Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2010.gada 22.jūlija darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane
Rīgā 2010.gada 16.jūlijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2010.gada 22.jūlijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2010-VSS-857, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par koeficienta noteikšanu piemaksas aprēķināšanai karavīriem, kuri piedalās starptautiskajās miera nodrošināšanas operācijās"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2010-VSS-858, Saeimas lēmumprojekts  Saeimas lēmumprojekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības dalību Eiropas Savienības militārajā operācijā ATALANTA"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2010-VSS-859, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 15.marta rīkojumā Nr.148 "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām ārvalstīs 2010.gadā""  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2010-VSS-853, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 29.janvāra noteikumos Nr.40 "Valsts enerģētiskās krīzes centra nolikums""   Ekonomikas ministrija       
1.5.  2010-VSS-854, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kompensācijas darījumu piemērošanu iepirkumos valsts aizsardzības vajadzībām"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2010-VSS-844, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli""  Finanšu ministrija       
1.7.  2010-VSS-845, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli""  Finanšu ministrija       
1.8.  2010-VSS-846, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība""  Finanšu ministrija       
1.9.  2010-VSS-847, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Iekšējo auditoru sertifikācijas kārtība"  Finanšu ministrija       
1.10.  2010-VSS-848, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par nodokļu parāda galvojumu preču muitošanai"  Finanšu ministrija       
1.11.  2010-VSS-862, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Vīzu noteikumi"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2010-VSS-863, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums par 2010. gada veiktajiem plūdu novēršanas pasākumu rezultātiem"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2010-VSS-864, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2010-VSS-865, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumos Nr.687 "Kārtība un apjoms, kādā sniedzamas ziņas Sodu reģistram un izsniedzamas Sodu reģistrā iekļautās ziņas""  Iekšlietu ministrija       
1.15.  2010-VSS-872, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par izglītojamo uzņemšanu internātskolā, uzņemšanu un atskaitīšanu, speciālajā izglītības iestādē un speciālajā pirmsskolas izglītības grupā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2010-VSS-873, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par izmantotā laika un paveiktā darba uzskaites sistēmu no valsts budžeta, Eiropas Savienības un ārvalstu finanšu atbalsta līdzekļiem finansētu pētījumu projektu īstenošanai"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  2010-VSS-874, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.18.  2010-VSS-875, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai "Latvijas Jātnieku federācija" bezatlīdzības lietošanā uz noteiktu laiku""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.19.  VSS-869
 
Koncepcijas projekts "Profesionālās vidējās kultūrizglītības iestāžu tīkla optimizācijas koncepciju"   Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  2010-VSS-870, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta turpmākās īstenošanas koncepcija"  Kultūras ministrija       
1.21.  2010-VSS-871, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem"  Kultūras ministrija       
1.22.  VSS-856
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā persona ar I grupas redzes invaliditāti, kura nesaņem valsts pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, saņem asistenta pakalpojumu un tā saņemšanas nosacījumi"  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.23.  2010-VSS-855, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.24.  2010-VSS-860, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)- Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.25.  2010-VSS-861, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1610 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.26.  2010-VSS-849, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu uzskaites un veselības stāvokļa novērošanas un slimību, invaliditātes un personas nāves cēloņsakarības ar Černobiļas atomelektrostacijas avāriju noteikšanas kārtība"  Veselības ministrija       
1.27.  2010-VSS-850, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Cilvēkiem paredzēto medicīnisko ierīču klīniskās izpētes kārtība"  Veselības ministrija       
1.28.  2010-VSS-851, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par medicīniskajām ierīcēm, palīgierīcēm, to komplektējošām daļām, rezerves daļām un piederumiem, kuru piegādēm piemēro pazeminātu pievienotās vērtības nodokļa likmi"  Veselības ministrija       
1.29.  2010-VSS-852, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.581 "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība""  Veselības ministrija       
1.30.  2010-VSS-866, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par norēķiniem ar nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem""  Zemkopības ministrija       
1.31.  2010-VSS-867, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par meža zemes transformāciju nekustamajā īpašumā Rotas iela 9, Jūrmalā"  Zemkopības ministrija       
1.32.  2010-VSS-868, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Veterinārās prasības govju, cūku, aitu, kazu un zirgu sugas dzīvnieku embriju un olšūnu un zirgu, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas apritei"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-20
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumos Nr.698 "Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas nolikums""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-1
 
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-2
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""   Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-1465
 
Koncepcijas projekts "Koncepcija par valsts vispārējā un specializētā civildienesta sistēmas vienkāršošanu"  Valsts kanceleja  Valsts kanceleja    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-384
TA-1789 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""  Ekonomikas ministrija  A.Upena (Ekonomikas ministrija)  I.Feldmane  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-383
TA-1800 
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Upena (Ekonomikas ministrija)  I.Feldmane  Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-474
TA-1892 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika""  Ekonomikas ministrija  D.Rekšāne (Ekonomikas ministrija)  D.Merirands  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    "Par valsts budžeta izpildi līdz 2010.gada 30.jūnijam Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ietvaros".     E.Šadris (Finanšu ministrija)