Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2012.gada 20.decembra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2012.gada 17.decembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 20.decembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-1285, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1564 "Noteikumi par Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2013-VSS-1265, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 14.augusta noteikumos Nr.555 "Trošu ceļu iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2013-VSS-1266, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.- 2014.gada perioda līdzfinansētās programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" ieviešanas kārtība"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2013-VSS-1267, Likumprojekts  Likumprojekts "Kredītbiroju likums"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2013-VSS-1289, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā"   Ekonomikas ministrija       
1.6.  2013-VSS-1260, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.7.  2013-VSS-1261, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumos Nr.367 "Kārtība, kādā reģistrējamas saimnieciskās darbības vietas darbam ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, to obligātās provēšanas un marķēšanas kārtība un neprovētu dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu uzglabāšanas kārtība""  Finanšu ministrija       
1.8.  2013-VSS-1262, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts vērtspapīru izlaišanas noteikumi"  Finanšu ministrija       
1.9.  2013-VSS-1290, Likumprojekts  Likumprojekts "Apsardzes darbības likums"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  VSS-1258
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  2013-VSS-1259, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.253 "Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2013-VSS-1277, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumus Nr.168 "Noteikumi par drošības sertifikāta A daļas un B daļas izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību un kritērijiem""  Satiksmes ministrija       
1.13.  2013-VSS-1278, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Vienošanās memorandu par iepakoto bīstamo kravu pārvadāšanu ar ro-ro kuģiem Baltijas jūrā"   Satiksmes ministrija       
1.14.  2013-VSS-1268, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra noteikumos Nr.140 "Noteikumi par ierakstu izdarīšanas Uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanas valsts nodevu""  Tieslietu ministrija       
1.15.  2013-VSS-1269, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumos Nr.205 "Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai šķīrējtiesu reģistrā""  Tieslietu ministrija       
1.16.  2013-VSS-1270, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.307 "Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā""  Tieslietu ministrija       
1.17.  2013-VSS-1271, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 23.janvāra noteikumos Nr.77 "Noteikumi par valsts nodevu par ierakstu izdarīšanu politisko partiju reģistrā""  Tieslietu ministrija       
1.18.  2013-VSS-1272, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1088 "Noteikumi par masu informācijas līdzekļu reģistrācijas valsts nodevu""  Tieslietu ministrija       
1.19.  2013-VSS-1273, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1231 "Noteikumi par laulāto mantisko attiecību reģistrācijas valsts nodevu""  Tieslietu ministrija       
1.20.  2013-VSS-1274, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.308 "Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā""  Tieslietu ministrija       
1.21.  2013-VSS-1275, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.849 "Noteikumi par arodbiedrību reģistrācijas valsts nodevas apmēru, tās samaksas kārtību un atvieglojumiem""  Tieslietu ministrija       
1.22.  2013-VSS-1276, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi""  Tieslietu ministrija       
1.23.  2013-VSS-1263, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā"  Veselības ministrija       
1.24.  2013-VSS-1264, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Mātes un bērna veselības uzlabošanas plānā 2012.-2014.gadam"  Veselības ministrija       
1.25.  2013-VSS-1286, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par "Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna 2012.gadam" uzdevuma izpildi un situācijas izpēti un rekomendācijām atļauju izsniegšanai elektroniskā formā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  2013-VSS-1287, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir, izlieto un uzrauga mērķdotācijas pašvaldību investīcijām infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.27.  2013-VSS-1288, Plāna projekts  Plāna projekts "Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013.-2020.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.28.  2013-VSS-1279, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.400 "Veterinārās prasības akvakultūras dzīvniekiem, no tiem iegūtiem produktiem un to apritei, kā arī atsevišķu akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību profilaksei un apkarošanai""  Zemkopības ministrija       
1.29.  2013-VSS-1280, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Sēklu un šķirņu aprites likumā"  Zemkopības ministrija       
1.30.  2013-VSS-1281, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Zemkopības ministrija       
1.31.  2013-VSS-1282, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.32.  2013-VSS-1283, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.669 "Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas valsts nodevu""  Zemkopības ministrija       
1.33.  2013-VSS-1284, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.decembra noteikumos Nr.1415 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām""  Zemkopības ministrija       
III. Informatīvie jautājumi
2.1.    Par gatavošanās progresu Eiropas Savienības prezidentūrai    I.Skujiņa (Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomes sekretariāts)     
2.2.    Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtība    Finanšu ministrija     
2.3.    Valsts pārvaldes mērķi 2013.gadā    Valsts kanceleja     
2.4.    Par darba grupas priekšlikumiem Publisko iepirkumu likuma grozījumiem    I.Mēkons (Valsts kanceleja)     
2.5.    Ministru kabineta instrukcijas projekts par civiltiesisku līgumu nosacījumiem Eiropas Savienības fondu vadībā    S.Gulbe (Valsts kanceleja)     
IV. Slēgtā daļa
3.1.    Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm    Ārlietu ministrija