Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 41

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.41

2017.gada 28.augustā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroliere

-

E.Krūmiņa

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

B.Medvecka

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece,
Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.11.50

-

L.Milenberga

1.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2018., 2019. un 2020.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" izstrādes procesā"

TA-1769-IP _________________________________

(D.Reizniece-Ozola, J.Plūme, I.Alliks, Dz.Rasnačs, P.Vilks, A.Ašeradens, I.Jaunzeme, E.Rinkēvičs, A.Čakša, D.Mūrmane-Umbraško, K.Šadurskis, J.Citskovskis, R.Kronbergs, R.Kozlovskis, U.Augulis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai izdevumu pārskatīšanas procesā pielietotās metodes un tām atbilstošos izdevumu pārskatīšanas rezultātus saskaņā ar informatīvajā ziņojumā un šajā protokollēmumā noteikto.
3. Pieņemt zināšanai, ka neatkarīgo institūciju (izņemot Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi) izdevumi pārskatīti tikai horizontāli izvērtējamo pasākumu kontekstā (pārvaldes funkciju un finanšu vadības pilnveidošana, zemākās prioritātes administratīvo izdevumu pārskatīšana, pašu ieņēmumu atlikumu izmantošana).
4. Pieņemt zināšanai, ka izdevumu pārskatīšana tika veikta atbilstoši Ministru kabinetā apstiprinātajam izdevumu pārskatīšanas tvērumam, tai skaitā pārskatot līdz šim piešķirto finansējumu jaunajām politikas iniciatīvām, neatliekamajiem pasākumiem un citiem prioritārajiem pasākumiem 2014.-2016.gadam, 2015.-2017.gadam un 2016.-2018.gadam, identificējot ministriju un citu centrālo valsts iestāžu (turpmāk – ministrijas) iekšējos resursus 2018.gadam 52 501 700 EUR un 2019.gadam 47 625 627 EUR apmērā atbilstoši informatīvā ziņojuma 1., 2. un 3.pielikumam.
5. Pieņemt zināšanai, ka pasākumu pārskatīšanas rezultātā identificētos iekšējos resursus plānots turpināt izmantot tā piešķiršanas laikā noteiktajiem mērķiem (pasākumiem) vai jau izmanto citiem mērķiem (pasākumiem), vai vidējā termiņā tie tiks novirzīti citiem mērķiem (pasākumiem), un atbalstīt ministriju iesniegtos priekšlikumus par pasākumu pārskatīšanas rezultātā identificētajiem iekšējiem resursiem, kā arī citus ministriju papildu priekšlikumus atbilstoši informatīvā ziņojuma 15.pielikumam.
6. Atbalstīt turpmākās darbības plānu valsts budžeta iestāžu publisko pakalpojumu piegādes un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas optimizācijai saskaņā ar informatīvā ziņojuma 14.pielikumu, tai skaitā:
6.1. ministrijām atbilstoši plānā norādītajam kompetenču sadalījumam veikt turpmākās darbības plāna valsts budžeta iestāžu publisko pakalpojumu piegādes un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas optimizācijai īstenošanu, ņemot vērā noteiktos termiņus;
6.2. lai nodrošinātu turpmākās darbības plāna valsts budžeta iestāžu publisko pakalpojumu piegādes un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas optimizācijai noteikto uzdevumu izpildi, ministrijām sniegt nepieciešamo informāciju par uzdevumu izpildi noteiktajai atbildīgajai institūcijai tās norādītajos termiņos, analītisko aprēķinu vai izvērtējuma veikšanai.
7. Ekonomikas ministrijai ar 2018. gadu un turpmāk ik gadu līdz kārtējā gada 1. jūlijam veikt pētījumu par prognozētām izmaiņām darba spēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē un publicēt tā rezultātus sava tīmekļa vietnē.
8. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju un Finanšu ministriju izvērtēt saskaņā ar Imigrācijas likumu ārzemnieku veikto maksājumu administrēšanas izmaksas un efektivitāti, līdz 2017.gada 31.oktobrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus turpmākai rīcībai.
9. Ekonomikas ministrijai, lai nodrošinātu valsts budžeta racionālu izmantošanu un administratīvā sloga mazināšanu un, lai sekmētu konkurences veicināšanu visās tautsaimniecības nozarēs un tādējādi turpmāku ekonomisko izaugsmi, līdz 2018.gada 2.aprīlim sagatavot priekšlikumus par vienotas konkurences un regulācijas iestādes izveides iespējām un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
10. Finanšu ministrijai līdz 2017.gada 29.decembrim izvērtēt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas reorganizācijas iespējas, pievienojot to Valsts ieņēmumu dienestam, un iesniegt informāciju izskatīšanai Ministru kabinetā.
11. Finanšu ministrijai sagatavot grozījumus Likumā par budžetu un finanšu vadību, paredzot risinājumu procedūru vienkāršošanai valsts budžeta iestāžu pašu ieņēmumu plānošanai un to neizmantoto atlikumu pārnešanai uz nākamo gadu, un finanšu ministram likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" pavadošo likumprojektu paketē.
12. Finanšu ministrijai līdz 2018.gada 1.jūnijam izvērtēt Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumus Nr.256 "Noteikumi par kārtību, kādā ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm tiek veikta apropriācijas pārdale starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem", 2010.gada 18.maija noteikumus Nr.464 "Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", 2007.gada 28.augusta noteikumus Nr.594 "Noteikumi par valsts budžeta apropriācijas rezerves izmantošanu" un 2009.gada 22.decembra noteikumus Nr.1644 "Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdzekļus", izveidojot vienotu normatīvo regulējumu visu veidu apropriāciju izmaiņu veikšanai.
13. Finanšu ministrijai līdz 2018.gada 1.janvārim paplašināt Vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes sistēmas (SAP) funkcionalitāti, lai apropriāciju izmaiņu pieprasījumu pielikumu skaitliskās informācijas ievadi SAP portālā varētu nodrošināt ministriju līmenī.
14. Finanšu ministrijai izvērtēt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2018.gada 27.marta sēdē grozījumus Ministru kabineta 2011.gada 23.augusta instrukcijā Nr.8 "Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi".
15. Finanšu ministrijai izvērtēt nepieciešamās izmaiņas bāzes izdevumu aprēķināšanas metodikā un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2018.gada 8.janvāra sēdē grozījumus Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam".
16. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar pārējām iesaistītajām ministrijām līdz 2017.gada 29.septembrim sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā izvērtējumu par Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā, paredzēto pasākumu izpildi, nepieciešamības gadījumā iesniedzot priekšlikumus par turpmāko šo pasākumu finansēšanas modeli.
17. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju līdz 2018.gada 1.martam izvērtēt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā ziņojumu par efektīvāko institucionālās pārvaldības modeli vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas un civilstāvokļa aktu reģistrācijas jomā.
18. Zemkopības ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju un Finanšu ministriju (Valsts ieņēmumu dienestu), lai novērstu funkcijas dublēšanos attiecībā uz zāļu kontroli robežkontroles punktos, līdz 2017.gada 1.decembrim izvērtēt iespējamos risinājumus un iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus turpmākai rīcībai.
19. Veselības ministrijai sadarbībā ar Zemkopības ministriju, lai aktualizētu situāciju attiecībā uz miruša cilvēka ķermeņa pārvadāšanas atļaujas vai izziņas par nāves cēloni izskatīšanu, līdz 2017.gada 1.decembrim izvērtēt un sagatavot grozījumus Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumos Nr.523 "Kārtība, kādā ieved valstī vai izved no tās miruša cilvēka ķermeni, pārvadā, glabā, apbedī vai kremē no infekcijas slimības miruša cilvēka ķermeni un veic obligāto patologanatomisko izmeklēšanu diagnozes precizēšanai pēc slimnieka nāves".
20. Satiksmes ministrijai budžeta programmā "Valsts autoceļu fonds" ar 2018.gadu izveidot atsevišķu apakšprogrammu, kurā tiek nodalīts valsts autoceļu pārvaldīšanai paredzētais finansējums.
21. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju līdz 2017.gada 1.decembrim sagatavot priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, lai ministriju darbinieku komandējumu izmaksas varētu segt no to valsts kapitālsabiedrību līdzekļiem, kuru darbības jomu ietvaros attiecīgais komandējums ir nepieciešams.
22. Tieslietu ministrijai izvērtēt Uzturlīdzekļu garantiju fonda izdevumu straujo pieaugumu, sniedzot priekšlikumus, lai ierobežotu turpmāku izmaksu pieauguma risku no Uzturlīdzekļu garantiju fonda.
23. Demogrāfisko lietu centram sadarbībā ar Pārresoru koordinācijas centru un Labklājības ministriju izvērtēt ar papildu piešķirto finansējumu atbalstīto pasākumu sasaisti ar sasniegtajiem rezultātiem demogrāfijas situācijas uzlabošanā, sniedzot priekšlikumus par demogrāfijas politikas efektivitātes paaugstināšanu.
24. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju un Finanšu ministriju izveidot darba grupu rīcības plāna izstrādei tiesu ekspertīžu institūta reformas ieviešanai. Tieslietu ministrijai līdz 2018.gada 31.jūlijam iesniegt Ministru kabinetā darba grupas izstrādāto rīcības plānu.
25. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju līdz 2018.gada 1.jūnijam izvērtēt ieslodzīto konvojēšanas funkcijas nodrošinājumu Valsts policijā un Ieslodzījuma vietu pārvaldē, izstrādājot efektīvāko risinājumu ar esošajām valsts budžeta finansiālajām iespējām, un pēc saskaņošanas ar Finanšu ministriju iesniegt priekšlikumus ieslodzīto konvojēšanas funkcijas pārskatīšanai izskatīšanai Ministru kabinetā.
26. Tieslietu ministrijai sagatavojot Ministru kabineta noteikumu projektu par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru un darbinieku prasījumu garantiju fondā ieskaitāmās nodevas daļu attiecīgajā gadā, noteikt optimāli nepieciešamo līdzekļu apmēru atbilstoši riska iestāšanās vērtējumam, un paredzēt uzņēmējdarbības riska valsts nodevas sadalījumu atbilstoši informatīvajā ziņojumā "Par Maksātnespējas administrācijas attīstību" noteiktajam.
27. Tieslietu ministrijai pārskatīt Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas pakalpojumu kvalitāti un atbilstību personas datu aizsardzības prasībām un izvērtēt publiski pieejamās informācijas apjomu, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldības iestādēm izsniedzamo informāciju, tai skaitā iespējas veicināt Uzņēmumu reģistra reģistros veikto ierakstu izmantošanu.
28. Tieslietu ministrijai līdz 2018.gada 2.jūlijam izvērtēt iespēju samērot ar uzturlīdzekļu izmaksu saistīto tiesisko regulējumu ar plānoto nodokļu reformu, nepieciešamības gadījumā virzot priekšlikumus par grozījumiem Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumos Nr.37 "Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam", izvērtējot procentuālā apmēra no minimālās mēnešalgas atbilstību valsts attīstības iespējām, kā arī iespējas rast nepieciešamo finansējumu uzturlīdzekļu izmaksai no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, piemēram, meklējot veidus, kā palielināt regresa kārtībā atgūto līdzekļu apjomu no parādniekiem un samazināt nepamatotu pieprasījumu risku.
29. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēt atbalsta funkciju īstenošanai novirzītos resursus Valsts vides dienestā un Dabas aizsardzības pārvaldē, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldes struktūras optimizēšanu, Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas pievienošanu Valsts reģionālās attīstības aģentūrai, Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu pēcuzraudzības un Emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta projektu uzraudzības funkcijas nodošanu Valsts reģionālās attīstības aģentūrai, un iesniegt Finanšu ministrijai priekšlikumus par sasniegtajiem rezultātiem izdevumu pārskatīšanas procesā saskaņā ar likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020., 2021.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" sagatavošanas grafikā noteiktajiem termiņiem.
30. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2017.gada 29.decembrim izvērtēt un iesniegt Finanšu ministrijai informāciju par Latvijas Hidroekoloģijas institūtam novirzīto valsts budžeta finansējumu par atsevišķu pārvaldes deleģēto uzdevumu izpildi un tā sasaisti ar sasniegto rezultātu un valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" novirzīto valsts budžeta finansējumu par atsevišķu pārvaldes deleģēto uzdevumu izpildi un tā sasaisti ar sasniegto rezultātu.
31. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēt iespēju pilnveidot Elektronisko iepirkumu sistēmu atbilstoši informatīvajā ziņojumā ietvertajiem priekšlikumiem preču un pakalpojumu klāsta paplašināšanai un līdz 2017.gada 29.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos.
32. Kultūras ministrijai sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi izstrādāt un kultūras ministram līdz 2017.gada 15.septembrim iesniegt Ministru kabinetā nepieciešamos normatīvo aktu projektus par ikgadējās valsts nodevas piemērošanu elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kuriem ir izsniegta retranslācijas atļauja.
33. Kultūras ministrijai sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi izvērtēt iespēju noteikt maksu elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem par retranslējamās programmas reģistrēšanu un nepieciešamības gadījumā iesniegt normatīvo aktu projektus izskatīšanai Ministru kabinetā.
34. Lai ministrijas atbrīvotu no tām neraksturīgas funkcijas – muzeju darbības un attīstības nodrošināšanas un novērstu valsts budžeta finansēto iestāžu funkciju dublēšanos, Kultūras ministrijai sadarbībā ar ministrijām izvērtēt iespējas ministriju padotībā esošos muzejus nodot Kultūras ministrijai, vai arī muzejus vai to atsevišķas filiāles nodot pašvaldību pārziņā, un iesniegt priekšlikumus Finanšu ministrijā.
35. Kultūras ministrijai turpināt nulles budžeta sagatavošanu, izstrādājot to pilnībā bibliotēku politikas nozarei un aptverot visas konkrētās iestādes funkcijas un sniegtos pakalpojumus, atvēlot šim darba uzdevumam ilgāku laiku, un iesniegt priekšlikumus Finanšu ministrijā izdevumu pārskatīšanas procesā saskaņā ar likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" sagatavošanas grafikā noteiktajiem termiņiem.
36. Veselības ministrijai sagatavot un līdz 2017.gada 1.novembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos, lai veiktu izmaiņas asins donoru kompensāciju izmaksas kārtībā, paredzot, ka donoriem, pēc brīvprātības un labas gribas principa, ir iespēja atteikties no atlīdzības par asins nodošanu.
37. Veselības ministrijai, ņemot vērā nulles budžeta projekta secinājumus, iesniegt priekšlikumus Finanšu ministrijā izdevumu pārskatīšanas procesā saskaņā ar likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" sagatavošanas grafikā noteiktajiem termiņiem, lai apakšprogrammā 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana" piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, pārskatot visas diagnožu grupas, tiktu paaugstināta zāļu iegādes izdevumu kompensācijas sistēmas efektivitāte, sasniedzot augstākus rezultatīvos rādītājus.
38. Tieslietu ministrijai un Veselības ministrijai, gatavojot Ministru kabineta rīkojumus par budžeta nefinansēto iestāžu 2018.gada budžetu apstiprināšanu, izvērtēt iespēju paredzēt, ka šo iestāžu pašu ieņēmumu atlikums transferta veidā atbilstoši informatīvajā ziņojumā noteiktajam ir ieskaitāms valsts budžetā, nodrošinot attiecīgās ministrijas prioritāro pasākumu finansēšanu.
39. Ministrijām atbilstoši informatīvajā ziņojumā norādītajam par maksas pakalpojumu cenrāžu aktualizāciju veikt izvērtējumu un nepieciešamības gadījumā sagatavot nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos.
40. Ministrijām veikt nepieciešamās darbības, lai, nomājot vai lietojot valstij piederošu vai piekritīgu nekustamo īpašumu, ministrija saņemtu pilnvarojumu veikt nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu pašvaldībai un par pilnvarojumu tiktu paziņots pašvaldībai. Pēc minēto darbību veikšanas ministrijām iesniegt attiecīgu informāciju Finanšu ministrijā izdevumu pārskatīšanas procesā saskaņā ar likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" sagatavošanas grafikā noteiktajiem termiņiem.
41. Pieņemt zināšanai Pārresoru koordinācijas centra sniegto informāciju, ka pārskatot prioritārā pasākuma "Latvijas konkurētspējas novērtējums un tā uzraudzības (monitoringa) sistēma" sasniedzamos rezultātus, piešķirtie līdzekļi tiks novirzīti pētnieciski analītiskā atbalsta nodrošināšanai, pamatojoties uz Nacionālās Attīstības padomes un Saeimas Ilgtspējīgas Attīstības komisijas pieņemtajiem lēmumiem par nepieciešamajiem izvērtējumiem un investīciju atbalsta instrumentiem konkurētspējas jomā (t.sk. tādās tai pakārtotajās jomās kā cilvēkresursu, transporta, izglītības, veselības u.c.) attiecīgajā pārskata gadā.
42. Ministrijām pārskatīt līdzšinējo praksi un turpmāk nepieprasīt jaunas amata vietas, nepieciešamos cilvēkresursus rodot iekšējo procesu efektivizēšanā vai ministrijas ietvaros (izņemot pilnā apmērā no ārvalstu finanšu palīdzības finansētās amata vietas). Turpmāk virzot tiesību aktu projektus, politikas plānošanas dokumentus, kā arī sagatavojot līdzekļu pieprasījumu prioritārajiem pasākumiem, papildus finansējumu restrukturizētām amata vietām plānot kā starpību starp finansējumu esošajai amata vietai (tai skaitā arī vakancei) un amata vietai, kas būs nepieciešama konkrētā pasākuma īstenošanai.
43. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju, ņemot vērā Valsts kancelejas ierosinātos precizējumus, līdz ziņojuma publicēšanai aktualizēt informatīvā ziņojuma sadaļas "Valsts budžeta iestāžu publisko pakalpojumu piegādes un IKT joma" tabulā Nr.4.2. un 14.pielikumā minētā uzdevuma "Izvērtēt komandējumu procesu un to atbalsta risinājumu centralizācijas potenciālu" izpildes termiņus.

 

Sēdi slēdz plkst. 12.50


Ministru prezidents Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību