Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 64

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr64

2015.gada 1.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs, satiksmes ministra pienākumu izpildītājs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicami atskaitījumi Privatizācijas aģentūrai par valsts īpašuma privatizāciju, valsts kapitāla daļu atsavināšanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, izveidojams un izlietojams rezerves fonds un veicami maksājumi valsts budžetā"

TA-2542 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju izstrādāt un līdz 2016.gada 1.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus tiesiskam regulējumam par valstij piekritīgās bezmantinieka un bezīpašnieka mantas pārvaldīšanas izdevumu segšanu par laikposmu no notariālā akta saņemšanas dienas Valsts ieņēmumu dienestā līdz mantas atsavināšanai, ja Valsts ieņēmumu dienests pēc notariālā akta saņemšanas ir informējis valsts akciju sabiedrību "Privatizācijas aģentūra" par valstij piekritīgo bezmantinieka vai bezīpašnieka mantu, bet aģentūra nav veikusi darbības valstij piekritīgās bezmantinieka vai bezīpašnieka mantas pārņemšanai savā valdījumā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu"

TA-2486 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Jordānijas Hašimītu Karalistes valdības līgumu par vīzu prasības atcelšanu diplomātisko pasu turētājiem"

TA-2582 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Ēģiptes Arābu Republikā I.Šulcu parakstīt līgumu.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.922 "Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi""

TA-2429 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Lai nodrošinātu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas monitoringa sistēmai atbilstošu datu uzkrāšanu pētniecības, attīstības un inovācijas jomā, Centrālajai statistikas pārvaldei nodrošināt šādu nacionāla līmeņa statistikas datu ieguvi periodā no 2017. līdz 2023.gadam (iespēju robežās iegūstot datus arī 2016.gadā):
2.1. pētniecības un attīstības apsekojuma datu klāsta paplašināšana, iegūstot un apkopojot datus par:
2.1.1. izdevumiem pētnieciskajām darbībām sadalījumā par finanšu avotiem un pa ekonomiskās darbības veidiem NACE 2.red. 2 zīmju līmenī;
2.1.2. par zinātniskajiem darbiniekiem sadalījumā pa sektoriem un zinātņu nozarēm;
2.2. inovācijas apsekojuma datu klāsta paplašināšana, iegūstot un apkopojot datus par inovatīvi aktīvajiem uzņēmumiem pa ekonomiskās darbības veidiem NACE 2.red. 2 zīmju līmenī, kā arī sadalījumā pa plānošanas reģioniem;
2.3. zinātņu doktoru tālākās karjeras apsekojuma īstenošanas dati.
3. Šī protokollēmuma 2.1. un 2.2.apakšpunktā minēto datu ieguvei Finanšu ministrijai paredzēt finansējumu Centrālajai statistikas pārvaldei 250 000 EUR apmērā laikposmā 2017.-2023.gadam Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas perioda 2014.-2020.gadam darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 10.1.1 "Palielināt Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas kapacitāti" ietvaros.
4. Šī protokollēmuma 2.3.apakšpunktā minēto datu ieguvei Izglītības un zinātnes ministrijai paredzēt finansējumu Centrālajai statistikas pārvaldei Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas perioda 2014.-2020.gadam darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 8.3.6 "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" ietvaros atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes cenrādim.

 
5.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek nodrošināta aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšana un atbildīgās institūcijas sniedz informāciju par aizsargātā lietotāja statusu"

TA-2557 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Nacionālo bruņoto spēku, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un mobilizējamo civilās aizsardzības formējumu nodrošināšanu ar degvielu valsts apdraudējuma gadījumā"

TA-2434 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Gruzijas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"

TA-2570 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 17.janvāra rīkojuma Nr.33 "Par valsts īpašuma objektu Jūrmalā, Kāpu ielā 155/157 un Vēsmas ielā 11, nodošanu privatizācijai" atcelšanu daļā"

TA-729 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Ministru kabinets katrā individuālā gadījumā lemj atsevišķi, vai Ministru kabineta rīkojuma projektā par valsts īpašuma objektu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā jāparedz pienākums valdītājam nodrošināt, ka nekustamais īpašums ir sakārtots atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu prasībām.


 
9.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 15.februāra rīkojuma Nr.93 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai" atcelšanu daļā"

TA-1710 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Zemkopības ministrijai sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Meža likumā, paredzot izņēmumu, ka zemesgrāmatā ierakstītas valsts meža zemes atsavināšanu var atļaut ar ikreizēju Ministru kabineta rīkojumu gadījumos, ja tiek privatizēta vai atsavināta nekustamā īpašuma sastāvā esoša ēka (būve) kopā ar ēkai (būvei) funkcionāli nepieciešamo valsts meža zemesgabalu.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rundāles pagastā, Rundāles novadā, nodošanu Rundāles novada pašvaldības īpašumā"

TA-2445 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā"

TA-2446 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-2449 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pašvaldībām""

TA-2439 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" (likumprojektu pakete).
 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-2437 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par pašvaldībām"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par pašvaldībām"" (likumprojektu pakete).
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Atteku salā 2, Liepājā, nodošanu bez atlīdzības Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-2471 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 2A, Liepājā, nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"

TA-2466 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2603 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1211 "Noteikumi par ritošā sastāva būvi, modernizāciju, atjaunošanas remontu, atbilstības novērtēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā""

TA-2325 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Nacionālās civilās aviācijas drošības komisijas nolikums"

TA-2340 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai līdz 2016.gada 15.martam nodrošināt, ka noteikumu 2.5.apakšpunktā minētās 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 9.pielikuma trīspadsmitais izdevums tiek publicēts valsts valodā oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju""

TA-2490 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.228 "Noteikumi par preču zīmju reģistrācijas procedūras veidlapu paraugiem""

TA-2488 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes locekļa amata pretendentu un locekļu atestācijas eksāmena kārtība"

TA-2505 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Talsu novada Talsu pilsētā"

TA-2364 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 17.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.15 8.§) "Likumprojekts "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums"" 4.4., 4.5. un 4.7.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2551 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, noteikt, ka Ministru kabineta 2015.gada 17.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.15 8.§) 4.4.apakšpunktā minēto uzdevumu izpilda vienlaikus ar citiem likuma grozījumiem, kā arī pagarināt 4.5. apakšpunktā minētā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016. gada 31. decembrim un 4.7. apakšpunktā minētā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016. gada 28. februārim.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai "Sirds siltuma darbnīca""

TA-2474 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2.pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas" īstenošanas noteikumi""

TA-2598 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Rīgas Amatniecības vidusskolai"

TA-2583 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījums Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā"

TA-2648 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā" un likumprojektu "Grozījums likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā" un likumprojektu "Grozījums likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"" (likumprojektu pakete).
 
29.§
Likumprojekts "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā"

TA-2647 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" un likumprojektu "Grozījums likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" un likumprojektu "Grozījums likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"" (likumprojektu pakete).
 
30.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par privātajiem pensiju fondiem""

TA-2646 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" un likumprojektu "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" un likumprojektu "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā" (likumprojektu pakete).
 
31.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Pakistānas Islāma Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem"

TA-2644 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Pakistānas Islāma Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem (turpmāk – Konvencija) un tās Protokola projekta parakstīšanu.
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3. Finanšu ministrijai pēc Konvencijas un tās Protokola parakstīšanas iesniegt tos Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot Konvenciju, tās Protokolu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība""

TA-2288 ____________________________________

(G.Belēvičs, P.Princis, S.Olsena, Dz.Rasnačs, J.Reirs, U.Augulis, M.Seile, J.Dūklavs, S.Veide, D.Mūrmane-Umbraško, K.Ketners, R.Kozlovskis, D.Reizniece-Ozola, J.Garisons, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Veselības ministrijai noteikumu projektā paredzēt, ka darbnespējas lapas izsniedzamas elektroniski veselības informācijas sistēmā ar 2016.gada 1.decembri, attiecīgi precizēt pārējo projekta tekstu un noteikumu projekta anotāciju, un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Aicināt ģimenes ārstu asociācijas aktīvi sadarboties ar Veselības ministriju elektronisko darbnespējas lapu ieviešanas pilotprojekta testēšanā.
5. Veselības ministrijai līdz 2016.gada 1.novembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par elektronisko darbnespējas lapu ieviešanas pilotprojekta īstenošanas rezultātiem, īpašu uzmanību pievēršot sensitīvo personas datu aizsardzības nodrošināšanai.
6. Veselības ministrijai līdz 2016.gada 1.februārim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Ārstniecības likuma 53.pantā, precizējot pilnvarojumu Ministru kabinetam.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu""

TA-2388 ____________________________________

(G.Belēvičs, P.Princis, S.Olsena, Dz.Rasnačs, J.Reirs, U.Augulis, M.Seile, J.Dūklavs, S.Veide, D.Mūrmane-Umbraško, K.Ketners, R.Kozlovskis, D.Reizniece-Ozola, J.Garisons, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Veselības ministrijai precizēt noteikumu projektu un anotāciju, ņemot vērā šī protokola 32.§ 2.punktā noteikto termiņu, un iesniegt precizēto noteikumu projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Veselības ministrijai līdz 2016.gada 1.februārim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Ārstniecības likumā, iekļaujot speciālās normas par veselības informācijas sistēmā izdarīto ierakstu un izveidoto dokumentu juridisko spēku.
5. Finanšu ministrijai līdz 2016.gada 1.martam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu", nosakot termiņu, cik ilgi Valsts ieņēmumu dienestam Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmās jāuzglabā informācija par elektroniskajām darbnespējas lapām, kas no veselības informācijas sistēmas nodotas Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmām, lai darba devējiem nodrošinātu informāciju par darbiniekiem izsniegtajām darbnespējas lapām.
 
34.§
Noteikumu projekts "Prasības uztura bagātinātājiem"

TA-2558 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Atzīt Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.37 42.§) "Informatīvais ziņojums "Par pašreizējo situāciju uztura bagātinātāju apritē un veicamajiem pasākumiem patērētāju tiesību aizsardzības uzlabošanā"" 3.4. apakšpunktā minēto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
3. Zemkopības ministrijai:
3.1. sagatavot un līdz 2016.gada 1.martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Pārtikas aprites uzraudzības likumā, paredzot Ministru kabinetam pilnvarojumu noteikt izmantošanai pārtikā aizliegto un ierobežoti lietojamo augu, augu daļu un to produktu sarakstu;
3.2. sadarbībā ar Veselības ministriju līdz 2016. gada 1. septembrim izstrādāt izmantošanai pārtikā aizliegto un ierobežoti lietojamo augu, augu daļu un to produktu sarakstu;
3.3. sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Veselības ministriju izvērtēt situāciju uztura bagātinātāju reklāmas jomā un nepieciešamības gadījumā līdz 2016.gada 1.maijam sagatavot grozījumus normatīvajos aktos;
3.4. sadarbībā ar Veselības ministriju un Ekonomikas ministriju izvērtēt iespējamos riskus uztura bagātinātāju pieejamībā patērētājiem un nepieciešamības gadījumā sagatavot grozījumus normatīvajos aktos līdz 2016.gada 1.maijam;
3.5. sadarbībā ar Veselības ministriju un Ekonomikas ministriju sagatavot un līdz 2016.gada 1.martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par nepieciešamo finansējumu uztura bagātinātāju uzraudzības un kontroles, kā arī sabiedrības izglītošanas jomā.


 
35.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru"

TA-2242 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes personālsastāvu"

TA-2162 ____________________________________

(V.Vesperis, J.Endziņš, D.Reizniece-Ozola, Dz.Rasnačs, J.Reirs, P.Vilks, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektā paredzēt, ka valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes priekšsēdētājs ir ekonomikas ministres padomnieks Artis Stucka, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.


 
37.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās, kurās ir izveidota padome"

TA-2271 ____________________________________

(V.Vesperis, J.Dūklavs, A.Ozols, A.Grafs, P.Vilks, K.Gerhards, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Pārresoru koordinācijas centru papildināt noteikumu projektu, paredzot, ka personālatlases komersantu piesaistes izmaksas tiek segtas no kapitālsabiedrību līdzekļiem, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti "Stacionārās veselības aprūpes attīstība"""

TA-2627 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Lietuvas starpvaldību pārrobežas sadarbības komisijā"

TA-2629 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" konsultatīvo padomi"

TA-2635 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Konceptuālais ziņojums "Par valsts finansēta nevalstisko organizāciju fonda izveidi"

TA-2433 ____________________________________

(D.Melbārde, S.Vēvere, U.Augulis, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Kultūras ministriju precizēt rīkojuma projekta 5.punktu, svītrot 7. un 8.punktu, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka Nevalstisko organizāciju fonda stratēģiskos attīstības mērķus un darbības virzienus izskata Sabiedrības integrācijas fonda padome.
 
42.§
Plāna projekts "Plāns par Eirokodeksa standartu uzlabošanas pasākumiem 2016.–2018.gadam"

TA-2425 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Konceptuāls ziņojums "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā "Mērķarhitektūra v.1.0""

 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldes ierēdņu tiešas darbības rezultātā atklātu noziedzīgu nodarījumu un palielinātiem valsts budžeta ieņēmumiem"

TA-2510 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Finanšu ministrijas (Valsts ieņēmumu dienesta) priekšlikumu 2015.gadā veikt pārdali starp izdevumu klasifikācijas kodiem budžeta programmā 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana”, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem un attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai 14 772 EUR apmērā (no tā atalgojumam 11 952 EUR, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 820 EUR), lai nodrošinātu prēmiju piešķiršanu Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldes ierēdņiem atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma pārejas noteikumu 8.piecpadsmit prim punkta 1.apakšpunktā noteiktajam.
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par Klimata un enerģētikas politikas satvara laikposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam ieviešanu"

TA-2663-IP ____________________________________

(K.Gerhards, A.Ozols, A.Ozola, D.Reizniece-Ozola, J.Dūklavs, Dz.Rasnačs, B.Bāne, E.Šadris, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM), kā arī Ārlietu ministrijai, Zemkopības ministrijai, Ekonomikas ministrijai un Satiksmes ministrijai turpināt aktīvi sadarboties ar Eiropas Komisiju un Kopīgo pētniecības centru (Joint Research Centre), lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienības normatīvo aktu projektu sagatavošanas procesā būtu Latvijai atbilstoši un labvēlīgi nosacījumi, un visos forumos skaidrot un aizstāvēt Latvijas intereses kontekstā ar Klimata un enerģētikas satvara laikposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam ieviešanas mehānisma izstrādi. Šī uzdevuma veikšanai cita starpā ministrijas vienoti izmanto aktuālās Eiropas Komisijai iesniegtās oficiālās siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju un piesaistes prognozes, aktuālo SEG inventarizāciju 1990.-2013.gadam, aptuveno SEG inventarizāciju 2014.gadam, oficiālos Latvijas statistikas datus (Centrālās statistikas pārvaldes dati), oficiālās makroekonomiskās prognozes vai citu datu avotu, kas attiecīgajā gadījumā ir piemērotāks un atbilstošāks faktiskās situācijas atspoguļošanai, un oficiālās makroekonomiskās prognozes.
3. VARAM līdz 2015.gada 30.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā ar līdzatbildīgajām ministrijām saskaņotu likumprojektu "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"", ar kuru tiktu noteikta Latvijas mērķu klimata pārmaiņu samazināšanai izpildes kārtība.
4. Zemkopības ministrijai, Ekonomikas ministrijai un Satiksmes ministrijai sagatavot un līdz 2016.gada 10.janvārim iesniegt VARAM:
4.1. detalizētu argumentāciju (pamatojums un skaidrojums) par savas kompetences nozares (lauksaimniecība un meža apsaimniekošana, enerģētika, transports) darbības datiem, attīstības tendencēm un prognozēm, tai skaitā par aktuālajām Eiropas Komisijai 2015.gadā iesniegtajām oficiālajām SEG prognozēm;
4.2. priekšlikumus prognozēs izmantoto datu precizēšanai un ticamības uzlabošanai;
4.3. informāciju par papildu pētījumiem, kas nepieciešami attiecībā uz nozaru potenciālu un iespējām nodrošināt SEG emisiju samazināšanu un CO2 piesaisti, kā arī šo pētījumu izmaksām.
5. Atzīt par nepieciešamu līdz 2016.gada 26.janvārim organizēt Ministru kabineta locekļu semināru par Klimata un enerģētikas politikas satvara ieviešanu laikposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam un nacionālo interešu aizstāvību SEG emisiju samazināšanas mērķu 2030.gadam noteikšanā.
6. VARAM sadarbībā ar Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju un Zemkopības ministriju sagatavot un līdz 2016.gada 9.februārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nacionālo pozīciju par Klimata un enerģētikas satvara laikposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam ieviešanu, pamatojoties uz nozaru ministriju atbilstoši šī protokollēmuma 4.punktam iesniegto argumentāciju, priekšlikumiem un informāciju, iekļaujot arī Latvijas nostāju attiecībā uz turpmāko rīcību ar Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma Nr.406/2009/EK ietvaros piešķirtajām vienībām periodā pēc 2020.gada.
7. Lai nodrošinātu Latvijas SEG emisiju samazinājumu ne-ETS darbībām laika posmā pēc 2020.gada, šajā punktā minētās ministrijas līdz 2016.gada 30.aprīlim iesniedz VARAM informāciju, kas nepieciešama Latvijas potenciālo SEG emisiju samazināšanas mērķu laikaposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam izpildes nodrošināšanas plānošanai. Iespēju robežās ministrijas iesniedz VARAM šo informāciju līdz 2016.gada 26.janvārim, lai nodrošinātu pilnvērtīgas nacionālās pozīcijas izstrādi, kas būtu par mandātu turpmākām divpusējām un daudzpusējām sarunām:
7.1. Zemkopības ministrija – informāciju par indikatīviem izmaksu efektīviem pasākumiem, kuru īstenošana uzsākta, vai papildu pasākumiem SEG emisiju samazināšanai no lauksaimniecības darbībām, kas sekmē nozares ilgtspējīgu attīstību un potenciālo SEG emisiju samazināšanas un piesaistes mērķu izpildi 2030.gadam;
7.2. Satiksmes ministrija – informāciju par indikatīviem izmaksu efektīviem pasākumiem, kuru īstenošana uzsākta, vai papildu pasākumiem SEG emisiju samazināšanai no transporta, kas sekmē ilgtspējīgu attīstību un potenciālo SEG emisiju samazināšanas mērķu izpildi 2030.gadam;
7.3. Ekonomikas ministrija – informāciju par indikatīviem izmaksu efektīviem pasākumiem, kuru īstenošana uzsākta, vai papildu pasākumiem SEG emisiju samazināšanai energoefektivitātē vai atjaunojamajā enerģijā, kas sekmē ilgtspējīgu attīstību un potenciālo SEG emisiju samazināšanas mērķu izpildi 2030.gadam.
8. Pamatojoties uz ministriju iesniegto informāciju atbilstoši šī protokollēmuma 7.punktam, VARAM līdz 2016.gada 16.maijam organizēt starpministriju un starpnozaru diskusijas (nozaru ekspertu un politikas plānotāju, kā arī sociālo partneru) par Latvijas potenciālo SEG emisiju samazināšanas mērķu laikaposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam izpildes nodrošināšanu.
9. Ņemot vērā diskusiju rezultātus un nozaru ministriju sagatavoto informāciju, VARAM sadarbībā ar Pārresoru koordinācijas centru, Ārlietu ministriju, Zemkopības ministriju, Ekonomikas ministriju, Finanšu ministriju un Satiksmes ministriju sagatavot un līdz 2016.gada 31.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā konceptuālu ziņojumu par Latvijas potenciālo SEG emisiju samazināšanas mērķu laikaposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam izpildes nodrošināšanu sadalījumā pa nozarēm, tajā iekļaujot:
9.1. izvērtējumu par nozaru esošo SEG emisiju samazināšanas pasākumu efektivitāti;
9.2. informāciju par nepieciešamajiem papildu pētījumiem, lai izvērtētu nozaru potenciālu un iespējas nodrošināt SEG emisiju samazināšanu, un to izmaksām;
9.3. tautsaimniecības nozarēs īstenojamo SEG emisiju samazināšanas pasākumu izmaksas un ieguvumus;
9.4. informāciju par iespējamo finansējumu un finanšu avotiem nepieciešamo papildus pētījumu un SEG emisiju samazināšanas pasākumu veikšanai.
10. Finanšu ministrijai nodrošināt, ka šī protokollēmuma 9.punktā minētajā konceptuālajā ziņojumā par Latvijas potenciālo SEG emisiju samazināšanas mērķu laikaposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam izpildes nodrošināšanu ietvertie secinājumi tiek ņemti vērā, sagatavojot Latvijas nacionālo pozīciju par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem plānošanas periodam pēc 2020.gada.
11. VARAM, Ekonomikas ministrijai, Finanšu ministrijai, Satiksmes ministrijai un Zemkopības ministrijai regulāri atjaunot informāciju par iesaistīto ministriju divpusējām un daudzpusējām aktivitātēm gaidāmo sloga pārdales ne–ETS sektoros priekšlikumu kontekstā, izmantojot informatīvā ziņojuma pielikumā Nr.2 iekļautās tabulas "Laika grafiks par iesaistīto ministriju divpusējām un daudzpusējām aktivitātēm gaidāmo sloga pārdales ne–ETS sektoros priekšlikumu kontekstā" formātu, un Ārlietu ministrijai koordinēt laika grafika regulāru atjaunošanu Vecāko amatpersonu sanāksmēs Eiropas Savienības jautājumos. Ņemot vērā Ārlietu ministrijas koordinējošo lomu laika grafika uzturēšanā, iesaistītajām ministrijām divu nedēļu laikā nosūtīt Ārlietu ministrijai identificētās divpusējās un daudzpusējās aktivitātes.
12. VARAM saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.27 42.§) "Informatīvais ziņojums "Par aktuālajiem jautājumiem Klimata un enerģētikas politikas satvara laikposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam ietvaros"" 2.1.apakšpunktu un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2015.gada 8.jūnija rīkojumu Nr.154 izveidotajā starpministriju darba grupā par Klimata un enerģētikas politikas satvara laikposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam aktuālajiem jautājumiem iekļaut arī Pārresoru koordinācijas centra pārstāvi.
 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par dalību starptautiskajā izstādē "EXPO 2017""

TA-2606 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, J.Endziņš, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (turpmāk – LTRK) dalību starptautiskajā izstādē "EXPO 2017".
2. Izteikt atbalstu LTRK kā Latvijas uzņēmēju pārstāvniecības organizētājai starptautiskajā izstādē "EXPO 2017", kas norisināsies Astanā, Kazahstānas Republikā, laikaposmā no 2017.gada 10.jūnijam līdz 10.septembrim.
3. Ekonomikas ministrijai sagatavot un nosūtīt rakstisku informāciju LTRK par to, ka Latvijas valdība izsaka atbalstu LTRK kā Latvijas uzņēmēju pārstāvniecības organizētājai starptautiskajā izstādē "EXPO 2017", tomēr nesniedz nekāda veida pilnvarojumu vai deleģējumu darboties tās vārdā vai slēgt tās vārdā līgumus, kā arī norobežojas no jebkādas finansiālas vai citādas atbildības par LTRK veiktajām darbībām.
4. Pieņemt zināšanai LTRK apliecinājumu par to, ka tai netiek deleģētas valsts pārvaldes funkcijas un valsts tai nesniedz nekādus pilnvarojumus darboties tās vārdā un slēgt līgumus, kā arī norobežojas no jebkādas finansiālas vai citas atbildības par LTRK veiktajām darbībām.
5. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu un šo protokollēmumu Valsts prezidenta kancelejai atbildes vēstules projekta sagatavošanai starptautiskās izstādes "EXPO 2017" organizatoriem un Kazahstānas Republikas prezidentam.
 
47.§
Likumprojekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā"

TA-802 ____________________________________

(Ģ.Blumers, Dz.Rasnačs, L.Medina, J.Streļčenoks, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai papildināt likumprojekta 4.pantu, precizēt likumprojekta anotāciju, saskaņot ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents, un Tieslietu ministrijai sniegt atbalstu likumprojekta virzībai Saeimā.
3. Lūgt Saeimu:
3.1. atzīt likumprojektu par steidzamu;
3.2. iesniegt likumprojektu Ministru kabinetā viedokļa sniegšanai par priekšlikumiem likumprojekta otrajam lasījumam Saeimā.
4. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Valsts kanceleju, Ģenerālprokuratūru un nevalstiskajām organizācijām, kā arī pieaicinot ekspertus no akadēmiķu vidus, viena mēneša laikā izveidot augsta līmeņa darba grupu jauna Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma izstrādei, lai nodrošinātu tiesiskā regulējuma efektivitāti korupcijas novēršanas un apkarošanas jautājumos, kā arī politisko organizāciju (partiju) finanšu kontroles un priekšvēlēšanu aģitāciju jautājumos. Darba grupai likumprojektu līdz 2016.gada 14.septembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
48.§
Informatīvais ziņojums "Ministru prezidenta ziņojums Saeimai par Latvijas nacionālo drošību"

 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
49.§
Atbildes projekts Latvijas Pašvaldību savienībai (par personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšana Latvijas pašvaldībās)

SAN-1866 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par ministriju un centrālo valsts iestāžu avansu maksājumiem"

TA-2211 ____________________________________

(J.Reirs, V.Stūris, B.Bāne, J.Dūklavs, I.Gailīte, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai novērstu prettiesisku un nepamatotu avansu veikšanu 2015.gadā un mazinātu šādu avansu maksāšanas praksi turpmākajos gados, ministriju (tai skaitā to padotības iestāžu) un citu centrālo valsts iestāžu vadītājiem:
2.1. nodrošināt, ka nodokļu maksājumi tiek veikti atbilstoši normatīvajos aktos nodokļu jomā noteiktajiem nomaksas termiņiem;
2.2. nodrošināt, ka avansa maksājumi tiek veikti tādā apmērā un kārtībā, kā tas paredzēts saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktā kārtībā noslēgtajiem līgumiem.
3. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu un šo protokollēmumu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
51.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības attīstības sadarbības ministru neformālo sanāksmi Luksemburgā 2015.gada 9.-10.decembrī

TA-2633 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z.Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības attīstības sadarbības ministru 2015.gada 9.-10. decembra neformālajā sanāksmē.
 
52.§
Informatīvais ziņojums "Par divpusējām sarunām ar Eiropas Komisiju"

TA-2651-IP ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieci Z.Liepiņu noteikt par Latvijas delegācijas vadītāju divpusējās sarunās ar Eiropas Komisiju 2015.gada 2.decembrī Briselē.
3. Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā pastāvīgā pārstāvja vietniekam, COREPER I vēstniekam J.Štālmeistaram, Ārlietu ministrijas ES Koordinācijas un politiku departamenta Pastāvīgo pārstāvju komitejas I daļas (COREPER I) sagatavošanas nodaļas vadītājam K.Krumholcam, Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniecei veselības politikas jautājumos E.Polei, Veselības ministrijas nozares padomniecei Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā K.Zālītei, Veselības ministrijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītājai K.Kļaviņai, Izglītības un zinātnes ministrijas nozares padomniecei Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā L.Sīkai, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākajai referentei S.Ozoliņai, Labklājības ministrijas nozares padomniecei Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā E.Šķibelei, Ekonomikas ministrijas nozares padomniecei Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā A.Upenai un Finanšu ministrijas nozares padomniecei Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā I.Valtmanei pārstāvēt Latvijas Republiku divpusējās sarunās ar Eiropas Komisiju 2015.gada 2.decembrī Briselē.
 
53.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2015.gada 7.decembra sanāksmē izskatāmajos Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2657 ____________________________________

(G.Belēvičs, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2015.gada 7.decembra sanāksmei Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. Padomes secinājumu projekts "Par ES stratēģiju alkohola radīta kaitējuma samazināšanai";
2.2. Padomes secinājumu projekts "Par personalizētu medicīnu pacientiem";
2.3. Padomes secinājumu projekts "Par atbalstu cilvēkiem ar demenci, uzlabojot aprūpes politiku un praksi";
2.4. Padomes secinājumu projekts "Par gūto pieredzi no Ebolas uzliesmojuma Rietumāfrikā sabiedrības veselībai – veselības drošība Eiropas Savienībā".
3. Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā pastāvīgā pārstāvja vietniekam vēstniekam J.Štālmeistaram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2015.gada 7.decembra sanāksmē Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
54.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2015.gada 7.decembra sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2658 ____________________________________

(U.Augulis, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2015.gada 7.decembra sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. Padomes secinājumu projekts "Sieviešu un vīriešu līdztiesība lēmumu pieņemšanas jomā" (pozīcija Nr.1);
2.2. Padomes secinājumu projekts "Par sociālās ekonomikas veicināšanu kā vienu no svarīgākajiem ekonomikas un sociālās attīstības virzītājspēkiem Eiropā" (pozīcija Nr.1);
2.3. Padomes secinājumu projekts 'Par sociālo pārvaldību iekļaujošai Eiropai" (pozīcija Nr.1).
3. Labklājības ministram U.Augulim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2015.gada 7.decembra sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
55.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmei 2015.gada 3.-4.decembrī

TA-2662 ____________________________________

(R.Kozlovskis, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem - pozīcija Nr.3 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības tiesībaizsardzības sadarbības un mācību (Eiropols) aģentūru, kas aizstāj Lēmumus 2009/371/TI un 2005/681/TI".
3. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2015.gada 3.-4.decembra sanāksmē iekļautajiem iekšlietu jautājumiem un Latvijas nostāju tajos.
4. Iekšlietu ministram R.Kozlovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2015.gada 3.- 4.decembra sanāksmē.
 
56.§
Informatīvais ziņojums "Par mobilo ierīču drošību un drošības risinājumiem"

TA-2543-DV ____________________________________

(R.Bergmanis, J.Baltiņš, M.Seile, V.Stepiņš, Dz.Rasnačs, U.Augulis, I.Pētersone-Godmane, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām) un Aizsardzības ministrijas pārstāvju sniegto informāciju.
2. Atzīt par izpildītu Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 59.§) 3.punktā doto uzdevumu.
3. Valsts sekretāriem nodrošināt, ka ministrijas, organizējot mobilo ierīču iepirkumus, ievēro informatīvajā ziņojumā minēto.
 
57.§
Rīkojuma projekts "Par kandidāta apstiprināšanu Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesneša amatam"

TA-2605-DV ____________________________________

(Dz.Rasnačs, R.Kronbergs, J.Reirs, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
58.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Krogertas pret Latviju"

407-k ____________________________________

()

Konfidenciāli
 
59.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 19.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 61 1.§) "Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" turpmāko darbību"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes gaitu

TA-2679-IP ____________________________________

(R.Kozlovskis, K.Ozoliņš, J.Reirs, R.Bergmanis, D.Reizniece-Ozola, J.Dūklavs, M.Seile, G.Belēvičs, U.Augulis, D.Melbārde, M.Gauss, R.D. Montāgs-Girmess, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai satiksmes ministra pienākumu izpildītāja, iekšlietu ministra R.Kozlovska un Satiksmes ministrijas valsts sekretāra K.Ozoliņa sniegto informāciju un atzīt, ka ir izpildīts Ministru kabineta 2015.gada 19.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.61 1.§) "Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" turpmāko darbību"" 2.punktā dotais uzdevums.
3. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" valdes priekšsēdētaja M.Gausa sniegto informāciju, tai skaitā par grozījumu nepieciešamību akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" biznesa plānā, un potenciālā investora R.D. Montāga-Girmesa sniegto informāciju.
 

Sēdi slēdz plkst. 17.25


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību