Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2009.gada 12.novembra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2009.gada 6.novembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2009.gada 12.novembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2009-VSS-1601, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienības saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2009-VSS-1635, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Aizvēji" Salacgrīvas pilsētas lauku teritorijā, Salacgrīvas novadā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2009-VSS-1631, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "VMF Staiceles mežniecība", Staiceles pilsētā ar lauku teritoriju, Alojas novadā"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2009-VSS-1632, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2009-VSS-1633, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  VSS-1634
 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Vikingu ielā 24A, Jūrmalā nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2009-VSS-1594, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija       
1.8.  2009-VSS-1595, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 26.jūnija noteikumos Nr.276 "Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām""  Finanšu ministrija       
1.9.  2009-VSS-1596, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicamas pārbaudes no Kohēzijas fonda līdzekļiem finansēto projektu īstenošanas vietās"  Finanšu ministrija       
1.10.  VSS-1627
 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2009-VSS-1628, Likumprojekts  Likumprojekts "Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2009-VSS-1629, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1995.gada 9.augusta rīkojumā Nr.458 "Par nekustamo īpašumu Dobelē, Muldavas ielā 14""  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2009-VSS-1630, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Raiņa ielā 21, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, saglabāšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2009-VSS-1603, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Jaunatnes likumā”   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2009-VSS-1604, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas Universitātes valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2009-VSS-1605, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Latvijas Universitātes valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  2009-VSS-1599, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību un apmēru, kādā no valsts budžeta līdzekļiem sedz pašvaldības izdevumus, kas tai radušies, izmitinot bērnu aprūpes iestādē nepilngadīgu patvēruma meklētāju, kurš ir bez vecāku pavadības"  Labklājības ministrija       
1.18.  2009-VSS-1600, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2010.gadā"  Labklājības ministrija       
1.19.  2009-VSS-1620, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība, kā arī vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2009-VSS-1621, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ostu attīstības fonda nolikums"  Satiksmes ministrija       
1.21.  VSS-1622
 
Informatīvais ziņojums par atbildības sadalījumu starp ministrijām Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna 2009.gadam pasākuma "Vienas pieturas aģentūras izveidošana elektronisko sakaru jomā" īstenošanai  Satiksmes ministrija       
1.22.  2009-VSS-1623, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli"  Satiksmes ministrija       
1.23.  VSS-1624
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.256 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.24.  2009-VSS-1625, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.25.  2009-VSS-1626, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienības pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.26.  2009-VSS-1606, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumos Nr.786 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība""  Tieslietu ministrija       
1.27.  2009-VSS-1602, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnija noteikumos Nr.474 "Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi""  Vides ministrija       
1.28.  VSS-1607
 
Rīkojuma projekts "Par savstarpējās atbilstības prasību neizpildes rezultātā radušos maksājumu samazinājuma summas 25 procentu paturēšanu valsts budžetā"  Zemkopības ministrija       
1.29.  2009-VSS-1608, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1014 "Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.30.  2009-VSS-1609, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.245 "Zemkopības ministrijas nolikums""  Zemkopības ministrija       
1.31.  2009-VSS-1610, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" apakšpasākumam "Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas""  Zemkopības ministrija       
1.32.  2009-VSS-1611, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.33.  2009-VSS-1612, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumos Nr.127 "Epizootiju uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.34.  2009-VSS-1613, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.864 "Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām pārtikas, dzīvnieku barības un veterinārajā jomā""  Zemkopības ministrija       
1.35.  2009-VSS-1614, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.991 "Klasiskā cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.36.  2009-VSS-1615, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.235 "Veterinārās prasības cūku sugas dzīvnieku spermas tirdzniecībai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm""  Zemkopības ministrija       
1.37.  2009-VSS-1616, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.529 "Veterinārās prasības buļļu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm""  Zemkopības ministrija       
1.38.  2009-VSS-1617, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.277 "Noteikumi par atliekvielu kontroli un tās finansēšanas kārtību""  Zemkopības ministrija       
1.39.  2009-VSS-1618, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos Nr.600 "Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.40.  2009-VSS-1619, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.41.  2009-VSS-1597, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
1.42.  2009-VSS-1598, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-656
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.932 "Noteikumi par Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes apvienības "Apsardze" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-657
 
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-828
 
Noteikumu projekts "Dabas parka "Pape" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides ministrija  Vides ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.4.  VSS-647
 
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-873
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumos Nr.523 "Kārtība, kādā ieved valstī vai izved no tās miruša cilvēka ķermeni, pārvadā, glabā, apbedī vai kremē no infekcijas slimības miruša cilvēka ķermeni un veic obligāto patologanatomisko izmeklēšanu diagnozes precizēšanai pēc slimnieka nāves""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  VSS-1081
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1219
TA-4014 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 10.jūlija noteikumos Nr.484 "Kārtība, kādā publisko informāciju par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektiem""  Finanšu ministrija  A.Ūbelis (Finanšu ministrija)  S.Rieksta  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-1235
TA-3957 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.199 "Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) izveidošanas kritēriji Latvijā""  Vides ministrija  D.Vilkaste (Vides ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Par Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.1.1.apakšaktivitāti "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē"    Z.Banga (Finanšu ministrija)  A.Krauze I.Vaivare   
4.2.    Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitāti "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība"    Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija     
4.3.    Par Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.1.aktivitāti "Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības IT sistēmas izstrāde un ieviešana"    Valsts kanceleja     
4.4.    Par plānotajiem grozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis"    S.Līce (Valsts kanceleja)