Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2011.gada 13.oktobra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2011.gada 7.oktobrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 13.oktobrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2011-VSS-1135, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Dunavas ielā 13, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2011-VSS-1136, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2011-VSS-1134, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu kompensēšanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Latvijas Republikas vēstniecībā Dānijas Karalistē veiktajiem plūdu seku likvidēšanas remontdarbiem"  Ārlietu ministrija       
1.4.  VSS-1150
 
Likumprojekts "Grozījums Būvniecības likumā"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  VSS-1151
 
Likumprojekts "Grozījums Ēku energo-efektivitātes likumā"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  2011-VSS-1152, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2011-VSS-1153, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicami atskaitījumi Privatizācijas aģentūrai par valsts īpašuma privatizāciju, valsts kapitāla daļu atsavināšanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, izveidojams un izlietojams rezerves fonds un veicami maksājumi valsts budžetā"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2011-VSS-1124, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Katoļu ielā bez numura, Bauskā, Bauskas novadā, nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.9.  2011-VSS-1125, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Rūpniecības ielā 4B, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.10.  2011-VSS-1126, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Laboratorijas ielā 1, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.11.  VSS-1127
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā un Rīgas pilsētas nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  2011-VSS-1128, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1651 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību""   Finanšu ministrija       
1.13.  2011-VSS-1129, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par muitošanas režīma – preču iznīcināšana - piemērošanu"  Finanšu ministrija       
1.14.  2011-VSS-1130, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Par azartspēļu automātu saslēgšanu vienotā tīklā"  Finanšu ministrija       
1.15.  VSS-1123
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm""  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  2011-VSS-1140, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izvērtē un apstiprina mācību literatūras atbilstību pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības valsts standartam"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  VSS-1141
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.294 "Noteikumi par Valsts izglītības satura centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.18.  2011-VSS-1142, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Sporta bāzu sākotnējās pārbaudes kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.19.  2011-VSS-1122, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Koncepcija par jauna Latvijas Sabiedriskā elektroniskā medija izveidi"  Kultūras ministrija       
1.20.  2011-VSS-1132, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""  Labklājības ministrija       
1.21.  2011-VSS-1133, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.254 "Noteikumi par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu maksas pakalpojumu cenrādi""  Labklājības ministrija       
1.22.  2011-VSS-1143, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā"  Satiksmes ministrija       
1.23.  2011-VSS-1144, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās""  Satiksmes ministrija       
1.24.  VSS-1145
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā valsts akciju sabiedrībai "Ceļu satiksmes drošības direkcija""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.25.  2011-VSS-1131, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Vienošanos starp Igaunijas Republikas valdību, Somijas Republikas valdību, Vācijas Federatīvās Republikas valdību, Islandes Republikas valdību, Latvijas Republikas valdību, Lietuvas Republikas valdību, Norvēģijas Karalistes valdību, Polijas Republikas valdību, Krievijas Federācijas valdību un Zviedrijas Karalistes valdību par Ziemeļu Dimensijas Sabiedrības veselības un sociālās labklājības partnerības sekretariāta izveidi"  Veselības ministrija       
1.26.  2011-VSS-1137, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par grozījumiem Piejūras reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā 2007.- 2013.gadam"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.27.  2011-VSS-1138, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.28.  VSS-1139
 
Likumprojekts "Vietējo pašvaldību referendumu likums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.29.  2011-VSS-1146, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1014 "Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.30.  2011-VSS-1147, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.70 "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām""  Zemkopības ministrija       
1.31.  2011-VSS-1148, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm""  Zemkopības ministrija       
1.32.  2011-VSS-1149, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1123 "Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas, kā arī traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība""   Zemkopības ministrija       
1.33.  2011-VSS-1121, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs""  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-283
 
Ieteikumu projekts "Par kārtību, kādā valsts vai pašvaldības institūcija maksā par to amatpersonu un darbinieku darbu, kuras tieši iesaistītas starptautiskās sadarbības līgumu izpildē, kas noslēgti starp valsts vai pašvaldības institūciju un citu ārvalsts institūciju vai starptautisko tiesību subjektu"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-488
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Rucavas novada pašvaldības īpašumā"   Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  2011-VSS-346, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-398
TA-2342 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.313 "Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība""   Veselības ministrija  J.Bundulis (Veselības ministrija)    Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-360
TA-2311 
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Garkalnes meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Vilkaste (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  Liepa J.  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  2011-VSS-464, MK noteikumu projekts  Par virzības apturēšanas periodu Zemkopības ministrijas izstrādātajam Ministru kabineta noteikumu projektam "Latvijā iegūtas un vietējā tirgū izplatāmas gaļas, maltas gaļas, mehāniski atdalītas gaļas, gaļas izstrādājumu un gaļas produktu marķēšanas noteikumi"  Zemkopības ministrija  Ekonomikas ministrija