Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2011.gada 10.novembra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2011.gada 4.novembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 10.novembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2011-VSS-1240, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.jūlija noteikumos Nr.612/1 "Kārtība kādā izsniedz speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  VSS-1262
 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas un Pleskavas apgabala (Krievijas Federācija) administrācijas vienošanās par ekonomisko sadarbību realizācijas darba programmu 2012.-2014.gadiem"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  2011-VSS-1263, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 20.aprīļa rīkojumā Nr.163 "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  VSS-1264
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1048 "Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  2011-VSS-1265, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā (28.saraksts)"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2011-VSS-1266, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2011-VSS-1267, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2011-VSS-1268, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem""  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2011-VSS-1270, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem ar dzīvokļa īpašuma lietošanu saistīto parādu problēmas risināšanai"  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2011-VSS-1273, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" iesnieguma projektu"  Ekonomikas ministrija       
1.11.  2011-VSS-1241, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"  Finanšu ministrija       
1.12.  2011-VSS-1242, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā"  Finanšu ministrija       
1.13.  2011-VSS-1243, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Finanšu ministrija       
1.14.  2011-VSS-1244, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija       
1.15.  2011-VSS-1245, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu Liepu ielā 38, Rēzeknē, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.16.  2011-VSS-1246, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par iedzīvotāju deklarāciju par ienākumu no kapitāla pieauguma un tās aizpildīšanas kārtību"   Finanšu ministrija       
1.17.  2011-VSS-1258, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi""  Iekšlietu ministrija       
1.18.  2011-VSS-1259, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.552 "Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.19.  2011-VSS-1260, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.601 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm""  Iekšlietu ministrija       
1.20.  2011-VSS-1261, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā"  Kultūras ministrija       
1.21.  2011-VSS-1269, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas LV03 "NVO fonds" iesnieguma projektu"  Kultūras ministrija       
1.22.  2011-VSS-1252, TEHNISKIE - MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Satiksmes ministrija       
1.23.  2011-VSS-1253, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1171 "Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos""  Satiksmes ministrija       
1.24.  2011-VSS-1271, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepcija"  Tieslietu ministrija       
1.25.  2011-VSS-1272, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 7.jūnija noteikumos Nr.433 "Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstiem uzņēmumu reģistra žurnālā, masu informācijas līdzekļu reģistrā un arodbiedrību reģistrā un reģistrācijas apliecībām""  Tieslietu ministrija       
1.26.  2011-VSS-1238, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1040 "Kārtība, kādā ārstniecības persona ziņo par vakcinācijas izraisītajām komplikācijām""  Veselības ministrija       
1.27.  2011-VSS-1239, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās būves Stopiņu novadā nodošanu pašvaldības īpašumā"  Veselības ministrija       
1.28.  2011-VSS-1247, TEHNISKIE - MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 30.jūlija rīkojumā Nr.446 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu novadu pašvaldībām skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.29.  2011-VSS-1248, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.139 "Noteikumi par atsevišķu bīstamas ķīmiskas vielas saturošu iekārtu un produktu lietošanas un marķēšanas prasībām un par videi kaitīgo preču sarakstu""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.30.  2011-VSS-1249, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību""  Zemkopības ministrija       
1.31.  2011-VSS-1250, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""  Zemkopības ministrija       
1.32.  2011-VSS-1251, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.177 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana" aktivitātē "Meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana"""  Zemkopības ministrija       
1.33.  2011-VSS-1254, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki""   Zemkopības ministrija       
1.34.  2011-VSS-1255, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus aitām un kazām"  Zemkopības ministrija       
1.35.  2011-VSS-1256, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.206 "Noteikumi par veterinārajām prasībām aitu un kazu apritei""  Zemkopības ministrija       
1.36.  2011-VSS-1257, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu biškopībai, tā administrēšanas un uzraudzības kārtību"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-416
 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par Latvijas – Krievijas valsts robežas šķērsošanas vietām"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.2.  VSS-391
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa A12 Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) posma Jēkabpils–Varakļāni rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-1207
 
(2010) Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Omānas Sultanāta valdības nolīgumu par gaisa satiksmi"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  2011-TA-2174, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.65 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem""  Finanšu ministrija  M.Brencis (Finanšu ministrija)  D.Gaile A.Lapiņš I.Āboliņa