Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2012.gada 26.aprīļa darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā - Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece
I.Gailīte
Rīgā 2012.gada 20.aprīlī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 26.aprīlī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-442, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija instrukcijā Nr.6 "Kārtība, kādā sedzami Latvijas pārstāvju ceļa izdevumi līdz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmju un Eiropas Savienības Padomes sanāksmju norises vietai un atpakaļ un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumi""  Ārlietu ministrija       
1.2.  2012-VSS-443, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumos Nr.480 "Vienotā pakalpojumu portāla informācijas apmaiņas kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2012-VSS-444, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Tūrisma attīstības valsts aģentūras nolikums"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2012-VSS-445, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006. gada 3. janvāra noteikumu Nr.6 "Noteikumi par Tūrisma attīstības valsts aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2012-VSS-446, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā""   Ekonomikas ministrija       
1.6.  2012-VSS-447, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamā mājā Lielā ielā 1A, Daugavpilī, esošo dzīvokļu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija       
1.7.  2012-VSS-451, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2012-VSS-459, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas un Kalugas apgabala (Krievijas Federācija) valdības vienošanos par ekonomisko sadarbību"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2012-VSS-434, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.537 "Noteikumi par trešās valsts revidenta vai trešās valsts revidentu komercsabiedrības reģistrācijas iesnieguma veidlapas paraugu un atzinuma veidlapas paraugu par trešās valsts revidenta vai trešās valsts revidentu komercsabiedrības atbilstības reģistrēšanas nosacījumiem, atzinuma sagatavošanas un nosūtīšanas kārtību""  Finanšu ministrija       
1.10.  VSS-435
 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2004. gada 31. augusta noteikumu Nr.749 "Noteikumi par bezmantinieku kapitāla daļu pārņemšanu un pārdošanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Finanšu ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.11.  2012-VSS-436, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā"  Finanšu ministrija       
1.12.  2012-VSS-437, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Zemgales ielā 33A, Olainē, Olaines novadā, nodošanu Olaines novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.13.  2012-VSS-438, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1358 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.1.1.apakšaktivitāti "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē"""  Finanšu ministrija       
1.14.  2012-VSS-439, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā"  Finanšu ministrija       
1.15.  2012-VSS-440, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.966 "Noteikumi par to trešo valstu sarakstu, kuru normatīvo aktu prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā ir līdzvērtīgas Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām"'  Finanšu ministrija       
1.16.  2012-VSS-448, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.17.  2012-VSS-452, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumu Nr.972 "Noteikumi par kārtību, kā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinoties ar valsts budžetu""  Satiksmes ministrija       
1.18.  2012-VSS-453, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"  Tieslietu ministrija       
1.19.  2012-VSS-454, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija       
1.20.  2012-VSS-455, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"  Tieslietu ministrija       
1.21.  VSS-441
 
Rīkojuma projekts "Par Sporta medicīnas valsts aģentūras likvidāciju un tiešās pārvaldes iestādes "Valsts sporta medicīnas centrs" izveidošanu""  Veselības ministrija       
1.22.  2012-VSS-449, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par pārrobežu sadarbības stiprināšanu Latvijas-Igaunijas un Latvijas-Lietuvas Starpvaldību komisijās"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2012-VSS-450, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2012-VSS-456, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.34 "Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli"  Zemkopības ministrija       
1.25.  2012-VSS-457, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Zemkopības ministrija       
1.26.  2012-VSS-458, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas Valsts augļkopības institūta īpašumā"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1315
 
Informatīvais ziņojums "Par analītisko būvizmaksu katalogu"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  2012-VSS-1122, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Koncepcija par jauna Latvijas Sabiedriskā elektroniskā medija izveidi"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija     
2.3.  VSS-1213
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju funkcionālo zonu noteikšanas metodiku"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Par projektu pieteikšanu izsludināšanai š.g. 3.maija Valsts sekretāru sanāksmē    Valsts kanceleja     
V. Slēgtā daļa
4.1.  SAN-812
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     
4.2.    Par informācijas aizsardzību    J.Kažociņš (Satversmes aizsardzības birojs)  M.Arājs R.Ottis