Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2012.gada 3.maija darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2012.gada 27.aprīlī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 3.maijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-468, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  VSS-469
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi MK 2008.g.2.janvāra noteikumos Nr2 "Kārtība, kāda pieprasa un saņem Civilās aviācijas aģentūras atļauju būvēt, ierīkot un izvietot gaisa kuģu lidojumu drošībai potenciāli bīstamus objektus""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2012-VSS-460, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas „Dundagas kokaudzētava”, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.4.  2012-VSS-461, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ministrijas un centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un finanšu informāciju"  Finanšu ministrija       
1.5.  2012-VSS-466, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Nākamās paaudzes tīklu attīstības koncepcija 2013. – 2020. gadam"  Satiksmes ministrija       
1.6.  2012-VSS-467, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Līgumu par Ziemeļeiropas funkcionālā gaisa telpas bloka izveidošanu starp Igaunijas Republikas valdību, Somijas Republikas valdību, Latvijas Republikas valdību un Norvēģijas Karalistes valdību"  Satiksmes ministrija       
1.7.  VSS-464
 
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Maksātnespējas administrācija" pārveidošanu par tiešās pārvaldes iestādi "Maksātnespējas administrācija""  Tieslietu ministrija       
1.8.  2012-VSS-462, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.9.  2012-VSS-463, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.10.  2012-VSS-465, MK noteikumu projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.737 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1262
 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas un Pleskavas apgabala (Krievijas Federācija) administrācijas vienošanās par ekonomisko sadarbību realizācijas darba programmu 2012.-2014.gadiem"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  2012-VSS-1047, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālā arhīva dokumentu uzkrāšanas, nodošanas un pieņemšanas glabāšanā, uzskaites, aprakstīšanas un pieejamības kārtība un dokumentu saglabāšanas tehniskās prasības, kā arī dokumentu arhīviskās vērtības noteikšanas kārtība"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija     
2.3.  VSS-1145
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā valsts akciju sabiedrībai "Ceļu satiksmes drošības direkcija""  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-1211
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1236 "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-867
TA-694 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma un būvju Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  S.Sidiki (Izglītības un zinātnes ministrija)  A.Onckule I.Rozenštoka  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-204
TA-909 
Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"  Labklājības ministrija  E.Korčagins (Labklājības ministrija)  A.Gaile G.Zadraks L.Duntava B.Vītoliņa  Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-203
TA-911 
Likumprojekts "Fizisko personu-saimnieciskās darbības veicēju-diskriminācijas aizlieguma likums"  Labklājības ministrija  E.Korčagins (Labklājības ministrija)  A.Gaile  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja     
4.2.    Par finansējuma apguvi līdz 2012.gada 31.martam Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ietvaros    Finanšu ministrija