Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2013.gada 10.janvāra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2013.gada 7.janvārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 10.janvārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-12, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu Valsts robežsardzes valdījumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2013-VSS-18, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 19.jūnija rīkojumā Nr.402 "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2013-VSS-19, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2013-VSS-20, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 14.jūnija rīkojumā Nr.282 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2013-VSS-21, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2013-VSS-22, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Kredītu reģistra likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  VSS-23
 
Informatīvais ziņojums "Par Enerģētikas attīstības pamatnostādnēs 2007.– 2016.gadam noteikto uzdevumu izpildi"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  2013-VSS-24, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darba aizsardzības prasības ekspluatējot elektroietaises"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2013-VSS-25, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2013-VSS-3, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas "Mucnieki", Ugāles pagastā, Ventspils novadā, domājamo daļu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.11.  2013-VSS-4, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām""  Finanšu ministrija       
1.12.  2013-VSS-5, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Finanšu konglomerātu likumā"  Finanšu ministrija       
1.13.  2013-VSS-6, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"  Finanšu ministrija       
1.14.  2013-VSS-7, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā"  Finanšu ministrija       
1.15.  2013-VSS-8, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Pārapdrošināšanas likumā"  Finanšu ministrija       
1.16.  2013-VSS-9, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 11.jūlija noteikumos Nr.584 "Valsts policijas koledžas nolikums"  Iekšlietu ministrija       
1.17.  2013-VSS-30, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Par Valsts policijas Iekšējās drošības biroja pārveidošanas par iekšlietu ministra pārraudzībā esošu institūciju risinājumiem"  Iekšlietu ministrija       
1.18.  2013-VSS-11, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte"  Labklājības ministrija       
1.19.  2013-VSS-26, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "V21" Mārupes novadā, nodošanu Mārupes novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.20.  VSS-27
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  2013-VSS-28, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.213 "Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.22.  2013-VSS-10, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi""  Tieslietu ministrija       
1.23.  2013-VSS-2, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.354 "Noteikumi par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un to uzraudzības kārtību""  Veselības ministrija       
1.24.  VSS-29
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 13.februāra rīkojumā Nr.72 "Par Koncepciju par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.25.  VSS-13
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 14.decembra noteikumos Nr.1121 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināros (veselības) sertifikātus, un vispārīgajām veterinārajām prasībām dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apritei""  Zemkopības ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.26.  2013-VSS-14, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1173 "Kārtība, kādā izsniedz, pagarina un anulē veterinārmedicīniskās prakses sertifikātu un reģistrē sertificēto personu un veterinārmedicīniskās prakses vietu""  Zemkopības ministrija       
1.27.  2013-VSS-15, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 11.oktobra noteikumos Nr.793 "Noteikumi par pārdošanai paredzēta vai Latvijā ievedama vaislas lauksaimniecības dzīvnieka, tā spermas, olšūnas un embrija izcelsmes sertifikātu izsniegšanu""  Zemkopības ministrija       
1.28.  2013-VSS-16, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā"  Zemkopības ministrija       
1.29.  2013-VSS-17, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1040 "Piena kvotu administrēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.30.  2013-VSS-1, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas instrukcija tiešās pārvaldes iestādēs"  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2013-VSS-164, Ziņojums zināšanai  Informatīvais ziņojums "Par sadarbību ar latviešu diasporu ārzemēs un nepieciešamību definēt valdības politiku šai sadarbībai"  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     
2.2.  2013-VSS-199, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.3.  VSS-406
 
Koncepcijas projekts "Koncepcija par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda institucionālo sistēmu 2014.-2020.gadā Latvijā"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-586
 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-587
 
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem turpmākai Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcijas īstenošanai"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  VSS-588
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija rīkojumā Nr.319 "Par Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepciju""  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.7.  2013-VSS-613, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumu Nr.932 "Noteikumi par Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes apvienības "Apsardze" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.8.  VSS-272
 
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.9.  VSS-273
 
Likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.10.  2013-VSS-616, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.11.  2013-VSS-617, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Biedrību un nodibinājumu likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.12.  2013-VSS-618, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.13.  2013-VSS-619, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.14.  2013-VSS-620, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.15.  2013-VSS-621, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Politisko partiju likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.16.  2013-VSS-622, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem""  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.17.  2013-VSS-603, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par pašreizējo situāciju uztura bagātinātāju apritē un veicamajiem pasākumiem patērētāju tiesību aizsardzības uzlabošanā"  Veselības ministrija  Veselības ministrija     
2.18.  2013-VSS-415, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par prasībām, lai nodrošinātu ar Latvijas Republikā izsniegtu kvalificētu sertifikātu elektroniski parakstītu dokumentu pārrobežu apstrādi un atzīšanu Eiropas Savienībā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.19.  2013-VSS-626, Likumprojekts  Likumprojekts "Lobēšanas atklātības likums"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs     
2.20.  VSS-477
 
Noteikumu projekts "Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam izstrādes, ieviešanas, uzraudzības un publiskās apspriešanas kārtība"  Pārresoru koordinācijas centrs  Pārresoru koordinācijas centrs    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja     
3.2.    Par valsts pārvaldes apmācības procesu 2013.gadā    E.Kalniņa (Valsts administrācijas skola)