Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2012.gada 11.oktobra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2012.gada 8.oktobrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 11.oktobrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-1015, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Ārlietu ministrijas sniegto konsulāro maksas pakalpojumu cenrādi"  Ārlietu ministrija       
1.2.  2012-VSS-1016, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi, ko veic konsulārās amatpersonas ārvalstīs"  Ārlietu ministrija       
1.3.  2012-VSS-1032, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Protokolu par Īrijas tautas bažām saistībā ar Lisabonas līgumu"  Ārlietu ministrija       
1.4.  2012-VSS-1017, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.312 "Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2012-VSS-1018, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumos Nr.500 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2012-VSS-1019, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.953 "Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes staciju tehniskās uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2012-VSS-1005, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.842 "Noteikumi par vispārējā valdības parāda klasifikāciju""  Finanšu ministrija       
1.8.  2012-VSS-1006, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.875 "Noteikumi par budžetu finansēšanas klasifikāciju""  Finanšu ministrija       
1.9.  VSS-1007
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija       
1.10.  2012-VSS-1008, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem""  Finanšu ministrija       
1.11.  2012-VSS-1009, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2013.gadam"  Finanšu ministrija       
1.12.  2012-VSS-1010, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par grāmatvedību""  Finanšu ministrija       
1.13.  2012-VSS-1011, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ozolu katlu māja", Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā, nodošanu Aizputes novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2012-VSS-1012, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 10A, Valmierā, nodošanu Vidzemes Augstskolas īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2012-VSS-1004, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Kultūras ministrija       
1.16.  2012-VSS-1013, MK rīkojuma projekts  Par valsts nekustamās mantas "Īles sanatorija", Īles pagastā, Auces novadā, pārdošanu  Labklājības ministrija       
1.17.  2012-VSS-1014, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29. septembra noteikumos Nr.1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem""  Satiksmes ministrija       
1.18.  2012-VSS-1020, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.610 "Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji""  Veselības ministrija       
1.19.  2012-VSS-1021, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.220 "Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās""  Veselības ministrija       
1.20.  2012-VSS-1022, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Slimību profilakses un kontroles centra maksas pakalpojumu cenrādi"  Veselības ministrija       
1.21.  2012-VSS-1025, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2012-VSS-1026, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 17.februāra noteikumos Nr.92 "Prasības virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju monitoringam un monitoringa programmu izstrādei""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2012-VSS-1027, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.42 "Noteikumi par pazemes ūdens resursu apzināšanas kārtību un kvalitātes kritērijiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2012-VSS-1028, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Pašvaldību vispārīgie teritorijas attīstības plānošanas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2012-VSS-1029, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1236 "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  2012-VSS-1030, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.200 "Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.27.  2012-VSS-1031, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Bibliotēku likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.28.  2012-VSS-1023, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.897 "Noteikumi par traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecības vietas reģistrācijas kārtību un tirdzniecības prasībām, kā arī tirdzniecības valsts reģistrācijas numura zīmju izmantošanas kārtību""  Zemkopības ministrija       
1.29.  2012-VSS-1024, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2012-VSS-327, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai" nolikums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.2.  VSS-1211
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1236 "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-712
TA-1808 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.134 "Noteikumi par kapelānu dienestu""  Aizsardzības ministrija  V.Upeniece (Aizsardzības ministrija)  A.Smalkais  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-1415
TA-2088 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.140 "Dabas lieguma "Ventas ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Spiridonovs (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  D.Vilkaste  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Par Memorandu padomes 2012.gada 26.septembra sēdē pieņemtajiem lēmumiem    Valsts kanceleja     
4.2.    Par semināru valsts sekretāriem "Vadītāja palīgs – iekšējā kontroles sistēma"    Valsts kanceleja     
4.3.    Dažādi    VK