Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 25

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.25

2018.gada 22.maijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 -

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumos Nr.675 "Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-773 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu"

TA-860 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai"

TA-847 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.74 "Prasības individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, to atbilstības novērtēšanas kārtība un tirgus uzraudzība" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-868 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2001.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.163 "Noteikumi par iekārtām, kurās tiek izmantots gāzveida kurināmais" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-869 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-867 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Brīvības gatvē, Rīgā nodošanu Labklājības ministrijas valdījumā"

TA-794 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Likumprojekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-777 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-820 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2018./2019.mācību gadā"

TA-853 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par prioritārajam pasākumam "Papildu investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai" paredzētā finansējuma sadalījumu 2018.gadā"

TA-900 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā"

TA-880 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.279 "Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasības sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem""

TA-885 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt apropriācijas pārdali Labklājības ministrijas pamatbudžeta ietvaros 2018.gadam no apakšprogrammas 20.02.00 "Izdienas pensijas", samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus sociālajiem pabalstiem (izdienas pensijas) 227 124 EUR apmērā, uz apakšprogrammu 05.37.00 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana", palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus 227 124 EUR apmērā, lai nodrošinātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 340 politiski represētām personām un mazinātu pakalpojuma rindu, piesaistot papildu pakalpojuma sniedzēju.
3. Labklājības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.
4. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šī protokollēmuma 2.punktā minēto apropriācijas pārdali un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas pārdali.
5. Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2019., 2020. un 2021.gadam ik gadu politiski represēto personu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai 227 124 EUR apmērā skatāms Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām. Gadījumā, ja papildu finansējums netiks piešķirts, lai nodrošinātu noteikumos plānoto, Labklājības ministrijai veikt finansējuma pārplānošanu starp nozares īstenotajiem pakalpojumiem, pārskatot attiecīgā gada prioritātes.

 
14.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.3.pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana" īstenošanas noteikumi"

TA-886 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumos Nr.127 "Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi""

TA-821 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību""

TA-774 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 21.jūlija noteikumos Nr.792 "Noteikumi par saistību piespiedu izpildīšanas brīdinājuma kārtībā izmantojamām veidlapām""

TA-739 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos Nr.378 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus""

TA-736 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās būves "Salapi" Skrīveru novadā nodošanu Skrīveru novada pašvaldības īpašumā"

TA-784 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai"

TA-832 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 13.marta noteikumos Nr.159 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība par 2017.gada lietavās cietušajiem sējumiem un stādījumiem""

TA-876 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 6.februāra noteikumos Nr.78 "Prasības elektrotransportlīdzekļu uzlādes, dabasgāzes uzpildes, ūdeņraža uzpildes un krasta elektropadeves iekārtām""

TA-933 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu""

TA-918 ____________________________________

(D.Mūrmane-Umbraško, A.Čakša, A.Ašeradens, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā"

TA-758 ____________________________________

(K.Šadurskis, J.Dūklavs, A.Kiopa, A.Čakša, A.Siliņš, J.Garisons, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai papildināt likumprojekta 3.pantā ietvertā 35.panta otrās daļas pirmo teikumu ar vārdiem "konsultējoties ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un Latvijas Zinātnes padomi", attiecīgi precizēt likumprojekta anotāciju, kā arī anotācijā svītrot tekstu, ka tuvākajos trīs gados valsts pētījumu programma veselības nozarē netiks īstenota, un iesniegt precizēto likumprojektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
5. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
6. Noteikt, ka Zemkopības ministrija savas kompetences valsts pētījumu programmas var finansēt no akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" ikgadējā valsts budžetā iemaksātajām dividendēm, ikgadēji 2 milj. EUR apmērā.
7. Jautājums par papildu finansējumu valsts pētījumu programmām skatāms Ministru kabinetā likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam un likumprojekta par vidējā termiņa budžeta ietvaru sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritāro pasākumu pieprasījumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas. 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par iespēju reģistrēt Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS) vai Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS) brīvajā zonā novietoto preču uzskaiti un pārvietošanu ar autotransportu starp brīvo zonu teritorijām Rīgas brīvostā, Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā vai starp Ventspils brīvostas daļām viena muitas kontroles punkta ietvaros"

TA-386 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
26.§
Konceptuālais ziņojums "Par Padziļinātās sadarbības programmas darbību un tās attīstības modeli"

TA-581 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, J.Salmiņa, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Finanšu ministrijai, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1.1. un 1.2. apakšpunktā minēto, rīkojuma projektā svītrot 2.3. apakšpunkta pēdējo teikumu un termiņu "2018.gada 1.jūlijs" aizstāt ar termiņu "2018.gada 1.septembris", attiecīgi precizēt konceptuālā ziņojuma 3.2.2. pasākuma tekstu un iesniegt precizēto rīkojuma projektu un konceptuālo ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par vienota dzimumšūnu reģistra izveidi)

TA-716 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.
 
28.§
Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (Informatīvais ziņojums "Par vienota tiesiskā regulējuma nepieciešamību ar kapsētu apsaimniekošanu un ar kapsētu izmantošanu saistīto pakalpojumu jomā")

TA-448 ____________________________________

(K. Gerhards, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Tieslietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību, ņemot vērā Satversmes tiesas nolēmumā izdarītos secinājumus, līdz 2019.gada 30.novembrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par apbedīšanas nozares regulējuma pilnveidošanu.
3. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu un šo protokollēmumu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
29.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2018.gada 22.-23.maija sanāksmei

TA-931-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2018.gada 22.-23.maija sanāksmei Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos - "Par Padomes secinājumu projektu par nepieciešamību priekšplānā izvirzīt kultūras mantojumu Eiropas Savienības politikās" (pozīcija Nr.1).
3. Kultūras ministrei D.Melbārdei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2018.gada 22.-23.maija sanāksmē Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
30.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 par Latvijas atbalstu kandidātam uz Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja izpilddirektora amatu

TA-942-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Latvijas atbalstu kandidātam uz Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja izpilddirektora amatu".
 
31.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2018.gada 29.maija sanāksmei

TA-945-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2018.gada 29.maija sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.1 "Padomes secinājumu projekts "Paātrinot zināšanu apriti ES"";
2.2. pozīcija Nr.1 "Padomes secinājumu projekts par Eiropas atvērtās zinātnes mākoni";
2.3. pozīcija Nr.1 "Par Komisijas priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Atomenerģijas kopienas pētniecības un mācību programmu 2019.-2020.gadam, kas papildina pētniecības un inovācijas pamatprogrammu "Apvārsnis 2020"".
3. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārei L.Lejiņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2018.gada 29.maija sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
32.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par 2018.gada 24.maija Euro grupas un 2018.gada 25.maija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem

TA-948-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavotās Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par priekšlikumiem:
1.1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr.575/2013 attiecībā uz sviras rādītāju, neto stabila finansējuma rādītāju, prasībām attiecībā uz pašu kapitālu un atbilstīgām saistībām, darījumu partnera kredītrisku, tirgus risku, riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem, riska darījumiem ar kolektīvu ieguldījumu uzņēmumiem, lieliem riska darījumiem, pārskatu sniegšanas un atklāšanas prasībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr.648/2012;
1.2. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr.806/2014 attiecībā uz zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēju kredītiestādēm un ieguldījumu brokeriem;
1.3. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/59/ES par kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēju un ar ko groza Direktīvu 98/26/EK, Direktīvu 2002/47/EK, Direktīvu 2012/30/ES, Direktīvu 2011/35/ES, Direktīvu 2005/56/EK, Direktīvu 2004/25/EK un Direktīvu 2007/36/EK;
1.4. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz atbrīvotajām sabiedrībām, finanšu pārvaldītājsabiedrībām, jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām, atalgojumu, uzraudzības pasākumiem un pilnvarām un kapitāla saglabāšanas pasākumiem" (pozīcija Nr.2);
1.5. Padomes Direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK groza attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa sistēmas atsevišķu noteikumu saskaņošanu un vienkāršošanu un galīgās nodokļa uzlikšanas sistēmas ieviešanu tirdzniecībā starp dalībvalstīm (pozīcija Nr.1).
2. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
3. Finanšu ministrei D.Reizniecei-Ozolai pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas 2018.gada 24.maija sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2018.gada 25.maija sanāksmē.


 
33.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2018.gada 28.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-956-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2018.gada 28.maija sanāksmē.

 
34.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, atbildot uz celto prasību Eiropas Savienības Tiesā lietā C-202/18

TA-957-IP ____________________________________

(R.Kronbergs, M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, atbildot uz celto prasību Eiropas Savienības Tiesas lietā C-202/18.
2. Finanšu ministrijai, Ārlietu ministrijai, Ģenerālprokuratūrai un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai, nesniedzot atsevišķus rakstiskus apsvērumus Eiropas Savienības Tiesā.
3. Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci tiesu jautājumos I.Kucinu un Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas uzraudzības departamenta direktora vietnieci J.Davidoviču pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-202/18.


 
35.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru 2018.gada 28.maija sanāksmei

TA-959-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par citā dalībvalstī likumīgi tirgotu preču savstarpēju atzīšanu".
3. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projektu par taisnīguma un caurspīdības veicināšanu uzņēmējiem tiešsaistes starpniecības platformās".
4. Latvijas Republikas pastāvīgā pārstāvja Eiropas Savienībā vietniecei, vēstniecei A.Balodei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2018.gada 28.maija sanāksmē.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par militāro pārvietošanos"

TA-719-IP ____________________________________

(J.Garisons, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Aizsardzības ministrijai, Satiksmes ministrijai un Zemkopības ministrijai vienoties par kārtību, kādā infrastruktūras projektos tiek iestrādātas militārās mobilitātes un militārās pretmobilitātes prasības.

 
37.§
Paskaidrojuma projekts par kasācijas sūdzību Augstākajai tiesai lietā Nr.A420267015

TA-1718 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu par kasācijas sūdzību Augstākajai tiesai lietā Nr.A420267015.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Augstākajai tiesai.
 
38.§
Paskaidrojuma projekts par kasācijas sūdzību Augstākajai tiesai lietā Nr.A420393413

TA-1351 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu par kasācijas sūdzību administratīvajā lietā Nr.A420393413.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Augstākajai tiesai.
 
39.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-719 ____________________________________

.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.10


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību