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amata"

TA-1433 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par Ringolda Beinaroviča iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā"

TA-1434 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Ringoldam Beinarovičam savienot amatus"

TA-1435 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.septembra rīkojumā Nr.478 "Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdi""

TA-1436 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem""

TA-1462 ____________________________________

(D.Melbārde, M.Seile, L.Straujuma)

 

Ņemot vērā kultūras ministres priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
35.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā energoietilpīgi apstrādes rūpniecības uzņēmumi iegūst tiesības uz samazinātu līdzdalību obligātā iepirkuma komponentes maksājumam"

TA-1355 ____________________________________

(G.Belēvičs, J.Spiridonovs, J.Plūme, J.Dūklavs, U.Augulis, E.Rinkēvičs, A.Meņģelsons, E.Upīte, R.Kozlovskis, I.Šņucins, R.Bergmanis, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu, atbalstot, ka komersantam vienā pieslēguma vietā viena kalendārā gada ietvaros kopējais elektroenerģijas patēriņa slieksnis tiek noteikts 10 gigavatstundu (GWh) apjomā.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt noteikumu projekta anotāciju, svītrojot tekstu par vienas štata vietas izveidi, un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju precizēt noteikumu projektu attiecībā uz noteikumu spēkā stāšanos un 8.6. apakšpunktu un 18.punktu attiecībā par informācijas iegūšanu no Centrālās statistikas pārvaldes, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Ekonomikas ministrijai noteikumus saskaņot ar Eiropas Komisiju.
5. Nepieciešamo finansējumu noteikumos ietverto normu izpildei iestrādāt budžetā, sagatavojot 2016.gada valsts budžeta likumprojektu un vidēja termiņa 2016.-2018. budžeta ietvara likumprojektu.

 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 19.marta noteikumos Nr.154 "Noteikumi par republikas pilsētu un novadu administratīvo teritoriju robežu aprakstu apstiprināšanu""

TA-1472 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi"

TA-1444 ____________________________________

(M.Seile, J.Bernāts, G.Belēvičs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projekta 3.punktā vārdus "Latvijas Ārstu biedrības prezidents" aizstāt ar vārdiem "Latvijas Ārstu biedrības pārstāvis" un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot likumprojektu par grozījumiem Augstskolu likumā, paredzot Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes tiesības un pienākumus augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas procesā, un līdz 2015.gada 31.decembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt augstākās izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstību augstākās izglītības attīstības stratēģisko mērķu sasniegšanai, izstrādāt nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos un līdz 2017.gada 31.decembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt iespēju atļaut augstākās izglītības iestādēm akreditācijas procesā izvēlēties jebkuru Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā iekļauto akreditācijas aģentūru novērtēšanas veikšanai un līdz 2015.gada 31.decembrim sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgus tiesību aktu projektus.
5. Jautājumu par papildu nepieciešamo finansējumu koncepcijas "Latvijas augstākās izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pilnveide" īstenošanai 2019.gadā izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

 
38.§
Noteikumu projekts "Studiju programmu licencēšanas noteikumi"

TA-1445 ____________________________________

(M.Seile, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt augstākās izglītības studiju virzienu atvēršanas un studiju programmu licencēšanas kārtības atbilstību augstākās izglītības attīstības stratēģisko mērķu sasniegšanai, tajā skaitā nosacījumus un kritērijus jauniem studiju virzieniem un studiju programmu licencēšanai, izstrādāt nepieciešamos grozījumus tiesību aktos un līdz 2017.gada 31.decembrim noteiktā kārtībā iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un līdz 2015.gada 31.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Augstskolu likumā, paredzot, ka lēmumu par studiju virziena atvēršanu pieņem izglītības un zinātnes ministrs, un nosakot deleģējumu Ministru kabinetam noteikt studiju virzienu atvēršanas kārtību. Izglītības un zinātnes ministrijai sešu mēnešu laikā pēc grozījumu veikšanas Augstskolu likumā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus saistītajos normatīvajos aktos.

 
39.§
Noteikumu projekts "Nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-1446 ____________________________________

(M.Seile, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt augstākās izglītības diplomatzīšanas kārtību un izstrādāt priekšlikumus ārvalstīs iegūtā akadēmiskā grāda vai izglītības dokumenta ekspertīzes paātrināšanai, sagatavot un līdz 2015.gada 31.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu konceptuālo ziņojumu.
 
40.§
Pamatnostādņu projekts "Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnes 2015.-2020.gadam"

TA-67 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijai līdz 2015.gada 31.decembrim izvērtēt nepieciešamību veikt pētījumu, izmantojot kvantitatīvās un kvalitatīvās izpētes metodes, lai noskaidrotu, vai tiesu varas sistēmā nepastāv apstākļi, kas traucē tiesnešiem spriest tiesu objektīvi, bez ierobežojumiem, blakus ietekmes, iespaidošanas (spiediena), draudiem vai iejaukšanās, tiešas vai netiešas, ko veikusi kāda no pusēm.
3. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam nepieciešamības gadījumā nodrošināt pamatnostādņu aktualizēšanu atbilstoši saņemtajiem Eiropas Komisijas komentāriem un iesniegšanu atkārtotai izskatīšanai Ministru kabinetā.


 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbību 2014.gadā"

TA-1560, TA-228 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbību no 2014.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam" un informatīvo ziņojumu "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbību no 2014.gada 1.jūlija līdz 31.decembrim".
 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīcijas progresu līdz 2015.gada 31.maijam"

TA-1369 ____________________________________

(E.Šadris, U.Augulis, L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem turpmākai Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcijas īstenošanai"

TA-3168 ____________________________________

(M.Tols, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvā ziņojuma "Par priekšlikumiem turpmākai Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcijas īstenošanai" 5.sadaļā noteikto rīcību saistībā ar turpmāko Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcijas īstenošanu.
3. Jautājumu par nepieciešamo papildu finansējumu ministrijām un citām valsts pārvaldes iestādēm nomas maksas izdevumu segšanai par valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pārvaldīšanā esošo valsts nekustamu īpašumu lietošanu izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām likumprojekta "Par valsts budžetu 2017. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
4. Jautājumu par nepieciešamo papildu finansējumu Ekonomikas ministrijai, Satiksmes ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai, lai kompensētu ministriju pašu (faktisko) ieņēmumu samazināšanos saistībā ar to valdījumā esošo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pārvaldīšanā, izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām likumprojekta par vidējā termiņa budžeta ietvaru un kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
5. Jautājumus par nepieciešamo finansējumu valsts nekustamo īpašumu attīstības projektu īstenošanai, kā arī valsts nekustamo īpašumu atjaunošanai izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām likumprojekta par vidējā termiņa budžeta ietvaru un kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par Atjaunojamo energoresursu izmantošanas pamatnostādņu 2006.-2013.gadam izpildi"

TA-1274 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra rīkojuma Nr.835 "Par Atjaunojamo energoresursu izmantošanas pamatnostādnēm 2006.-2013.gadam" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-1273 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalības Starptautiskās atomenerģijas aģentūras valdē nodrošināšanu no 2015.gada septembra līdz 2017.gada septembrim"

TA-1451 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības Apvienoto Nāciju Organizācijā, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijā un citās starptautiskajās organizācijās Vīnē vadītāja apstiprināšanu par Latvijas pārstāvi Starptautiskās atomenerģijas aģentūras (turpmāk – SAEA) valdē laikposmā no 2015.gada septembra līdz 2017.gada septembrim.
3. Noteikt Ārlietu ministriju par koordinējošo iestādi sagatavošanās procesā uz SAEA valdes sanāksmēm.
4. Nozaru ministrijām un to padotībā esošajām institūcijām pēc piekritības savlaicīgi nodrošināt Ārlietu ministriju ar pilnvērtīgu informāciju par SAEA valdē izskatāmajiem jautājumiem Latvijas nostājas sagatavošanai. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pēc nepieciešamības nodrošināt kvalificēta eksperta dalību SAEA valdes sanāksmēs.

 
47.§
Informatīvais ziņojums "Par Valsts ieņēmumu dienesta Ventspils nodaļas nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām"

TA-1474 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jaunā politikas iniciatīva par Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) papildu nepieciešamo finansējumu ilgtermiņa saistībām nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2, Ventspilī, nomas maksas izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" 2019.gadā – 156 887 EUR (nomas maksa par septiņiem mēnešiem), turpmākajos gados no 2020.gada līdz 2038.gadam (ieskaitot) ik gadu – 268 949 EUR un 2039.gadā – 100 391 EUR (nomas maksa par pieciem mēnešiem), 2019.gadā pārcelšanās izdevumu segšanai 8 478 EUR un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai 43 350 EUR, izskatāma Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" sagatavošanas procesā.
3. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" un Valsts ieņēmumu dienestam) sadarbībā ar Labklājības ministriju (Nodarbinātības valsts aģentūru) un Tieslietu ministriju (Uzņēmumu reģistru) līdz 2016.gada 1.maijam izvērtēt iespēju ēkā Kuldīgas ielā 2, Ventspilī, nākotnē izvietot vienotu klientu apkalpošanas centru gan Valsts ieņēmumu dienesta, gan Nodarbinātības valsts aģentūras Ventspils nodaļu vajadzībām, kā arī iespēju izvietot biroja telpas Nodarbinātības valsts aģentūras un Uzņēmuma reģistra Ventspils nodaļu vajadzībām.
4. Pieņemt zināšanai, ka, lai nodrošinātu Valsts ieņēmumu dienesta Ventspils nodaļas izvietošanu nekustamajā īpašumā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.2700 004 1106) Kuldīgas ielā 2, Ventspilī, valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" mainīs tās īpašumā esošo nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr.2700 008 0601) Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, kas nepieciešams pašvaldības autonomās funkcijas vajadzībām, pret pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Ventspils nekustamie īpašumi" piederošo nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr.2700 004 1106) Kuldīgas ielā 2, Ventspilī. Nekustamo īpašumu tirgus vērtību starpību pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ventspils nekustamie īpašumi" segs no saviem finanšu resursiem.

 
48.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības nodarbinātības, sociālās politikas un dzimumu līdztiesības ministru 2015.gada 16.-17.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1447 ____________________________________

(U.Augulis, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministram U.Augulim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības nodarbinātības, sociālās politikas un dzimumu līdztiesības ministru 2015.gada 16.-17.jūlija neformālajā sanāksmē.
 
49.§
Informatīvais ziņojums par 2015.gada 20.-21.jūlija neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1461 ____________________________________

(M.Seile, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrei M.Seilei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2015.gada 20.-21.jūlija neformālajā sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos.
 
50.§
Informatīvais ziņojums par 2015.gada 22.-23.jūlijā neformālajā Eiropas Savienības Vides ministru padomē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1484 ____________________________________

(K.Gerhards, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārajam sekretāram E.Tavaram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2015.gada 22.-23.jūlija neformālajā sanāksmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetences jautājumos.
 
51.§
Latvijas Republikas nostāja uz Eiropas Komisijas 2015.gada 27.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0209

TA-1410-IP ____________________________________

(R.Kozlovskis, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt Iekšlietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2015.gada 27.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0209.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
52.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2015.gada 20.jūlija sanāksmei

TA-1460-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Tunisija".
3. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par citiem Eiropas Savienības Ārlietu padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem.
4. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2015.gada 20.jūlija sanāksmē.
 
53.§
Latvijas Republikas nostājas projekts Eiropas Savienības Tiesas lietā C-166/15 Ranks un Vasiļevičs iesniegšanu

TA-1464-IP ____________________________________

(D.Pelše, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-166/15 Ranks un Vasiļjevičs.
2. Kultūras ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai, nesniedzot atsevišķus rakstiskos apsvērumus.
3. Pilnvarot Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieku stratēģijas jautājumos I.Kalniņu un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsultu J.Treiju-Giguli pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-166/15 Ranks un Vasiļjevičs.
 
54.§
Latvijas Republikas nostājas projekts Eiropas Savienības Tiesas lietā C-156/15 Private Equity Insurance Group iesniegšanu

TA-1465-IP ____________________________________

(D.Pelše, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C 156/15 Private Equity Insurance Group.
2. Finanšu ministrijai, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai, nesniedzot atsevišķus rakstiskos apsvērumus.
3. Pilnvarot Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieku stratēģijas jautājumos I.Kalniņu un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsultu J.Treiju-Giguli pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-156/15 Private Equity Insurance Group.

 
55.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2015.gada 27.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0211

TA-1482-IP ____________________________________

(A.Zitcere, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0211.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
56.§
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2015.gada 27.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0210

TA-1483-IP ____________________________________

(A.Zitcere, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0210.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
57.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-1439-IP ____________________________________

(R.Kozlovskis, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 47 personas.
 
58.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu atļaut saglabāt Latvijas pilsonību"

TA-1277-IP ____________________________________

(R.Kozlovskis, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
59.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu atļaut saglabāt Latvijas pilsonību"

TA-1278-IP ____________________________________

(R.Kozlovskis, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
60.§
Informatīvais ziņojums "Zemkopības ministrijas atzinums par zivsaimniecības uzņēmumiem (zivju konservu ražotājiem), ko negatīvi ietekmējis Krievijas Federācijas aizliegums zivju konservu importam no Latvijas" un rīkojuma projekts "Par zivsaimniecības uzņēmumiem, ko negatīvi ietekmējis Krievijas Federācijas aizliegums zivju konservu importam"

TA-1457-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai svītrot rīkojuma projekta 2.punktu un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai (ierobežotas pieejamības informācija).
3. Zemkopības ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju normatīvā regulējuma ietvaros rast risinājumu rīkojuma projekta 2.punktā ietvertā priekšlikuma īstenošanai.
 
61.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem tālākai rīcībai starptautiskajā šķīrējtiesas procesā"

TA-1473-IP ____________________________________

()

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
62.§
Dienesta vajadzībām

TA-1377-DV ____________________________________

()

 

.
 
63.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts noslēpuma aizsardzības tiesisko regulējumu"

TA-1345-DV ____________________________________

(J.Maizītis, I.Kucina, R.Kozlovskis, U.Augulis, R.Bergmanis, E.Rinkēvičs, G.Belēvičs, I.Skrodele, D.Melbārde, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai Satversmes aizsardzības biroja iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministrijai (Satversmes aizsardzības birojam) sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumos Nr.21 “Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi''.

 

Sēdi slēdz plkst. 17.20


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja vietā -
Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos,
Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja Eva Upīte

Skatīt darba kārtību