Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2011.gada 21.aprīļa darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2011.gada 15.aprīlī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 21.aprīlī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2011-VSS-387, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par kuģu A-18 un P-04 atsavināšanu"   Aizsardzības ministrija       
1.2.  2011-VSS-386, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 12.janvāra rīkojumā Nr.12 "Par Koncepciju par nepieciešamajām darbībām Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvā 2009/72/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu noteiktajai elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora nodalīšanai""   Ekonomikas ministrija       
1.3.  2011-VSS-383, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām""   Finanšu ministrija       
1.4.  VSS-384
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes nodrošina saistību reģistrāciju"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  2011-VSS-385, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par nodokļu parāda galvojumu preču muitošanai"  Finanšu ministrija       
1.6.  2011-VSS-388, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.janvāra noteikumos Nr.46 "Valsts policijas nolikums""  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2011-VSS-389, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2011-VSS-390, Plāna projekts  Plāna projekts "Par Valsts civilās aizsardzības plānu"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  VSS-416
 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par Latvijas – Krievijas valsts robežas šķērsošanas vietām"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  2011-VSS-381, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nolikums"  Labklājības ministrija       
1.11.  2011-VSS-382, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.12.  VSS-391
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne –Ludza – Krievijas robeža (Terehova) posma Jēkabpils – Varakļāni rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  2011-VSS-418, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Konvenciju par Eiropas Sakaru biroja izveidi"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2011-VSS-419, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.239 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.4.aktivitāti "Mazo ostu infrastruktūras uzlabošana"""  Satiksmes ministrija       
1.15.  2011-VSS-411, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja palīga eksāmena kārtību un nepieciešamo zināšanu apjomu"  Tieslietu ministrija       
1.16.  2011-VSS-412, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja palīga amata apliecības veidu un lietošanas kārtību"  Tieslietu ministrija       
1.17.  2011-VSS-413, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Pacientu tiesību likumā"  Tieslietu ministrija       
1.18.  2011-VSS-414, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""   Tieslietu ministrija       
1.19.  2011-VSS-415, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Tieslietu ministrija       
1.20.  VSS-392
 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma Tvaika ielā 2, Rīgā"  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  2011-VSS-398, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.313 "Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.22.  2011-VSS-399, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.–2013.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2011-VSS-400, TEHNISKIE - MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 9.aprīļa rīkojumā Nr.203 "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plānu 2010.-2013.gadam""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2011-VSS-401, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2011-VSS-402, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par plūdu draudu novēršanai izstrādājamiem ūdens objekta ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  2011-VSS-403, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dabas parka "Doles sala" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.27.  2011-VSS-404, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.89 "Kārtība, kādā nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu Latvijas partneru projektu attiecināmās un neattiecināmās izmaksas un tiek nodrošināta pirmā līmeņa finanšu kontrole""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.28.  2011-VSS-405, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.682 "Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmas "Pārrobežu sadarbība" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.29.  2011-VSS-406, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.701 "Par Igaunijas Republikas, Somijas Republikas, Latvijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, autonomās Ālandu salu provinces un Dienvidrietumu Somijas reģionālās padomes, kas darbojas kā Vadošā iestāde, Sertifikācijas iestāde un Revīzijas iestāde, daudzpusējās vienošanās par Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam ieviešanu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.30.  2011-VSS-407, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.969 "Eiropas Savienības dalībvalstu, kas piedalās INTERACT 2007-2013 programmā, Bratislavas pašvaldības reģiona, kas darbojas kā Vadošā iestāde, un Slovākijas Republikas Finanšu ministrijas, kas darbojas kā Sertifikācijas un Revīzijas iestāde, vienošanās par darbības programmas INTERACT 2007-2013""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.31.  2011-VSS-408, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.970 "Par Vienošanos par darbības programmas "Baltijas jūras reģiona programma 2007.-2013.gadam" ieviešanu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.32.  2011-VSS-409, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumos Nr.1101 "Par Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, kas darbojas kā Apvienotā vadošā iestāde, Igaunijas Republikas un Latvijas Republikas vienošanos par Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros vadību un administrēšanu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.33.  2011-VSS-410, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 14.decembra noteikumos Nr.1125 "Par Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas vienošanos par Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros ieviešanu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.34.  VSS-417
 
Likumprojekts "Par Eiropas vietējo pašvaldību hartas Papildprotokolu par tiesībām piedalīties vietējās varas darbībā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.35.  2011-VSS-421, Ziņojums zināšanai  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam īstenošanu 2010.gadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.36.  2011-VSS-393, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā novērtējama jaunās pārtikas atbilstība klasifikācijas un kvalitātes prasībām"  Zemkopības ministrija       
1.37.  2011-VSS-394, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Latvijas Lauksaimniecības universitātes īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.38.  2011-VSS-395, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumos Nr.310 "Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības""  Zemkopības ministrija       
1.39.  2011-VSS-396, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.663 "Valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" nolikums""  Zemkopības ministrija       
1.40.  2011-VSS-397, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Aitu pārraudzības kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.41.  2011-VSS-420, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Lauksaimniecības dzīvnieku šķirnes apstiprināšanas un reģistrācijas kārtība"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1396
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicams rūpnieciskais energoaudits"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  2011-VSS-1176, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes neatliekamās medicīniskās palīdzības stacija" likvidāciju"  Veselības ministrija  Veselības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-925
TA-888 
Ieteikumu projekts "Civillikuma 1073.pantā un likuma "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 14. panta otrajā daļā paredzēto valsts pirmpirkuma vai izpirkuma tiesību izmantošanas kārtība"  Finanšu ministrija  M.Brencis (Finanšu ministrija)  K.Cirsis D.Špeļs  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-66
TA-944 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs""  Valsts kanceleja  B.Medvecka (Valsts kanceleja)    Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-288
TA-978 
Noteikumu projekts "Minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtība"  Labklājības ministrija  I.Lipskis (Labklājības ministrija)  A.Kromāne  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Par finansējuma apguvi līdz 2011.gada 31.martam Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ietvaros    I.Āboliņa (Finanšu ministrija)