Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2012.gada 2.augusta darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2012.gada 27.jūlijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 2.augustā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-758, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2012-VSS-759, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2012-VSS-755, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""   Ekonomikas ministrija       
1.4.  2012-VSS-756, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 24.septembra rīkojumā Nr.641 "Par nekustamā īpašuma "Smiltenes lauksaimniecības tehnikums" daļas nodošanu privatizācijai""   Ekonomikas ministrija       
1.5.  2012-VSS-757, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Stendē, Talsu novadā, privatizāciju"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2012-VSS-773, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par energoresursu krājumiem, uzsākot apkures sezonu"   Ekonomikas ministrija       
1.7.  2012-VSS-774, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.803 "Noteikumi par mājsaimniecības elektrisko veļas žāvēšanas mašīnu un kombinēto veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju""  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2012-VSS-754, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par konstatētajiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem Eiropas Savienības politikas instrumentu, Eiropas Savienības iniciatīvu, Pirmsiestāšanās fondu un Pārejas perioda palīdzības ietvaros līdz 2011.gada 31.decembrim"  Finanšu ministrija       
1.9.  2012-VSS-763, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts robežsardzes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"   Iekšlietu ministrija       
1.10.  2012-VSS-764, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2012-VSS-765, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Studiju programmu licencēšanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2012-VSS-766, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2012-VSS-767, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2012-VSS-768, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Jūras akadēmijas Satversmes grozījumiem"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2012-VSS-775, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2013.gada budžetu apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2012-VSS-776, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.septembra rīkojumā Nr.485 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2012.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija       
1.17.  2012-VSS-777, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Babītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"   Satiksmes ministrija       
1.18.  2012-VSS-778, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P76 Aizkraukle – Jēkabpils rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2012-VSS-779, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa V135 Dūči – Limbaži rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2012-VSS-780, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Civilās aviācijas aģentūras nolikuma projekts"  Satiksmes ministrija       
1.21.  2012-VSS-781, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcija 2013. gada budžetu apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija       
1.22.  2012-VSS-782, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 28.septembra rīkojumā Nr.488 "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2012.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija       
1.23.  2012-VSS-761, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par ārvalstu pieredzi prostitūcijas ierobežošanas jomā un priekšlikumiem prostitūcijas mazināšanai Latvijā"  Tieslietu ministrija       
1.24.  2012-VSS-762, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Maksātnespējas administrācijas nolikums"  Tieslietu ministrija       
1.25.  2012-VSS-760, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizatoriskais modelis"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  2012-VSS-769, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā"  Zemkopības ministrija       
1.27.  2012-VSS-770, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai "Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem""   Zemkopības ministrija       
1.28.  2012-VSS-771, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz un anulē atļauju tās ierīkošanai"  Zemkopības ministrija       
1.29.  2012-VSS-772, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par koku ciršanu mežā"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-64
 
Likumprojekts "Grozījums Elektroenerģijas tirgus likumā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  2012-VSS-66, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.3.  2012-VSS-89, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas valdījumā esoša nekustamā īpašuma Rīgas ielā 10B, Olainē, Olaines novadā, nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.4.  VSS-93
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa V135 Dūči – Limbaži rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-119
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P121 Tukums – Kuldīga rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  VSS-120
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P33 Ērgļi – Jaunpiebalga – Saliņkrogs rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.7.  VSS-121
 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P76 Aizkraukle – Jēkabpils projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.8.  VSS-108
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas personā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.9.  VSS-419
 
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.10.  VSS-70
 
Informatīvais ziņojums "Par turpmāko atbalstu lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādes kreditēšanai lauksaimniecības produkcijas ražošanai"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1456
TA-1787 
Instrukcijas projekts "Valsts noslēpuma objektu saskaņošanas un iesniegšanas izskatīšanai Ministru kabinetā kārtība"  Valsts kanceleja  I.Vilks (Valsts kanceleja)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja