Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2012.gada 29.novembra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2012.gada 23.novembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 29.novembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-1204, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas valsts ģērboni""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2012-VSS-1205, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par nākamās, 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanas pilnveidošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2012-VSS-1206, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2012-VSS-1195, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 12.maija rīkojumā Nr.306 "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu""  Finanšu ministrija       
1.5.  2012-VSS-1209, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšana"""  Iekšlietu ministrija       
1.6.  2012-VSS-1210, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 30.oktobra rīkojumā Nr.747 "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes un Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Nelegālo imigrantu uzturēšanās nometnes un patvēruma meklētāju centra ēku (būvju) Daugavpilī, A.Pumpura ielā 105B, nomas maksas, aprīkojuma iegādes, komunālo maksājumu un pārcelšanās izdevumu segšanai""  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2012-VSS-1211, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2012-VSS-1212, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Fizisko personu reģistra koncepcija"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2012-VSS-1196, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2012-VSS-1197, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Namzinis" likvidāciju"  Satiksmes ministrija       
1.11.  2012-VSS-1198, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2012-VSS-1199, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā, Vaļņu ielā 30, ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežoto atbildību "Autotransporta direkcija" pamatkapitālā"  Satiksmes ministrija       
1.13.  VSS-1203
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.595 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām""  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  2012-VSS-1200, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumos Nr.563 "Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.15.  2012-VSS-1201, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.16.  2012-VSS-1202, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumos Nr.143 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.17.  2012-VSS-1207, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ģenētisko resursu mežaudžu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.18.  2012-VSS-1208, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministra kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.104 "Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2012-VSS-164, Ziņojums zināšanai  Informatīvais ziņojums "Par sadarbību ar latviešu diasporu ārzemēs un nepieciešamību definēt valdības politiku šai sadarbībai"  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     
2.2.  2012-VSS-530, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumos Nr.468 "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu""  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     
2.3.  2012-VSS-470, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes, sertifikāta noformēšanas, reģistrēšanas un tā dublikāta izgatavošanas maksas pakalpojumu cenrādi"  Veselības ministrija  Veselības ministrija     
2.4.  2012-VSS-484, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1294 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.5.  2012-VSS-524, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1293 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
IV. Slēgtā daļa
3.1.  SAN-2152
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Izskatīts VSS