Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 45

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

Ārkārtas sēde aptaujas kārtībā

 

Rīgā

Nr.45

2019.gada 4.oktobrī

 

Piedalās:

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

R.Nemiro

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēde aptaujas kārtībā līdz plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola projekts

TA-1879 ____________________________________

(A.Pabriks, J.Bordāns, E.Rinkēvičs, R.Nemiro, J.Reirs, S.Ģirģens, I.Šuplinska, N.Puntulis, R.Petraviča, T.Linkaits, I.Viņķele, K.Gerhards, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegtajā Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola projektā iekļautos Ministru kabineta viedokļus un panāktās vienošanās.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība ir iesniegusi jautājumus iekļaušanai Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola projektā, par kuriem nav notikušas diskusijas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienības ikgadējās sarunās vai par kuriem ikgadējās sarunās nav panākta vienošanās.
3. Lai nodrošinātu likuma "Par pašvaldībām" 86.pantā noteikto, ministrijām līdz 2020.gada 1.augustam iekļaut ikgadējās sarunās ar Latvijas Pašvaldību savienību šādus jautājumus, piedāvājot risinājumus:
3.1. Ekonomikas ministrijai:
3.1.1. par mērķdotāciju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu izmaksai denacionalizēto namu īrniekiem;
3.1.2. par valsts atbalsta programmu īres namu būvniecībai;
3.1.3. ilgtermiņa saistības energoefektivitātes pasākumu īstenošanai;
3.2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
3.2.1. par finansējumu pedagogu darba samaksai bērnu no 1,5 gadu vecuma izglītošanā;
3.2.2. par finansējumu kompetencēs balstītā izglītības satura ieviešanai;
3.3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
3.3.1. par valstij piederošās jūras malas reģistrēšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;
3.3.2. par valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) kopējās arhitektūras izmantošanu pašvaldību vajadzībām, valsts informācijas sistēmu standartizētu datu apmaiņu ar pašvaldību informācijas sistēmām un valsts un pašvaldību IKT pārvaldības līmeņa sadarbspējas jautājumiem;
3.4. Zemkopības ministrijai par finansējumu meliorācijas infrastruktūras sakārtošanai;
3.5. Satiksmes ministrijai par valsts reģionālo un vietējo ceļu sakārtošanas programmu;
3.6. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju par platjoslas interneta pieslēguma ātruma nodrošināšanu izglītības iestādēm.
4. Finanšu ministrijai sagatavoto Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2019.gada 8.oktobra sēdē.
5. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 190.desmit prim punktu atzīmēt, ka visi šajā sēdē aptaujas kārtībā piedalījušies Ministru kabineta locekļi ir atbalstījuši šo protokollēmumu bez papildinājumiem, izņemot izglītības un zinātnes ministri I.Šuplinsku un satiksmes ministru T.Linkaitu.
6. Atzīmēt, ka izglītības un zinātnes ministrei I.Šuplinskai izskatītajā jautājumā ir šāds viedoklis:
"Izglītības un zinātnes ministrija atbalsta Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola projekta (turpmāk – protokola projekts) turpmāko virzību, vienlaikus tas būtu papildināms ar būtiskiem papildu nosacījumiem.
Protokola projekta 2.sadaļa "Par pašvaldību aizņēmumiem vidējā termiņā (2020.-2022.gads)" un 3.sadaļa "Pašvaldību aizņēmumi, galvojumi un citas ilgtermiņa saistības"
Par LPS viedokli. 1) Pašvaldību aizņemšanās nosacījumi par investīcijām izglītības infrastruktūrā (atskaitot ES fondu līdzfinansētu projektu gadījumos), būtu nosakāms, ka izglītības iestāde atbilst kādam no četriem reģionāla sadalījuma skolu modeļiem (apstiprināti MK 21.05.19. sēdē (informatīvais ziņojums "Par skolu tīkla sakārtošanu")), vai arī ir paredzēta izglītības iestādes pakāpes maiņa, tādējādi nodrošinot atbilstību kādam no minētajiem modeļiem. Tādējādi tiktu mazināts risks par investīciju/izglītības iestādes ilgtspēju. 2) LPS rosina Valsts kases aizdevumu izsniegšanu (bez pašvaldību līdzfinansējuma), ja izglītības iestāde neatbilst Būvniecība likuma 9.panta būtiskajām prasībām (tās netiek paskaidrotas), tādējādi paplašina būvdarbu nepieciešamības gadījumus, piemēram, minētais 9.pants paredz arī energoefektivitātes risinājumus. Līdz šim 2019.gadā IZM un VARAM aizdevumu komisijā tika vērtēta izglītības iestādes ēkas/telpu atbilstība higiēnas prasībām, kas pamatota ar Veselības inspekcijas vai Būvniecības valsts kontroles biroja atzinumu. Attiecīgi būtu nepieciešams vienoties par konkrētu būvdarbu prasību neizpildi, kad aizdevums būtu jāizsniedz prioritārā kārtībā, piem., minētās higiēnas prasības, mehāniskās stiprības, stabilitātes un ugunsdrošības apdraudējums.
Par MK viedokli. 1) Pēc 2020.gada saglabājot ar 2019.jūnijā aizsākto pieeju par aizdevumu izsniegšanu tikai pašvaldību ES fondu līdzfinansētu projektu attiecināmajām izmaksām, tiek apdraudēta 8.1.2.SAM projektos noteikto mērķu sasniegšana – kompleksa vispārējās izglītības iestāžu modernizācija (8.1.2.SAM rezultāta rādītāji paredz pilnībā modernizētu mācību iestādi, attiecīgi neattiecināmo izmaksu ietvaros finansētās darbības ir tieši saistītas ar izglītības funkcijas nodrošināšanu, un vairumā gadījumu tās ir savstarpēji papildinošas un nav nošķiramas no darbībām, kas tiek segtas attiecināmo izmaksu ietvaros. Turklāt vairumā gadījumu būvdarbi tiek veikti viena būvdarbu līguma ietvaros un nav pārceļama to izpilde dažādos darba izpildes termiņos. Ir jāņem vērā arī izglītības iestādes kā būvobjekta specifika, kur apgrūtināta tehnoloģisko paužu izmantošana, un nav ieteicama vairākkārtēja un ilgstoša būvdarbu veikšana.), kur atsevišķos gadījumos neattiecināmo izmaksu ietvaros plānoti būvdarbi ar izglītības funkciju saistītās ēkas telpu grupās, kā arī šo telpu aprīkošana, piemēram, virtuves bloks un ēdamzāle, atbalsta personāla un administrācijas telpas, kā arī citas ēkas daļas. Turklāt būtisku 8.1.2.SAM projektu neattiecināmo izmaksu daļu veido 8.1.2.SAM MK noteikumos noteikto ierobežojumu pārsniegums, iekšējie inženiertīkli 25% no projekta būvniecības attiecināmajām izmaksām, 25% un 40%, attiecīgi, izglītības iestādes sporta un dienesta viesnīcas (nozīmīgas izglītības iestāžu tīkla kārtošanā) infrastruktūras sakārtošana no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām, u.c. 2) Būtu rosināmi 2 risinājumi: (a) pēc 2020.gada pārskatīt pieeju par aizdevumu neizsniegšanu neattiecināmajām izmaksām, ņemot vērā būvdarbu projektu intensitātes mazināšanos un iepriekš izsniegto aizdevumu atmaksas; (b) pārskatīt 8.1.2.SAM MK noteikumos noteiktās neattiecināmo izmaksu pozīcijas un izmaksu pozīciju ierobežojumus."
7. Atzīmēt, ka satiksmes ministram T.Linkaitam izskatītajā jautājumā ir šāds viedoklis:
"Atbalstu, ja tiek ņemti vērā šādi Satiksmes ministrijas ierosināti grozījumi Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības protokola II. daļā "Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpības par 2020.gada budžetu" 5.punkta "Nozaru ministriju jautājumi" apakšpunktā "Satiksmes ministrijas jomā":
1. Aizstāt apakšpunktā "Ministru kabineta viedoklis" (7.lpp.) skaitli "16.9" ar skaitli "10.1";
2. Izteikt apakšpunkta "Ministru kabineta viedoklis" (8.lpp.) 2.punktu šādā redakcijā :
"2) Satiksmes ministrija sagatavos nepieciešamos priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos, lai aktualizētu autoceļu dalījumu reģionālajos un vietējos"."


 

Sēdi slēdz plkst. 12.00


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību