Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2010.gada 18.marta darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2010.gada 12.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2010.gada 18.martā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2010-VSS-357, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienības "Dalbiņi" Nīcas novada Nīcas pagastā saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2010-VSS-369, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas valsts karoga likuma piemērošanas kārtība"  Ārlietu ministrija       
1.3.  2010-VSS-370, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ārlietu ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Ārlietu ministrija       
1.4.  2010-VSS-365, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā tiek plānotas un organizētas ar dzīvojamās mājas renovāciju un rekonstrukciju saistītas darbības"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2010-VSS-353, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumos Nr.478 "Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti""  Finanšu ministrija       
1.6.  2010-VSS-354, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz atļauju regulāro kuģu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai un atļauju vienkāršotās tranzīta procedūras piemērošanai, veicot pārvadājumus jūras satiksmē"  Finanšu ministrija       
1.7.  2010-VSS-355, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un tā Protokolu"  Finanšu ministrija       
1.8.  2010-VSS-356, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Kultūras ministrijas valdījumā esoša nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 26, Rēzeknē, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija       
1.9.  2010-VSS-371, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.287 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta grantu shēmas "Akadēmiskie pētījumi" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2010-VSS-372, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Daugavpils Universitātes valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2010-VSS-373, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Lielā ielā 14, Liepājā, nodošanu Liepājas Universitātes valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2010-VSS-374, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  VSS-375
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts izglītības satura centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2010-VSS-366, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par apmācību darba aizsardzības jautājumos"  Labklājības ministrija       
1.15.  2010-VSS-367, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Civilprocesa likumā"  Labklājības ministrija       
1.16.  2010-VSS-368, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""  Labklājības ministrija       
1.17.  2010-VSS-359, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Valsts informāciju sistēmu likumā"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.18.  2010-VSS-360, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Matrožu ielā 9, Rīgā"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.19.  2010-VSS-364, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par civilās aviācijas drošības kvalitātes kontroles programmu"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2010-VSS-363, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumos Nr.742 "Noteikumi par Valsts asinsdonoru centra maksas pakalpojumu cenrādi""  Veselības ministrija       
1.21.  2010-VSS-358, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""  Vides ministrija       
1.22.  VSS-361
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valstij piederošo polderu sūkņu staciju un inženierbūvju ekspluatācijai un uzturēšanai nepieciešamajiem aprēķiniem un maksājumiem"  Zemkopības ministrija       
1.23.  2010-VSS-362, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1317
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi nosūta paaugstināt kvalifikāciju mācību kursos, sedz ar izglītības iegūšanu saistītos izdevumus, un šo izdevumu atmaksāšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-866
TA-503 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Vēveri", Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  I.Odiņa-Laizāne (Finanšu ministrija)    Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-1101
TA-282 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm""  Vides ministrija  R.Vesere (Vides ministrija)  D.Ozola  Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-201
TA-669 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem""  Vides ministrija  A.Plāte (Vides ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  2010-SAN-916, VSS-193, MK noteikumu projekts  Par virzības apturēšanas periodu Zemkopības ministrijas izstrādātajam Ministru kabineta noteikumu projektam "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumos Nr.378 "Kvalitātes, klasifikācijas un marķējuma prasības augļu džemam, želejai, marmelādei un saldinātam kastaņu biezenim""  Zemkopības ministrija  Ekonomikas ministrija     
4.2.    Par virtuālās vienas pieturas aģentūras attīstības risinājumiem    Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija     
4.3.    Par 25.-26.marta Eiropadomes sanāksmi    I.Juhansone (Ārlietu ministrija)