Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2012.gada 27.septembra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2012.gada 21.septembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 27.septembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-969, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Kara muzeja sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2012-VSS-970, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.50 "Vietvārdu informācijas noteikumi""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2012-VSS-954, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par iemaksām Annas Lindes fondā"  Ārlietu ministrija       
1.4.  2012-VSS-955, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par iemaksām Āzijas–Eiropas fondā"  Ārlietu ministrija       
1.5.  2012-VSS-952, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas un Jaroslavļas apgabala (Krievijas Federācija) valdības Vienošanās par ekonomisko sadarbību"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2012-VSS-974, Institūcijas darbības stratēģijas projekts  Stratēģijas projekts "Latvijas Enerģētikas ilgtermiņa stratēģija 2030 – konkurētspējīga enerģētika sabiedrībai"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2012-VSS-945, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 1997.gada 15.novembra noteikumu Nr.371 "Noteikumi par kompensāciju izmaksas normu holokausta upuriem, kas netiek aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Finanšu ministrija       
1.8.  2012-VSS-946, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2001.gada 13.februāra noteikumu Nr.70 "Noteikumi par Vācijas Federatīvās Republikas fonda "Atmiņa, atbildība un nākotne" kompensācijas izmaksas normu, kas netiek aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Finanšu ministrija       
1.9.  2012-VSS-947, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.414 "Noteikumi par skaidras naudas deklarācijas veidlapu, tās aizpildīšanas, iesniegšanas un sniegto ziņu pārbaudes kārtību""  Finanšu ministrija       
1.10.  2012-VSS-948, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā"  Finanšu ministrija       
1.11.  VSS-956
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.485 "Noteikumi par valsts aģentūras "Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""  Labklājības ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.12.  VSS-957
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.271 "Kārtība, kādā personas saņem profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus""  Labklājības ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.13.  VSS-958
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumos Nr.21 "Kārtība, kādā izsniedzama algas nodokļa grāmatiņa""  Labklājības ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.14.  VSS-959
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.946 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais vēstures muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""  Labklājības ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.15.  VSS-960
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.669 "Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas valsts nodevu""  Labklājības ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.16.  VSS-961
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 15.marta noteikumos Nr.194 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais mākslas muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""  Labklājības ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.17.  VSS-962
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1472 "Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku""  Labklājības ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.18.  VSS-963
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.872 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos""  Labklājības ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.19.  VSS-964
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumos Nr.560 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.2.apakšaktivitāti "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem"""  Labklājības ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.20.  VSS-965
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 30.jūnija noteikumos Nr.233 "Noteikumi par dokumentiem, kas apliecina personas (ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli, un dzīvokļa kopējās platības normām""  Labklājības ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.21.  VSS-966
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.138 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem invalīdiem, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem""  Labklājības ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.22.  2012-VSS-967, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Nodarbinātības valsts aģentūras nolikums"  Labklājības ministrija       
1.23.  2012-VSS-968, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Sociālās integrācijas valsts aģentūras nolikums"  Labklājības ministrija       
1.24.  2012-VSS-973, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu"  Satiksmes ministrija       
1.25.  2012-VSS-953, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.80 "Personas datu aizsardzības speciālista apmācību kārtība""  Tieslietu ministrija       
1.26.  2012-VSS-949, Plāna projekts  Plāna projekts "Pamatnostādņu "Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 2009.–2014.gadā" īstenošanas plāns 2013.-2014.gadam"  Veselības ministrija       
1.27.  2012-VSS-950, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 6.augusta rīkojumā Nr.468 "Par pamatnostādnēm "Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 2009.-2014.gadā"""  Veselības ministrija       
1.28.  VSS-951
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 11.jūnija rīkojumā Nr.326 "Grozījumi koncepcijā "Normatīvo aktu sistēma veselības aizsardzības jomā"""  Veselības ministrija       
1.29.  2012-VSS-971, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.457 "Noteikumi par kārtību, kādā ģenētiski modificētos organismus izplata vidē vai tirgū, monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā sniedzama informācija par ģenētiski modificēto organismu apriti, un sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā""  Zemkopības ministrija       
1.30.  2012-VSS-972, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumos Nr.784 "Ģenētiski modificēto organismu ierobežotās izmantošanas un atļaujas izsniegšanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2012-VSS-308, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumos Nr.311 "Kārtība, kādā no obligātā aktīvā militārā dienesta veselības stāvokļa dēļ atvaļinātajiem karavīriem sedz dienesta laikā gūto veselības traucējumu ārstēšanas un rehabilitācijas izmaksas""  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija     
2.2.  VSS-259
 
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  2012-VSS-25, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju""   Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.4.  2012-VSS-26, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.5.  2012-VSS-27, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.6.  VSS-272
 
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.7.  VSS-273
 
Likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikumu likumprojektam "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"    Finanšu ministrija  Valsts kanceleja   
3.2.    Par airBaltic lidojumu grafiku uz Briseli ziemas sezonā    Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
V. Slēgtā daļa
4.1.  SAN-1724
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Izskatīts VSS