Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2012.gada 15.novembra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte

Rīgā 2012.gada 9.novembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 15.novembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-1176, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par ēku renovācijas finansēšanas risinājumiem"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2012-VSS-1154, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 24.oktobra noteikumos Nr.873 "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amata aprakstu izstrādāšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.3.  2012-VSS-1172, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Grozīto Latvijas Republikas valdības un Starptautiskā kriminālā tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai līgumu par liecinieku, kuri uzstājušies vai uzstāsies Starptautiskā tribunāla tiesvedības procedūrā, un nepieciešamības gadījumā arī viņu tuvāko radinieku pārvietošanu uz Latvijas Republikas teritoriju"  Iekšlietu ministrija       
1.4.  VSS-1149
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 5.augusta rīkojumā Nr.458 "Par Pasākumu plānu nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē 2010.–2012.gadam""  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  2012-VSS-1150, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas Neredzīgo bibliotēkas nolikums"  Kultūras ministrija       
1.6.  2012-VSS-1152, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""  Labklājības ministrija       
1.7.  2012-VSS-1153, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2013.gadā"  Labklājības ministrija       
1.8.  2012-VSS-1157, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Latvijas informācijas tehnoloģiju drošības stratēģija 2013.-2018.gadam"  Satiksmes ministrija       
1.9.  VSS-1158
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  2012-VSS-1151, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" pamatkapitālā"  Tieslietu ministrija       
1.11.  2012-VSS-1174, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"  Tieslietu ministrija       
1.12.  2012-VSS-1175, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību""  Tieslietu ministrija       
1.13.  2012-VSS-1155, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.14.  2012-VSS-1156, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par mācību priekšmeta "Veselības mācība" iekļaušanu vispārējās vidējās un profesionālās izglītības mācību programmās"  Veselības ministrija       
1.15.  2012-VSS-1173, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.16.  2012-VSS-1165, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumu Nr.1034 "Noteikumi par valsts aģentūras "Nacionālais botāniskais dārzs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.17.  2012-VSS-1166, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra noteikumu Nr.116 "Valsts aģentūras "Nacionālais botāniskais dārzs" nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.18.  2012-VSS-1167, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.19.  2012-VSS-1168, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumos Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2012-VSS-1169, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  2012-VSS-1170, Likumprojekts  Likumprojekts "Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2012-VSS-1171, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par finanšu pakalpojumu pieejamību Latvijas teritorijā – skaidras naudas izņemšanas iespējas"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2012-VSS-1159, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par parku un mežaparku izveidošanu mežā un to apsaimniekošanu"  Zemkopības ministrija       
1.24.  2012-VSS-1160, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumos Nr.388 "Zivju fonda nolikums""  Zemkopības ministrija       
1.25.  2012-VSS-1161, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem""  Zemkopības ministrija       
1.26.  2012-VSS-1162, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.27.  2012-VSS-1163, TEHNISKIE - MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.jūnija rīkojumā Nr.397 "Par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības aģentūrās""  Zemkopības ministrija       
1.28.  2012-VSS-1164, TEHNISKIE - MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2004.gada 21.aprīļa rīkojuma Nr.261 "Par Latvijas pārstāvjiem sadarbībai ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-272
 
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.2.  VSS-273
 
Likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajiem uzlabojumiem publisko iepirkumu likumā"    D.Gaile (Iepirkumu uzraudzības birojs)     
3.2.    Nacionālā pozīcija Nr.5 "Par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu 2014.-2020.gadam - 2012.gada 22.-23.novembra Eiropadomes sanāksmē"    A.Teikmanis (Ārlietu ministrija)