Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2009.gada 29.janvāra darba kārtība

2009.gada 23.janvārī apstiprināta

2009.gada 28.janvārī plkst.11:45 precizēta
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2009.gada 29.janvārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2009-VSS-146, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējumu Ādažu pašvaldībai piederošo Kadagas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijai"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2009-VSS-136, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2009-VSS-137, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2009-VSS-115, Programmas projekts  Programmas projekts cilvēku tirdzniecības novēršanai 2009.–2013.gadam  Iekšlietu ministrija       
1.5.  VSS-116
 
Informatīvais ziņojums par turpmāko rīcību Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgā A kategorijas ugunsdzēsības depo būvniecības nodrošināšanai   Iekšlietu ministrija       
1.6.  VSS-117
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1059 "Noteikumi par valsts nodevu par personas apliecību un pasu izsniegšanu""  Iekšlietu ministrija       
1.7.  VSS-139
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 23.augusta noteikumos Nr.381 "Noteikumi par vispārējās pirmsskolas izglītības un speciālās pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.8.  VSS-140
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 13.septembra noteikumos Nr.399 "Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo (gadā)""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  2009-VSS-143, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Autortiesību likumā"  Kultūras ministrija       
1.10.  2009-VSS-144, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību""  Kultūras ministrija       
1.11.  2009-VSS-145, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.maija rīkojumā Nr.330 "Par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes sastāvu""  Kultūras ministrija       
1.12.  2009-VSS-154, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.440 "Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā""  Labklājības ministrija       
1.13.  2009-VSS-155, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 19.novembra noteikumos Nr.650 "Invaliditātes ekspertīzes kārtība Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā""  Labklājības ministrija       
1.14.  2009-VSS-156, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumos Nr.458 "Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība""  Labklājības ministrija       
1.15.  2009-VSS-148, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.121 "Kārtība, kādā piešķir mērķdotāciju plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu un to grozījumu izstrādei""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.16.  2009-VSS-149, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 4.jūnija rīkojumā Nr.310 "Par koncepciju "Valsts institūciju pasūtīto pētījumu koordinācijas sistēma"""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.17.  2009-VSS-150, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.236 "Plānošanas reģiona teritorijas plānošanas noteikumi""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.18.  2009-VSS-151, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumos Nr.367 "Noteikumi par detālplānojuma izstrādes līgumu un detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.19.  2009-VSS-152, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izlieto mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.20.  VSS-141
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Latvijas pasts" pamatkapitālā"  Satiksmes ministrija       
1.21.  2009-VSS-142, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Lidosta "Rīga" 40" Rīgas rajona Mārupes pagastā nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Satiksmes ministrija       
1.22.  2009-VSS-138, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Kredītiestāžu likumā"  Tieslietu ministrija       
1.23.  2009-VSS-153, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā"  Tieslietu ministrija       
1.24.  2009-VSS-118, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumos Nr.742 "Noteikumi par Valsts asinsdonoru centra maksas pakalpojumu cenrādi""  Veselības ministrija       
1.25.  2009-VSS-119, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.801 "Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas sistēmas darbībai nepieciešamo datu apjomu un veidiem, datu ievades, apmaiņas un izmantošanas kārtību""  Veselības ministrija       
1.26.  VSS-120
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par prakses ārstiem""  Veselības ministrija       
1.27.  2009-VSS-147, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu veidi, prasības atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu, kā arī bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas vietu ierīkošanai un apsaimniekošanai"   Vides ministrija       
1.28.  2009-VSS-121, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros""  Zemkopības ministrija       
1.29.  2009-VSS-122, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2009.gadā"  Zemkopības ministrija       
1.30.  2009-VSS-123, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.530 "Mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.31.  VSS-124
 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Zemkopības ministrija       
1.32.  2009-VSS-125, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumos Nr.127 "Epizootiju uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.33.  2009-VSS-126, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.34.  2009-VSS-127, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1042 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauksaimniekiem un mežsaimniekiem paredzēto konsultāciju pakalpojumu izmantošana" aktivitātē "Lauksaimniekiem paredzēto konsultāciju pakalpojumu izmantošana"""  Zemkopības ministrija       
1.35.  2009-VSS-128, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumos Nr.556 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajam reģionam""  Zemkopības ministrija       
1.36.  2009-VSS-129, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.590 "Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.37.  2009-VSS-130, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Meža monitoringa veikšanas kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.38.  2009-VSS-131, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.776 "Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.39.  2009-VSS-132, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.515 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai""  Zemkopības ministrija       
1.40.  2009-VSS-133, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem""  Zemkopības ministrija       
1.41.  2009-VSS-134, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.42.  2009-VSS-135, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumos Nr.637 "Obligātās nekaitīguma prasības materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtiku""  Zemkopības ministrija       
1.43.  VSS-157
 
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra instrukcijā Nr.20 "Normatīvā akta projekta anotācijas aizpildīšanas kārtība""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
1.44.  2009-VSS-158, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
1.45.  VSS-159
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.111 "Ministru kabineta kārtības rullis""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
1.46.  2009-VSS-160, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
1.47.  VSS-161
 
Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
1.48.  2009-VSS-162, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Saeimas kārtības rullis"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
1.49.  2009-VSS-163, MK noteikumu projekts  Noteikumu projets "Ministru kabineta kārtības rullis"  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1176
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Krustabaznīcas ielā 9b, saglabāšanu valsts īpašumā"  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija     
2.2.  VSS-138
 
Likumprojekts "Par Konvenciju par starptautiskajām izstādēm un tās grozījumu protokolu"  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1401
TA-4 
Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 45.§) "Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajiem priekšlikumiem, lai nodrošinātu elastību un drošību darba tiesiskajās attiecībās"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi"   Izglītības un zinātnes ministrija  G.Krusts (Izglītības un zinātnes ministrija)     
3.2.  TA-2678  Informatīvais ziņojums par priekšlikumiem turpmākai rīcībai saistībā ar darbdienu pārcelšanu   Labklājības ministrija  I.Vjakse (Labklājības ministrija)  L.Vītola   
3.3.  VSS-1427
TA-114 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.91 "Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums""  Vides ministrija  R.Vesere (Vides ministrija)  S.Sniķere   
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma piemērošanu     Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija     
4.2.  2009-SAN-387, Saņemtais dokuments  Informācija par Ministru kabineta noteikumu projekta iesniegšanu saskaņošanai Tieslietu ministrijai un Finanšu ministrijai  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija     
4.3.  TA-242  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu  Valsts kanceleja  Valsts kanceleja     
4.4.  TA-243  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu  Valsts kanceleja  Valsts kanceleja     
4.5.  2009-SAN-403, Saņemtais dokuments  Informācija par Ministru kabineta noteikumu projekta iesniegšanu saskaņošanai Tieslietu ministrijai un Finanšu ministrijai  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija