Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 21

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.21

2016.gada 3.maijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1.§

Likumprojekts "Par Protokolu par Melnkalnes pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam"

TA-778 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ārlietu ministrijai pēc Protokola parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu un Protokolu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas konferencei un citu pasākumu organizēšanai piešķirtā finansējuma izmantošanu"

TA-736 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-777 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Ārlietu ministrijai attīstības sadarbības projektu īstenošanu Ukrainā 2017.gadā nodrošināt programmai 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība" piešķirto līdzekļu ietvaros.
3. Konceptuāli atbalstīt līdz 5 civilo ekspertu nosūtīšanu darbam Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā un līdz 15 civilo ekspertu nosūtīšanu dalībai Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (turpmāk – EDSO) speciālajā novērošanas misijā Ukrainā. Pēc informācijas saņemšanas no Eiropas ārējās darbības dienesta un EDSO par konkrētu ekspertu apstiprināšanu ekspertu nosūtošajai ministrijai iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par civilo ekspertu nosūtīšanu misijā un nepieciešamā finansējuma piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai""

TA-771 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 13.maija noteikumos Nr.241 "Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai""

TA-772 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6.pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" īstenošanas noteikumi"

TA-749 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1245 "Kārtība, kādā tiek veikta informācijas apmaiņa nodokļu jomā starp Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un ārvalstu kompetentajām iestādēm, ar kurām ir noslēgti Latvijas Republikas Saeimas apstiprināti starptautiskie līgumi""

TA-731 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku ikgadējā sanāksmē Londonā 2016.gada 11. un 12.maijā"

TA-837 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības Mežciema ielā 26, Mežciemā, Carnikavas novadā, valstij piederošo 2/5 domājamo daļu nodošanu Carnikavas novada pašvaldības īpašumā"

TA-630 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Latvijas Republikas valsts robežas joslas iekārtošanas un uzturēšanas noteikumi"

TA-646 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-622 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.3.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi" īstenošanas noteikumi"

TA-790 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Līdz darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.3.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi " (turpmāk – specifiskais atbalsta mērķis) projekta iesnieguma apstiprināšanai sadarbības iestādē un finansējuma nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai (Valsts izglītības satura centram) nepieciešamo finansējumu, kas kopsummā nepārsniedz 21 860 EUR 2016.gadā, projekta attiecināmo izmaksu segšanai finansēt no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas 42.01.00 "Iestāžu darbības nodrošināšana". Pēc finansējuma pārdales no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" apstiprinātā projekta īstenošanai Izglītības un zinātnes ministrijai (Valsts izglītības satura centram) nodrošināt veikto izdevumu pārgrāmatošanu uz specifiskā atbalsta mērķa projekta īstenošanai Valsts kasē atvērto pamatbudžeta izdevumu kontu. Pārgrāmatošanu nodrošina tā saimnieciskā gada ietvaros, kad ir veikti izdevumi.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu gadījumā, ja specifiskā atbalsta mērķa izmaksas, kas veiktas laika posmā no Ministru kabineta noteikumu par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu spēkā stāšanās dienas līdz projekta iesnieguma apstiprināšanai, varētu netikt vai netiek attiecinātas no Eiropas Sociālā fonda, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju un neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi un sniegts apraksts par turpmāko iespējamo risinājumu, lai turpinātu attiecīgā projekta īstenošanu.

 
13.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2016./2017.mācību gadā"

TA-728 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas un Rīgas Tehniskās universitātes valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"

TA-551 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.561 "Invalīdu lietu nacionālās padomes nolikums""

TA-675 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 29.decembra noteikumos Nr.489 "Dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) valsts reģistrācijas un uzskaites kārtība""

TA-574 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

17.§

Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1.pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi"

TA-795 ____________________________________

(U.Augulis, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Lai nodrošinātu sekmīgu, kvalitatīvu un savlaicīgu Kohēzijas fonda līdzfinansēto lielo projektu sagatavošanu un īstenošanu, uzdot Satiksmes ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei papildu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda vadības likumā noteiktajām atbildīgās iestādes funkcijām nodrošināt Eiropas Savienības fondu lielo projektu sagatavošanas un ieviešanas uzraudzību.
3. Finanšu ministrijai, kā par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" īstenošanu atbildīgajai institūcijai, nodrošināt Satiksmes ministrijai papildu Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības līdzekļu piešķīrumu 70 000 EUR līdz 2018.gada 31.decembrim, ņemot vērā papildu funkciju lielo projektu ieviešanas uzraudzībai.

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

18.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.februāra rīkojumā Nr.76 "Par darba grupas izveidi""

TA-610 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.820 "Kārtība, kādā pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes, prokuratūra un tiesa pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod saglabājamos datus, kā arī kārtība, kādā apkopo statistisko informāciju par saglabājamo datu pieprasījumiem un to izsniegšanu""

TA-670 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.572 "Noteikumi par personas datu aizsardzības speciālista reģistrācijas iesnieguma un iesnieguma par personas datu aizsardzības speciālista izslēgšanu no Datu valsts inspekcijas reģistra veidlapu paraugiem""

TA-701 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra noteikumos Nr.143 "Kārtība, kādā publiskos dokumentus pārvērš elektroniskā formā""

TA-714 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Rēzeknes novada lauku apvidū"

TA-203 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1050 "Sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu veikšanas kārtība""

TA-705 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.610 "Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji""

TA-831 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
(2015.) Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Purvciema ielā 6, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - Austrumu maģistrāles posma no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai"

TA-2140 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2015.gada 6.oktobra sēdes protokola Nr.53 22.§ "Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Purvciema ielā 6, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - Austrumu maģistrāles posma no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai"".

 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.367 "Nacionālais numerācijas plāns""

TA-708 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo domājamo daļu no nekustamā īpašuma Vecpilsētas ielā 2, Jelgavā, nodošanu Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-689 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot parakstīšanai.
2. Aicināt Jelgavas pilsētas pašvaldību ierakstīt nekustamo īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda sešu mēnešu laikā pēc šā rīkojuma pieņemšanas dienas.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.septembra noteikumos Nr.506 "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi""

TA-656 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-647 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 4.augusta noteikumos Nr.455 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā"" īstenošanai"

TA-829 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1029 "Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa - Turaidas muzejrezervāta - publisko maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-834 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-844 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

33.§

Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-874 ____________________________________

(D.Melbārde, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai tehniski precizēt rīkojuma projektu un sagatavot to parakstīšanai.
 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

34.§

Konceptuāls ziņojums "Par politikas alternatīvu veidošanu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas problēmas risināšanai, lai nodrošinātu 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" ieviešanu"

TA-729 ____________________________________

(K.Šadurskis, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Plāna projekts "Pieaugušo izglītības pārvaldības modeļa ieviešanas plāns 2016.–2020.gadam"

TA-668 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Informatīvie ziņojumi

36.§

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās darbu 2015.gadā"

TA-730 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijai, ja iespējams, apkopot un nosūtīt tieslietu ministram Dz.Rasnačam informāciju par summām, kādas Eiropas padomes dalībvalstīm 2015.gadā atlīdzībās piesprieda Eiropas Cilvēktiesību tiesa.

 

37.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" līdzfinansētā projekta "Labās prakses un pieredzes apmaiņa konkurences tiesību, tirgus uzraudzības, akreditācijas un standartizācijas jautājumos" īstenošanai"

TA-775 ____________________________________

(G.Zadraks, A.Ašeradens, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Ekonomikas ministrijai uzņemties 2016.gadā papildu valsts budžeta saistības un slēgt līgumu ar Ziemeļu Ministru padomi par projekta "Labās prakses un pieredzes apmaiņa konkurences tiesību, tirgus uzraudzības, akreditācijas un standartizācijas jautājumos", kurš tiek īstenots Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" ietvaros, ieviešanu. Projekta kopējās izmaksas plānotas 10 638 EUR, tai skaitā 60% Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas finanšu palīdzība (6 383 EUR) un 40% nacionālais līdzfinansējums (4 255 EUR).
3. Šī protokollēmuma 2.punktā minētā projekta ieviešanai nepieciešamo finansējumu 5 213 EUR apmērā, tajā skaitā nacionālo līdzfinansējumu 4 255 EUR apmērā un nacionālo priekšfinansējumu 958 EUR apmērā pārdalīt 2016.gadā no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Ekonomikas ministrijai sagatavot un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par apropriācijas pārdali.
5. Ekonomikas ministrijai pēc gala maksājuma saņemšanas nodrošināt līdzekļu ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

 

Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

38.§

Informatīvais ziņojums "Par 2016. gada 13. maija Eiropas Savienības Ārlietu padomes sanāksmi Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos"

TA-878 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Par Transatlantisko tirdzniecības un investīciju partnerību starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm".
3. Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z.Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku 2016.gada 13.maija Eiropas Savienības Ārlietu padomes sanāksmē Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos.

 
39.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2016. gada 12. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-881 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu Nr.1 "Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju apstiprināšanu Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2016.gada 12.maija sanāksmei".
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Nr.1 "Par Pasaules Humānās palīdzības samitu" un Nr.2 "Par Eiropas Savienības kopējo attīstības sadarbības plānošanu".
3. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu Nr.2 "Par citiem Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2016.gada 12.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
4. Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z.Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2016.gada 12.maija sanāksmē.

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

40.§

Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrību "Latvijas kuģniecība""

TA-793-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs atsauc iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts kancelejai izbeigt informatīvā ziņojuma kontroli.
 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)

41.§

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības aktuālajiem jautājumiem"

TA-828-DV ____________________________________

(E.Rinkēvičs, U.Augulis, K.Šadurskis, M.Kučinskis)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
42.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Kvasņevskis un citi pret Latviju"

112-k____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.Ašeradens, J.Reirs, Dz.Rasnačs, K.Līce, K.Šadurskis, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Latvijas pārstāvei starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.05


Ministru prezidents Māris Kučinskis
Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību