Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2.februāra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā  2006.gada 27.janvārī
 2.februārī plkst. 8:25 precizēta

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
2006.gada 2.februārī
plkst. 9:10

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1025
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem""

 
IEKŠLIETU MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1846
TA-203 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumos Nr.546 "Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā""  SATIKSMES MINISTRIJA  M.Heislere    Iesniegt izskatīšanai Mk sēdē 
3.2.  VSS-1845
TA-211 
Noteikumu projekts "Pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai un attīstībai piešķirtās mērķdotācijas lielums, kārtība, kādā mērķdotācija sadalāma starp pašvaldībām, mērķdotācijas izlietošanas kārtība, mērķdotācijas izlietošanas likumības, lietderības un pareizības kontroles kārtība un kārtība, kādā pašvaldības sniedz pārskatu par mērķdotācijas izlietošanu"  SATIKSMES MINISTRIJA  V.Millers  I.Kaupe  Iesniegt izskatīšanai Mk sēdē 
3.3.  VSS-1618
TA-223 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.642 "Noteikumi par apbūvēta zemesgabala vērtības noteikšanu privatizācijas vajadzībām""  TIESLIETU MINISTRIJA  G.Kauliņš  G.Kalniņš
A.Ostmanis 
Iesniegt izskatīšanai Mk sēdē 
3.4.  VSS-1889
TA-294 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts vides dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"
 
Vides ministrija  A.Stašāne    Iesniegt izskatīšanai Mk sēdē 
IV. Informatīvie jautājumi
4.1.    Ziņojums par precizēto Ministru kabineta iekārtas likuma koncepcijas projektu  VALSTS KANCELEJA  S.Gulbe