Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2011.gada 15.septembra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2011.gada 9.septembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 15.septembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2011-VSS-1012, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.671 "Ar militārā rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un nesprāgušu munīciju piesārņotu un potenciāli piesārņotu teritoriju izpētes un sanācijas darbu veikšanas speciālistu sertifikācijas un komersantu licencēšanas kārtība""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2011-VSS-1010, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra rīkojumā Nr.933 "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai darba grupā starptautiskajai sadarbībai holokausta izglītībā, piemiņā un pētniecībā""   Ārlietu ministrija       
1.3.  2011-VSS-1024, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Mongoliju, no otras puses"  Ārlietu ministrija       
1.4.  2011-VSS-997, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Pasaules Tūrisma organizācijas statūtu denonsēšanu"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2011-VSS-1013, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.972 "Noteikumi par kārtību, kā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts budžetu""  Finanšu ministrija       
1.6.  2011-VSS-1014, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.308 "Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokli preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm""   Finanšu ministrija       
1.7.  2011-VSS-1015, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.956 "Kārtība, kādā piešķirams patstāvīgas mazās alus darītavas statuss un piemērojama akcīzes nodokļa likme patstāvīgo mazo alus darītavu saražotajam alum""  Finanšu ministrija       
1.8.  2011-VSS-1016, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas kvotas palielināšanu Starptautiskajā Valūtas fondā"  Finanšu ministrija       
1.9.  2011-VSS-1017, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.411 "Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība""  Finanšu ministrija       
1.10.  2011-VSS-1018, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.11.  2011-VSS-1019, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Priedkalne", Priedkalnē, Garkalnes novadā, nodošanu Garkalnes novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.12.  2011-VSS-1020, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Kultūras ministrijas valdījumā esoša nekustamā īpašuma Kuģinieku ielā 2, Ventspilī, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija       
1.13.  2011-VSS-1021, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas "Selgas" – 1, Saulītēs, Skultes pagastā, Limbažu novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.14.  2011-VSS-1022, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Starptautiskā Valūtas fonda Vienošanās līguma grozījumiem par izpilddirektoru valdes reformu"   Finanšu ministrija       
1.15.  2011-VSS-994, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par apropriācijas palielināšanu Iekšlietu ministrijai izdevumiem samaksai komersantam par tehnisko līdzekļu izmantošanu un valsts pamatbudžeta ieņēmumu palielināšanu 2011.gadā"  Iekšlietu ministrija       
1.16.  2011-VSS-995, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 28.decembra noteikumos Nr.1072 "Iekšējās drošības dienesta reģistrācijas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.17.  2011-VSS-996, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.742 "Detektīvdarbības licencēšanas un sertifikācijas noteikumi""  Iekšlietu ministrija       
1.18.  2011-VSS-990, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 10.maija noteikumos Nr.354 "Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.19.  2011-VSS-991, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2012.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.20.  2011-VSS-992, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.21.  2011-VSS-1001, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.676 "Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" izveidoto fondu vadības un kontroles kārtība""  Kultūras ministrija       
1.22.  2011-VSS-1002, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 7.jūnija noteikumos Nr.402 "Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana""  Satiksmes ministrija       
1.23.  2011-VSS-1003, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" pamatkapitālā"  Satiksmes ministrija       
1.24.  2011-VSS-1004, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1471 "Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu""  Satiksmes ministrija       
1.25.  VSS-1005
 
Noteikumu projekts "Transportlīdzekļu vadītāja apliecības iznīcināšanas kārtība"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.26.  2011-VSS-1006, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.27.  2011-VSS-1007, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts vietējā autoceļa V135 Dūči-Limbaži posma 9,0.-18,9.km rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.28.  2011-VSS-1008, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumu Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā"  Satiksmes ministrija       
1.29.  2011-VSS-1009, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumos Nr.852 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.2.aktivitāti "TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)""  Satiksmes ministrija       
1.30.  2011-VSS-1011, TEHNISKIE - MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Satiksmes ministrija       
1.31.  2011-VSS-1025, Likumprojekts  Likumprojekts "Rūpnieciskā īpašuma likums"  Tieslietu ministrija       
1.32.  2011-VSS-1026, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Par vienotu institucionālo vienību un saimnieciskās darbības veicēju reģistrāciju"  Tieslietu ministrija       
1.33.  2011-VSS-998, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Veselības ministrijas un Moldovas Republikas Veselības ministrijas līgumu par sadarbību veselības nozares un medicīnas zinātnes jomā"  Veselības ministrija       
1.34.  2011-VSS-999, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.maija noteikumos Nr.328 "Noteikumi par poliomielīta pretepidēmijas pasākumiem""  Veselības ministrija       
1.35.  2011-VSS-993, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Derīgo izrakteņu ieguves kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.36.  2011-VSS-1023, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām un tās izveidošanas, uzraudzības un uzlabošanas kārtību valsts tiešās pārvaldes iestādēs"  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-842
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-279
 
Noteikumu projekts "Depozīta sistēmas piemērošanas noteikumi atkārtoti lietojamam iepakojumam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-280
 
Likumprojekts "Grozījumi Iepakojuma likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Valsts pārvaldē nodarbināto novērtēšanas sistēma     E.Upīte (Valsts kanceleja)  B.Medvecka A.Kalviņa K.Vintiša