Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

2. septembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Ārlietu ministrija
1.  VSS-816
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.237 "Ārlietu ministrijas nolikums""  MK noteikumu projekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
FM, LBAS, TM   
Ekonomikas ministrija
2.  VSS-827
 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2000.gada 30.augusta rīkojuma Nr.440 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai" atcelšanu daļā"  MK rīkojuma projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
AIM, FM, KM, LPS, SAM, TM   
3.  VSS-828
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgas zemes vienības Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā, nodošanu SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" valdījumā un pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
4.  VSS-829
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.186 "Kārtība, kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju kontu reģistram un kontu reģistra informācijas lietotāji saņem kontu reģistra informāciju""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LBAS, LDDK, MK, SAM, TM, VARAM   
Iekšlietu ministrija
5.  VSS-830
 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
AIM, AM, FM, KNAB, LBAS, LM, MK, PKC, SAM, TM, VARAM, VM   
6.  VSS-831
 
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties saistības un īstenot pasākumus Mobilitātes partnerības mehānisma (Mobility Partnership Facility) administrētā un finansētā projektā "Gruzijas Robežpolicijas (GBP) kapacitātes stiprināšana "zaļās" un jūras robežu novērošanai"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Budžeta un finanšu politika 
AIM, AM, FM, TM   
Satiksmes ministrija
7.  VSS-832
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Jauntreidas", Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, daļas pirkšanu"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
Tieslietu ministrija
8.  VSS-819
 
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Likumprojekts

Tieslietu politika 
AIM, EM, FM, IEM, LDDK, LPS, MK, SAM, VARAM   
9.  VSS-820
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās""  Likumprojekts

Tieslietu politika 
AIM, EM, FM, IEM, LDDK, LPS, SAM   
10.  VSS-821
 
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Likumprojekts

Tieslietu politika 
FM, GP, IEM, KNAB, LBAS, LM   
11.  VSS-822
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""  Likumprojekts

Tieslietu politika 
FM, GP, IEM, KNAB   
Veselības ministrija
12.  VSS-818
 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs" 2020.gada peļņas daļu"  MK rīkojuma projekts

Veselības politika 
FM, PKC, TM, VM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
13.  VSS-823
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2027.gadam"  MK noteikumu projekts

Reģionālā politika 
EM, FM, LBAS, LDDK, LPS, MK, SAM, TM   
14.  VSS-824
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.84 "Noteikumi par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās""  MK noteikumu projekts

Vides politika 
AIM, EM, FM, IEM, LBAS, TM   
15.  VSS-825
 
Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari""  Ziņojums turpmākai rīcībai

Transporta un sakaru politika 
AIM, FM, LBAS, LPS, PKC, SAM, TM, Konkurences padome   
16.  VSS-826
 
Noteikumu projekts "Kuģu atkritumu pieņemšanas kārtība un kuģu atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība"  MK noteikumu projekts

Vides politika 
AIM, FM, LPS, MK, SAM, TM, ZM   
Zemkopības ministrija
17.  VSS-817
 
Rīkojuma projekts "Par Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Skripčina ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments