Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2011.gada 12.maija darba kārtība (Informējam, ka š.g.12.maijā valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana)

Informējam, ka š.g.12.maijā valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana.

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2011-VSS-461, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.260 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru un maksu par konsulārajiem pakalpojumiem latos un ārvalstu valūtā""   Ārlietu ministrija       
1.2.  2011-VSS-462, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2011-VSS-448, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.4.  2011-VSS-449, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 31, korpuss 2, Jūrmalā, pārņemšanu valsts īpašumā"   Finanšu ministrija       
1.5.  2011-VSS-450, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā"  Finanšu ministrija       
1.6.  2011-VSS-451, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likumā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2011-VSS-452, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""  Finanšu ministrija       
1.8.  2011-VSS-453, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Finanšu ministrija       
1.9.  2011-VSS-454, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija       
1.10.  2011-VSS-458, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic ugunsgrēku, to seku un veikto glābšanas darbu uzskaiti"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2011-VSS-445, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2011./2012.mācību gadā"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2011-VSS-446, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izglītības iestāde (izņemot augstskolas un koledžas) nodrošina bibliotekāros un informācijas pakalpojumus"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2011-VSS-466, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumos Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu""  Kultūras ministrija       
1.14.  2011-VSS-467, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nozīmes kultūras pieminekļu pirmpirkuma tiesību realizācijas kārtību un termiņiem"   Kultūras ministrija       
1.15.  2011-VSS-447, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""  Labklājības ministrija       
1.16.  2011-VSS-468, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Serbijas Republikas valdības nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2011-VSS-470, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 12.maija noteikumos Nr.431 "Noteikumi par augstākā līmeņa domēna ".lv" reģistra turētāja noteikšanas kārtību, prasībām un to izpildes uzraudzību""  Satiksmes ministrija       
1.18.  2011-VSS-455, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.972 "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi""  Veselības ministrija       
1.19.  2011-VSS-456, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par dividendēs izmaksājamo kapitālsabiedrību peļņas daļu par 2010.gadu"  Veselības ministrija       
1.20.  2011-VSS-457, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""  Veselības ministrija       
1.21.  2011-VSS-459, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Aizsargājamās jūras teritorijas "Irbes šaurums" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2011-VSS-460, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Jūras vides padomes nolikums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2011-VSS-463, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Pārtikas nozares padomes nolikums"  Zemkopības ministrija       
1.24.  2011-VSS-464, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijā iegūtas un vietējā tirgū izplatāmas gaļas, maltas gaļas, mehāniski atdalītas gaļas, gaļas izstrādājumu un gaļas produktu marķēšanas noteikumi"  Zemkopības ministrija       
1.25.  2011-VSS-465, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"""  Zemkopības ministrija       
1.26.  2011-VSS-469, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām"  Zemkopības ministrija