Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 46

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

Sēde attālinātā veidā 

Rīgā

Nr.46

2020.gada 28.jūlijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā -
Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs

 -

A.Pabriks

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks

-

V.Sidorenkovs

 

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Likumprojekts "Grozījums Ieroču aprites likumā”

TA-1245 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 11.00.00 "Demogrāfijas pasākumi""

TA-1250 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumos Nr.75 "Zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību darba organizācijas noteikumi""

TA-1253 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1206 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ķieģeļceplis", "Ķieģeļnīcā", Tomē, Tomes pagastā, Ķeguma novadā, pārdošanu"

TA-1210 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgas ielā 211B, Jēkabpilī, nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1211 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Koku ielā 10, Rēzeknē, nodošanu Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1208 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta""

TA-1213 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Šautuvju izveidošanas un darbības, kā arī treniņšaušanas un šaušanas sporta sacensību norises un drošības noteikumi"

TA-1221 ____________________________________

(V.Sidorenkovs, L.Luika, J.Vitenbergs, J.Bordāns, V.Vītoliņš, A.Pabriks)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Iekšlietu ministrijai atbilstoši sēdē lemtajam precizēt noteikumu projekta redakciju, paredzot saņemt atzinumu no valsts drošības institūcijām, lai lemtu par atļaujas izsniegšanu šautuves izveidošanai, un precizēto noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.161 "Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību""

TA-1205 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Labklājības ministriju līdz 2021.gada 1.jūlijam veikt grozījumus attiecīgajos normatīvajos aktos, lai nodrošinātu, ka gadījumos, kad pastāv tūlītēji draudi, ka persona, kas atrodas mājoklī vai tā tuvumā, var nodarīt kaitējumu aizsargājamās personas dzīvībai, brīvībai vai veselībai, policija bez aizsargājamās personas rakstveida pieteikuma pieņem lēmumu, kas nodrošina personas, kas rada draudus, un aizsargājamās personas nošķiršanu.
3. Labklājības ministrijai līdz 2020.gada 1.decembrim izvērtēt tiesisko regulējumu un, ja nepieciešams, iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību aktu projektus par grozījumiem normatīvajos aktos, lai paredzētu tiesības iestādēm, kas reģistrētas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus no vardarbības cietušām personām, saņemt policijas ziņojumā par notikumu norādīto informāciju par aizsargājamo personu un pienākumu sazināties ar aizsargājamo personu un informēt to par iespējām saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2020.gada 1.septembrim informēt pašvaldības par Oficiālās elektroniskās adreses likuma piemērošanu, lai nodrošinātu oficiālās elektroniskās adreses pieejamību visu pašvaldību sociālajiem dienestiem un īstenotu drošu informācijas apmaiņu starp policiju un pašvaldību sociālajiem dienestiem.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumos Nr.479 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei" īstenošanas noteikumi""

TA-1269 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas 2027.gadam kārtība"

TA-1173 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1.pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-1256 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1.pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" (turpmāk – 9.3.1.1.pasākums) finansējuma saņēmēji (pašvaldības) uzņemas papildu līgumsaistības pēc tam, kad ir stājušies spēkā 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" projekta vienošanās grozījumi, kas paredz kopējā attiecināmā finansējuma samazināšanu par 3 552 056 EUR.
3. Atbalstīt priekšlikumu par ERAF finansējuma atlikuma pārdali 316 668 EUR apmērā no 5.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1.pasākuma "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās" (turpmāk – 5.4.1.1.pasākums) 9.3.1.1.pasākumam, neveicot grozījumus Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.514 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1.pasākuma "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās" īstenošanas noteikumi", ņemot vērā, ka visu 5.4.1.1.pasākuma projektu īstenošana ir pabeigta.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par speciālajām profesijām, kurās privāto pensiju fondu pensiju plānos norādītais strādājošo pensijas vecums var būt mazāks par 55 gadiem"

TA-1215 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1.pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi"

TA-1166 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Čuguna ielā 18, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"

TA-1228 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma Čuguna ielā 18, Rīgā, (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 082 2656) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 082 2656) daļu 0.0693 ha platībā (pēc kadastrālās uzmērīšanas platība var tikt precizēta) atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 12680,00 EUR jeb 18,30 EUR par vienu kvadrātmetru.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.264 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" īstenošanas noteikumi""

TA-1220 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.299 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas noteikumi""

TA-1222 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Higiēnas prasības baseina un pirts pakalpojumiem"

TA-1214 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Veselības pārbaudes kārtība personām, kuras pretendē uz speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam"

TA-1326 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Aizsardzības ministrijai, Iekšlietu ministrijai un Tieslietu ministrijai veselības pārbaužu veikšanai personām, kuras pretendē uz speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam, papildus nepieciešamā finansējuma pieprasījumu 2021.gadā un turpmāk sagatavot un virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā turpmāko gadu un vidējā termiņa valsts budžeta likumprojektu sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumos Nr.983 "Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem"

TA-1242 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta veselības ministre (otrais paraksts).
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1236 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta veselības ministre (otrais paraksts).
 
23.§
Noteikumu projekts "Atbalsta programmas dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanai īstenošanas kārtība"

TA-1327 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum" sagatavot un divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu projekta apstiprināšanas iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā ar Finanšu ministriju saskaņotu izvērtējumu, kurā ietverti Atbalsta programmas dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanai riski un sagaidāmie zaudējumi, finansiālie rezultāti un programmas īstenošanas izmaksas, lai ievērotu Attīstības finanšu institūcijas likuma 12.panta trešajā un ceturtajā daļā noteiktās prasības.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 25.septembra noteikumos Nr.612 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5.pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-1389 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 10.maija noteikumos Nr.293 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" īstenošanas noteikumi""

TA-1286 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.marta noteikumos Nr.135 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-1292 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumos Nr.495 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-1293 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ņemot vērā, ka noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumos Nr.495 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"" paredz pagarināt projektu īstenošanas termiņu, atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā" 51.četri prim 7.apakšpunktu 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmās un otrās atlases kārtas ietvaros pagarināt projektu īstenošanas termiņu par laiku, kas pārsniedz sešu mēnešu termiņu, ja, izvērtējot grozījumu lietderību, pamatotību un nepieciešamību projekta sākotnējā mērķa sasniegšanai, termiņa pagarinājums ir uzskatāms par pamatotu.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.2 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-1308 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 3.maija noteikumos Nr.279 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6.pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" īstenošanas noteikumi""

TA-1332 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai divu nedēļu laikā pēc noteikumu projekta spēkā stāšanās iesniegt Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai noslēgtās vienošanās grozījumus, samazinot finansējumu un palielinot sasniedzamos rādītājus uz 2023.gada 31.decembri.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumos Nr.692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2.pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi"

TA-1171 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr.227 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5.pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

TA-911 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2.pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi""

TA-913 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai divu nedēļu laikā pēc noteikumu projekta spēkā stāšanās iesniegt Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai noslēgtās vienošanās grozījumu priekšlikumu, kas atbilstoši noteikumu grozījumiem paredz palielināt finansējumu un pievienot aktivitātes.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.534 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-1404 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumos Nr.152 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" īstenošanas noteikumi""

TA-1284 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta veselības ministre (otrais paraksts).
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1323 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no Labklājības ministrijas uz valsts budžeta programmu 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1322 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3.pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi""

TA-1381 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka finansējuma saņēmējs uzņemas papildu līgumsaistības, palielinot kopējo finansējumu, pēc tam, kad projektā Nr.9.1.1.3/15/I/001 "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" ir atbrīvots finansējums un ir stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1.pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi", kas paredz papildu finansējumu projektā Nr.9.1.1.1/15/I/001 "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem".
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2.pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi""

TA-1394 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka:
2.1. tiek veikti grozījumi vienošanās par projekta Nr.9.1.1.2/15/I/001 "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem" īstenošanu, lai nodrošinātu kopējā attiecināmā finansējuma samazināšanu;
2.2. tiek veikti grozījumi vienošanās par projekta Nr.9.1.1.1/15/I/001 "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" īstenošanu un Nodarbinātības valsts aģentūra kā finansējuma saņēmējs uzņemas papildu līgumsaistības pēc tam, kad projektā Nr.9.1.1.2/15/I/001 "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem" ir atbrīvots finansējums un ir stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.835 "Darbības programmas "izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1.pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem” īstenošanas noteikumi", kas paredz papildu finansējumu projektā Nr.9.1.1.1/15/I/001 "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem".
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1.pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi""

TA-1396 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka Nodarbinātības valsts aģentūra kā finansējuma saņēmējs uzņemas papildu līgumsaistības darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1.pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" projektā Nr.9.1.1.1/15/I/001 "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem", palielinot pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu, pēc tam, kad ir stājušies spēkā 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" projekta Nr.7.3.1.0/16/I/001 "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana", 7.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" projekta Nr.7.3.2.0/16/I/001 "Atbalsts ilgākam darba mūžam", 9.1.1.2.pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" projekta Nr.9.1.1.2/15/I/001 "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem" un 9.1.1.3.pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" projekta Nr.9.1.1.3/15/I/001 "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" vienošanās grozījumi, kas paredz kopējā attiecināmā finansējuma samazināšanu.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.127 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi""

TA-1397 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka Valsts Darba inspekcija veic atbilstošus grozījumus vienošanās par projekta Nr.7.3.1.0/16/I/001 "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana" (turpmāk – 7.3.1.SAM projekts) īstenošanu, lai nodrošinātu finansējuma atbrīvošanu 7.3.1. SAM projektā.
 
41.§
(2019.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumos Nr.129 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.1.pasākuma "EURES tīkla darbības nodrošināšana" īstenošanas noteikumi"

TA-2272 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ņemot vērā, ka noteikumu projekts paredz palielināt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.1.pasākuma "EURES tīkla darbības nodrošināšana" (turpmāk – 7.1.2.1.pasākums) pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu un iznākuma rādītāju, atļaut Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā" 51.četri prim 7.apakšpunktu 7.1.2.1.pasākuma ietvaros pagarināt projekta Nr.7.1.2.1/15/I/001 "EURES tīkla darbība Latvijā" īstenošanas termiņu par laiku, kas pārsniedz sešus mēnešus, ja, izvērtējot attiecīgās vienošanās grozījumu lietderību, pamatotību un nepieciešamību projekta mērķa sasniegšanai termiņa pagarinājums ir uzskatāms par pamatotu.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi""

TA-1398 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) nodrošināt, ka Nodarbinātības valsts aģentūra kā finansējuma saņēmējs uzņemas papildu līgumsaistības darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.1.pasākuma "EURES tīkla darbības nodrošināšana" projektā Nr.7.1.2.1/15/I/001 "EURES tīkla darbība Latvijā", palielinot pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu, pēc tam, kad veikti grozījumi CFLA un Nodarbinātības valsts aģentūras 2015.gada 22.oktobra vienošanās par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" projekta Nr.7.1.1.0/15/I/001 "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" īstenošanu, kas paredz kopējā attiecināmā finansējuma samazinājumu.
3. Labklājības ministrijai sadarbībā ar CFLA nodrošināt, ka 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1.pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" (turpmāk – 9.3.1.1.pasākums) finansējuma saņēmēji (pašvaldības) uzņemas papildu līgumsaistības pēc tam, kad veikti grozījumi CFLA un Nodarbinātības valsts aģentūras 2015.gada 22.oktobra vienošanās par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" projekta Nr.7.1.1.0/15/I/001 "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" īstenošanu, kas paredz kopējā attiecināmā finansējuma samazinājumu.
4. Nodarbinātības valsts aģentūrai nodrošināt, ka tiek slēgts sadarbības līgums ar noteikumu projektā minēto sadarbības partneri.
5. Atļaut CFLA pagarināt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" (turpmāk – 7.1.1.SAM) projekta Nr.7.1.1.0./15/I/001 "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" īstenošanas termiņu par 24 mēnešiem līdz 2023.gada 31.decembrim.

 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi""

TA-1395 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.504 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" īstenošanas noteikumi""

TA-1399 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par Gitu Rēvaldi"

TA-1354 ____________________________________

(I.Šuplinska, G.Rēvalde, A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas "RISEBA" rektora apstiprināšanu"

TA-1360 ____________________________________

(I.Šuplinska, A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par termiņa pagarināšanu Iekšējā drošības biroja priekšnieka amatā pulkvedim V.Mūrniekam"

TA-1247 ____________________________________

(J.Vitenbergs, J.Bordāns, V.Mūrnieks, A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par konkursa komisijas izveidošanu un konkursa nolikuma apstiprināšanu"

TA-1425 ____________________________________

(I.Šuplinska, V.Sidorenkovs, A.Pabriks)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Sūdzības par konkursa nolikumu un konkursa norisi izskata izglītības un zinātnes ministre.
 
49.§
Plāna projekts "Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāna 2020.–2022.gadam"

TA-1235 ____________________________________

(I.Viņķele, P.Liniņš, I.Olafsone, A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Erasmus+ K3 strukturālo reformu programmas apstiprinātā projekta augstskolu cikliskas institucionālās akreditācijas īstenošanai Latvijā nepieciešamo līdzfinansējumu 2020.–2022.gadam"

TA-1267 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai uzņemties jaunas valsts budžeta ilgtermiņa saistības ministrijas valsts budžeta programmas 70.00.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammas 70.11.00 "Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos" Erasmus+ K3 programmas projekta "Road Map for Implementation of Institutional Assessment" (turpmāk – Projekts) īstenošanai. Projekta kopējās izmaksas Izglītības un zinātnes ministrijai ir 157 852 EUR, t.sk. Eiropas Komisijas finansējums 90% apmērā (142 067 EUR) un valsts budžeta līdzfinansējums 10% apmērā (15 785 EUR).
3. Atbalstīt šī protokollēmuma 2.punktā minētā Projekta īstenošanai nepieciešamā valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu Izglītības un zinātnes ministrijai no valsts budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" un Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu finansējuma pārdalei uz ministrijas 70.11.00 apakšprogrammu "Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos".

 
51.§
Informatīvais ziņojums "Par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" un SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" pamatkapitāla palielināšanu"

TA-1300 ____________________________________

(I.Viņķele, J.Bordāns, J.Reirs, A.Pabriks)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" tiks palielināts pamatkapitāls, ieguldot tajā finanšu līdzekļus 3 407 194 EUR apmērā, un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" tiks palielināts pamatkapitāls, ieguldot tajā finanšu līdzekļus 3 581 605 EUR apmērā.
 
52.§
Informatīvais ziņojums "Par Nacionālā veselības dienesta īstenotā ERAF projekta "Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu" progresu, riskiem, turpmākās rīcības plānu un e-veselības sistēmas tālāko attīstību"

TA-1237 ____________________________________

(A.Pabriks)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
53.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības 2020.gada 21.jūlija neformālajā videokonferencē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences (pētniecības) jautājumiem

TA-1400 ____________________________________

(I.Šuplinska, A.Pabriks)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
54.§
Atbildes vēstules projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par E-veselības projekta ieviešanu)

TA-169 ____________________________________

(A.Pabriks)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
55.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1420 ____________________________________

(I.Šuplinska, I.Viņķele, L.Lejiņa, E.Rinkēvičs, J.Vitenbergs, A.Pabriks)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Valsts kancelejai precizēt noteikumu projekta 1.16.apakšpunktā iekļauto 61.prim četri punktu, harmonizējot atkārtotās diagnostikas regularitāti ar visām iebraucēju grupām, un Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 57.§ minētajā noteikumu projektā.
 
56.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1429 ____________________________________

(D.Vilsone, I.Viņķele, A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 57.§ minētajā noteikumu projektā.
 
57.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1443 ____________________________________

(I.Viņķele, V.Sidorenkovs, A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai, ņemot vērā šī protokola 55.§ un 56.§ minēto, kā arī paredzēt, ka noteikumi stājas spēkā ar 2020.gada 1.augustu.
 
58.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2020.gada 14.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/2102

TA-1388-IP ____________________________________

(A.Ozola, A.Pabriks)

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju par Eiropas Komisijas 2020.gada 14.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/2102 (turpmāk – nostāja).
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai iesniegt Valsts kancelejā parakstīto nostāju.
3. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
4. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpumu procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, lai Latvijas Republika īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 4.jūnija Direktīvas 2012/18/ES par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju risku pārvaldību, ar kuru groza un vēlāk atceļ Padomes Direktīvu 96/82/EK prasības, izstrādāt un iesniegt līdz 2021.gada 23.martam Ministru kabinetā noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.131 "Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi"".
 
59.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.2 "Grozītais priekšlikums Padomes Lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu; Grozītais priekšlikums Padomes Regulai, ar ko nosaka Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumus"

TA-1434-IP ____________________________________

(J.Reirs, A.Pabriks)

Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Grozītais priekšlikums Padomes Lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu; Grozītais priekšlikums Padomes Regulai, ar ko nosaka Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumus".
 
60.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Grīnbergs pret Latviju"

TA-1267 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Latvijas pārstāvei starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā "Grīnbergs pret Latviju".
 
61.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Šteina pret Latviju"

TA-1267 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Latvijas pārstāvei starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā "Šteina pret Latviju".
 
62.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Maļinovskis pret Latviju"

TA-1267 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Latvijas pārstāvei starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmajā lietā "Maļinovskis pret Latviju".
 
63.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā Sļadzevskis pret Latviju"

TA-1266-IP ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2020.gada 11.jūnija spriedumu lietā Sļadzevskis pret Latviju no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai 1054,00 EUR izmaksāšanai Sergejam Sļadzevskim.
3. Ārlietu ministrijai nodrošināt 2020.gada 11.jūnija sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis un tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
 
64.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-1334-IP ____________________________________

 
65.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"

TA-1243-IP ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta veselības ministre (otrais paraksts).
 
66.§
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420129719

TA-92 ____________________________________

(A.Pabriks)

Atbalstīt iesniegto paskaidrojuma projektu par pretapelācijas sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420129719 (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.
 
67.§
(2014.) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420419514

TA-3140 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Atbalstīt iesniegto paskaidrojuma projektu par lūgumu par matemātiskā aprēķina kļūdas labojumu Administratīvās apgabaltiesas 2020.gada 30.jūnija spriedumā lietā Nr.A420419514 (ierobežotas pieejamības informācija).
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.
3. Atbalstīt tiesvedības neturpināšanu administratīvajā lietā Nr.A420419514, ņemot vērā ziņojumā par kasācijas sūdzības iesniegšanas izvērtējumu administratīvajā lietā norādītos apsvērumus.
4. Pieņemt zināšanai, ka papildu nepieciešamais finansējums, lai izpildītu Administratīvās apgabaltiesas 2020.gada 30.jūnija spriedumu lietā Nr. A420419514 ir 42 259,29 EUR. Minētā summa tiks precizēta pēc tiesas lēmuma par matemātiskā aprēķina kļūdas labojumu (provizoriski – 44922,91 EUR).
5. Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 1. un 3.punktā minētajam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2020.gada augustā.
6. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2021.gada 31.maijam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā jaunus Ministru kabineta noteikumus, kuri reglamentē kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, nodrošinot precizētu kritēriju noteikšanu naudas balvas piešķiršanai un naudas balvas apmēra noteikšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.40


Ministru prezidenta vietā -
Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs
Artis Pabriks

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību