Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 20

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.20

2016.gada 26.aprīlī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumos Nr.712 "Dzelzceļa staciju, izmaiņas punktu un pieturas punktu - publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras objektu - atklāšanas, slēgšanas un nosaukuma piešķiršanas kārtība""

TA-764 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem""

TA-767 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi""

TA-769 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā pārtraucama sabiedrisko pakalpojumu sniegšana""

TA-770 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-443 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.196 "Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem""

TA-733 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 22.§) "Informatīvais ziņojums "Par robežšķērsošanas vietas "Vientuļi" modernizācijas projekta izpildes gaitu un papildu nepieciešamo finansējumu modernizācijas būvniecības darba pabeigšanai un aprīkojuma iegādes, uzturēšanas, darbinieku atlīdzības un nomas maksas izdevumu segšanai"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-660 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 22.§) "Informatīvais ziņojums "Par robežšķērsošanas vietas "Vientuļi" modernizācijas projekta izpildes gaitu un papildu nepieciešamo finansējumu modernizācijas būvniecības darbu pabeigšanai un aprīkojuma iegādes, uzturēšanas, darbinieku atlīdzības un nomas maksas izdevumu segšanai"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim.
2. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu – izdevumus 2016.gadā, kas saistīti ar robežšķērsošanas vietas "Vientuļi" modernizācijas būvniecības darbu pabeigšanu, segt no valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" finanšu resursiem.
3. Atļaut Finanšu ministrijai segt no valsts budžetā 2016.gadam paredzētā finansējuma kapitālieguldījumiem robežšķērsošanas vietas "Vientuļi" modernizācijas būvniecības darbu pabeigšanai valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" 2013.-2016.gadā finansētos robežšķērsošanas vietas "Vientuļi" modernizācijas būvniecības darbus, kuri netiek finansēti no Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam projekta "RKP "Vientuļi" (Latvijas Republika) rekonstrukcija un RKP "Bruņiševa" (Krievijas Federācija) iekārtošana" līdzekļiem.
 
8.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai" īstenošanas noteikumi""

TA-691 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Līdz darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai" (turpmāk – specifiskais atbalsta mērķis) projekta iesnieguma apstiprināšanai sadarbības iestādē un finansējuma nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai (Valsts izglītības satura centram) projekta attiecināmo izmaksu segšanai nepieciešamo finansējumu, kas kopsummā nepārsniedz 17 920 EUR2016.gadā, finansēt no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas 42.01.00 "Iestāžu darbības nodrošināšana". Pēc finansējuma pārdales no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" apstiprinātā projekta īstenošanai Izglītības un zinātnes ministrijai (Valsts izglītības satura centram) nodrošināt veikto izdevumu pārgrāmatošanu uz specifiskā atbalsta mērķa projekta īstenošanai Valsts kasē atvērto pamatbudžeta izdevumu kontu. Pārgrāmatošanu nodrošina tā saimnieciskā gada ietvaros, kad ir veikti izdevumi.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu, ja specifiskā atbalsta mērķa izmaksas, kas veiktas laikposmā no Ministru kabineta noteikumu par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu spēkā stāšanās dienas līdz projekta iesnieguma apstiprināšanai, varētu neattiecināt, vai neattiecina no Eiropas Sociālā fonda. Ministru kabinetu informē, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā ietverts detalizēts apraksts par radušos situāciju un neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi, un sniegts iespējamais risinājums, kas ļauj turpināt attiecīgā projekta īstenošanu.
 
9.§
Noteikumu projekts "Profesionālo kvalifikāciju saraksts, kuras iegūstot kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni"

TA-664 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 26.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 97.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-711 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 97.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016.gada 1.septembrim.
 
11.§
Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālās bibliotēkas publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-568 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.58 19.§) "Informatīvais ziņojums "Par administratīvā sloga mazināšanu un administratīvo procedūru vienkāršošanu privātā sektora darbības dokumentēšanas un dokumentu glabāšanas jomā"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-685 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.58 19.§) "Informatīvais ziņojums "Par administratīvā sloga mazināšanu un administratīvo procedūru vienkāršošanu privātā sektora darbības dokumentēšanas un dokumentu glabāšanas jomā"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016.gada 1.oktobrim.
 
13.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 93.§) "Informatīvais ziņojums "Par tiesisko regulējumu attiecībā uz atbildību par nacionālā vai etniskā naida izraisīšanu, aicinājumu likvidēt valstisko neatkarību vai graut teritoriālo vienotību un valsts simbolu zaimošanu"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-746 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 93.§) "Informatīvais ziņojums "Par tiesisko regulējumu attiecībā uz atbildību par nacionālā vai etniskā naida izraisīšanu, aicinājumu likvidēt valstisko neatkarību vai graut teritoriālo vienotību un valsts simbolu zaimošanu"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016.gada 1.septembrim.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi""

TA-635 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskās darba konferences 105.sesijā Ženēvā"

TA-739 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par apcietinātās vai notiesātās personas bērna apgādi ieslodzījuma vietā"

TA-431 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" īstenošanas noteikumi"

TA-737 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem""

TA-750 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra sēdes protokola (prot. Nr.66 37.§) "Likumprojekts "Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-718 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra sēdes protokollēmuma (prot.Nr.66 37.§) "Likumprojekts "Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums"" 5.punktā dotā uzdevumu izpildes termiņu līdz 2016.gada 30.septembrim.
 
20.§
Noteikumu projekts "Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-615 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.jūlija rīkojumā Nr.320 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

TA-710 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 9.decembra noteikumos Nr.753 "Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritēriji, kā arī ražotāju grupu darbības nosacījumi un tās kontroles kārtība""

TA-759 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai"

TA-748 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.936 "Kārtība, kādā Latvijas Republikas Zemessardze sniedz atbalstu valsts un pašvaldību institūcijām likumpārkāpumu novēršanā, sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā"""

TA-657 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (Latvijas Republikas Zemessardzei) un Valsts robežsardzei sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā noslēgt starpresoru vienošanos saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumu Nr. 936 "Kārtība, kādā Latvijas Republikas Zemessardze sniedz atbalstu valsts un pašvaldību institūcijām likumpārkāpumu novēršanā, sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā" 19.punktu.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-745 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt Zemkopības ministrijas nacionālā eksperta darba pagarināšanu Ukrainas Agrārās politikas un pārtikas ministrijā no 2016.gada 2.jūnija līdz 31.decembrim.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali Latvijas Republikas Prokuratūras pamatbudžetā"

TA-794 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"

TA-786 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu"

TA-811 ____________________________________

(R.Bergmanis, E.Rinkēvičs, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai"

TA-825 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, D.Lucaua, E.Rinkēvičs, U.Augulis, K.Gerhards, J.Reirs, G.Belēvičs, R.Bergmanis, K.Šadurskis, D.Melbārde, Dz.Rasnačs, L.Meņģelsone, E.Baldzēns, I.Vanaga, A.Korbe, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Pārresoru koordinācijas centram:
2.1. precizēt rīkojuma projekta 1.pielikuma 28.1.pasākumu atbilstoši finanšu ministres D.Reiznieces-Ozolas priekšlikumam;
2.2. precizēt rīkojuma projekta 2.pielikumā norādīto iestāžu atbildības sadalījumu un 2.pielikuma 4.1., 4.3. un 5.5.apakšpunktus atbilstoši labklājības ministra J.Reira priekšlikumiem;
2.3. precizēto rīkojuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai precizēto rīkojuma projektu sagatavot parakstīšanai.
4. Atzīmēt, ka Latvijas Darba devēju konfederācija aicina neieviest Valdības rīcības plānā paredzētās nodokļu izmaiņas, kamēr nav izstrādāta jaunā nodokļu politika, kuras izstrādē piedalās arī Latvijas Darba devēju konfederācija.
5. Pieņemt zināšanai Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības un Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas izteiktos komentārus.
 
30.§
Plāna projekts "Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plāns 2017.–2019.gadam"

TA-302 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 14.marta Direktīvas 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā ieviešanu Latvijā"

TA-755 ____________________________________

(R.Bergmanis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai rīcības plānu - uzdevumu izpildes laika grafiku Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 14.marta Direktīvas 2007/2/EK (turpmāk INSPIRE direktīvas) ieviešanai un rīcības plānu, kas saistīts ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbildību par kompetencē esošo direktīvu ieviešanas statusa ziņošanu Eiropas Komisijai. Rīcības plānu izpildē iesaistītajām institūcijām nodrošināt uzdevumu izpildes īstenošanu norādītajos termiņos.
3. Aizsardzības ministrijai sagatavot un līdz 2016.gada 15.maijam nosūtīt atbildes vēstuli Eiropas Komisijai, pievienojot rīcības plānu - uzdevumu izpildes kopējo laika grafiku INSPIRE direktīvas ieviešanai un rīcības plānu, kas saistīts ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbildībā un kompetencē esošo direktīvu ieviešanas statusa ziņošanu Eiropas Komisijai kontekstā ar INSPIRE direktīvas prasību izpildi.
4. Jautājumu par papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanu Tieslietu ministrijai budžeta programmā 07.00.00 "Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana" 2017.gadā un turpmākajos gados 27 289 EUR apmērā administratīvo robežu datu sagatavošanai un bezmaksas izsniegšanai un 53 225 EUR apmērā adrešu datu (telpu grupu, ēku, ielu un ciemu) sagatavošanai un bezmaksas izsniegšanai INSPIRE direktīvas prasību izpildei skatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par autoostu sistēmas pilnveidošanu, lai veicinātu sistēmas darbības efektivitāti un izmaksu samazināšanu"

TA-648 ____________________________________

(U.Augulis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Satiksmes ministrijai izstrādāt un Satiksmes ministram noteiktā kārtībā līdz 2016.gada 31.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Autopārvadājumu likumā, paredzot, ka autoostu reģistrēšanu un darbības uzraudzību veic VSIA "Autotransporta direkcija" un paredzot deleģējumu Ministru kabinetam noteikt autoostu reģistrācijas un darbības uzraudzības kārtību, autoostā obligāti sniedzamos pakalpojumus, kārtību, kādā autobusi iebrauc un stāv autoostas teritorijā, reisa maksas aprēķināšanas kārtību, autoostu attiecināmo un neattiecināmo izmaksu un plānotās peļņas apmēra noteikšanas kārtību, kritērijus pilna pakalpojuma, nepilna pakalpojuma autoostas un pasažieru apmaiņas pieturas statusa piešķiršanas kārtību.
3. Satiksmes ministrijai izstrādāt un Satiksmes ministram noteiktā kārtībā līdz 2016.gada 31.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus VSIA "Autotransporta direkcija" maksas pakalpojumu cenrādī.
4. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2012.gada 19.jūnija sēdes protokola Nr.34 20.§ 2.punktā doto uzdevumu.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par profesionālās izglītības kompetences centra "Ventspils Mūzikas vidusskola" tālāko attīstību"

TA-792 ____________________________________

(D.Melbārde, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt tajā norādītos priekšlikumus profesionālās izglītības kompetences centra "Ventspils Mūzikas vidusskola" tālākas attīstības nodrošināšanai.
2. Jautājumu par nepieciešamo papildu finansējumu profesionālās izglītības kompetences centra "Ventspils Mūzikas vidusskola" attīstības projekta 2.kārtas īstenošanai izskatīt Ministru kabinetā, sagatavojot likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojektu "Par valsts budžetu 2017.gadam" kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem.
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par sarunu gaitu par Grieķijas Republikas trešās ekonomikas stabilizācijas programmas pirmā pārskata noslēgšanu"

TA-827-IP ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, J.Reirs, K.Šadurskis, M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
35.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.40 63.§) "Informatīvais ziņojums "Par izlūkošanas, gaisa telpas novērošanas un pretgaisa aizsardzības spējām"" 6.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-712 ____________________________________

(R.Bergmanis, M.Kučinskis)

Ņemot vērā aizsardzības ministra iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.40 63.§) "Informatīvais ziņojums "Par izlūkošanas, gaisa telpas novērošanas un pretgaisa aizsardzības spējām"" 6.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016.gada 1.jūnijam.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas sākotnējo nostāju (pozīcija) par Uniper Ruhrgas International GmbH 2016.gada 9.marta vēstuli"

TA-797-DV ____________________________________

 

Dienesta vajadzībām
 
37.§
Konfidenciāli

59-s (2015.)

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15.10


Ministru prezidents Māris Kučinskis
Valsts kancelejas direktora vietā -

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību