Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2011.gada 2.jūnija darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā -

Juridiskā departamenta vadītāja,

Valsts kancelejas direktora vietniece
I.Gailīte
Rīgā 2011.gada 27.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 2.jūnijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2011-VSS-559, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā sagatavo vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda notifikāciju"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2011-VSS-556, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.3.  2011-VSS-557, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.4.  2011-VSS-573, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1041 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība""   Finanšu ministrija       
1.5.  2011-VSS-550, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.550 "Noteikumi par ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanas kārtību""  Iekšlietu ministrija       
1.6.  2011-VSS-574, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi""  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2011-VSS-551, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo būvju Lejasciema pagastā, Gulbenes novadā, nodošanu Gulbenes novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.8.  2011-VSS-552, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  2011-VSS-558, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Labklājības ministrija       
1.10.  VSS-565
 
Rīkojuma projekts "Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.11.  2011-VSS-553, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Paziņošanas likumā"  Tieslietu ministrija       
1.12.  2011-VSS-554, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamo izdevumu apmēru un to maksāšanas kārtību"  Tieslietu ministrija       
1.13.  2011-VSS-555, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi"  Tieslietu ministrija       
1.14.  2011-VSS-571, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi"  Tieslietu ministrija       
1.15.  2011-VSS-572, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"  Tieslietu ministrija       
1.16.  2011-VSS-562, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai""  Veselības ministrija       
1.17.  2011-VSS-563, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Sociālās drošības tīkla stratēģijā"  Veselības ministrija       
1.18.  2011-VSS-564, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.19.  2011-VSS-560, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ķeguma prospektā 5, Ķegumā, Ķeguma novadā nodošanu Ķeguma novada pašvaldības īpašumā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2011-VSS-561, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumos Nr.135 "Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  2011-VSS-566, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.163 "Noteikumi par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Zemkopības ministrija       
1.22.  2011-VSS-567, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību"  Zemkopības ministrija       
1.23.  2011-VSS-568, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.173 "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros""  Zemkopības ministrija       
1.24.  2011-VSS-569, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Zemkopības ministrija       
1.25.  2011-VSS-570, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Obligātās nekaitīguma prasības materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, kā arī to ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas uzņēmumu reģistrācijas kārtība"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1500
 
Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Tūrisma attīstības valsts aģentūra" nolikums"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-1108
 
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" finanšu līguma Nr.LE9704.02.03/001 finanšu līdzekļu turpmāku izmantošanu"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  2011-VSS-1371, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana" nolikums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1243
TA-1238 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.735 "Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu""  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)    Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-48
TA-1033 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vesere (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  A.Stiebre A.Ludboržs  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-1263  Informatīvais ziņojums "Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu"  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Izskatīts VSS 
4.2.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja     
4.3.    Latvijas Pārstāvniecības ES redzējums par tās darbu prezidentūras laikā    I.Juhansone (Ārlietu ministrija)