Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2012.gada 8.novembra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2012.gada 5.novembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 8.novembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-1122, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.janvāra noteikumos Nr.2 "Kārtība, kādā īsteno granta projektu konkursus""  Ārlietu ministrija       
1.2.  2012-VSS-1127, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Baltijas Attīstības Foruma samita organizēšanu 2013.gadā Rīgā"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2012-VSS-1128, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz, izmanto, pārreģistrē, aptur un anulē speciālo atļauju (licenci) parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšanai un maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī prasībām parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam speciālās atļaujas (licences) saņemšanai"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2012-VSS-1129, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.353 "Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2012-VSS-1112, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.6.  2012-VSS-1113, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija       
1.7.  2012-VSS-1114, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumos Nr.459 "Noteikumi par Padziļinātās sadarbības programmas darbību""  Finanšu ministrija       
1.8.  2012-VSS-1115, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz pieteikumu pievienotās vērtības nodokļa atmaksas saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli citas Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam"  Finanšu ministrija       
1.9.  2012-VSS-1116, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Biometrijas datu apstrādes sistēmas likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2012-VSS-1110, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1439 "Noteikumi par Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2012-VSS-1111, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1430 "Noteikumi par Liepājas Jūrniecības koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2012-VSS-1109, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kosovas Republikas valdības līgumu par sadarbību kultūrā"  Kultūras ministrija       
1.13.  2012-VSS-1141, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Memoriālo muzeju apvienības nolikums"  Kultūras ministrija       
1.14.  2012-VSS-1142, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Rakstniecības un mūzikas muzeja nolikums"  Kultūras ministrija       
1.15.  2012-VSS-1143, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa - Turaidas muzejrezervāts nolikums"  Kultūras ministrija       
1.16.  2012-VSS-1144, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Rundāles pils muzeja nolikums"  Kultūras ministrija       
1.17.  2012-VSS-1145, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja nolikums"  Kultūras ministrija       
1.18.  2012-VSS-1146, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja nolikums"  Kultūras ministrija       
1.19.  2012-VSS-1147, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālā mākslas muzeja nolikums"  Kultūras ministrija       
1.20.  2012-VSS-1148, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nolikums"  Kultūras ministrija       
1.21.  2012-VSS-1117, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums"  Labklājības ministrija       
1.22.  2012-VSS-1118, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Labklājības ministrija       
1.23.  2012-VSS-1119, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumos Nr.230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem""  Labklājības ministrija       
1.24.  2012-VSS-1120, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni"  Labklājības ministrija       
1.25.  2012-VSS-1130, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.343 "Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem""  Satiksmes ministrija       
1.26.  2012-VSS-1131, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļu A10 Rīga- Ventspils un P98 Jelgava (Tušķi) – Tukums krustojuma rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.27.  2012-VSS-1132, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.28.  2012-VSS-1121, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par risinājuma variantiem hipotekārās kreditēšanas tiesiskā regulējuma izstrādei"  Tieslietu ministrija       
1.29.  2012-VSS-1133, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.30.  2012-VSS-1134, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.31.  2012-VSS-1135, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.32.  2012-VSS-1136, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.33.  2012-VSS-1137, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.34.  2012-VSS-1138, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumu Nr.912 "Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.35.  2012-VSS-1139, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.36.  2012-VSS-1140, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.581 "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.37.  2012-VSS-1123, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību izvērtēšanu"  Zemkopības ministrija       
1.38.  2012-VSS-1124, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atzīst piena ražotāju organizācijas un piena starpnozaru organizācijas, kā arī veic to darbības uzraudzību"  Zemkopības ministrija       
1.39.  2012-VSS-1125, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.381 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""  Zemkopības ministrija       
1.40.  2012-VSS-1126, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2012-VSS-199, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  2012-VSS-459, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas un Kalugas apgabala (Krievijas Federācija) valdības vienošanos par ekonomisko sadarbību"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas miistrija     
2.3.  VSS-586
 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.4.  VSS-404
 
Informatīvais ziņojums "Par atbalstāmajām Eiropas Pētniecības infrastruktūrām"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.5.  VSS-430
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra noteikumos Nr.83 "Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana