Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2010.gada 7.janvāra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2009.gada 30.decembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2010.gada 7.janvārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2010-VSS-21, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Lielrustiņi" Alūksnes novada Jaunalūksnes pagastā, saglabāšanu valsts īpašumā Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2010-VSS-22, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām ārvalstīs 2010.gadā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2010-VSS-23, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2010-VSS-24, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" pilnvarošanu apzināt īpašuma objektus, par kuriem ir saņemti privatizācijas ierosinājumi"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2010-VSS-25, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 007-10 "Higiēnas prasības būvēm""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2010-VSS-15, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Muitošanas kārtība kuģa un gaisa kuģa apgādē"  Finanšu ministrija       
1.7.  2010-VSS-16, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.149 "Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā""  Finanšu ministrija       
1.8.  2010-VSS-17, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.638 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un naftas produktiem""  Finanšu ministrija       
1.9.  2010-VSS-18, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā ministrijām un citam centrālajām valsts iestādēm tiek veikta apropriācijas pārdale starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem"  Finanšu ministrija       
1.10.  2010-VSS-14, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2010-VSS-3, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumos Nr.720 "Noteikumi par atlīdzības apmēru Valsts kultūrkapitāla fonda padomes locekļiem""  Kultūras ministrija       
1.12.  2010-VSS-19, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldībām, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.13.  VSS-20
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumos Nr.698 "Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas nolikums""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.14.  2010-VSS-4, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā pasta komersants nodrošina pasta norēķinu sistēmas izmantošanu"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2010-VSS-5, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja akreditācijas un akreditācijas atjaunošanas valsts nodevu"  Tieslietu ministrija       
1.16.  2010-VSS-6, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta rīkojumā Nr.534 "Par Rūpnieciskā īpašuma Apelācijas padomes koncepciju""  Tieslietu ministrija       
1.17.  2010-VSS-7, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 5.decembra rīkojumā Nr.775 "Par Administratīvā procesa efektivizēšanas koncepciju""  Tieslietu ministrija       
1.18.  2010-VSS-26, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.290 "Kārtība, kādā sabiedriskās kārtības un drošības interesēs var pieprasīt gaisa kuģa piespiedu nosēdināšanu un kādā tiek pieņemts lēmums par kaujas darbību veikšanu pret gaisa kuģi Latvijas Republikas teritorijā""  Veselības ministrija       
1.19.  2010-VSS-27, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.286 "Veselības ministrijas nolikums""  Veselības ministrija       
1.20.  2010-VSS-28, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Mobilizācijas likumā"  Veselības ministrija       
1.21.  2010-VSS-29, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.82 "Tipveida prasības, sagatavojot darbības plānu neparedzētiem piesārņojuma gadījumiem ostās, piestātnēs, piestātņu grupās un naftas vai ķīmisko vielu termināļos""  Veselības ministrija       
1.22.  2010-VSS-30, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""  Veselības ministrija       
1.23.  2010-VSS-8, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par kartupeļu cietes ražošanas kvotas piešķiršanu"  Zemkopības ministrija       
1.24.  2010-VSS-9, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par meža zemes transformāciju nekustamajā īpašumā Skultes osta-1, Saulkrastu lauku teritorijā, Saulkrastu novadā"  Zemkopības ministrija       
1.25.  VSS-10
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 13.jūnija rīkojumā Nr.328 "Par valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu nodošanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" valdījumā""  Zemkopības ministrija       
1.26.  2010-VSS-11, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1078 "Ģenētiski modificēto organismu riska novērtēšanas metodoloģija""  Zemkopības ministrija       
1.27.  2010-VSS-12, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ātri sasaldētu pārtikas produktu aprites noteikumi"  Zemkopības ministrija       
1.28.  2010-VSS-13, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2010.gadā"  Zemkopības ministrija       
1.29.  VSS-1
 
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
1.30.  VSS-2
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2010-VSS-830, SAN-58, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai (200.saraksts)"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  VSS-885
 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai (197.saraksts)"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  2010-VSS-886, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (203.saraksts)"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.4.  2010-VSS-753, SAN-36, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret noziedzību, it īpaši tās organizētajās formās"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.5.  VSS-858
 
Informatīvais ziņojums par samaksu valsts akciju sabiedrībai "Elektronisko sakaru direkcija" par saņemto radioiekārtu elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumu  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  VSS-944
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30.augusta rīkojumā Nr.655 "Par Plānu to bērnu stāvokļa uzlabošanai, kuru vecāki devušies uz ārvalstīm, un sociālās atstumtības izplatīšanās ierobežošanai 2006.–2009.gadam""  Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija  Labklājības ministrija (Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija)    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.7.  VSS-945
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Plānā to bērnu stāvokļa uzlabošanai, kuru vecāki devušies uz ārvalstīm, un sociālās atstumtības izplatīšanās ierobežošanai 2006.–2009.gadam"  Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija  Labklājības ministrija (Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija)    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.8.  2010-VSS-946, SAN-41, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.343 "Par Programmu vardarbības ģimenē mazināšanai 2008.–2011.gadam""  Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija  Labklājības ministrija (Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija)     
2.9.  2010-VSS-947, SAN-41, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Programmā vardarbības ģimenē mazināšanai 2008.–2011.gadam"  Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija  Labklājības ministrija (Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija)     
2.10.  VSS-908
 
Likumprojekts "Latvijas Republikas valdības un Melnkalnes valdības nolīgums par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.11.  VSS-828
 
Noteikumu projekts "Dabas parka "Pape" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides ministrija  Vides ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.12.  2010-VSS-1032, SAN-4949, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz un reģistrē sertifikātu, pagarina tā termiņu un anulē to, kā arī sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība"  Vides ministrija  Vides ministrija     
2.13.  VSS-1033
 
Noteikumu projekts "Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi"  Vides ministrija  Vides ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.14.  VSS-1025
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija rīkojumā Nr.435 "Par koncepciju "Lobēšanas tiesiskās reglamentācijas nepieciešamība Latvijā""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1047
TA-4541 
Likumprojekts "Grozījums Sodu reģistra likumā"  Iekšlietu ministrija  S.Ločmele (Iekšlietu ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  2010-SAN-4838, VSS-850, MK noteikumu projekts  Par virzības apturēšanas periodu Zemkopības ministrijas izstrādātajam Ministru kabineta noteikumu projektam "Veterinārās un higiēnas prasības svaigu zvejas produktu apritei nelielā apjomā"  Zemkopības ministrija  Ekonomikas ministrija     
4.2.  TA-4620  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija    Izskatīts VSS